w kategorii Estoński CIT

Estoński CIT a ceny transferoweCzy wybór opodatkowania w formie estońskiego CIT wyłącza konieczność stosowania przepisów o cenach transferowych? Czy spółka, która wybrała estoński CIT, nie musi tworzyć dokumentacji cen transferowych? Kwestii tych dotyczy opublikowana niedawno interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jej treść omawiamy poniżej.

Estoński CIT a ceny transferowe – wniosek o interpretację podatkową

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego złożyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W styczniu 2022 roku zawiadomiła ona urząd skarbowy o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estońskim CIT. A zatem pierwszy rok opodatkowania spółki estońskim CIT rozpoczął się 1 stycznia 2022 roku.

Jednocześnie we wniosku spółka wskazała, że dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi. Chodziło zarówno o dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz podmiotów powiązanych, jak i dzierżawę nieruchomości od podmiotu powiązanego.

Czy estoński CIT wyłącza przepisy o cenach transferowych?

W związku z tymi transakcjami spółka miała wątpliwość, czy jako podatnik opodatkowany estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (art. 11k – art. 11t ustawy o CIT). Zapytała też Dyrektora KIS, czy znajdują do niej zastosowanie przepisy dotyczące tzw. symetrycznej korekty cen transferowych (art. 11e ustawy o CIT).

Wątpliwości spółki wynikały z analizy całokształtu przepisów ustawy o CIT regulujących opodatkowanie w formie estońskiego CIT. Jako źródło swoich wątpliwości spółka wskazała w szczególności art. 28h ust. 1 ustawy o CIT.

Artykuł 28h ust. 1 ustawy o CIT:
Podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19, art. 24b, art. 24ca i art. 24d.

W ocenie spółki przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych nie znajdują do niej zastosowania, ponieważ jest ona opodatkowana estońskim CIT. Z tego samego powodu spółka nie widziała podstaw do stosowania przepisów dotyczących tzw. symetrycznej korekty cen transferowych.

Stanowisko Dyrektora KIS – konieczność stosowania przepisów o cenach transferowych

W interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2022 roku, znak: 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB, Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska spółki.

Organ interpretacyjny przypomniał, że warunki uprawniające do stosowania opodatkowania w formie estońskiego CIT określa art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. W szczególności podatnik – aby móc korzystać z estońskiego CIT – musi spełnić warunki zawarte w pkt 2 i 3 tego przepisu. W przeciwnym razie utraci prawo do stosowania opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego, w którym tych warunków nie spełni (art. 28l ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT).

Obowiązek monitorowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Niewątpliwie w kontekście transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi istotny jest art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o CIT. W świetle tego przepisu warunkiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych jest m.in. to, aby mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodziła z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Stąd też według Dyrektora KIS spółka powinna monitorować transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi pod kątem spełniania tych warunków. Oceniając przy tym, czy wartość dodana wnoszona przez dany podmiot jest znikoma, czy też nie uwzględniać trzeba specyfikę prowadzonej działalności, okoliczności transakcji oraz rolę danego podmiotu w łańcuchu wartości dodanej.

Wybór estońskiego CIT wyłącza tylko niektóre regulacje ustawy o CIT

Wprawdzie wybór estońskiego CIT wyłącza stosowanie pewnych regulacji zawartych w ustawie CIT, ale nie dotyczy to wszystkich regulacji tej ustawy. I właśnie regulacje dotyczące cen transferowych stanowią według Dyrektora KIS przepisy, które znajdują zastosowanie także do spółek opodatkowanych estońskim CIT. Żaden przepis ustawy o CIT nie daje bowiem podstaw, by przyjąć, że regulacji dotyczących cen transferowych nie stosuje się w przypadku spółek opodatkowanych CIT-em estońskim.

W związku z tym spółka, która wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek, według Dyrektora KIS musi stosować regulacje dotyczące cen transferowych. Tym samym ma obowiązek sporządzić dokumentację cen transferowych, o ile w danym przypadku wystąpią przesłanki ustawowe, z których wynika konieczność sporządzenia takiej dokumentacji. Sam fakt, że przepisy dotyczące estońskiego CIT nie odsyłają wprost ani do art. 11k – art. 11t ustawy o CIT, ani do art. 11e tej ustawy nie oznacza, że regulacje te nie obowiązują podatników opodatkowanych CIT-em estońskim.

Estoński CIT nie wyklucza cen transferowych – objaśnienia podatkowe

Stanowisko przedstawione we wspomnianej wyżej interpretacji indywidualnej jest zgodne z objaśnieniami zawartymi w Przewodniku do ryczałtu od dochodów spółek, wydanym przez Ministra Finansów w dniu 23 grudnia 2021 roku. Podkreślając tę zgodność, Dyrektor KIS przywołał treść punktu 1.4 Przewodnika:

Przepis art. 28h ustawy o CIT wskazuje, że dla ustalenia podstawy opodatkowania w ryczałcie nie stosuje się innych przepisów ustawy o CIT regulujących analogiczne kwestie, tj. w zakresie ustalenia dochodu, podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, a także podatku od przychodów z budynków czy podatku minimalnego, których rozliczenie jest bezpośrednio związane z podstawowymi (klasycznymi) zasadami rozliczania podatku CIT. Przepis art. 28h ustawy o CIT nie wyłącza jednak stosowania innych przepisów tej ustawy, regulujących odrębne obowiązki podatkowe, tj. w zakresie cen transferowych (rozdział 1a), dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, dochodów z niezrealizowanych zysków, czy w zakresie obowiązków płatnika i poboru podatku u źródła. Oznacza to, że przepisy regulujące te kwestie, znajdują zastosowanie również do podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba