w kategorii Spółki handlowe

Jak założyć spółkę jawną?W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania: jak założyć spółkę jawną, jakie wiążą się z tym koszty oraz ile trwa rejestracja spółki jawnej? Warto wiedzieć, że obecnie założyć spółkę jawną można na dwa sposoby: w sposób uproszczony – poprzez skorzystanie z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie pisemnej, ale jego zaletą jest to, że umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników. I to właśnie ten drugi sposób założenia spółki jawnej przedstawię poniżej.

Zanim zdecydujesz się założyć spółkę jawną – co warto wiedzieć o tym typie spółki?

Przed podjęciem decyzji o założeniu spółki jawnej warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tego typu spółki.

Spółka jawna – najprostsza handlowa spółka osobowa

W świetle Kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest najprostszą, a zarazem modelową spółką osobową. Zgodnie z przepisami spółka jawna – tak jak inne spółki osobowe – prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywana. Decydując się na założenie spółki jawnej, warto zatem mieć świadomość, że w obrocie gospodarczym spółka jawna działa we własnym imieniu i posiada własny majątek (odrębny od majątków jej wspólników). Z prawnego punktu widzenia to spółka jawna (a nie jej wspólnicy) jest przedsiębiorcą.

Kto może założyć spółkę jawną?

Założyć spółkę jawną mogą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, czyli np. spółka z o.o. Wspólnikiem spółki jawnej może być także inna spółka jawna lub spółka osobowa innego typu (np. spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna). Dopuszczalne jest też założenie spółki jawnej przez małżonków.

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

Z punktu widzenia osób, które rozważają rejestrację spółki jawnej, istotne jest to, że spółka taka nie posiada tzw. osobowości prawnej (osobowość prawną mają spółki kapitałowe – np. spółka z o.o.), a każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna. Polega ona na tym, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, a egzekucję z majątku wspólnika wierzyciel spółki może prowadzić tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Do kwestii subsydiarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania odniósł się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt III CZP 108/12, w której stwierdził:

W pewnych warunkach subsydiarny charakter solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania nie stanie na przeszkodzie zażądaniu spełnienia świadczenia bezpośrednio od wspólników i prowadzeniu egzekucji z ich majątków, z pominięciem procesu o zasądzenie świadczenia i egzekucji zobowiązania przeciwko samej spółce. Jest tak wtedy, gdy przed zaspokojeniem wierzyciela spółka jawna przestanie istnieć (likwidacja) albo gdy przeprowadzenie postępowania o zasądzenie świadczenia przeciwko spółce nie będzie dopuszczalne (ogłoszenie upadłości likwidacyjnej), a sytuacja finansowa spółki uzasadni tezę, że zaspokojenie wierzyciela z jej majątku będzie niemożliwe. Wierzyciel spółki może wówczas zażądać zaspokojenia swojej wierzytelności bezpośrednio przez wszystkich lub dowolnie wybranych wspólników spółki, bez uprzedniego pozywania samej spółki o zasądzenie świadczenia.

Decydując się na założenie spółki jawnej, warto mieć świadomość, że subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki jawnej dotyczy wszystkich zobowiązań spółki – zarówno cywilnoprawnych (np. zobowiązań z tytułu zawartych przez spółkę umów), jak i publicznoprawnych (np. składki na ZUS, podatki).

Co może być wkładem do spółki jawnej?

Spółka jawna – w odróżnieniu np. od spółki z o.o. – nie posiada tzw. kapitału zakładowego. Nie oznacza to jednak, że osoby, które zakładają spółkę jawną, zwolnione są z obowiązku wniesienia wkładów. Wkłady, które poszczególni wspólnicy wnoszą do spółki, oraz wartość tych wkładów trzeba określić w umowie spółki jawnej (jest to niezbędny element tej umowy). Wniesienie wkładu jest obowiązkiem każdego wspólnika spółki jawnej i nie można zwolnić wspólnika od tego obowiązku.

W myśl Kodeksu spółek handlowych wkład wspólnika spółki jawnej może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. W przypadku spółki jawnej zakładanej w sposób tradycyjny (czyli nie przez system S24, ale „papierowo”) wkładem wspólnika do spółki może być zatem:

świadczenie pieniężne (gotówka, przelew),

świadczenie o charakterze niepieniężnym, czyli tzw. aport.

Przedmiotem aportu do spółki jawnej może być np. własność rzeczy (nieruchomości, samochodu, maszyn itp.), ustanowienie na rzecz spółki prawa używania rzeczy (nieruchomości, samochodu, maszyn itp.), ustanowienie prawa korzystania przez spółkę z wynalazku lub świadczenie przez wspólnika na rzecz spółki pracy bądź usług niemające charakteru „prowadzenia spraw spółki” (chyba że w umowie spółki jawnej dany wspólnik został zwolniony od prowadzenia spraw spółki).

Reprezentowanie spółki jawnej

Prawo do reprezentowania spółki jawnej oznacza prawo do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i ze skutkiem dla spółki. Obejmuje ono stosunki zewnętrzne spółki (relacje z osobami trzecimi) – zarówno w zakresie czynności sądowych, jak i pozasądowych (czyli np. zawieranie w imieniu spółki umów z jej kontrahentami). Od tak rozumianego prawa do reprezentowania spółki jawnej trzeba odróżnić prawo do prowadzenia spraw spółki, które dotyczy stosunków wewnętrznych spółki.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo reprezentować spółkę. Zasadą kodeksową jest samodzielna reprezentacja spółki jawnej przez każdego z jej wspólników. Umowa spółki jawnej może jednak przewidywać reprezentację łączną dwu, kilku lub wszystkich wspólników albo reprezentację łączną z prokurentem. Umowa spółki jawnej może też przewidzieć, że oznaczony wspólnik lub wspólnicy są wyłączeni od reprezentowania spółki. Takie wyłączenie reprezentacji nie ma jednak skutku wobec osób trzecich, a tylko w stosunkach wewnętrznych spółki. Oznacza to, że czynność prawna dokonana z osobą trzecią jest ważna, a wspólnik reprezentujący spółkę niezgodnie z zasadami reprezentacji ustalonymi w umowie spółki ponosi jedynie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pozostałych wspólników i spółki.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2008 r., III CZP 43/08:
(…) art. 29 § 1 i 3 k.s.h. ustanawia niepodlegające ograniczeniu ze skutkiem wobec osób trzecich prawo reprezentowania spółki przez wspólnika, natomiast art. 30 § 1 k.s.h. umożliwia wspólnikom wprowadzenie w umowie spółki własnych regulacji w zakresie reprezentacji, nie tylko przez ustanowienie reprezentacji łącznej (z innym wspólnikiem bądź prokurentem), ale nawet przez wyłączenie niektórych wspólników od reprezentowania spółki. (…) wobec osób trzecich nie są skuteczne tylko postanowienia umowne ograniczające prawo wspólnika do reprezentowania spółki, a zatem np. wyłączenie wspólnika od jej reprezentowania lub wyznaczenie zakresu spraw, w których przysługuje mu prawo reprezentacji. Regulacje umowne, których celem jest jedynie określenie sposobu tej reprezentacji, do których należy ustanowienie reprezentacji łącznej, nie naruszają natomiast zakazu przewidzianego art. 29 § 3 k.s.h. i są wiążące w stosunkach zewnętrznych spółki.

Prowadzenie spraw spółki jawnej

Pojęcie prowadzenia spraw spółki jawnej odnosi się do wewnętrznej sfery funkcjonowania spółki, czyli relacji między wspólnikami. Prowadzenie spraw spółki polega na podejmowaniu przez wspólników czynności z zakresu zarządzania spółką (bieżące kierowanie, planowanie, kontrolowanie itp.).

W myśl Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Wspólnicy – bądź w umowie spółki jawnej, bądź na mocy późniejszej uchwały – mogą jednak powierzyć prowadzenie spraw spółki tylko jednemu lub kilku ze swojego grona. Pozostali wspólnicy będą wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.

Jeżeli wspólnicy nie zmienią kodeksowych zasad prowadzenia spraw spółki, to każdemu ze wspólników przysługiwać będzie prawo prowadzenia spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki bez uprzedniej uchwały wspólników. Uchwała taka będzie jednak wymagana, jeśli przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu.

Zgodnie z regułą kodeksową w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki koniczna będzie zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Jeśli jednak czynność ma charakter nagły, a jej zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę, każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać taką czynność – nawet gdyby stanowiła ona sprawę przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki.

Udział w zyskach i stratach spółki jawnej

O ile umowa spółki jawnej nie zawiera postanowień określających odmienne zasady partycypacji wspólników w zyskach i stratach, każdy ze wspólników spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach spółki i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu wniesionego przez niego do spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że w razie wątpliwości określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się także do udziału tego wspólnika w stratach.

Dopuszczalne jest zamieszczenie w umowie spółki postanowienia, które zwolni wspólnika od udziału w stratach. Za niedopuszczalne uznaje się natomiast wykluczenie udziału wspólnika spółki jawnej w zyskach przy jednoczesnym pozostawieniu jego udziału w stratach.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV CSK 558/08:
Umowne zwolnienie wspólnika spółki jawnej od udziału w stratach (art. 51 § 3 k.s.h.) nie modyfikuje jego odpowiedzialności na podstawie art. 22 § 2 k.s.h.

Jeśli umowa danej spółki jawnej nie zawiera odmiennych postanowień, to zasadą jest, że każdemu wspólnikowi przysługuje żądanie podziału i wypłaty całości wypracowanego przez spółkę zysku z końcem każdego roku obrotowego. Natomiast w przypadku, gdy wskutek poniesionej przez spółkę straty uszczuplony zostanie udział kapitałowy wspólnika, zysk wypracowany przez spółkę w danym roku obrotowym musi być przeznaczony w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika.

Niezależnie od tego, czy w danym roku obrotowym spółka jawna odnotowała zysk czy stratę, w myśl Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego. Uprawnienie to może jednak zostać przez wspólników wyłączone na mocy umowy spółki.

Jak opodatkowana jest spółka jawna?

Spółka jawna – jako spółka niebędąca osobą prawną – nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zysk wypracowany przez taką spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie spółki. Podatnikami podatku dochodowego są natomiast poszczególni wspólnicy spółki jawnej:

1) wspólnicy będący osobami fizycznymi podlegają opodatkowaniu jako podatnicy PIT,

2) wspólnicy będący osobami prawnymi (np. w przypadku, gdy wspólnikiem spółki jawnej jest spółka z o.o.) podlegają opodatkowaniu jako podatnicy CIT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych (PIT):

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (…) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Analogiczną regulację zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT):

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (…) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Spółka jawna może być natomiast podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku akcyzowego.

Jak założyć spółkę jawną – krok po kroku

Proces założenia spółki jawnej jest stosunkowo prostszy niż np. proces założenia spółki z o.o. Niemniej, aby skutecznie założyć spółkę jawną, trzeba dopełnić formalności określonych w szczególności w przepisach Kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zawarcie umowy spółki jawnej

Pierwszym krokiem w procesie zakładania spółki jawnej jest zawarcie przez wspólników umowy spółki. Jeżeli spółka jawna zakładana jest w sposób tradycyjny (nie przez system S24), Kodeks spółek handlowych wymaga, aby umowa spółki została zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Nie ma jednak przeszkód, by umowę spółki jawnej zawrzeć w formie aktu notarialnego (zwłaszcza gdy przedmiotem wkładu do spółki jawnej jest własność nieruchomości) lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (np. gdy wkładem do spółki jawnej jest przedsiębiorstwo).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt II CSK 85/14:
W razie zawarcia umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, w której wspólnik zobowiązał się do wniesienia tytułem wkładu własności nieruchomości, konieczne jest zawarcie – po zarejestrowaniu spółki – odrębnej umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność tej nieruchomości na rzecz spółki.

Poza wymogiem zachowania odpowiedniej formy umowy spółki trzeba także zadbać o to, by umowie spółki jawnej znalazły się wszystkie niezbędne elementy określone w Kodeksie spółek handlowych, tj. co najmniej:

1) firma i siedziba spółki,

2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

3) przedmiot działalności spółki,

4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Pominięcie w umowie spółki jawnej któregoś z wymienionych wyżej elementów skutkować będzie odmową zarejestrowania spółki przez sąd rejestrowy (KRS).

Ponadto w umowie spółki jawnej warto zawrzeć inne regulacje, które nie są wprawdzie obowiązkowe, ale mogą usprawnić funkcjonowanie nowo założonej spółki jawnej i relacje między wspólnikami, np.:

1) procedurę zmiany umowy spółki,

2) kwestię dopuszczalności przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę,

3) inne niż kodeksowe zasady partycypacji wspólników w zyskach i stratach,

4) zasady prowadzenia spraw spółki przez wspólników,

5) przyczyny rozwiązania spółki,

6) konsekwencje śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika.

Złożenie wniosku o rejestrację spółki jawnej w KRS

W celu wpisania nowo założonej spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców należy zgłosić jej zawiązanie do sądu rejestrowego (KRS) właściwego ze względu na siedzibę spółki (np. w przypadku spółki jawnej mającej siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS). Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia nowo założonej spółki jawnej do rejestru. Wniosek o wpisanie spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców może zostać złożony także przez ustanowionego przez wspólników pełnomocnika.

Wniosek o rejestrację spółki jawnej składa się na urzędowym formularzu KRS-W1 z odpowiednimi załącznikami (w szczególności KRS-WB – zawierającym dane wspólników spółki jawnej, KRS-WM – zawierającym dane o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK – zawierającym dane wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki).

Do wniosku o rejestrację spółki jawnej dołączyć trzeba w szczególności umowę spółki jawnej, wykaz wspólników wraz z ich adresami do doręczeń oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszty rejestracji spółki jawnej w KRS

Opłata sądowa za rejestrację spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców KRS wynosi 500 zł. Ponadto wymagana jest opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Rejestracja spółki jawnej – ile trwa?

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Chwila wpisania spółki jawnej przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS jest chwilą powstania spółki.

Zgłoszenie danych uzupełniających nowo założonej spółki jawnej do urzędu skarbowego

Po wpisaniu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki zgłoszenie identyfikacyjne NIP-8 w zakresie danych uzupełniających (obejmujących m.in. wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe). Termin na złożenie NIP-8 wynosi co do zasady 21 dni od dnia dokonania wpisu spółki jawnej w KRS. Jeśli jednak spółka zamierza zatrudniać pracowników, to termin na złożenie NIP-8  wynosi 7 dni od daty rejestracji spółki jawnej w KRS.

Rejestracja spółki jawnej a zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pamiętać trzeba również o obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku nowo zarejestrowanej spółki jawnej termin na dokonanie zgłoszenia wynosi – co do zasady – 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Do biegu tego terminu nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie jest nieodpłatne i dokonuje się go elektronicznie.

W zgłoszeniu do CRBR należy podać nazwę (firmę) spółki jawnej, formę organizacyjną (wybieramy: 118 – spółka jawna), siedzibę, numer KRS i NIP oraz dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych oraz wspólnika lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

W treści zgłoszenia zamieszczone jest oświadczenie o prawdziwości informacji objętych zgłoszeniem. Składane jest ono pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgłoszenia do CRBR powinien dokonać wspólnik lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki jawnej. Aby wysłać zgłoszenie, trzeba je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia do CRBR zagrożone jest karą pieniężną do 1 miliona złotych.

PCC od umowy spółki jawnej

Umowa spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na spółce jawnej. Powstaje on z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli w dniu, w którym wspólnicy zawarli umowę spółki jawnej.

Podstawą opodatkowania PCC jest łączna wartość wkładów wnoszonych do spółki jawnej przez jej wspólników. Stawka podatku wynosi 0,5 % tej wartości. Obliczając kwotę PCC od umowy spółki jawnej, od podstawy opodatkowania można odliczyć m.in. opłatę sądową związaną z wpisem spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz opłatę za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka jawna – jako podatnik PCC – powinna, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru (deklaracja PCC-3) oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia, w którym wspólnicy zawarli umowę spółki jawnej. Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej.

Obowiązek samodzielnego złożenia deklaracji PCC-3 oraz obliczenia i wpłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie w sytuacji, gdy umowa spółki jawnej sporządzona została w formie aktu notarialnego. W takim przypadku płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest notariusz i to on oblicza i pobiera ten podatek.

Jeżeli spółka jawna nie zostanie zarejestrowana w KRS, zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych będzie podlegał zwrotowi.

Założenie i rejestracja spółki jawnej – doradztwo prawne

Zakres usług doradztwa prawnego naszej Kancelarii dotyczącego założenia i rejestracji spółki jawnej obejmuje w szczególności:

– przygotowanie projektu umowy spółki jawnej dopasowanej do potrzeb wspólników;

– przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców i złożenie ich w KRS;

– sporządzenie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-8 w zakresie danych uzupełniających;

– przygotowanie zgłoszenia do CRBR (w tym ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki jawnej);

– sporządzenie deklaracji PCC-3.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, zapraszamy do kontaktu.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. możliwa jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników.

Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego?

Likwidacja spółki jawnej – skutki podatkowe w PIT i CIT

Na gruncie PIT i CIT skutki podatkowe otrzymania przez wspólników nadwyżek likwidacyjnych są zróżnicowane – zależą od formy pieniężnej lub niepieniężnej otrzymanego przez wspólnika majątku. Jakie skutki podatkowe w PIT i CIT ma likwidacja spółki jawnej? Jakie będą skutki podatkowe rozwiązania spółki jawnej bez likwidacji?

Skutki wystawienia faktury przed formalną rejestracją VAT

Czy podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika? Czy niezarejestrowany podatnik możne odliczyć podatek naliczony z faktur które otrzymał przed rejestracją w VAT?

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba