w kategorii IP Box

Obowiązkiem podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów jest prowadzenie ewidencji, przeznaczonej wyłącznie na potrzeby IP Box. Prowadzenie wspomnianej ewidencji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z tego rodzaju preferencyjnego opodatkowania. Wyliczenia z ewidencji IP Box są podstawą do przygotowania deklaracji PIT/IP. Przepisy prawa nie określają jak powinna wyglądać ewidencja IP Box (nie ma normatywnego wzoru, będącego np. załącznikiem do rozporządzenia). Ustawa o PIT określa wyłącznie jakie elementy (dane) powinna ona zawierać. Poniżej zrzut ekranu przykładowej ewidencji.

Ewidencja ip box wzór

Prowadzenie ewidencji

Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy ustawy o PIT oraz CIT nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box. Jednak dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.07.2020 r., I SA/Go 115/20:
Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty. W niniejszej sprawie organ pominął cel stworzenia ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmując, że sporządzenie tej ewidencji dopiero na potrzeby rozliczenia spowoduje, że będzie prowadzona nienależycie. Część podatników dopiero w tym okresie powzięła nie tylko zamiar skorzystania z preferencji “IP Box”, ale przede wszystkim z uwagi na sugerowaną przez Ministerstwo Finansów zasadność uprzedniego uzyskania interpretacji indywidualnej, ostateczną decyzję o skorzystaniu z niej i tak odłożyła na moment uzyskania pozytywnej interpretacji. Przyjęcie za prawidłowe prezentowanego przez organ podatkowy o bieżącym prowadzeniu ewidencji od początku 2019 roku spowodowałoby brak możliwości skorzystania w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. z ulgi IP Box.

Nienależyte prowadzenie ewidencji IP Box to takie jej prowadzenie, które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5%. Skoro ewidencja umożliwi sporządzenie w terminie deklaracji podatkowej, nie można jej uznać za prowadzoną nieprawidłowo lub niespełniającą przesłanek ustawowych tylko z tego względu, że nie jest prowadzona na bieżąco.

Elementy ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23.01.2020 r., 0115-KDIT1.4011.49.2019.2.MST:

Jak wynika z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, w odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji powinno się m.in.:

■ wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których Wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim poprzez wskazanie rodzaju kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz przepisów, na podstawie których prawo to podlega ochronie),

■ wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

■ wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde takie prawo.

Wobec powyższego, odrębna ewidencja ma nie tylko na celu ustalenie przychodów, kosztów, dochodu łącznie z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale przede wszystkim jej celem jest ustalenie przychodów, kosztów, dochodu z każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej odrębnie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 08.11.2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.508.2019.2.PR:

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja – zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego wg skali bądź podatkiem liniowym.
Taka odrębna ewidencja, oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających, powinna także:

1) wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim, jaki to jest rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów prawa te podlegają ochronie),

2) wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3) wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

W odniesieniu do ewidencji IP BOX najistotniejsza jest sprawdzalność i prawidłowość informacji, o których mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT.

Czy ewidencja IP Box spełnia wymagania dla skorzystania z ulgi IP Box?

Skoro ustawodawca w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązuje podatników, którzy korzystają z ulgi IP BOX, do prowadzenia ewidencji w określonej formie, to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest zobowiązany do interpretowania zgodności prowadzonej ewidencji, w stosunku do przepisów podatkowych odnosząc się do tej ustaw. Wobec tego, podatnik może we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sformułować pytanie o to, czy opisana przez niego ewidencja spełnia ustawowe kryteria. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powinien udzielić na to pytanie odpowiedzi w interpretacji indywidulanej.

adwokat
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała

Zaniechane prace badawczo-rozwojowe a ulga B+R

Firma realizująca projekt badawczo-rozwojowy nie ma gwarancji, że zakończy się on sukcesem. Ze względów technologicznych lub ekonomicznych konieczne może być zawieszenie lub zaniechanie rozpoczętych prac B+R. Jeśli przedsiębiorca poniósł wydatki na działalność badawczo-rozwojową, ale projekt B+R zakończył się niepowodzeniem, to powstaje pytanie, czy wydatki te stanowią koszty kwalifikowane objęte ulgą B+R?

IP BOX – wniosek o interpretację indywidualną

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.

IP Box a dochód uzyskany za granicą – czy można skorzystać ze stawki 5%?

W jakim przypadku można przyjąć, że dochód z kwalifikowanych IP został uzyskany za granicą? Czy podatnik uzyskujący za granicą dochód z kwalifikowanych IP może skorzystać z z preferencyjnej 5-procentowej stawki podatkowej (IP Box)?

Odmowa wydania interpretacji podatkowej IP Box

WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 18 marca 2021 r. uchylił postanowienie Dyrektora KIS, w którym organ ten odmówił wydania indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie tzw. ulgi IP BOX. Sąd uznał, że wniosek o wydanie interpretacji w sposób wyczerpujący opisywał stan faktyczny i pozwalał na wydanie interpretacji.