w kategorii Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Opłata od skargi kasacyjnej do NSA do jakiego sądu Opłata od skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) to inaczej tzw. wpis. Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Skarga kasacyjna jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie sądowoadministracyjne przed drugą instancją (NSA). Wysokość wpisu od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Kwestię tę reguluje § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na jaki rachunek wpis od skargi kasacyjnej do NSA?

Zgodnie z art. 219 § 2 p.p.s.a. opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. W tym kontekście pojawia się jednak pytanie: na konto którego sądu należy wnieść opłatę od skargi kasacyjnej do NSA? Czy opłatę od skargi kasacyjnej trzeba zapłacić na konto NSA? A może na konto wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem którego wnosi się skargę kasacyjną?

Sposób zredagowania art. 219 § 2 p.p.s.a. budzi uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej. Podobnie jak w – uznanym za niekonstytucyjny – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.01.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych ustawodawca w art. 219 § 2 p.p.s.a. użył bowiem niedookreślonego zwrotu „na rachunek właściwego sądu” – por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.04.2008 r., SK 11/07.

Wobec tego można posiłkować się wskazówkami wynikającymi ze wspomnianego wyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji przyjąć należy, że wpis od skargi kasacyjnej można wnieść na rachunek bankowy NSA lub na rachunek bankowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem którego wnosi się do NSA skargę kasacyjną. Oba rozwiązania będą prawnie skuteczne.

Opłata od skargi kasacyjnej na niewłaściwy rachunek

Natomiast opłacenie skargi kasacyjnej będzie nieskuteczne, jeśli opłata zostanie wpłacona na przykład na rachunek:

1) wojewódzkiego sądu administracyjnego, który nie rozpoznawał sprawy w pierwszej instancji – zob. np. postanowienie NSA z dnia 18 grudnia 2008 r., I OSK 1451/08,
2) sądu powszechnego – zob. np. postanowienie NSA z dnia 29 lipca 2014 r., II FSK 1360/14,
3) organu administracyjnego – zob. np. postanowienie NSA z dnia 19 czerwca 2008 r., II OSK 825/08.

adwokat
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała

Sprzedaż gruntu a VAT – kiedy sprzedaż prywatna a kiedy obrót profesjonalny?

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: kiedy sprzedaż gruntu (nieruchomości gruntowej) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów opodatkowaną w VAT, zaś w jakich sytuacjach sprzedaż ta nie będzie podlegała VAT?

In dubio pro tributario

Odczytanie sensu zasady in dubio pro tributario z pozoru wydaje się być zabiegiem banalnie prostym. Jakie bowiem wątpliwości może budzić twierdzenie, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika?

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) mają one na celu rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w danej sprawie albo wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W jaki sposób wpływają one na orzecznictwo sądów administracyjnych w konkretnych sprawach i czy sądy te są związane uchwałami podejmowanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny?

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga do WSA jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowadministracyjne. Jest to pismo, które zarazem pozwala na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej.