Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

Stwierdzenie prawomocności orzeczenia może nastąpić albo na wniosek strony albo z urzędu. Postanowienie o stwierdzeniu prawomocności jest postanowieniem deklaratoryjnym, z uwagi na to, że uprawomocnienie się wyroku albo postanowienia sądu administracyjnego zawsze następuje z mocy samego prawa.

Wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej nastąpić może na podstawie art. 63 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądmi administracyjnymi albo na podstawie art. 239f Ordynacji podatkowej po spełnieniu określonych warunków. Kiedy można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji [...]

Likwidacja spółki jawnej – skutki podatkowe w PIT i CIT

Na gruncie PIT i CIT skutki podatkowe otrzymania przez wspólników nadwyżek likwidacyjnych są zróżnicowane – zależą od formy pieniężnej lub niepieniężnej otrzymanego przez wspólnika majątku. Jakie skutki podatkowe w PIT i CIT ma likwidacja spółki jawnej? Jakie będą skutki podatkowe rozwiązania [...]