w kategorii Ordynacja podatkowa

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki jest odpowiedzialnością podatkową osób trzecich. Regulacje prawne dotyczące tej odpowiedzialności zamieszczone zostały w art. 116 Ordynacji podatkowej. W niniejszym artykule wyjaśnię m.in. jakie są przesłanki odpowiedzialności członka zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki, jaki jest zakres tej odpowiedzialności oraz jak kształtuje się przedawnienie tej odpowiedzialności.

 

Zakres odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki z o.o.

Za zaległości podatkowe spółki z o.o. członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na:

1) podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów;

2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;

3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek;

4) koszty postępowania egzekucyjnego.

 

Przesłanki pozytywne odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Do przesłanek pozytywnych, których wystąpienie determinuje odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązanie podatkowe spółki z o.o. zalicza się:

1) istnienie zobowiązania podatkowego spółki z o.o. niezapłaconego w terminie,

2) niezaspokojenie wierzyciela podatkowego z majątku spółki,

3) nieskuteczność całkowita albo częściowa prowadzonej egzekucji z majątku spółki z o.o.

 

Nieskuteczność prowadzonej egzekucji z majątku spółki

W przeszłości rozbieżności budziła kwestia czy do wykazania przez organ podatkowy nieskuteczności prowadzonej egzekucji z majątku spółki z o.o.  wymagane jest formalne stwierdzenie bezskuteczności egzekucji po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Zagadnienie to zostało ostatecznie wyjaśnione w uchwale NSA z dnia 8.12.2008 r.:

Uchwała NSA z dnia 8.12.2008 r., II FPS 6/08:
Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.

 

Przesłanki negatywne odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe tej spółki jeżeli wykaże, że:

1) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu,

albo

2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy.

Termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłość spółki z o.o.

Osobą zgłaszająca wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. nie musi być członek zarządu. Może nią być na przykład wierzyciel spółki z o.o. Najistotniejsze z punktu widzenia skutecznego uchylenia się przez członka zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. jest wykazanie, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożony w odpowiednim czasie. Przez odpowiedni czas rozumieć należy termin wyznaczony w art. 21 § 1 Prawa upadłościowego.

[art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego w stanie prawnym od 01.01.2016 r.]
Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Podstawa do ogłoszenia upadłości zachodzi, gdy spółka z o.o. jest niewypłacalna. Stan niewypłacalności spółki z o.o. oznacza, że utraciła ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

 

Do końca 2015 roku obowiązywał, krótszy 2 tygodniowy termin na zgłoszenie wniosku o upadłość od dnia wystąpienia sytuacji niewypłacalności spółki z o.o.:

[art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego w stanie prawnym do 31.12.2015 r.]
Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wyrok NSA z 5.09.2017 r., II FSK 2065/15:
Właściwy czas oznacza, że zgłaszając wniosek o upadłość zarząd (członek zarządu) uczynił ze swej strony wszystko, by nie dopuścić do zniweczenia celu postępowania upadłościowego poprzez stworzenie sytuacji, w której niektórzy wierzyciele są zaspokajani kosztem innych.

Wyrok NSA z 9.7.2015 r., II FSK 1383/13:
Przy ustalaniu właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o upadłość w rozumieniu tego przepisu nie należy mechanicznie przenosić terminu wskazanego w Prawie upadłościowym i naprawczym, ale w warunkach konkretnej sprawy oceniać samo zaistnienie przesłanek zgłoszenia wniosku o upadłość, jak i to, że z punktu widzenia realizacji celu postępowania upadłościowego i art. 116 o.p. wniosek o upadłość powinien być zgłoszony w takim czasie, żeby wszyscy wierzyciele mieli możliwość uzyskania równomiernego, chociażby częściowego, zaspokojenia z majątku spółki.

 

Warunek zgłoszenia wniosku o upadłość

W art. 116 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej ustawodawca przewidział wymóg zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z o.o. we właściwym czasie. Pozostaje bez znaczenia dla uwolnienia się od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe członka zarządu tej spółki jakim rozstrzygnięciem sądu upadłościowego zakończy się sprawa z tego wniosku. Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu spółki z o.o. nie oznacza automatycznej skuteczności tego wniosku i ogłoszenia tej upadłości przez sąd upadłościowy. Członek zarządu ma jedynie obowiązek dokonania oceny, czy spółka wykonuje swoje wymagalne zobowiązania. Ocena, czy faktycznie zobowiązania spółki nie są wykonywane i czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania upadłościowego należy zatem wyłącznie do sądu upadłościowego.

Istotne jest to, aby wniosek ten nie został zwrócony przez sąd, ponieważ wówczas nie wywoła on żadnego skutku prawnego.

Wyrok NSA z 19.2.2010 r., II FSK 1620/08:
Wniosek zwrócony przez sąd z uwagi, że nie odpowiada określonym wymogom lub został nienależycie opłacony, jest zwracany wnioskodawcy bez wezwania o jego uzupełnienie bądź opłacenia, co powoduje, że pismo to nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Wyrok NSA z 10.04.2015 r., II FSK 852/13:
Zarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości (niezależnie od tego, czy merytorycznie trafne, skoro nie zostało zaskarżone) oznacza, że skarżący nie zgłosił wniosku prawidłowo, kiedy jeszcze mógł za spółkę działać, choć należy się zgodzić, że nie ponosi on winy za nieuzupełnienie braków wniosku.

 

Niezłożenie wniosku o upadłość a brak zawinienia członka zarządu

Wykazanie, że brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpił bez winy członka zarządu należy rozpatrywać wyłącznie wówczas, gdy wniosek taki nie został w ogóle złożony.

Wyrok NSA z 26.5.2017 r., I FSK 1660/15:
Do badania istnienia przesłanki winy bądź jej braku można przejść jedynie wtedy, gdy ustalono, że nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości (nie wszczęto postępowania układowego). Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony, art. 116 § 1 pkt 1 lit. b o.p. nie znajduje w ogóle zastosowania i nie ma potrzeby rozważania przesłanki winy (jej braku) po stronie członka zarządu spółki. W art. 116 § 1 pkt 1 lit. b o.p. ustawodawca nie odwołał się bowiem do „właściwego czasu”, tak jak to zrobił w art. 116 § 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, co nie może pozostać bez wpływu na wynik wykładni tego przepisu.

Wskutek braku zdefiniowania w przepisach prawa podatkowego pojęcia winy sądy administracyjne odwołują się do rozumienia tego pojęcia w prawie cywilnym.

Wyrok NSA z 30.6.2017 r., I FSK 1990/15:
Ze względu na brak zdefiniowania pojęcia winy w o.p. należy w tym zakresie sięgać do wzorców wypracowanych w prawie cywilnym. Przyjąć zatem należy, że w art. 116 § 1 pkt 1 lit. b o.p. chodzi o każdą postać winy, a nie tylko o winę umyślną.

 

Przesłanka wskazania mienia spółki z o.o. na zaspokojenie wymagalnej zaległości podatkowej

Trzecią przesłanką pozwalającą uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki przez członka zarządu jest wskazanie mienia spółki, z którego możliwe będzie zaspokojenie wierzyciela w znacznej części.

Wyrok NSA z 10.4.2015 r., I FSK 366/14:

Od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu tej spółki może uwolnić się wskazując mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Wskazane mienie musi więc:

– faktycznie istnieć i nadawać się do egzekucji pozytywnie rokującej na wyegzekwowanie znacznych kwot, odnosząc to do wysokości zaległości podatkowych,

– przedstawiać realną wartość finansową, co jest niezbędne dla oceny, czy egzekucja z danego mienia umożliwi zaspokojenie długów, m.in. zaległości podatkowych spółki.

Określenie “zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części” oznacza, że można przewidzieć z dużą dozą pewności, że egzekucja będzie skuteczna i doprowadzi do wyegzekwowania należności, a ich wysokość będzie miała wartość stanowiącą znaczny (duży) odsetek porównując ją z wysokością zaległości podatkowych spółki.

 

Za co odpowiada członek zarządu spółki z o.o.?

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu podatków, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu (art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej). Osoba, która była, a już nie jest członkiem zarządu spółki z o.o. odpowiada wyłącznie za zobowiązania podatkowe spółki, których termin płatności upływał w czasie, gdy pełniła ona funkcję członka zarządu w tej spółce.

Pełnienie obowiązków członka zarządu po formalnej rezygnacji

Istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki ma ustalenie, czy w danym czasie podejmował on aktywne działania z zakresu prowadzenia spraw spółki. Istota odpowiedzialności solidarnej członków zarządu za zaległości podatkowe nie opiera się bowiem wyłącznie na formalnym piastowaniu danego stanowiska, lecz również na podejmowaniu określonych działań w imieniu spółki (tak np. w wyrok NSA z 13.08.2013 r., II FSK 2401/11 oraz z 14.6.2016 r., I FSK 1896/14).

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu, powoduje odpowiedzialność podatkową tej osoby za zobowiązania podatkowe spółki. Po wygaśnięciu mandatu członka zarządu należy mieć na względzie rzeczywistą zmianę sposobu zarządzania spółką. W sytuacji, gdy osoba dalej prowadzi sprawy spółki jako członek jej zarządu, chociaż jej mandat wygasł na mocy art. 202 § 1 k.s.h., nie może skutecznie powołać się na tę okoliczność.

Pełnienie obowiązków członka zarządu do momentu formalnej rezygnacji lub odwołania

Nieco inaczej to samo wyrażenie ustawowe postrzegane jest w orzecznictwie NSA w okresie, gdy zaległość podatkowa spółki powstała po powołaniu członka zarządu a przed jego formalną rezygnacją lub odwołaniem. Wówczas odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki uzależniona jest zarówno od spełnienia przesłanki formalnej (piastowanie funkcji członka zarządu w spółce), jak i faktycznej (możliwość zajmowania się sprawami spółki).

Należy bowiem zauważyć, że gdyby celem ustawodawcy w cytowanym unormowaniu, było wskazywanie na ponoszenie odpowiedzialności przez członka zarządu spółki prawa handlowego jedynie faktycznie wykonującego swoje obowiązki w danej spółce, nie użyłby określenia “w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu”, lecz zwrotów na przykład “w czasie faktycznego wykonywania”, czy “w czasie wykonywania” przez nich obowiązków członka zarządu.
Wyrok NSA z dnia 8.7.2010 r., II FSK 335/09 oraz z dnia 10.2.2015 r., I FSK 1069/13.

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Odpowiedzialność podatkowa członka zarządu za zobowiązanie podatkowe spółki z o.o. zawsze ustalana jest w drodze decyzji podatkowej. Decyzja ta jest decyzją ustalającą zobowiązanie podatkowe wobec członka albo byłego członka zarządu spółki z o.o. Decyzja podatkowa może zostać wydana wyłącznie w postępowaniu podatkowym. W trakcie postępowania dotyczącego odpowiedzialności osoby trzeciej nie jest możliwe kwestionowanie wcześniejszych ustaleń dokonanych w toku postępowania podatkowego wobec spółki z o.o., dotyczących np. podstawy opodatkowania, wysokości podatku. Obie decyzje podatkowe dotyczą odrębnych podmiotów, mają też zasadniczo inny przedmiot. Ustawodawca konsekwentnie oddziela postępowanie, którego przedmiotem jest orzeczenie o odpowiedzialności osób trzecich, od postępowania wymiarowego wobec spółki z o.o.

Warunkiem wszczęcia postępowania podatkowego wobec członka za zobowiązania podatkowe spółki jest doręczenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego wobec spółki z o.o.

Możliwość kwestionowania ustaleń z decyzji podatkowej wobec spółki w sprawie odpowiedzialności członka zarządu

Może zdarzyć się sytucja, w której decyzja wymiarowa dla spółki została wydana, gdy dany członek zarządu nie był już w jej zarządzie. Wówczas były członek zarządu nie ma już żadnego wpływu na działania spółki, w tym w szczególności nie decyduje o tym czy decyzja wymiarowa będzie w ogóle zaskarżona. Bardzo często zdarza się, że w postępowniu o odpowiedzialności podatkowej były członek zarządu próbuje kwestionować ustalenia i poprawność wydanej już wcześniej ostatecznej decyzji wymiarowej wobec spółki. Czy takie działanie jest dopuszczalne i były członek zarzadu może skutecznie podważyć prawidłowość wymiaru podatku z ostatecznej decyzji wydanej wobec spółki? Niestety nie. Ustawodawca nie nadał byłemu członkowi zarządu prawa do skutecznego podnoszenia w swoim własnym postępowaniu (dotyczącym odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe spółki) zarzutów skierowanych wobec ostatecznej decyzji wymiarowej dotyczącej spółki. Próby tego rodzaju skazane będą na niepowodzenie.

Wyrok NSA w Poznaniu z 30.4.1995 r., SA/Po 2712/95:
Osoba, na którą przenoszona jest odpowiedzialność podatkowa, nie może skutecznie kwestionować wcześniejszych ustaleń dokonanych przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego zarówno co do postawy opodatkowania, wysokości podatku, jak i prawdziwości materiałów dowodowych, na podstawie których ustalono zobowiązanie podatkowe.

Możliwość kwestionowania ustaleń z postępowania egzekucyjengo w sprawie odpowiedzialności członka zarządu

Próba obrony członka zarządu spółki z o.o. przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe spółki poprzez wskazywanie na błędy mające miejsce podczas prowadzonego wobec spółki postępowania egzekucyjnego, które w konsekwencji uniemożliwiły zaspokojenie wierzyciela podatkowego może okazać się nieskuteczna. Naczelny Sąd Administracyjny w tej kwestii wskazuje na odrębność przedmiotów dwóch postępowań, tj. postępowania egzekucyjnego w administracji, który dotyczy przymusowego wykonania zaległych zobowiązań podatkowych spółki z o.o. oraz postępowania o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki. W ramach tego drugiego postępowania członek zarządu może obalić domniemanie wynikające z dokumentu urzędowego tzn. postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na braku majątku spółki wystarczającego na spłatę zobowiązań, wskazując mienie spółki, z którego egzekucja ta umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Chodzi zatem o potencjalną egzekucję, która mogłaby zostać wszczęta i byłaby skuteczna w chwili kiedy prowadzone jest postępowanie dotyczące odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki.

Wyrok NSA z dnia 11.12.2019 r., II FSK 2199/16:
Wskazanie mienia, o którym mowa w art. 116 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dotyczy czasu po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji. Z brzmienia ww. przepisu wynika, że chodzi o sytuację, w której (najpierw) egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a (następnie) członek zarządu wskazuje mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Nie chodzi więc o ujawnienie majątku w toku egzekucji, ale po jej zakończeniu.

Wyrok NSA z dnia 24.11.2010 r., I FSK 1953/09:
Nie sposób jednak podważać w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki prawidłowości przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie z art. 116 § 1 o.p. nie służy przeprowadzaniu kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania egzekucyjnego, które jako postępowanie wykonawcze stanowi odrębną procedurę opatrzoną specyficznymi środkami odwoławczymi takimi jak zarzuty, czy skarga na czynności egzekucyjne. Ewentualna wadliwość postępowania egzekucyjnego powinna być podnoszona i skarżona przewidzianymi środkami w tym właśnie postępowaniu. Nie jest zatem rzeczą organu podatkowego weryfikacja, w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki, czy organ egzekucyjny wykorzystał wszystkie sposoby wyegzekwowania zobowiązania, w sytuacji gdy dysponuje wiążącym dla niego postanowieniem umarzającym postępowanie egzekucyjne ze względu na jego bezskuteczność.

Konieczność prowadzenia postępowania wobec wszystkich członków zarządu spółki z o.o.

Solidarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. jest odpowiedzialnością solidarną. Jednakże ze względu na to, że art. 116 Ordynacji podatkowej ma charakter materialnoprawny postępowanie dotyczące odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zobowiązania spółki musi być prowadzone wobec wszystkich członków zarządu mogących ponosić odpowiedzialność za to zobowiązanie.

Uchwała NSA z dnia 8.12.2008 r., II FPS 6/08:
Przepis art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nakłada obowiązek na organ podatkowy prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. wobec wszystkich osób mogących ponosić taką odpowiedzialność.

Przedawnienie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

Przy odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. wyróżnić należy dwa terminy „przedawnienia”. Pierwsze, dotyczące przedawnienia terminu do wydania ustalającej decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki. Drugie, dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki.

Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej odpowiedzialność członka zarządu

Termin na wydanie decyzji ustalającej odpowiedzialność podatkową członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki wynosi 5 lat i biegnie od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa spółki. Zarzut ten podnoszony będzie w postępowaniu wymiarowym dotyczącym odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego członka zarządu ustalonego decyzją o odpowiedzialności osoby trzeciej przedawnia się w terminie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki. Zarzut ten podnoszony będzie na etapie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Akcesoryjna odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

W przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego spółki z o.o. odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązanie podatkowe tej spółki traci swój byt prawny. Wydanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe spółki nie jest możliwe w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego ciążącego na spółce z o.o.

Wpis od skargi na decyzję o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Wpis stały w sprawach skarg nieobjętych wpisem stosunkowym z zakresu zobowiązań podatkowych, do których zalicza się decyzja w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o., wynosi 500 zł.

Likwidacja spółki z o.o.

Procedura likwidacji spółki z o.o. jest dość skomplikowana i czasochłonna. Wynika to z tego, że w  trakcie likwidacji wymagane jest podjęcie wielu czynności – zarówno faktycznych, jak i prawnych – mających na celu zakończenie działalności spółki.

Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o. dla wspólników spółki

Jakie skutki dla wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma likwidacja tej spółki? Czy skutki te są takie same dla wspólników będących osobami fizycznymi albo osobami prawnymi?

Sprzedaż gruntu a VAT – kiedy sprzedaż prywatna a kiedy obrót profesjonalny?

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: kiedy sprzedaż gruntu (nieruchomości gruntowej) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów opodatkowaną w VAT, zaś w jakich sytuacjach sprzedaż ta nie będzie podlegała VAT?

Cesja wierzytelności w ramach podziału majątku likwidowanej spółki z o.o.

Celem likwidacji spółki z o.o. i jednocześnie głównym zadaniem likwidatorów jest upłynnienie majątku likwidowanej spółki. W trakcie likwidacji może jednak okazać się, że spółce przysługują wobec jej kontrahentów jakieś wierzytelności, których ściągnięcie w krótkim czasie nie jest możliwe. W takiej sytuacji – jeśli wspólnikom zależy na jak najszybszym zakończeniu działalności spółki – dobrym rozwiązaniem może […]

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank