w kategorii Ordynacja podatkowa

Indywidualna interpretacja podatkowa

Zasadniczy cel interpretacji podatkowych

Sytuacje, gdy przepisy prawa podatkowej są na tyle jasne i zrozumiałe, że podatnik nie musi pytać o to jak je rozumieć, i jak je stosować, są rzadkie. Zdecydowanie częściej przepisy prawa podatkowego są niejednoznaczne. Ich zrozumienie przysparza problemy, nie tylko podatnikom, ale urzędnikom organów podatkowych oraz sędziom sądów administracyjnych. Indywidualna interpretacja podatkowa ma na celu rozwiać niepewność w jakiej znajduje się podatnik. Negatywne skutki podatkowe owych rozbieżności w interpretacji przepisów prawa podatkowego ponosi bowiem nikt inny, tylko podatnik.

Podstawą funkcją indywidualnej interpretacji podatkowej jest więc zapewnienie pewności w stosowaniu prawa podatkowego przez podatnika.

 

Podział interpretacji podatkowych

Interpretacje podatkowe dzielą się na dwa rodzaje: indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz interpretacje ogólne. Interpretacje ogólne wydaje Minister właściwy do spraw finansów publicznych (Minister Finansów) (art. 13 § 2b Ordynacji podatkowej). Interpretacja ogólna ma na celu zapewnienie przez organy podatkowe jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego (art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej). Minister Finansów wydają interpretację ogólną uwzględnia orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. W niniejszym wpisie omówię jednak indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, którymi podatnicy z pewnych względów są bardziej zainteresowani.

 

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Indywidualną interpretację podatkową wydaje obecnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej). Interpretacja podatkowa wydawana jest na wniosek, który składany jest wyłącznie na formularzu ORD-IN.

Wniosek o interpretację podatkową 2019

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej należy wysłać w formie tradycyjnej na adres: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała albo w sposób elektroniczny (o tym więcej poniżej).

 

Co należy dołączyć do wniosku o indywidualną interpretację podatkową?

Do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wnioskodawca powinien dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku. Opłata wynosi 40 zł od każdego odrębnego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, który dotyczyć może stanu obecnie występującego albo stanu przyszłego (art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej). Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji podatkowej składany jest za pośrednictwem pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał albo odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

W jakich przypadkach Dyrektor KIS odmówi wydania indywidualnej interpretacji podatkowej?

Następujące przyczyny powodują, że podatnik nie otrzyma indywidualnej interpretacji podatkowej:

 

Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo celno-skarbowa

Podatnik nie otrzyma indywidualnej interpretacji podatkowej, jeżeli elementy stanu faktycznego zawarte we wniosku są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej). Innymi słowy wszczęcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego uniemożliwia podatnikowi uzyskanie interpretacji podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą albo tym postępowaniem podatkowym. Organicznie to nie dotyczy czynności sprawdzających.

 

Interpretacja ogólna dotycząca tego samego zagadnienia co interpretacja indywidualna

Drugą sytuacją, w której podatnik nie uzyska interpretacji podatkowej, pomimo tego, że wniosek spełniać będzie wszystkie wymogi prawne, będzie sytuacja, gdy przedstawiony we wniosku stan faktyczny odpowiadać będzie stanowi faktycznemu, który był podstawą do wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej (art. 14b § 5a Ordynacji podatkowej). W takim przypadku Dyrektor KIS wyda postanowienie, które jest zaskarżalne.

 

Pytanie niezwiązane z prawem podatkowym

Jeżeli złożony wniosek o wydanie interpretacji podatkowej nie będzie dotyczył bezpośrednio sprawy wnioskodawcy lub nie będzie dotyczył przepisów prawa podatkowego, podatnik nie otrzyma interpretacji, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

 

Pytanie dotyczące rozwiązania mogącego skutkować unikaniem opodatkowania

Podatnik nie uzyska interpretacji indywidualnej również wówczas, gdy odnośnie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT (art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej).

 

Pytanie dotyczące zagadnienia rozstrzygniętego w wiążącej informacji stawkowej (WIS)

Podatnik nie otrzyma indywidualnej interpretacji podatkowej, gdy pytanie przedstawione we wniosku o wydanie tej interpretacji zostało już wyjaśnione przez organ podatkowy w wiążącej informacji stawkowej (WIS).

 

Co daje podatnikowi indywidualna interpretacja podatkowa?

Interpretacje podatkowe są dla podatnika rodzajem immunitetu prawnego. Immunitet ten polega na tym, że zastosowanie się przez podatnika do oceny prawnej z indywidualnej interpretacji podatkowej nie może mu szkodzić. Organ podatkowy prowadzący kontrolę podatkową albo postępowanie podatkowe albo organ kontroli celno-skarbowej prowadzący kontrolę celno-skarbową będzie związany oceną prawną zawartą w indywidualnej interpretacji podatkowej, pod warunkiem, że stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku o interpretację podatkową pokrywać się będzie ze stanem faktycznym zawartym w uzasadnieniu decyzji podatkowej.

Wyrok NSA z 13.11.2008 r., II FSK 391/08:

Jeżeli w toku postępowania podatkowego organy podatkowe ustalą stan faktyczny opodatkowania w sposób mający znaczenie prawne odmienny od tego, który stanowił stan faktyczny udzielonej uprzednio interpretacji prawa podatkowego, interpretacja ta, z powodu i w zakresie różnicy wymienionych stanów faktycznych, nie będzie uzasadniała ochrony prawnej na podstawie art. 14c Ordynacji podatkowej.

Szczegółowy zakres ochrony prawnej w związku z otrzymaniem interpretacji podatkowej znaleźć można w art. 14k oraz art. 14m Ordynacji podatkowej:

[art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej]

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

[art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej]

W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem. Wyłączną drogą do uzyskania przez podatnika takiego stanu rzeczy jest wystąpienie przez niego z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Wszelkie inne informacje lub zapewnienia otrzymane przez telefon od urzędników skarbowych nie są wiążące dla oceny prawnej decyzji podatkowej, która może być w przyszłości wydana.

 

Co powinien zawierać wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową musi zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Oba te elementy wniosku są bardzo istotne dla końcowego powodzenia całego przedsięwzięcia związanego z uzyskaniem korzystnej dla podatnika interpretacji podatkowej.

 

Stan faktyczny

Po pierwsze, przedstawienie stanu faktycznego, a więc podanie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów, wymaga od wnioskodawcy stosownej wiedzy prawnej. Wydawać by się mogło, że podanie we wniosku o interpretację podatkową okoliczności, które stanowić mają podstawę faktyczną, nie jest dla przeciętnego podatnika żadnym problemem. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których podatnik przyjmie błędnie, że okoliczności które podaje we wniosku są – w jego ocenie – właściwe dla dokonania oceny prawnej, w sytuacji kiedy oczywiście tak nie będzie.

Przykład stanu faktycznego z wniosku o interpretację podatkową:

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT rozliczającym się w podatku VAT miesięcznie. W opisie tym występuje oczywisty błąd – wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT, a podatnikiem VAT czynnym. Na ten temat różnic pomiędzy podatnikiem VAT a płatnikiem VAT pisałem w artykule → Płatnik a podatnik VAT.

 

Skutek braku wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego we wniosku o interpretację

Konstruując samodzielnie podstawę faktyczną wniosku o indywidualną interpretację podatkową podatnik może wskutek braku wiedzy narazić się na pomyłki, które na późniejszym etapie postępowania trudne będą do naprawienia.

Wyrok NSA z 15.12.2016 r., I FSK 745/15:

Brak wyraźnego i zindywidualizowanego tła faktycznego (rozumianego jako zaistniały stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe), stanowiącego podstawę kwalifikacji prawnopodatkowej w ramach procesu wydawania interpretacji indywidualnej oznacza, że nie można zasadnie oczekiwać od organu podatkowego odpowiedzi na postawione pytania. Nie zachodzi wówczas brak w zakresie elementów wniosku (art. 169 § 1 o.p.), lecz jego niedopuszczalność (art. 165a § 1 tej ustawy).

Wyrok NSA z 6.03.2018 r., II FSK 600/16:

Brak wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego mogącego stanowić podstawę jego kwalifikacji prawnopodatkowej oznacza, że wnioskodawca nie może skutecznie oczekiwać od organu interpretacyjnego odpowiedzi na udzielone pytania. Nie zachodzi przy tym brak w zakresie elementów wniosku, możliwy do uzupełnienia w trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h o.p., lecz niedopuszczalność wniosku w rozumieniu art. 165a § 1 o.p.

 

Związanie organu podatkowego stanem faktyczny przedstawionym we wniosku o indywidualną interpretację podatkową

Organ wydający indywidualną interpretację podatkową jest związany ustaleniami faktycznymi przedstawionymi przez podatnika we wniosku o jej wydanie. Organ podatkowy w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie przeprowadza w ogóle postępowania dowodowego (wyjaśniającego).

Wyrok NSA z 07.01.2009 r., II FSK 1408/07:

Stan faktyczny rozpatrywanej przez organy administracji interpretacji prawa podatkowego wynika z wniosku podmiotu, który o jej udzielenie się ubiega, natomiast organy podatkowe nie są uprawnione do zmiany danego stanu faktycznego bądź do żądania tego od strony postępowania.

Wyrok NSA z 04.04.2014 r., II FSK 1092/12:

W sprawie dotyczącej interpretacji indywidualnej Minister Finansów nie ustala czynnie stanu faktycznego sprawy, to znaczy nie przeprowadza postępowania dowodowego, bowiem z wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 14h o.p. przepisy działu IV „Postępowanie dowodowe” o.p. nie mają zastosowania w sprawie dotyczącej interpretacji indywidualnej; Minister Finansów może wydać indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jedynie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę lub wezwać go do uzupełnienia braków poprzez wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego (art. 14b § 3 o.p.) na podstawie art. 169 § 1 o.p.

Wyrok NSA z 27.06.2013 r., I FSK 864/12:

Z powyższych przepisów wynika, że specyfika postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej polega m.in. na tym, że organ podatkowy “porusza się” niejako tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego oceny prawnej (stanowisko). W postępowaniu tym nie może więc toczyć się spór o rzetelność relacji z zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a tym samym nie może być prowadzone klasyczne postępowanie dowodowe.

 

Wywód prawny we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Drugim niezbędnym elementem wniosku o indywidualną interpretację podatkową jest wywód prawny (ocena prawna stanu faktycznego). Wywód ten ma jeden, zasadniczy, cel: przekonać organ podatkowy albo sąd administracyjny, że przyjęta przez podatnika we wniosku interpretacja przepisów prawa podatkowego jest prawidłowa.

Przedstawienie argumentacji prawnej we wniosku o indywidualną interpretację podatkową jest najtrudniejszym do zaprezentowania jej elementem. Do jego przygotowania konieczna jest analiza stanu prawnego, orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów prezentowanych w nauce prawa. Zbudowanie argumentacji przemawiającej za tym, że wykładnię przepisów prawa podatkowego należy przeprowadzić tak jak uczynił to autor we wniosku o interpretację podatkową jest kluczem do powodzenia całego przedsięwzięcia związanego z interpretacją podatkową.

Stan faktyczny oraz wskazane przepisy prawa wyznaczają zakres sprawy administracyjnej dotyczący konkretnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wyrok NSA z 10.06.2008 r., II FSK 1210/07 [ interpretacje podatkowe – wywód prawny ]:

Zgodnie z art. 14 a § 2 Ordynacji podatkowej wnioskodawca zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Stan faktyczny powinien być przedstawiony w relacji do przepisów prawa wskazanych w stanowisku wnioskodawcy. Analizowane postępowanie dotyczy bowiem interpretacji konkretnych przepisów prawa, które, według stanowiska wnioskodawcy, mogą mieć znaczenie w jego określonej indywidualnej sprawie, a nie zakwalifikowania stanu faktycznego opisanego we wniosku pod jakiekolwiek, niewymienione w nim, przepisy prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku i przepisy prawa przywołane w odnoszącym się do niego stanowisku wnioskodawcy wyznaczają zakres i przedmiot pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, a więc także i przedmiot oraz zakres sprawy administracyjnej o jej udzielenie.

Wyrok NSA z 17.05.2019 r., II FSK 1544/17 [ interpretacje podatkowe – ocena prawna ]:

Wnioskodawca musi we wniosku przedstawić własną ocenę prawną, a zatem musi określić przepis prawa podatkowego, którego zastosowanie w świetle przedstawionych we wniosku okoliczności budzi jego wątpliwości. Ocena prawna to wskazanie normy prawnej, którą wnioskodawca uważa za właściwą oraz uzasadnienie prawne tego wskazania. Z kolei wskazanie przepisów prawnych polega na skonkretyzowaniu przepisu lub grupy przepisów. Tylko wtedy organ może określić, czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja podatkowa ma służyć wyjaśnieniu problemu prawnego o charakterze podatkowym, który to problem przedstawia wnioskodawca wskazując przepisy, które budzą jego wątpliwości.

 

Obowiązek wskazania we wniosku o interpretację podatkową przepisów prawa, które są interpretowane

Oprócz opisu stanu faktycznego oraz wywodu prawnego podatnik we wniosku o interpretację powinien wskazać przepisy prawa, które są przez niego interpretowane. Powołane przez podatnika przepisy prawa podatkowego, opis stanu faktycznego oraz wywód prawny, stanowią ramy sprawy dotyczącej wydania indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wyrok NSA z 16.09.2011 r., II FSK 497/10:

Sądy administracyjne kontrolując prawidłowość indywidualnych interpretacji prawa podatkowego nie mogą wykroczyć poza granice danej sprawy, które wyznaczają: (a) stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, (b) stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz (c) zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy.

Wyrok NSA z 30.05.2018 r., II FSK 1386/16:

Organ interpretacyjny jest wobec powyższego związany nie tylko przedstawionym stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, lecz również wskazanymi przez wnioskodawcę przepisami prawnymi, których interpretacji wnioskodawca się domaga. Wykroczenie poza opisany zakres, skutkowałoby tym, że organ interpretacyjny musiałby dokonań interpretacji przepisów innych niż te, które zostały podane przez wnioskodawcę, czy też uzupełniać bądź modyfikować powołaną przez podatnika podstawę prawną, co byłoby działaniem niedopuszczalnym.

 

Czy jabłko jest zielone czy żółte?

Aby zilustrować na czym właściwie polega zbudowanie przekonywującej argumentacji prawnej posłużę się przykładem. Poniżej zamieściłem zdjęcie jabłka. Interpretacja przepisów prawa podatkowego może kończyć się dwoma rozłącznymi wynikami, tzn. albo stanowisko podatnika uznaje się za prawidłowe albo uznaje się za nieprawidłowe. Jeżeli rozwiązanie dla podatnika korzystne jest kolorem żółtym jabłka, a rozwiązanie nieprawidłowe jest kolorem zielonym, zawodowy pełnomocnik ma za zadanie przekonać organ podatkowy wydający interpretację albo sąd administracyjny, że jabłko to jest żółte, a nie zielone.

Wywód prawny składać się powinien z logicznej argumentacji wykazującej, że jabłko ma kolor żółty (uwypuklenie poprawności tego poglądu), zaś z drugiej strony z konstruktywnej krytyki argumentacji, przemawiającej za tym, że jabłko jest zielone (wytknięcie słabych stron tego poglądu).

 

Czy wniosek o indywidualną interpretację podatkową można wysłać elektronicznie?

Tak, wniosek o indywidualną interpretację podatkową można wypełnić i wysłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

interpretacja indywidualna

 

Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie wniosku ORD-IN przez ePAUP należy wypełnić wszystkie pola formularza, a na końcu podpisać go podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

 

Elementy indywidualnej interpretacji podatkowej

Każda interpretacja podatkowa zawierać będzie rozstrzygnięcie. Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej stwierdzi, że stanowisko wnioskodawcy uznaje za prawidłowe albo za nieprawidłowe.

Jeżeli Dyrektor KIS uzna, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, interpretacja podatkowa nie musi zawierać uzasadnienia prawnego. Gdy uzna, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe, interpretacja podatkowa musi zawierać: opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku oraz uzasadnienie prawne.

W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera również wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej).

 

Milcząca interpretacja podatkowa

Po wpłynięciu wniosku o wydanie interpretacji podatkowej Dyrektor KIS ma 3 miesiące na wydanie interpretacji podatkowej. Do terminu tego nie wlicza się okresów, liczonych od wysłania do wnioskodawcy wezwania o uzupełnienie wniosku o interpretację do jej uzupełnienia (art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej). Okresy te wydłużają 3 miesięczny termin na wydanie interpretacji.

Co stanie się, jeżeli Dyrektor KIS nie wyda w terminie 3 miesięcy interpretacji podatkowej? W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, który przewiduje skutki prawne tzw. milczącej interpretacji podatkowej.

W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie 3 miesięcznym (ewentualnie wydłużonym o okres dotyczący uzupełnienia przez podatnika wniosku) uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął ten termin, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

 

Zaskarżalność indywidualnej interpretacji podatkowej

Na niekorzystną interpretację podatkową podatnikowi służy prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Skargę wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

Rozpoznawanie sprawy z zakresu działania Dyrektora KIS dotyczących wydawania indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

 

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego jako narzędzie ochrony praw podatników

1) Wszelkie informacje zamieszczane w internecie, w tym informacje publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, nie są dla podatników wiążące. Z drugiej strony nie wiążą one również organów podatkowych, których stanowisko w przyszłości może (ale nie musi) się zmienić.

2) Informacje uzyskane od urzędników zatrudnionych w urzędach skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowych, Ministerstwie Finansów w formie telefonicznej, mailowej, tradycyjnej korespondencji albo elektronicznej korespondencji nie chronią podatników, ponieważ nie stanowią wiążącej i obowiązującej podatników interpretacji (wykładni) prawa podatkowego.

3) Wszelkie informacje publikowane w internecie, informujące o uzyskaniu przez kogoś korzystnej podatkowo opinii prawnej, sporządzonej przez kancelarię prawną, nie wiążą zarówno podatników, jak i organów podatkowych.

4) Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku lub ustalenia, że podatku nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego, ponieważ w jego przypadku obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe nie powstały.

5) To wyłącznie podatnik odpowiada za ewentualne błędy w rozliczeniu podatkowym.

6) W przypadku wątpliwości w jaki sposób opodatkować daną czynność albo zdarzenie podatnik może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Urząd skarbowy podczas ewentualnej kontroli podatkowej będzie związany stanowiskiem z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, przy założeniu, że stan faktyczny ustalony w kontroli podatkowej będzie taki sam jak przyjęty we wniosku o interpretację.

7) Zastosowanie się przez podatnika do wniosków z interpretacji podatkowej nie może mu szkodzić.

8) Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego podlega kontroli sądów administracyjnych, tzn. niekorzystną dla podatnika indywidualną interpretację podatkową może on zaskarżyć do sądu administracyjnego.

 

Opłata od skargi na indywidualną interpretację podatkową

Skarga podlega wpisowi stałemu w wysokości 200 zł.

 

Związanie WSA zarzutami skargi na indywidualną interpretację podatkową

Z punktu widzenia podatnika bardzo istotną kwestią jest zakres związania przez WSA skargą na indywidualną interpretację podatkową. Mamy tutaj do czynienia z wyjątkiem od ogólnej zasady zgodnie, z którą WSA nie jest związany zakresem zaskarżenia skargi (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W przypadku skargi na indywidualną interpretację podatkową, WSA związany będzie zarzutami sformułowanymi przez skarżącego w skardze (art. 57a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Innymi słowy, zarzuty, które nie zostały podniesione w skardze nie zostaną przez WSA wzięte pod uwagę, i to pomimo tego, że uchybienia takie w rzeczywistości wystąpiły. Z tego względu sugeruję, aby wniosek o indywidualną interpretację podatkową przygotował profesjonalny pełnomocnik, tj. adwokat, radca prawny albo doradca podatkowy.

Interpretacja podatkowa jest znakomitym narzędziem pozwalającym podatnikowi na weryfikację zgodności przyjętej przez niego wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią organów podatkowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że interpretacje podatkowe nie chronią podatnika w zakresie przyjętych przez niego ustaleń faktycznych, a wyłącznie w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Kolejne zmiany w ustawie o VAT umożliwią podatnikom składanie wniosków o wydanie przez właściwy organ podatkowy wiążącej informacji stawkowej (WIS). W niniejszym artykule odpowiem na podstawowe pytania z tym związane, m. in. Kto wydaje wiążącą informację stawkową oraz jakiej są wymogi formalne wniosku o WIS?

Sprzeciw przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej

Sprzeciw jest środkiem ochrony praw przedsiębiorcy podczas prowadzonej wobec niego kontroli podatkowej. Czy ostateczne postanowienie wydane po wniesieniu przez przedsiębiorcę sprzeciwu podlega kontroli sądów administracyjnych? Jakie zmiany dla przedsiębiorcy wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.12.2017 r. SK 37/15?

Skarga do WSA

Skarga do WSA jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowadministracyjne. Jest to pismo, które zarazem pozwala na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej.

Wykreślenie z rejestru VAT

Znowelizowane ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy ustawy o VAT przewidują nowe przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Jakie są obecnie podstawy do wykreślenia podatnika z rejestru VAT? Czy nabywca towaru (usługi) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podatnika VAT niezarejestrowanego, ale faktycznie wykonującego czynności opodatkowane w VAT?