w kategorii Postępowanie przed sądami administracyjnymi

PASSA NSAOd pierwszego czerwca 2019 r. funkcjonuje nowy portal sądów administracyjnych o nazwie PASSA. Dzięki niemu możemy zapoznać się z aktami spraw sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w których jesteśmy stroną albo pełnomocnikiem. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób korzystać z podstawowych funkcji portalu Passa, w tym przede wszystkim jak uzyskać dostęp do akt sprawy oraz jak przeglądać akta danej sprawy.

Dostęp do akt sądowych w portalu PASSA

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, aby uzyskać dostęp do portalu PASSA, jest złożenie wniosku do NSA albo do WSA o udostępnienie akt na tym właśnie portalu. Wniosek skierować można za pomocą platformy ePUAP w formie dokumentu elektronicznego. Jak to wyglądało w moim przypadku? Po pierwsze, trzeba zalogować się do swojego profilu na ePUAP.

passa nsa

Mając profil na ePUAP, wybrać należy: Sprawy ogólne → Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór.

 

portal PASSA

Następnie trzeba kliknąć w przycisk: Załatw sprawę.

blank
Następnie należy zaadresować pismo do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego albo do Naczelnego Sądu Administracyjnego w oknie: Ustaw/zmień adresata. Musimy również wypełnić dane nadawcy pisma.

blankW następnym kroku sporządzamy wniosek o udostępnienie akt w portalu PASSA. Musimy przede wszystkim podać dane umożliwiające identyfikację sprawy sądowoadministracyjnej, np. sygnaturę akt sprawy, strony postępowania. Po wykonaniu tych czynności klikamy w przycisk: Dalej.

blank

Nasz dokument nie został jeszcze podpisany. Musimy podpisać nasz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

blank

blank

Gdy pismo zostało już przez nas podpisane, wysyłamy je klikając na przycisk: Wyślij.

blank

Po kilku dniach na ePUAP powinniśmy otrzymać pismo z sądu administracyjnego o udostępnieniu akt sądowych w portalu Passa.

blank

Art. 12a § 5a p.p.s.a. – numer PESEL pełnomocnika

Udostępnienie akt pełnomocnikowi jest uzależnione od podania sądowi administracyjnemu numeru PESEL pełnomocnika. Wynika to wprost z art. 12a § 5a p.p.s.a.:

Pełnomocnik, w celu uzyskania dostępu do akt sprawy w postaci elektronicznej, przed uwierzytelnieniem w sposób, o którym mowa w § 5, podaje sądowi swój numer PESEL, jeżeli jest obowiązany do jego posiadania albo posiada go, nie mając takiego obowiązku.

Jeżeli numer PESEL zawarty jest w podpisie elektronicznym pełnomocnika to zostanie on odczytany w procesie walidacji (weryfikacji) podpisu elektronicznego przez pracownika sądu. Jeżeli zaś numer PESEL nie występuje jako jedna z danych w podpisie elektronicznym pełnomocnika, powinien on podać swój numer PESEL sądowi, ale nie w treści samego wniosku, ale w załączniku do tego wniosku. Dlaczego w załączniku do wniosku, a nie w samym wniosku? Ponieważ załącznik z numerem PESEL (dane wrażliwe) zostanie wyłączony z akt sprawy i umieszczony w odrębnym zbiorze.

§ 31 ust. 2 Zarządzenia nr 14 Prezesa NSA z dnia 06.08.2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
Jeżeli wniosek pełnomocnika o udostępnienie akt nie zawiera numeru PESEL, a numer ten pełnomocnik podał w odrębnym piśmie dołączonym do wniosku o udostępnienie akt, pisma tego i raportu weryfikacji, jeżeli zawiera on numer PESEL, nie dołącza się do akt sprawy, ale przechowuje w odrębnym zbiorze prowadzonym w sekretariacie.

Logowanie do portalu PASSA

Do portalu można się zalogować pod adresem: https://portal.nsa.gov.pl/sessions/signin

Mamy dwie możliwości zalogowania się do PASSA. Pierwsza możliwość to profil zaufany, druga to uwierzytelnienie pełnomocnika przez kwalifikowany podpis elektroniczny. Sprawdziłem. Obie możliwości logowania działają poprawnie. Na początku logowałem się przez ePUAP. Następuje po prostu przekierowanie do PASSA.

Interfejs portalu PASSA wygląda następująco:
PASSA NSA logowanie

Logowanie do PASSA za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

Są dwie możliwość zalogowania się do portalu PASSA. Pierwsza możliwość to przez ePAUP oraz druga przez uwierzytelnienie bezpośrednio w portalu PASSA na podstawie pliku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunkiem zalogowania się do PASSA przez elektroniczny podpis kwalifikowany jest to, aby w podpisie tym znajdował się nasz numer PESEL. Mój podpis kwalifikowany ma numer PESEL, więc ta możliwość logowania do PASSA w moim przypadku jest możliwa. Czy numer PESEL jest w podpisie kwalifikowanym możemy sprawdzić za pomocą weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jak to zrobić wyjaśniam w artykule: XAdES – weryfikacja podpisu elektronicznego.

Dlaczego wybrałem ten drugi sposób, czyli logowanie się przez podpis kwalifikowany? Ponieważ może się zdarzyć taka oto sytuacja:

blank

Proszę wziąć pod uwagę realną możliwość czasowego braku dostępu do ePUAP, szczególnie wówczas, gdy mamy ostatni dzień na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, wniosku o uzasadnienie wyroku WSA albo złożenie skargi kasacyjnej do NSA, a chcemy wnieść te pisma drogą elektroniczną.

Może równiez nastąpić dłuższa, a więc nawet kilkudniowa, awaria systemu i nie będziemy mogli się w ogóle zalogować do PASSA za pomocą profilu zaufanego. Taka sytuacja w znacznym stopniu ogranicza dostępność elektronicznych akt dla pełnomocników stron.

blank

Jak zalogować się do PASSA za pomocą podpisu kwalifikowanego?

Jeżeli mamy podpis kwalifikowany z numerem PESEL, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na portalu Passa. Pierwszy krok – klikamy w przycisk: Loguj certyfikatem kwalifikowanym.

Sposoby logowania do PASSA

 

Wyskoczy nam okienko z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi Passa oraz linkami do nich. Klikamy w: Przejdź dalej.

Regulamin Passa

 

W następnym kroku możemy zapoznać się z informacją na temat logowania się do PASSA za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podstawowy wymóg – podpis musi zawierać numer PESEL. Naciskamy przycisk: Dalej.

passa portal uwierzytelnianie certyfikatem kwalifikowanym

 

W następnym oknie musimy kliknąć na link (zaznaczony na poniższym rysunku czerwonym prostokątem) i pobrać plik do podpisania. Plik zapisujemy na dysku naszego komputera. Jest to plik z rozszerzeniem XML. Oświadczenie jest ważne przez 15 minut.

portal passa logowanie za pomocą certyfikatu

blank

 

Pobrany plik XML podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES typ otaczający:

blank

 

Następnym krokiem będzie przesłanie podpisanego pliku XML do portalu Passa. Przeciągamy podpisany plik XAdES do okna: Wybierz plik z podpisem:

blank

 

W następnym oknie pokazać się powinien komunikat z nazwą pliku “wrzuconego” do okna w panelu logowania się. Plik ten nazywa się: passa-uwierzytelnianie-certyfikatem.BES.xml.xades. Następnie klikamy w przycisk: Loguj.

logowanie do portalu passa

 

Po zalogowaniu do PASSA zobaczymy listę spraw, które zostały nam udostępnione w portalu:

Akta on-line

 

Klikając w sygnaturę, przejdziemy do okna ze szczegółowymi informacjami o sprawie:

akta on-line

 

Jak uzyskać dostęp do akt konkretnej sprawy?

W celu uzyskania całości akt danej sprawy sądowoadministracyjnej należy kliknąć w przycisk Dokumenty, a następnie w przycisk Pobierz:

passa akta on-line

Plik PDF zapisujemy na dysku komputera. W pliku tym znajdować się powinny całe zeskanowane akta sprawy sądowoadministracyjnej, w której jesteśmy stroną albo pełnomocnikiem.

Aktualizacja akt w portalu PASSA

Z moich osobistych obserwacji wynika, że o ile w początkowej fazie funkcjonowania portalu PASSA, akta elektroniczne były aktualizowane dość często, można by powiedzieć na biężąco, o tyle obenie czas oczekiwania na zeskanowanie akt tradycyjnych i “wrzucenie” ich do portalu PASSA wynosić może nawet kilka miesięcy. Należy być na to przygotowanym. Taki stan rzeczy występuje pomimo wynikającego z § 85a ust. 2 Zarządzenia nr 14 Prezesa NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych obowiązku aktualizacji akt elektronicznych na bieżąco.

blank

Przy takiej częstotliwości aktualizowania akt elektronicznych w PASSA przydatność informacyjna tego portalu dla stron i ich pełnomocników staje pod wielkim znakiem zapytania. Zaległości w bieżącym aktualizowaniu akt w systemie PASSA są szczególnie widoczne w postępowaniach kasacyjnych prowadzonych przed NSA. Czynny udział pełnomocnika w postępowaniu powinien uwzględniać dostęp do aktualnych, a nie archiwalnych, akt postępowania sądowoadministracyjnego. Umożliwia mu to na przykład zweryfikowanie, czy pismo o cofnięciu skargi kasacyjnej złożone przez stronę przeciwną, a które nie zostało mu doręczone, zawiera oświadczenie o nadaniu tego pisma pełnomocnikowi strony przeciwnej listem poleconym.

Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad dotyczących postępowania dowodowego przed sądem administracyjnym, w tym wyjaśnienie dlaczego przed sądem administracyjnym nie przeprowadza się postępowania dowodowego co do istoty sprawy.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga do WSA jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowadministracyjne. Jest to pismo, które zarazem pozwala na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej.

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) mają one na celu rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w danej sprawie albo wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W jaki sposób wpływają one na orzecznictwo sądów administracyjnych w konkretnych sprawach i czy sądy te są związane uchwałami podejmowanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny?

Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Instytucja wyłączenia sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi uregulowana została w art. 18 – 22 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.). Wyłączenie sędziego od orzekania w danej sprawie jest przede wszystkim uzasadnione wyeliminowaniem jakichkolwiek wpływów, np. emocjonalnych, zawodowych, rodzinnych, które mogłyby zniekształcić obiektywizm w ocenie danej sprawy sądowej przez osobę wydającą werdykt.

adwokat
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała