w kategorii Ordynacja podatkowa

PPS-1 pełnomocnictwo szczególnePPS-1 pełnomocnictwo szczególne w Ordynacji podatkowej

Od 1 stycznia 2016 r. w Ordynacji podatkowej pojawiły się nowe przepisy dotyczące pełnomocnictwa. Nowy rozdział 3a Ordynacji podatkowej o nazwie ”Pełnomocnictwo” został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 1649). Dla profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego) najważniejszymi zmianami będą te, które przewidują, że:

  • pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 138a § 3 Ordynacji podatkowej);
  • pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego adres elektroniczny (art. 138c Ordynacji podatkowej);
  • doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej);
  • jeżeli przepisy ustawy przewidują doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie następuje przez portal podatkowy w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą (art. 144 § 2 Ordynacji podatkowej).

 

Pełnomocnictwo PPS-1 – jak wypełnić?

Na podstawie art. 138j § 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego wzory pełnomocnictwa ogólnego oraz szczególnego w postępowaniu podatkowym. Udzielanie pełnomocnictw ogólnych profesjonalnym pełnomocnikom będzie rzadkością. Znacznie częściej profesjonalni pełnomocnicy tj. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi przedkładać będą pełnomocnictwa szczególne upoważniające ich do reprezentowania mocodawców w konkretnym postępowaniu, dotyczącym konkretnej sprawy podatkowej.

 

Wzór PPS-1

Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 jest załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 2330) w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 349). Aktualnie wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 wygląda następująco:

PPS-1 strona 1
PPS-1 strona 2

W rubryce D.1 (dane identyfikacyjne pełnomocnika) w pozycji 47 pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 profesjonalny pełnomocnik powinien podać swój adres elektroniczny. Na ten właśnie adres organ podatkowy przesyłać będzie pełnomocnikowi wszystkie pisma wydawane w sprawie podatkowej, w której złożone zostało pełnomocnictwo szczególne PPS-1.

Pełnomocnictwo PPS-1 – podpis mocodawcy i pełnomocnika

W rubryce “C” pełnomocnictwa PPS-1 (OŚWIADCZENIE MOCODAWCY ALBO PEŁNOMOCNIKA) znajdują się pola właściwe dla:

  • podania imienia i nazwiska mocodawcy (zaznaczone żółtą ramką),
  • złożenia podpisu przez mocodawcę (zaznaczone czerwoną ramką),
  • daty podpisania pełnomocnictwa przez mocodawcę (zaznaczone niebieską ramką),
  • uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa PPS-1 przez pełnomocnika (zaznaczone zieloną ramką),
  • złożenia podpisu przez pełnomocnika, który uwierzytelnia odpis pełnomocnictwa (zaznaczone brązową ramką).
PPS-1 podpis mocodawcy

Na stronie drugiej pełnomocnictwa PPS-1 zarówno mocodawca jak i pełnomocnik nie składają już żadnych podpisów.

 

Adres elektroniczny – co to jest?

Pytaniem, jakie zada sobie profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu podatkowym z pewnością będzie: Co to jest adres elektroniczny, o którym mowa w art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej? Co profesjonalny pełnomocnik ma wpisać w rubryce D.1 pozycja 47 pełnomocnictwa szczególnego PPS-1? Czy adres elektroniczny to adres mailowy używanej przez zawodowego pełnomocnika skrzynki ”kancelaryjnej”? W moim przypadku byłby to adres: msz@szymalazaremba.pl. Odpowiedź na to pytanie brzmi – nie. Adresem elektronicznym nie jest adres mailowy. Adresem elektronicznym nie jest również nr PESEL pełnomocnika. W takim razie, w jaki sposób profesjonalny pełnomocnik może uzyskać adres elektroniczny?

 

Adres elektroniczny – profil zaufany na ePUAP

W celu uzyskania adresu elektronicznego profesjonalny pełnomocnik musi założyć własne konto na platformie ePUAP. Profil ten musi zostać następnie zweryfikowany, aby uzyskał status profilu zaufanego użytkownika. Najłatwiejszym sposobem założenia konta na ePUAP, z jednoczesnym szybkim uzyskaniem profilu zaufanego, jest skorzystanie z możliwości jakie oferuje bankowość elektroniczna. Na dzień dzisiejszy konto na ePUAP można założyć, uzyskując ”automatycznie” profil zaufany za pomocą serwisu bankowości elektronicznej, w bankach, które oferują tego rodzaju usługę.

Na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal klikamy na przycisk Zaloguj się.

ePUAP panel logowania

W czerwonym prostokącie nr 1 zaznaczone są banki, które aktualnie świadczą usługę zarejestrowania profilu na ePUAP oraz uzyskanie profili zaufanego, który potrzebny będzie do odbierania oraz wysyłania korespondencji w formie elektronicznej.

Gdy już założymy konto na ePUAP i uzyskamy profil zaufany, należy zalogować się na platformie ePUAP, klikając w ikonę swojego banku (czerwony prostokąt nr 1) widoczną pod zwrotem: Zaloguj przez bankowość elektroniczną (zaznaczone w czerwonym prostokącie nr 2).

ePUAP panel logowania

Logowanie do konta na ePUAP będzie wyglądało identycznie jak logowanie do konta internetowego w naszym banku, z tą różnicą, że na końcu nie pojawi nam się strona internetowa naszego rachunku, a profil główny naszego konta w ePUAP, który będzie wyglądał następująco:

Profil ogólny ePUAP2

Po chwili pojawi się lewe menu naszej skrzynki z widocznymi zakładkami: Odebrane, Wysłane, Robocze, Moje pliki, Operacje.

ePUAP2 z menu bocznym

A następnie kilkamy w niebieski plus zaznaczony czerwonym kwadratem nr 5.

domyślna

Naciskając na niebieski plus rozwinęliśmy menu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszej skrzynki na ePUAP. Adresem elektronicznym, o którym mowa w art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej, który należy wpisać w polu D.1 w pozycji 47 pełnomocnictwa szczególnego PPS-1, jest adres skrytki dla naszej skrzynki na portalu ePUAP. Będą to słowa znajdujące się w czerwonym prostokącie nr 6.

domyslna informacje szczegolowe

Najczęściej, gdy użytkownik ePUAP nie dokonał żadnych zmian w konfiguracji ustawień konta, jego adresem elektronicznym będzie:

/nr PESEL/domyslna

Pełnomocnictwo PPS-1 po uzupełnieniu rubryki, w której profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) powinien podać swój adres elektroniczny, wyglądać będzie następująco:

Adres elektroniczny - pełnomocnictwo PPS-1

Adres naszej skrytki w serwisie ePUAP, który jest naszym adresem elektronicznym w rozumieniu Ordynacji podatkowej, jest odpowiednikiem adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej organu podatkowego (EPU). Na przykład adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Finansów jest: /bx1qpt265q/skrytka

Adres ESP Ministerstwa Finansów

Skarga do WSA

Skarga do WSA jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowadministracyjne. Jest to pismo, które zarazem pozwala na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej.

XAdES – jak otworzyć plik XAdES? Weryfikacja podpisu elektronicznego

Czym jest podpis elektroniczny i czy można go wydrukować? Jak sprawdzić czy pismo elektroniczne zostało rzeczywiście podpisane podpisem elektronicznym? Jak otworzyć plik XAdES?

Adres ePUAP oraz zmiana adresu skrzynki ePUAP

Zmiana adresu elektronicznego w postępowaniu podatkowym pozwala profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu) na stworzenie nowego adresu elektronicznego przeznaczonego wyłącznie do komunikacji w sprawach, w których występują jako profesjonalni pełnomocnicy.

IP BOX • wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank