w kategorii Ordynacja podatkowa, Podatek VAT

Kontrola krzyżowaW dotychczasowej praktyce możliwość prowadzenia kontroli krzyżowej w trakcie czynności sprawdzających budziła sporo wątpliwości. Wyrażało się to również w rozbieżności poglądów prezentowanych przez sądy administracyjne. Celem artykułu jest wyjaśnienie zasad prowadzenia przez urząd skarbowy kontroli krzyżowej.

Kontrola krzyżowa podczas czynności sprawdzających

W kwestii możliwości prowadzenia kontroli krzyżowej w orzecznictwie sądowym istniały dotąd dwa całkowicie różne stanowiska. Pierwsze stanowisko opowiadało się za możliwością prowadzenia kontroli krzyżowej w ramach czynności sprawdzających, bez konieczności wszczynania kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego (np. wyrok NSA z dnia 1.12.2015 r., I FSK 1251/14). Drugie opowiadało się za tym, że w sytuacji, gdy wobec podatnika prowadzone są wyłącznie czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa albo postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte, nie jest możliwe przeprowadzenie, w trakcie samych czynności sprawdzających, kontroli krzyżowej (np. wyrok NSA z 17.03.2015 r., I FSK 583/14, wyrok NSA z 6.05.2015 r., I FSK 590/14, wyrok NSA z 18.10.2013 r., I FSK 1480/12).

Kontrola krzyżowa wyłącznie w ramach kontroli podatkowej

Uchwała podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w składzie siedmiu sędziów z 24.10.2016 r., I FPS 3/16, przesądziła o tym, że kontrola krzyżowa możliwa jest wyłącznie w podczas prowadzenia kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego. NSA oparł swoją argumentację na literalnej wykładni przepisu art. 274b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że:

Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą: 1) przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.

W mojej ocenie wykładnia art. 274b § 1 Ordynacji podatkowej nie powinna była budzić większych wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli pojawiało się jakiekolwiek odmienne stanowisko – np. w orzeczeniu NSA, I FSK 1251/14, w którym uznano, że organ podatkowy mógł prowadzić kontrolę krzyżową w ramach prowadzonych czynności sprawdzających, to nie zostało ono w tym orzeczeniu szerzej uzasadnione.

Kontrola krzyżowa – zakres podmiotowy i przedmiotowy

W uchwale z 24.10.2016 r., I FPS 3/16, NSA podkreślił, że dodatkowym warunkiem przeprowadzenia kontroli krzyżowej, który wynika z samej treści art. 274c § 1 Ordynacji podatkowej, jest to aby owa kontrola krzyżowa była przeprowadzona u kontrahentów podatnika. Rozumieć przez to należy takie podmioty, które współpracowały z podatnikiem w okresie, za jaki prowadzona jest kontrola podatkowa. Drugim warunkiem przeprowadzenia u kontrahentów podatnika kontroli krzyżowej jest to, aby w okresie, za jaki prowadzona jest kontrola podatkowa, wykonywali oni działalność gospodarczą.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r., III SA/Wa 1149/16:

Uregulowana w art. 274c o.p. tzw. kontrola krzyżowa stanowi rodzaj specyficznych czynności sprawdzających. Ich specyfika polega na tym, że czynności te mogą być przeprowadzone u kontrahenta podatnika, jedynie w sytuacji, gdy w stosunku do podatnika organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową. Tym samym nie można przyjąć, że możliwa jest kontrola krzyżowa u kontrahentów podatnika, u którego organ podatkowy prowadzi czynności sprawdzające.

Możliwość rozszerzenia kontroli krzyżowej na dalsze podmioty w łańcuchu sprzedaży

Ustawą z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 2024) dodano do art. 274c Ordynacji podatkowej paragraf 1c. Na podstawie tego przepisu organ podatkowy będzie mógł przeprowadzać kontrolę krzyżową w ramach kontroli podatkowej u danego podatnika, nie tylko u bezpośrednich kontrahentów tego podatnika, ale również u dalszych kontrahentów, tzn. u kontrahentów kontrahentów podatnika. Łańcuch dalszych kontrahentów objętych możliwością prowadzenia kontroli krzyżowej ograniczony będzie wyłącznie tożsamością produktów podlegających wymianie handlowej przez  podatnika objętego kontrolą podatkową, tzn. kontrola krzyżowa u dalszych kontrahentów, których podatnik może w ogóle nie znać, dotyczyć może wyłącznie transakcji produktami, które nabył, a później sprzedał podatnik.

Uczestnictwo w dostawie takiego samego towaru

Powstaje pytanie o to, w jaki sposób organ podatkowy będzie w stanie określić, że te konkretne produkty pochodzą właśnie od  dalszego kontrahenta pierwszego kontrahenta podatnika, w sytuacji, gdy nabywać on będzie takie same produkty od różnych nabywców w różnych okresach czasu, nie oznaczając (indywidualizując) jednostkowo produktu. W jaki sposób organ podatkowy miałby ustalać, że właśnie ta część rzeczy nabytych, a później sprzedanych przez podatnika, była przedmiotem handlu pomiędzy wcześniejszymi kontrahentami kontrahentów podatnika, gdy pewnego rodzaju dobra przy wymianie handlowej są wielokrotnie mieszane, łączone, a później magazynowane przez dłuższy czas, stając się jednorodną masą podlegającą dalszej wymianie handlowej, np. zboża, owoce, warzywa, piasek, węgiel, paliwa płynne, paliwa gazowe? Organ podatkowy nie będzie mógł rozszerzyć kontroli krzyżowej na dalszych kontrahentów podatnika, jeżeli dostawa towarów na poprzednich albo następnych etapach wymiany handlowej obejmowała nie te same (konkretne) produkty, które nabył i sprzedał podatnik, a wyłącznie takie same produkty. Ustawodawca wyraźnie używa zwrotu “uczestniczących w dostawie tego samego towaru”; nie używa zaś zwrotu “uczestniczących w dostawie takiego samego towaru”.

Odwrócony VAT

Czym jest, kogo obejmuje i na jakich zasadach działa odwrócony VAT? Jak rozliczyć podatek należy przy odwróconym VAT? Czy faktura wystawiona przez podatnika VAT powinna zawierać zwrot “odwrotne obciążenie”?

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

Uprawnienie organu podatkowego do przedłużenia ustawowego terminu do zwrotu różnicy w podatku VAT znajduje swoją podstawę prawną w przepisach ustawy o VAT, określających prawo podatnika do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym (art. 87 ust. 1-2 ustawy o VAT), a nie wyłącznie w przepisach procedury podatkowej.

Skutki wystawienia faktury przed formalną rejestracją VAT

Czy podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika? Czy niezarejestrowany podatnik możne odliczyć podatek naliczony z faktur które otrzymał przed rejestracją w VAT?

Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa – różnice

Pojęcie kontroli skarbowej używane w języku potocznym ma całkiem inne znaczenie od tego występującego w języku prawnym. Próbę wyjaśnienia na czym polega i czym właściwie jest kontrola skarbowa dodatkowo komplikują często wprowadzane ostatnimi czasy zmiany przepisów ustaw podatkowych.

adwokat
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała