w kategorii Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek VAT

Podatek od kryptowalut 2018Hasło podatek od kryptowalut zyskało ostatnio w internecie duży rozgłos. Jak sądzę wynika to z tego, że z rozliczeniem podatkowym transakcji mających za przedmiot kryptowaluty zetknęła się dość pokaźna grupa osób. Czy rzeczywiście są powody do tego by być zaskoczonym stanowiskiem Ministerstwa Finansów? Moim zdaniem usprawiedliwionych powodów do takiego twierdzenia nie ma. Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania kryptowalut w VAT co prawda uległo zmianie, ale zmiana ta nastąpiła już dużo wcześniej, przed rokiem 2018.

Przełomowy dla kształtowania się opodatkowania kryptowalut był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow Wyrok ten dotyczył skutków handlu kryptowalutami w podatku VAT. Przez odesłanie zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) – zwalniające z PCC czynność, gdy chociażby jedna ze stron występuje w tej transakcji jako podatnik VAT – skutki wynikające ze wspomnianego wyroku dotyczyć będą osób handlujących kryptowalutą poza działalnością gospodarczą.

 

Definicja kryptowalut w prawie podatkowym

Pojęcie kryptowaluty nie zostało zdefiniowane w polskim języku prawnym (pismo MF z 28 czerwca 2013 r.). Z tego też powodu dla potrzeb prawa podatkowego trudno jest nawet określić czym jest handel kryptowalutami. Znaleźć  można przeróżne definicje tego pojęcia:

NBP i KNF podkreślają również, że „waluty” wirtualne, używane jako imitacja pieniądza, są tylko cyfrową reprezentacją umownej wartości wśród ich użytkowników.
Źródło: Komunikat MF z 12 grudnia 2017 r., “Uwaga na kryptowaluty.

W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 k.c.(…) Z opisu analizowanego stanu faktycznego wynika, że bitcoin nie jest własnością, lecz prawem majątkowym, które może być zbywalne.
Źródło: Wyrok NSA z 6 marca 2018 r., II FSK 488/16.

Czasami zdarzało się, że podatnicy w tym samym piśmie podawali kilka definicji kryptowaluty:

Jednostki Bitcoin to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego.

Strona wskazywała, że Jednostki Bitcoin, podobnie jak inne wirtualne kryptowaluty, stanowią zapis cyfrowy, który jest przechowywany w formie elektronicznej.

Źródło: Wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2016 r., III SA/Wa 2882/15.

Najczęściej zagadnienie opodatkowania kryptowalut pojawiało się w pytaniach zamieszczanych przez zainteresowanych podatników we wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

 

Podatek od kryptowalut – interpretacje podatkowe wydane przed wyrokiem TSUE z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., IPTPP2/443-52/14-6/IR, [Braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży kryptowaluty bitcoin i korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT]:

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy i odnosząc się do kwestii korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy sprzedaży kryptowaluty bitcoin należy wskazać, że bitcoin pełni funkcje elektronicznej waluty, a system płatności umożliwia wysyłanie i odbieranie jednostek tejże waluty. Zarówno sama jednostka waluty, jak i cały system występują pod jedną nazwą: Bitcoin. Niemniej jednak bitcoin jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór.

Na gruncie polskiego prawa BTC (bitcoin) nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów.

W świetle obowiązujących przepisów prawa bitcoin nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. Nie jest również stosowana w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się tym żadne instytucje publiczne. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę kryptowaluty bictoin jako odpłatne świadczenie usług nie będzie można zaliczyć do usług finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy. Opisane usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą spełniały żadnej z przesłanek opisanych w ww. przepisie. Tym samym ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy

Powyższa interpretacja została uchylona prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi, I SA/Łd 54/16:

Ze wskazanego orzeczenia TSUE wprost wynika, że świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty bitcoin i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu artykułu 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112. Tym samym należy stwierdzić, iż Minister Finansów, wydając zaskarżoną interpretację, dokonał wadliwej wykładni art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, uznając, że wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie tegoż przepisu.

 

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2013 r., IBPP2/443-762/13/ICz:

Analizując zatem kwestię zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług zakreśloną przepisem art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 40 ustawy o podatku do towarów i usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, należy stwierdzić, iż czynności świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie pośrednictwa w wymianie wirtualnej waluty bitcoin nie stanowią usług wymienionych w wyżej cytowanych przepisach ustawy o VAT.

Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy prawa jak również przedstawione wyżej okoliczności sprawy, należy stwierdzić, iż ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Powyższa interpretacja została zmieniona interpretacją MF z dnia 19 stycznia 2017 r., PT8.8101.21.2016.WCX.64:

W konsekwencji TSUE uznał, że: „ art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku VAT w rozumieniu tego przepisu” (pkt 57 wyroku).

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, należy uznać, że pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy (dla celów podatku od towarów i usług) obejmuje również walutę bitcoin i tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Reasumując, czynności, które Wnioskodawca zamierza podjąć, polegające na pośrednictwie w wymianie wirtualnej waluty bitcoin stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie wskazanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

 

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 21 czerwca 2013 r., IBPP2/443-258/13/ICz, Podatek od kryptowalut a opodatkowanie obrotu cyfrowymi certyfikatami Bitcoin:

Analizując zatem kwestię zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług zakreśloną przepisem art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 40 ustawy o podatku do towarów i usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, należy stwierdzić, iż czynności świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie obrotu elektronicznymi certyfikatami Bitcoin nie stanowią usług wymienionych w wyżej cytowanych przepisach ustawy o VAT.

Powyższa interpretacja została zmieniona interpretacją MF z dnia 1 lutego 2017 r., PT8.8101.20.2016.WCX.63:

Reasumując, planowane przez Wnioskodawcę czynności polegające na umożliwieniu klientom dokonywania transakcji nabywania i zbywania elektronicznych certyfikatów Bitcoin, zarówno poprzez stronę internetową, jak i za pomocą automatów podobnych do bankomatów, za prowizją pobraną przez Wnioskodawcę stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnioną z podatku od towarów i usług na podstawie wskazanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 7.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, Minister Rozwoju i Finansów uznaje za nieprawidłowe z uwagi na podanie błędnej podstawy prawnej przysługującego zwolnienia, tj. art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT, zamiast art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r., III SA/Wa 2882/15:

Zasadne jest zatem stanowisko organu interpretacyjnego, że wprowadzenie na rynek waluty Bitcoin nie stanowi dostawy towarów, a czynność ta jest usługą, której świadczenie ma charakter odpłatny. Zainteresowany pobiera określoną cenę (należność) stanowiąca formę odpłatności za tę czynność, zatem czynność ta, jako odpłatne świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednakże w świetle powołanego wyroku TSUE stanowisko Ministra Finansów jest tylko w części prawidłowe, bowiem TSUE stwierdził nie tylko, że omawiane czynności to usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ale również, że są to usługi zwolnione.

 

Zmiana stanowiska MF – pośrednictwo w obrocie kryptowalutami podlega zwolnieniu w podatku VAT

Pogląd Ministerstwa Finansów odnośnie tego czy pośrednictwo w obrocie kryptowalutą stanowi czynności zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, uległ zmianie po wydaniu przez TSUE wyroku z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow:

Artykuł 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu.

 

Interpretacje podatkowe dotyczące VAT wydane po wyroku TSUE z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2017 r., 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR, Podatek od kryptowalut a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży kryptowalut:

Przechodząc do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży jednostek waluty wirtualnej należy wyjaśnić, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Do zawarcia transakcji sprzedaży kryptowalut – jak wskazał Wnioskodawca – dochodzi w momencie dokonania płatności. Zatem w opisanych we wniosku zdarzeniach przyszłych obowiązek podatkowy powstanie w momencie wykonania usługi, tj. dokonania transakcji sprzedaży jednostek waluty wirtualnej w zamian za walutę tradycyjną, inną walutę wirtualną, towar lub usługę.

 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r., 0113-KDIPT1-3.4012.533.2017.2.OS, [Podatek od kryptowalut a zwolnienie obowiązku ewidencjonowania czynności zbycia Kryptowaluty przy zastosowaniu kasy rejestrującej]:

Z opisu sprawy wynika, że transakcje obrotu Kryptowalutą przez Wnioskodawcę dokonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych. Działalność wykonywana przez Wnioskodawcę w zakresie obrotu Kryptowalutą jest sklasyfikowana pod symbolem PKWiU – 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca sklasyfikował obrót Kryptowalutami pod symbolem PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, to stosownie do zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 25 załącznika do rozporządzenia, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Komunikat Ministerstwa Finansów z 4 kwietnia 2018 r.: „Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC”

Komunikat Ministerstwa Finansów zamieszczony na stronie internetowej w dniu 4 kwietnia 2018 r. wywołał burzę wśród osób inwestujących w kryptowalutę. Chodzi przede wszystkim o skutki jakie wywołuje na gruncie PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) sprzedaż kryptowaluty, którą dla celów tego podatku Ministerstwo Finansów traktuje jako sprzedaż prawa majątkowego. Treść komunikatu MF została zrozumiana przez „inwestorów kryptowalut” w ten sposób, że każde nabycie kryptowaluty (nabycie prawa majątkowego) wiąże się z obowiązkiem złożenia do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od nabycia kryptowaluty i zapłaty 1% podatku i to niezależnie od tego czy inwestor osiągnął ostatecznie z tytułu transakcji zysk czy stratę.

Obiegowy pogląd, że każde nabycie kryptowaluty wiązać się będzie z zapłatą PCC ze stawką 1% od wartości nabytego prawa majątkowego jest błędny. Należy podkreślić, że nie każde nabycie kryptowaluty będzie podlegało opodatkowaniu w PCC.

 

Kupujesz kryptowalutę od osoby występującej w tej transakcji jako podatnik VAT – nie płacisz PCC

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało wyjaśnione, że jeżeli jedna ze stron transakcji jest podatnikiem VAT, czynność taka jest zwolniona z PCC. Nabycie kryptowaluty będzie zatem zwolnione z PCC jeżeli sprzedawca będzie dokonywał sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jak sądzę największym problemem, i to zarówno dla osób handlujących kryptowalutą, jak i dla organów podatkowych prowadzących kontrolę podatkową, postępowanie podatakowe albo kontrolę celno-skarbową będzie ustalenie (zidentyfikowanie) sprzedającego kryptowalutę, w tym przede wszystkim, czy podmiot ten wykonał daną transakcję w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

Trudności w ustaleniu czy sprzedawca kryptowaluty występował w tej transakcji jako podatnik VAT

Obrót kryptowalutami odbywa się wyłącznie w internecie. Nabywca kryptowaluty nie wie od kogo ją kupuje, przez to nie jest w stanie ustalić czy sprzedawcą kryptowaluty jest podatnik VAT, który zawodowo, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dokonuje jej sprzedaży. Z tego też powodu, w praktyce handlu kryptowalutą, jej nabywca nie jest po prostu w stanie ustalić czy dany zakup kryptowaluty podlega pod ustawę VAT (precyzyjnie pod zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) i w związku z tym nabycie kryptowaluty jest zwolnione z PCC na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b ustawy o PCC.

W bitcoinie wszystkie operacje są jawne ale nie wiemy kto je wykonał i do kogo (personalnie) należą.
Źródło: http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/jak-dziala-bitcoin

Co więcej, może zdarzyć się i tak, że dany zakup jednego bitcoina będzie zrealizowany od kilku albo kilkunastu sprzedawców, z których część może dokonywać sprzedaży w ramach działalności gospodarczej jako podatnicy VAT, zaś pozostała część poza działalnością gospodarczą. Z tego względu dla osoby nabywającej kryptowalutę w praktyce rzeczą niewykonalną będzie ustalenie w jakiej części nabycie bitcoin`a nastąpiło od podatników VAT występujących w tej transakcji w takim właśnie charakterze (zwolnienie w PCC), a w jakiej części od nie-podatników VAT (opodatkowanie w PCC).

 

Jak ustalić czy dana osoba handlująca kryptowalutą występowała w tych transakcjach jako podatnik VAT?

Wyrok NSA z 27.10.2009 r., I FSK 1043/08:

Stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. W powyższym zakresie nie jest natomiast możliwe przyjęcie z góry konkretnych założeń, modelowego rozwiązania, mającego zastosowanie w każdym przypadku.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 06.12.2017 r., III SA/Wa 180/17:

Granicę sprawy, która może być rozpatrywana w ramach niniejszej skargi wyznacza kwestia posiadania przez Skarżącego, w opisanym we wniosku stanie faktycznym, statusu podatnika VAT.
(…)
Skarżący trafnie przyrównuje swoją działalność do działalności indywidualnych inwestorów giełdowych. Osoby te inwestują swoje własne pieniądze w akcje spółek notowanych na giełdzie. Przy aktywnym inwestowaniu dokonują wielu operacji kupna i sprzedaży akcji spółek (często tych samych) zarabiając nawet na kilkudniowych zwyżkach kursów.

W ocenie Sądu czynności Skarżącego mieszczą się w zakresie gospodarowania majątkiem prywatnym. Czynności Skarżącego nie są działalnością podatnika o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Podobne analogie można czynić w odniesieniu do kupna i sprzedaży walut lub metali szlachetnych. Mimo, że może to przybierać postać spekulacyjną to nie musi prowadzić do przypisania statusu podatnika VAT.

 

PCC od kryptowalut

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2017 r., 0111-KDIB4.4014.393.2017.3.PM:

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży (zakupu przez Wnioskodawcę kryptowaluty) podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem według reguł określonych w ustawie o podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisane we wniosku umowy sprzedaży (zakupu przez Wnioskodawcę) praw majątkowych – kryptowalut, jako transakcje polegające na obrocie jednostkami bitcoin lub innych kryptowalut w ramach wirtualnych giełd, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym kupno jednostek bitcoin lub innych kryptowalut od podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, mającego siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, stanowi czynność, która jest z tego podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zostało to potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 15 listopada 2017 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.598.2017.2.ICZ.

A zatem, skoro omawiane transakcje sprzedaży praw majątkowych – kryptowalut, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (będą z tego podatku zwolnione) to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawierania ww. umów (umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca będzie zakupywał kyptowaluty).

 

Kryptowaluty bez PCC do końca czerwca 2019 roku

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej zwolnił z PCC nabycie oraz wymianę kryptowalut. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia zaniechanie poboru PCC dotyczyć będzie transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Projekt ustawy regulującej kompleksowo skutki podatkowe handlu kryptowalutami

Na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowane zostały założenia do projektu ustawy (Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…), która kompleksowo regulować ma skutki podatkowe sprzedaży i zakupu kryptowalut. Według zamierzeń projektodawców środki uzyskane ze sprzedaży kryptowalut zaliczane mają być do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz do zysków kapitałowych (podatek dochodowym od osób prawnych).

7. uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi
Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).

Podatek od kryptowalut 2019

Podatek od kryptowalut a indywidualna interpretacja prawa podatkowego

1. Wszelkie informacje zamieszczane w internecie, w tym informacje publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, nie są dla podatników wiążące. Z drugiej strony nie wiążą one również organów podatkowych, których stanowisko w przyszłości może (ale nie musi) się zmienić.

2. Informacje uzyskane od urzędników zatrudnionych w urzędach skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowych, Ministerstwie Finansów w formie telefonicznej, mailowej, tradycyjnej korespondencji albo elektronicznej korespondencji nie chronią podatników, ponieważ nie stanowią wiążącej i obowiązującej podatników interpretacji (wykładni) prawa podatkowego.

3. Wszelkie informacje publikowane w internecie, informujące o uzyskaniu przez kogoś korzystnej podatkowo opinii prawnej, sporządzonej przez kancelarię prawną, nie wiążą zarówno podatników, jak i organów podatkowych.

4. Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatków od kryptowalut lub ustalenia, że podatków takich nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego, ponieważ w jego przypadku obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe nie powstały.

5. To wyłącznie podatnik będzie odpowiadał majątkowo za ewentualne błędy w rozliczeniu podatków od kryptowalut.

6. W przypadku wątpliwości w jaki sposób rozliczyć (jakikolwiek) podatek od kryptowalut podatnik może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Indywidualna interpretacja prawa podatkowego, w zakresie interpretacji przepisów, będzie wiązała w przyszłości organy podatkowe podczas ewentualnej kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej.

7. Zastosowanie się przez podatnika do wniosków z interpretacji podatkowej nie może mu szkodzić.

8. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego podlega kontroli sądów administracyjnych, tzn. niekorzystną dla podatnika indywidualną interpretację podatkową może on zaskarżyć do sądu administracyjnego (co nie oznacza, że sąd administracyjny podzieli jego stanowisko w sprawie).