w kategorii Ordynacja podatkowa

Wniosek o interpretację podatkowąSytuacje, gdy przepisy prawa podatkowej są na tyle jasne i zrozumiałe, że podatnik nie musi pytać o to jak je rozumieć, i jak je stosować, są rzadkie. Zdecydowanie częściej przepisy prawa podatkowego są niejednoznaczne. Ich zrozumienie przysparza problemy, nie tylko podatnikom, ale urzędnikom organów podatkowych oraz sędziom sądów administracyjnych. Indywidualna interpretacja podatkowa ma na celu rozwiać niepewność w jakiej znajduje się podatnik. Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej następuje wyłącznie na wniosek. W niniejszym artykule wyjaśnię, co powinien zawierać wniosek o interpretację podatkową oraz jak można go złożyć?

 

Podział interpretacji podatkowych

Interpretacje podatkowe dzielą się na dwa rodzaje: indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz interpretacje ogólne. Interpretacje ogólne wydaje Minister właściwy do spraw finansów publicznych (Minister Finansów) (art. 13 § 2b Ordynacji podatkowej). Interpretacja ogólna ma na celu zapewnienie przez organy podatkowe jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego (art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej). Minister Finansów wydają interpretację ogólną uwzględnia orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. W niniejszym wpisie omówię jednak indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, którymi podatnicy z pewnych względów są bardziej zainteresowani.

 

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Indywidualną interpretację podatkową wydaje obecnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej). Interpretacja podatkowa wydawana jest na wniosek, który składany jest wyłącznie na formularzu ORD-IN.

Wniosek o interpretację podatkową 2019

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej należy wysłać w formie tradycyjnej na adres: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała albo w sposób elektroniczny (o tym więcej poniżej).

 

Co należy dołączyć do wniosku o indywidualną interpretację podatkową?

Do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wnioskodawca powinien dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku. Opłata wynosi 40 zł od każdego odrębnego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, który dotyczyć może stanu obecnie występującego albo stanu przyszłego (art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej). Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji podatkowej składany jest za pośrednictwem pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał albo odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

W jakich przypadkach Dyrektor KIS odmówi wydania indywidualnej interpretacji podatkowej?

Następujące przyczyny powodują, że podatnik nie otrzyma indywidualnej interpretacji podatkowej:

 

Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo celno-skarbowa

Podatnik nie otrzyma indywidualnej interpretacji podatkowej, jeżeli elementy stanu faktycznego zawarte we wniosku są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej). Innymi słowy wszczęcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego uniemożliwia podatnikowi uzyskanie interpretacji podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą albo tym postępowaniem podatkowym. Organicznie to nie dotyczy czynności sprawdzających.

 

Interpretacja ogólna dotycząca tego samego zagadnienia co interpretacja indywidualna

Drugą sytuacją, w której podatnik nie uzyska interpretacji podatkowej, pomimo tego, że wniosek spełniać będzie wszystkie wymogi prawne, będzie sytuacja, gdy przedstawiony we wniosku stan faktyczny odpowiadać będzie stanowi faktycznemu, który był podstawą do wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej (art. 14b § 5a Ordynacji podatkowej). W takim przypadku Dyrektor KIS wyda postanowienie, które jest zaskarżalne.

 

Pytanie niezwiązane z prawem podatkowym

Jeżeli złożony wniosek o wydanie interpretacji podatkowej nie będzie dotyczył bezpośrednio sprawy wnioskodawcy lub nie będzie dotyczył przepisów prawa podatkowego, podatnik nie otrzyma interpretacji, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

 

Pytanie dotyczące rozwiązania mogącego skutkować unikaniem opodatkowania

Podatnik nie uzyska interpretacji indywidualnej również wówczas, gdy odnośnie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT (art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej).

 

Pytanie dotyczące zagadnienia rozstrzygniętego w wiążącej informacji stawkowej (WIS)

Podatnik nie otrzyma indywidualnej interpretacji podatkowej, gdy pytanie przedstawione we wniosku o wydanie tej interpretacji zostało już wyjaśnione przez organ podatkowy w wiążącej informacji stawkowej (WIS).

 

Co daje podatnikowi indywidualna interpretacja podatkowa?

Interpretacje podatkowe są dla podatnika rodzajem immunitetu prawnego. Immunitet ten polega na tym, że zastosowanie się przez podatnika do oceny prawnej z indywidualnej interpretacji podatkowej nie może mu szkodzić. Zwrot “nie może szkodzić” oznacza w świetle art. 14k § 3 o.p., że w stosunku do podmiotu, który zastosował się do indywidualnej interpretacji przed jej zmianą, w określonych w dalszych przepisach sytuacjach następuje wyłączenie odpowiedzialności karnej, naliczania odsetek, jak też zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji (art. 14m § 1 o.p.).

Wyrok NSA z 06.04.2018 r., I GSK 110/16:
Po pierwsze, ochrona prawna wiąże się z konstrukcją nieszkodzenia (art. 14k o.p.), a także zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku (art. 14m o.p.). Po drugie, ochrona prawna jest następstwem zastosowania się przez wnioskodawcę do interpretacji indywidualnej (art. 14k o.p. i art. 14m o.p.). Po trzecie, indywidualna interpretacja może nie zostać uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, co oznacza, że nie wiąże organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej (art. 14k o.p. i art. 14m o.p.).

Szczegółowy zakres ochrony prawnej w związku z otrzymaniem interpretacji podatkowej znaleźć można w art. 14k oraz art. 14m Ordynacji podatkowej:

[art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej]

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

[art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej]

W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania będą w znaczeniu obiektywnym zgodne z prawem. Wyłączną drogą do uzyskania przez podatnika takiego stanu rzeczy jest wystąpienie przez niego z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Wszelkie inne informacje lub zapewnienia otrzymane przez telefon od urzędników skarbowych nie tworzą takiego stanu ochrony podatnika, jaki wynika z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

 

Co powinien zawierać wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową musi zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Oba te elementy wniosku są bardzo istotne dla końcowego powodzenia całego przedsięwzięcia związanego z uzyskaniem korzystnej dla podatnika interpretacji podatkowej.

 

Stan faktyczny we wniosku o interpretację podatkową

Po pierwsze, przedstawienie stanu faktycznego, a więc podanie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów, wymaga od wnioskodawcy stosownej wiedzy prawnej. Wydawać by się mogło, że podanie we wniosku o interpretację podatkową okoliczności, które stanowić mają podstawę faktyczną, nie jest dla przeciętnego podatnika żadnym problemem. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których podatnik przyjmie błędnie, że okoliczności które podaje we wniosku są – w jego ocenie – właściwe dla dokonania oceny prawnej, w sytuacji kiedy oczywiście tak nie będzie.

Zawarte ustawowe określenie “wyczerpująco” należy rozumieć, jako przedstawienie danego zagadnienia wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo, gruntownie, dokładnie i precyzyjnie, a zatem w taki sposób, by wnioskodawca mógł zająć stanowisko w stosunku do prezentowanego stanu rzeczy, zaś organ podatkowy na tej podstawie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, co do konkretnego zdarzenia przyszłego lub obecnego. Wyczerpujący opis postrzegany jest zatem jako taki, który wiąże się z koniecznością podania wszystkich elementów istotnych z punktu widzenia możliwości oceny stanowiska wnioskodawcy. Podany we wniosku stan faktyczny stanowi bowiem jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne.

Wezwanie do doprecyzowania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

W sytuacji, gdy zawarty we wniosku opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie jest wystarczający do sformułowania prawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego, których dotyczył wniosek, organ interpretacyjny wezwie wnioskodawcę do doprecyzowania przedmiotowego wniosku w zakresie takiego opisu.

 

Błędnie przedstawiony stan  faktyczny we wniosku o interpretację

Konstruując samodzielnie podstawę faktyczną wniosku o indywidualną interpretację podatkową podatnik może wskutek braku wiedzy narazić się na pomyłki, które na późniejszym etapie postępowania trudne będą do naprawienia.

Wyrok NSA z 15.12.2016 r., I FSK 745/15:
Brak wyraźnego i zindywidualizowanego tła faktycznego (rozumianego jako zaistniały stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe), stanowiącego podstawę kwalifikacji prawnopodatkowej w ramach procesu wydawania interpretacji indywidualnej oznacza, że nie można zasadnie oczekiwać od organu podatkowego odpowiedzi na postawione pytania. Nie zachodzi wówczas brak w zakresie elementów wniosku (art. 169 § 1 o.p.), lecz jego niedopuszczalność (art. 165a § 1 tej ustawy).

Wyrok NSA z 6.03.2018 r., II FSK 600/16:
Brak wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego mogącego stanowić podstawę jego kwalifikacji prawnopodatkowej oznacza, że wnioskodawca nie może skutecznie oczekiwać od organu interpretacyjnego odpowiedzi na udzielone pytania. Nie zachodzi przy tym brak w zakresie elementów wniosku, możliwy do uzupełnienia w trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h o.p., lecz niedopuszczalność wniosku w rozumieniu art. 165a § 1 o.p.

 

Związanie organu podatkowego stanem faktyczny przedstawionym we wniosku o indywidualną interpretację podatkową

Organ wydający indywidualną interpretację podatkową jest związany ustaleniami faktycznymi przedstawionymi przez podatnika we wniosku o jej wydanie. Organ podatkowy w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie przeprowadza w ogóle postępowania dowodowego (wyjaśniającego).

Wyrok NSA z 07.01.2009 r., II FSK 1408/07:
Stan faktyczny rozpatrywanej przez organy administracji interpretacji prawa podatkowego wynika z wniosku podmiotu, który o jej udzielenie się ubiega, natomiast organy podatkowe nie są uprawnione do zmiany danego stanu faktycznego bądź do żądania tego od strony postępowania.

Wyrok NSA z 21.01.2016 r., I FSK 1915/14:
W ramach postępowania, którego przedmiotem jest udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej organ podatkowy nie prowadzi postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego, lecz odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego opisanego we wniosku. Bez znaczenia jest to, czy opisane zdarzenia rzeczywiście wystąpiły lub wystąpią, a ich przebieg był/będzie rzeczywiście taki jak przedstawiony przez autora. W postępowaniu tym organ przyjmuje do wiadomości okoliczności wskazane przez wnioskodawcę. Nie bada i nie szuka potwierdzenia ich prawdziwości czy wiarygodności. Nie kwestionuje przedstawianych przez wnioskodawcę związków pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami. To na wnioskodawcę nałożony został w art. 14b § 3 O.p. wymóg wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, na tle którego wyrażana jest wątpliwość co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Opisując stan faktyczny w celu uzyskania interpretacji wnioskodawca bierze na siebie odpowiedzialność za jego kompletność i wszelkie nieścisłości. Wyłącznie od jego decyzji zależy, jakie informacje znajdą się w opisie stanu faktycznego. Art. 14b § 3 O.p. jednoznacznie wymaga tylko tego, aby opis ten był wyczerpujący. Jedyną dopuszczalną ingerencją organu podatkowego w opisany przez wnioskodawcę stan faktyczny jest uznanie go za niewyczerpujący, co stanowi brak formalny wniosku o interpretację, podlegający uzupełnieniu w trybie art. 169 O.p.o.p.

Wyrok NSA z 27.06.2013 r., I FSK 864/12:
Z powyższych przepisów wynika, że specyfika postępowania w sprawie o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej polega m.in. na tym, że organ podatkowy “porusza się” niejako tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego oceny prawnej (stanowisko). W postępowaniu tym nie może więc toczyć się spór o rzetelność relacji z zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a tym samym nie może być prowadzone klasyczne postępowanie dowodowe.

 

Wywód prawny we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Drugim niezbędnym elementem wniosku o indywidualną interpretację podatkową jest wywód prawny (ocena prawna stanu faktycznego). Wywód ten ma jeden, zasadniczy, cel: przekonać organ podatkowy, że przyjęta przez podatnika we wniosku interpretacja przepisów prawa podatkowego jest prawidłowa.

Przedstawienie argumentacji prawnej we wniosku o indywidualną interpretację podatkową jest najtrudniejszym do zaprezentowania jej elementem. Do jego przygotowania konieczna jest analiza stanu prawnego, orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów prezentowanych w nauce prawa. Zbudowanie argumentacji przemawiającej za tym, że wykładnię przepisów prawa podatkowego należy przeprowadzić tak jak uczynił to autor we wniosku o interpretację podatkową jest kluczem do powodzenia całego przedsięwzięcia związanego z interpretacją podatkową.

Stan faktyczny oraz wskazane przepisy prawa wyznaczają zakres sprawy administracyjnej dotyczący konkretnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wyrok NSA z 10.06.2008 r., II FSK 1210/07 [ indywidualna interpretacja podatkowa – wywód prawny ]:
Zgodnie z art. 14 a § 2 Ordynacji podatkowej wnioskodawca zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Stan faktyczny powinien być przedstawiony w relacji do przepisów prawa wskazanych w stanowisku wnioskodawcy. Analizowane postępowanie dotyczy bowiem interpretacji konkretnych przepisów prawa, które, według stanowiska wnioskodawcy, mogą mieć znaczenie w jego określonej indywidualnej sprawie, a nie zakwalifikowania stanu faktycznego opisanego we wniosku pod jakiekolwiek, niewymienione w nim, przepisy prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku i przepisy prawa przywołane w odnoszącym się do niego stanowisku wnioskodawcy wyznaczają zakres i przedmiot pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, a więc także i przedmiot oraz zakres sprawy administracyjnej o jej udzielenie.

Wyrok NSA z 17.05.2019 r., II FSK 1544/17 [ indywidualna interpretacja podatkowa – ocena prawna ]:
Wnioskodawca musi we wniosku przedstawić własną ocenę prawną, a zatem musi określić przepis prawa podatkowego, którego zastosowanie w świetle przedstawionych we wniosku okoliczności budzi jego wątpliwości. Ocena prawna to wskazanie normy prawnej, którą wnioskodawca uważa za właściwą oraz uzasadnienie prawne tego wskazania. Z kolei wskazanie przepisów prawnych polega na skonkretyzowaniu przepisu lub grupy przepisów. Tylko wtedy organ może określić, czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja podatkowa ma służyć wyjaśnieniu problemu prawnego o charakterze podatkowym, który to problem przedstawia wnioskodawca wskazując przepisy, które budzą jego wątpliwości.

 

Obowiązek wskazania we wniosku o interpretację podatkową przepisów prawa, które są interpretowane

Oprócz opisu stanu faktycznego oraz wywodu prawnego podatnik we wniosku o interpretację powinien wskazać przepisy prawa, które są przez niego interpretowane. Powołane przez podatnika przepisy prawa podatkowego, opis stanu faktycznego oraz wywód prawny, stanowią ramy sprawy dotyczącej wydania indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wyrok NSA z 16.09.2011 r., II FSK 497/10:
Sądy administracyjne kontrolując prawidłowość indywidualnych interpretacji prawa podatkowego nie mogą wykroczyć poza granice danej sprawy, które wyznaczają: (a) stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, (b) stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz (c) zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy.

Wyrok NSA z 30.05.2018 r., II FSK 1386/16:
Organ interpretacyjny jest wobec powyższego związany nie tylko przedstawionym stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, lecz również wskazanymi przez wnioskodawcę przepisami prawnymi, których interpretacji wnioskodawca się domaga. Wykroczenie poza opisany zakres, skutkowałoby tym, że organ interpretacyjny musiałby dokonań interpretacji przepisów innych niż te, które zostały podane przez wnioskodawcę, czy też uzupełniać bądź modyfikować powołaną przez podatnika podstawę prawną, co byłoby działaniem niedopuszczalnym.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest strukturalnie zbliżony do opinii prawnej, która również zawiera opis stanu faktycznego, przytoczenie przepisów prawa oraz wywód prawny zawierający stosowną argumentację prawną.

 

Czy wniosek o indywidualną interpretację podatkową można wysłać elektronicznie?

Tak, wniosek o indywidualną interpretację podatkową można wypełnić i wysłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

interpretacja indywidualna

 

Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie wniosku ORD-IN przez ePAUP należy wypełnić wszystkie pola formularza, a na końcu podpisać go podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek o interpretację podatkową Wrocław

 

Elementy indywidualnej interpretacji podatkowej

Każda interpretacja podatkowa zawierać będzie rozstrzygnięcie. Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji podatkowej stwierdzi, że stanowisko wnioskodawcy uznaje za prawidłowe albo za nieprawidłowe.

Jeżeli Dyrektor KIS uzna, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, interpretacja podatkowa nie musi zawierać uzasadnienia prawnego. Gdy uzna, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe, interpretacja podatkowa musi zawierać: opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku oraz uzasadnienie prawne.

W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera również wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej).

 

Zaskarżalność indywidualnej interpretacji podatkowej

Na niekorzystną indywidualną interpretację podatkową podatnikowi służy prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Skargę wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

Rozpoznawanie sprawy z zakresu działania Dyrektora KIS dotyczących wydawania indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

 

Związanie WSA zarzutami skargi na indywidualną interpretację podatkową

Z punktu widzenia podatnika bardzo istotną kwestią jest zakres związania przez WSA skargą na indywidualną interpretację podatkową. Mamy tutaj do czynienia z wyjątkiem od ogólnej zasady zgodnie, z którą WSA nie jest związany zakresem zaskarżenia skargi (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W przypadku skargi na indywidualną interpretację podatkową, WSA związany będzie zarzutami sformułowanymi przez skarżącego w skardze (art. 57a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Innymi słowy, zarzuty, które nie zostały podniesione w skardze nie zostaną przez WSA wzięte pod uwagę, i to pomimo tego, że uchybienia takie w rzeczywistości wystąpiły. Z tego względu sugeruję, aby wniosek o indywidualną interpretację podatkową przygotował profesjonalny pełnomocnik, tj. adwokat, radca prawny albo doradca podatkowy.

 

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego – podsumowanie

➤ Wszelkie informacje zamieszczane w internecie, w tym informacje publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, nie są dla podatników wiążące. Z drugiej strony nie wiążą one również organów podatkowych, których stanowisko w przyszłości może (ale nie musi) się zmienić.

➤ Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku lub ustalenia, że podatku nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego, ponieważ w jego przypadku obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe nie powstały.

Wyłącznie podatnik odpowiada za ewentualne błędy w rozliczeniu podatkowym.

➤ W przypadku wątpliwości w jaki sposób opodatkować daną czynność albo zdarzenie podatnik może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Wniosek ten można złożyć w formie elektronicznej przez ePUAP lub w formie tradycyjnej (papierowej).

➤ Zastosowanie się przez podatnika do wniosków z interpretacji podatkowej nie może mu szkodzić.

➤ Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego podlega kontroli sądów administracyjnych, tzn. niekorzystną dla podatnika indywidualną interpretację podatkową może on zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Interpretacja podatkowa jest narzędziem pozwalającym podatnikowi na weryfikację zgodności przyjętej przez niego wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią organów podatkowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że interpretacje podatkowe nie chronią podatnika w zakresie przyjętych przez niego ustaleń faktycznych, a wyłącznie w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

IP BOX (innovation box)

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę oraz kwestię następstwa prawnego w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Doradztwo podatkowe, prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe • Prawo podatkowe Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków: ➤ podatek od towarów i usług (VAT), ➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), ➤ podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), ➤ podatek od spadków i darowizn, ➤ podatek od nieruchomości. Świadczone przez Kancelarię [...]

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm • Wrocław W ramach obsługi prawnej firm oferujemy bieżące doradztwo prawne dla spółek i innych przedsiębiorców w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, w szczególności: sporządzamy i opiniujemy umowy stosowane przez przedsiębiorców (np. umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, umowy dostawy i montażu), przygotowujemy oraz analizujemy regulaminy [...]

Marek Szymała
Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.