w kategorii Estoński CIT, Podatek dochodowy od osób prawnych

Estoński CIT po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.Czy można korzystać z obniżonej stawki estońskiego CIT po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.? Czy spółka z o.o., która powstanie w wyniku takiego przekształcenia, będzie uważana za podatnika rozpoczynającego działalność? Co w sytuacji, gdy pierwszy rok obrotowy spółki będzie wydłużony? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) z dnia 8 września 2022 roku. Poniżej przedstawiamy treść tej interpretacji.

Przekształcenie spółki jawnej a estoński CIT – wniosek o interpretację indywidualną

Wniosek o interpretację indywidualną złożył jeden ze wspólników spółki jawnej, która nie była podatnikiem CIT. Z treści wniosku wynikało, że wspólnicy zamierzali przekształcić tę spółkę w spółkę z o.o. Zmiany formy prawnej planowali dokonać w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. Ponadto intencją wspólników było, aby spółka z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia, wybrała od początku opodatkowanie tzw. estońskim CIT. Przy czym wnioskodawca wskazał, że przekształcona spółka będzie spełniała wszystkie warunki określone w art. 28j ustawy o CIT, a jednocześnie nie będzie podmiotem wyłączonym z estońskiego CIT na podstawia art. 28k tej ustawy.

Dodatkowo wnioskodawca zaznaczył, że do sfinalizowania przekształcenia spółki jawnej dojdzie w drugiej połowie 2022 roku. W związku z tym umowa spółki z o.o. będzie przewidywać wydłużenie pierwszego roku obrotowego do 31 grudnia 2023 r.

Czy przekształcona spółka z o.o. jest podatnikiem rozpoczynającym działalność?

Wnioskodawca miał wątpliwość, czy spółka z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia spółki jawnej, będzie podatnikiem rozpoczynającym działalność. W konsekwencji – czy spółka przekształcona w pierwszym (wydłużonym) roku obrotowym po przekształceniu będzie mogła stosować obniżoną 10-procentową stawkę estońskiego CIT.

Zdaniem wnioskodawcy spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej będzie podatnikiem rozpoczynającym działalność. W związku z tym w pierwszym roku obrotowym, tj. od momentu rejestracji spółki z o.o. w KRS do 31 grudnia 2023 r., będzie ona mogła stosować 10-proc. stawkę ryczałtu od dochodów spółek, o której mowa w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.

Uzasadniając to stanowisko, wnioskodawca zwrócił uwagę, że ustawa o CIT nie definiuje terminu „podatnik rozpoczynający działalność”. Jednocześnie opisane we wniosku przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. jest sytuacją o tyle specyficzną, że wprawdzie przed dniem przekształcenia spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą, ale nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Transparentność podatkowa spółki jawnej dotyczy zarówno podatku PIT, jak i CIT. Podatnikiem CIT stanie się natomiast spółka z o.o., która powstanie w drodze przekształcenia spółki jawnej. Nastąpi to dopiero z chwilą rejestracji spółki z o.o. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z tym według wnioskodawcy przekształcona spółka z o.o. będzie na gruncie podatku CIT podatnikiem rozpoczynającym działalność. Nie ma przy tym znaczenia, że spółka jawna przed dniem przekształcenia prowadziła działalność gospodarczą. Istotne jest to, że aktualnie nie ma ona statusu podatnika podatku CIT, zaś status taki uzyska dopiero spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia.

Stawka 10% estońskiego CIT po przekształceniu sp. j. w sp. z o.o. – stanowisko DKIS

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2022 roku, znak: 0111-KDIB1-1.4010.365.2022.2.ŚS, DKIS zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez wnioskodawcę.

W pierwszej kolejności organ interpretacyjny przypomniał, że warunki opodatkowania estońskim CIT zawiera art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. Co istotne, w odniesieniu do części warunków określonych w tym przepisie – w oparciu o art. 28j ust. 2 ustawy o CIT – z preferencji mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności zastosowanie znajduje obniżona stawka ryczałtu od dochodów spółek w wysokości 10% podstawy opodatkowania. Wynika to z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Jednocześnie w wydanej interpretacji DKIS zwrócił uwagę, że wspomniane wyżej przepisy odnoszą się ogólnie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności. Ustawodawca nie zawęził stosowania tych regulacji do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności w określony sposób.

Dlatego też – według DKIS – spółka z o.o., która powstanie z przekształcenia spółki jawnej, będzie podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności. A zatem art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT znajdzie do niej zastosowanie. Oczywiście, aby móc stosować opodatkowanie w formie estońskiego CIT, przekształcona spółki z o.o. spełnić warunki określone w art. 28j ustawy o CIT. Nie może też należeć do kategorii podmiotów wyłączonych z ryczałtu od dochodów spółek na podstawie art. 28k ustawy o CIT.

Konkludując DKIS potwierdził, że:

spółka z o.o., która powstanie z przekształcenia spółki jawnej będzie mogła skorzystać z preferencji podatkowej wynikającej z przepisu art. 28j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 28j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, Spółka ta będzie uprawniona do stosowania – w pierwszym roku obrotowym, tj. od momentu powstania spółki, do 31 grudnia 2023 r., stawki ryczałtu, o której mowa w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, tj. 10% podstawy opodatkowania, jako podatnik rozpoczynający działalność.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank
Latest posts by Marzena Zaremba (see all)