w kategorii Spółki handlowe

Ile kosztuje przekształcenie JDG w spółkę z o.o.Pytanie o koszty przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. to jedno z najczęstszych pytań, które zadają przedsiębiorcy zainteresowani taką reorganizacją swojej firmy. Oczywiście jest to zrozumiałe – planując zmianę formy prawnej nie można zapominać o wydatkach z tym związanych. Dlatego poniżej postaramy się przedstawić szacunkowe koszty przekształcenia jednoosobowej firmy w spółkę z o.o.

Z jakimi kosztami wiąże się przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.?

Przede wszystkim warto mieć świadomość, że przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z o.o. wymaga dopełniania szeregu formalności. Wynika to z przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących procedurę zmiany formy prawnej z JDG na spółkę.

Czynności, które trzeba podjąć, aby „przejść” z jednoosobowej działalności na spółkę opisaliśmy tu → Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jak nietrudno się domyślić, formalności przekształceniowe pociągają za sobą określone koszty. Mianowicie:

➤ wydatki na księgowość,

➤ wynagrodzenie biegłego rewidenta,

➤ opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych,

➤ opłaty: sądową, skarbową i za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG),

➤ wynagrodzenie za doradztwo prawne w procesie przekształcenia.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej, co dokładnie obejmują wydatki, opłaty i wynagrodzenia, które trzeba będzie zapłacić w trakcie procesu reorganizacji. Jak w praktyce może się kształtować ich wysokość?

Wydatki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia

Już na początku procesu przekształcenia trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe oraz zrobić wycenę składników majątku przedsiębiorcy. W związku z tym – jeśli firma nie ma wewnętrznego działu księgowości – konieczne będzie skorzystanie z pomocy biura rachunkowego. To zaś wiąże się z poniesieniem wydatków na usługi księgowe.

W praktyce wysokość tych wydatków może być różna, ponieważ jest ona uzależniona od skali działalności przedsiębiorcy i cennika konkretnego biura rachunkowego. Jedynie orientacyjnie można wskazać, że zazwyczaj jest to kwota od 1.500 zł netto.

Koszty badania planu przekształcenia

Kolejne wydatki w procesie przekształcenia to koszty związane z zaangażowaniem biegłego rewidenta. Warto przypomnieć, że przy przekształcaniu przedsiębiorcy w spółkę trzeba nie tylko sporządzić plan przekształcenia, ale też poddać go badaniu pod kątem poprawności i rzetelności.

W tym celu przedsiębiorca musi złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta. Od takiego wniosku trzeba zapłacić opłatę sądową w wysokości 300 zł.

O ile wspomniana wyżej opłata sądowa jest relatywnie niewysoka, o tyle większym obciążeniem finansowym może być wynagrodzenie biegłego rewidenta. Wysokość tego wynagrodzenia zależeć będzie w szczególności od skali działalności przekształcanego przedsiębiorcy oraz rodzajów i ilości składników firmowego majątku. Zazwyczaj wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta będzie kształtować się na poziomie od 1.500 zł netto do kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dokładną wysokość należności biegłego rewidenta określi ostatecznie sąd rejestrowy na podstawie przedstawionych mu rachunków.

Opłaty notarialne i PCC przy przekształceniu firmy

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. wymaga również zaangażowania notariusza. Co ważne, w ramach procedury przekształceniowej do notariusza trzeba będzie udać się dwa razy.

➤ Pierwsza wizyta w kancelarii notarialnej potrzebna jest na etapie sporządzania planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę. Plan ten musi mieć bowiem formę aktu notarialnego. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenie takiego aktu wynosi 200 zł netto. Do tego doliczyć trzeba jeszcze koszty wypisów – po 6 zł netto za stronę.

➤ Drugi raz do notariusza trzeba udać się w celu złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy oraz zawarcia aktu założycielskiego spółki z o.o. Koszt sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego te czynności zależeć będzie od wysokości kapitału zakładowego przekształconej spółki. Zazwyczaj jest to wydatek na poziomie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Dochodzą do tego koszty wypisów aktu notarialnego (po 6 zł netto za stronę).

Podczas tej drugiej wizyty notariusz pobierze też podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki z o.o.

Jeśli spółka z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia JDG, ma minimalny kapitał zakładowy (5 tys. zł), to łączna kwota opłat notarialnych i PCC zazwyczaj wynosi ok. 1 tys. zł.

Opłaty urzędowe

Na koszty transformacji jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę składają się też opłaty urzędowe. Poza wspomnianą już wcześniej opłatą sądową od wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta (300 zł), są to:

➤ opłata sądowa za wpisanie przekształconej spółki z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców KRS i opłata za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o tym wpisie – łącznie 600 zł,

➤ opłata za wymagane dodatkowo ogłoszenie o przekształceniu w MSiG – ok. 350 zł (w zależności od liczby znaków w ogłoszeniu),

➤ opłaty skarbowe – po 17 zł od pełnomocnictwa (jeśli w imieniu przedsiębiorcy będzie działać pełnomocnik – radca prawny lub adwokat).

Wynagrodzenie za doradztwo prawne w procesie przekształcenia

Wreszcie ostatni koszt, który może się pojawić w procesie przekształcenia, to wynagrodzenie kancelarii prawnej. Prawnik specjalizujący się w przekształceniach firm (radca prawny lub adwokat) zadba o to, by cały proces przebiegł sprawnie i bez problemów. Zajmie się też wszystkimi kwestiami formalnymi, w tym przygotowaniem potrzebnych dokumentów i rejestracją przekształconej spółki w KRS.

Wynagrodzenie kancelarii za wsparcie przy przekształceniu w spółkę ustalane jest indywidualnie. Wpływ na wysokość tego wynagrodzenia ma w szczególności sytuacja prawna przekształcanego przedsiębiorcy i zakres oczekiwanego doradztwa.

Ile kosztuje przekształcenie JDG w spółkę z o.o. – podsumowanie

Jak widać, przekształcenie JDG w spółkę z o.o. wiąże się z wieloma wydatkami. Jedynie część z nich ma charakter stały/ryczałtowy (np. opłaty sądowe). Pozostałe ustalane są indywidualnie (w zależności od wysokości kapitału zakładowego spółki, sytuacji przedsiębiorcy, składników jego majątku itp.).

Szacunkowo można wskazać, że łączne koszty przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. zaczynają się od kwoty ok. 5.500 zł. Choć koszty te nie są niskie, to jednak korzyści, jakie daje przekształcenie w spółkę, mogą z nawiązką je zrekompensować.

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

Skutki w PIT przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

W obliczu zmian podatkowych, które wprowadza tzw. Polski Ład, dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszy się przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy, którzy przymierzają się do dokonania takiej reorganizacji swojego biznesu, mają jednak obawy, czy z tytułu przekształcenia JDG w spółkę z o.o. nie powstanie konieczność zapłaty podatku PIT.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. a estoński CIT

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił do KIS przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z perspektywą dynamicznego rozwoju firmy rozważał przekształcenie swojej JDG w jednoosobową spółkę z o.o. Kwestią wymagają wyjaśnienia było to, czy spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia JDG może skorzystać z estońskiego CIT?

Aport przedsiębiorstwa w spadku a VAT

W praktyce często zdarza się, że firmę zmarłego przedsiębiorcy dziedziczy dwóch lub więcej spadkobierców. Powstaje wówczas pytanie, jakie skutki na gruncie VAT będzie miało wniesienie do spółki przysługujących spadkobiercom udziałów w odziedziczonym przedsiębiorstwie. Czy taka czynność będzie wyłączona od opodatkowania podatkiem VAT?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę oraz kwestię następstwa prawnego w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.