Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z [...]

Sankcje w VAT

Przywrócenie sankcji w podatku VAT – zdaniem projektodawcy – ma na celu uszczelnienie systemu podatku VAT poprzez eliminację oszustw i nadużyć w tym podatku. Ma także działać prewencyjnie, uświadamiając podatnikom znaczenie poprawnego wypełniania deklaracji w podatku VAT.

Skarga na przewlekłość kontroli podatkowej

Nierzadko zdarza się, że kontrola podatkowa prowadzona jest przez organ podatkowy przewlekle, mało jest w niej dynamizmu i koncentracji materiału dowodowego. Czy na takie opieszałe działanie organu podatkowego podatnikowi przysługuje środek zaskarżenia do sądu administracyjnego?