w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek VAT

kryptowaluty konsultacje wrocławPrzełomowy dla kształtowania się opodatkowania kryptowalut był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow Wyrok ten dotyczył skutków handlu kryptowalutami w podatku VAT. Przez odesłanie zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych -zwalniające z opodatkowania w tym podatku czynność, gdy chociażby jedna ze stron występuje w tej transakcji jako podatnik VAT – skutki wynikające ze wspomnianego wyroku dotyczyć będą osób handlujących kryptowalutą poza działalnością gospodarczą. Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie – jak rozliczyć podatek od kryptowaluty?

Definicja kryptowaluty w prawie podatkowym

Pojęcie kryptowaluty nie zostało zdefiniowane w polskim języku prawnym. Z tego też powodu dla potrzeb prawa podatkowego, w tym określenia podatku od kryptowalut, trudno jest nawet określić czym jest handel kryptowalutami. Znaleźć  można przeróżne definicje tego pojęcia:

W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 k.c.(…) Z opisu analizowanego stanu faktycznego wynika, że bitcoin nie jest własnością, lecz prawem majątkowym, które może być zbywalne.
Wyrok NSA z 6 marca 2018 r., II FSK 488/16.

Czasami zdarzało się, że podatnicy w tym samym piśmie podawali kilka definicji kryptowaluty:

Bitcoin to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego. Strona wskazywała, że Bitcoin, podobnie jak inne wirtualne kryptowaluty, stanowią zapis cyfrowy, który jest przechowywany w formie elektronicznej.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2016 r., III SA/Wa 2882/15.

Najczęściej zagadnienie opodatkowania kryptowalut pojawiało się w pytaniach zamieszczanych przez zainteresowanych podatników we wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Interpretacje podatkowe wydane przed wyrokiem TSUE z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., IPTPP2/443-52/14-6/IR, Braku obowiązku opodatkowania VAT sprzedaży kryptowaluty bitcoin i korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT:

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy i odnosząc się do kwestii korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy sprzedaży kryptowaluty bitcoin należy wskazać, że bitcoin pełni funkcje elektronicznej waluty, a system płatności umożliwia wysyłanie i odbieranie jednostek tejże waluty. Zarówno sama jednostka waluty, jak i cały system występują pod jedną nazwą: Bitcoin. Niemniej jednak bitcoin jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór.

Na gruncie polskiego prawa BTC (bitcoin) nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów.

W świetle obowiązujących przepisów prawa bitcoin nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. Nie jest również stosowana w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się tym żadne instytucje publiczne. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę kryptowaluty bictoin jako odpłatne świadczenie usług nie będzie można zaliczyć do usług finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy. Opisane usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą spełniały żadnej z przesłanek opisanych w ww. przepisie. Tym samym ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Powyższa interpretacja została uchylona prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi, I SA/Łd 54/16:

Ze wskazanego orzeczenia TSUE wprost wynika, że świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty bitcoin i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu artykułu 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112. Tym samym należy stwierdzić, iż Minister Finansów, wydając zaskarżoną interpretację, dokonał wadliwej wykładni art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, uznając, że wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie tegoż przepisu.

 

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2013 r., IBPP2/443-762/13/ICz:

Analizując zatem kwestię zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług zakreśloną przepisem art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 40 ustawy o podatku do towarów i usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, należy stwierdzić, iż czynności świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie pośrednictwa w wymianie wirtualnej waluty bitcoin nie stanowią usług wymienionych w wyżej cytowanych przepisach ustawy o VAT.

Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy prawa jak również przedstawione wyżej okoliczności sprawy, należy stwierdzić, iż ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Powyższa interpretacja została zmieniona interpretacją MF z dnia 19 stycznia 2017 r., PT8.8101.21.2016.WCX.64:

W konsekwencji TSUE uznał, że: „ art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku VAT w rozumieniu tego przepisu” (pkt 57 wyroku).

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, należy uznać, że pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy (dla celów podatku od towarów i usług) obejmuje również walutę bitcoin i tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Reasumując, czynności, które Wnioskodawca zamierza podjąć, polegające na pośrednictwie w wymianie wirtualnej waluty bitcoin stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie wskazanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r., III SA/Wa 2882/15:

Zasadne jest zatem stanowisko organu interpretacyjnego, że wprowadzenie na rynek waluty Bitcoin nie stanowi dostawy towarów, a czynność ta jest usługą, której świadczenie ma charakter odpłatny. Zainteresowany pobiera określoną cenę (należność) stanowiąca formę odpłatności za tę czynność, zatem czynność ta, jako odpłatne świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednakże w świetle powołanego wyroku TSUE stanowisko Ministra Finansów jest tylko w części prawidłowe, bowiem TSUE stwierdził nie tylko, że omawiane czynności to usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ale również, że są to usługi zwolnione.

Zmiana stanowiska MF – pośrednictwo w obrocie kryptowalutami podlega zwolnieniu w podatku VAT

Pogląd Ministerstwa Finansów odnośnie tego czy pośrednictwo w obrocie kryptowalutą stanowi czynności zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, uległ zmianie po wydaniu przez TSUE wyroku z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow:

Artykuł 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu.

Podatek od kryptowalut – interpretacje podatkowe wydane po wyroku TSUE z 22 października 2015 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2017 r., 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR, [Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży kryptowalut]:

Przechodząc do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży jednostek waluty wirtualnej należy wyjaśnić, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Do zawarcia transakcji sprzedaży kryptowalut – jak wskazał Wnioskodawca – dochodzi w momencie dokonania płatności. Zatem w opisanych we wniosku zdarzeniach przyszłych obowiązek podatkowy powstanie w momencie wykonania usługi, tj. dokonania transakcji sprzedaży jednostek waluty wirtualnej w zamian za walutę tradycyjną, inną walutę wirtualną, towar lub usługę.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r., 0113-KDIPT1-3.4012.533.2017.2.OS, [Zwolnienie obowiązku ewidencjonowania czynności zbycia kryptowaluty przy zastosowaniu kasy rejestrującej]:

Z opisu sprawy wynika, że transakcje obrotu kryptowalutą przez Wnioskodawcę dokonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych. Działalność wykonywana przez Wnioskodawcę w zakresie obrotu kryptowalutą jest sklasyfikowana pod symbolem PKWiU – 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca sklasyfikował obrót kryptowalutami pod symbolem PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, to stosownie do zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 25 załącznika do rozporządzenia, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Komunikat Ministerstwa Finansów z 4 kwietnia 2018 r.: „Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC”

Komunikat Ministerstwa Finansów zamieszczony na stronie internetowej w dniu 4 kwietnia 2018 r. wywołał burzę wśród osób inwestujących w kryptowalutę. Chodzi przede wszystkim o skutki jakie wywołuje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż kryptowaluty, którą dla celów tego podatku Ministerstwo Finansów traktuje jako sprzedaż prawa majątkowego. Treść komunikatu MF została zrozumiana przez „inwestorów kryptowalut” w ten sposób, że każde nabycie kryptowaluty (nabycie prawa majątkowego) wiąże się z obowiązkiem złożenia do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od nabycia kryptowaluty i zapłaty 1% podatku i to niezależnie od tego czy inwestor osiągnął ostatecznie z tytułu transakcji zysk czy stratę.

Obiegowy pogląd, że każde nabycie kryptowaluty wiązać się będzie z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnej ze stawką 1% od wartości nabytego prawa majątkowego jest błędny. Należy podkreślić, że nie każde nabycie kryptowaluty będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zakup kryptowaluty od osoby występującej w tej transakcji jako podatnik VAT

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało wyjaśnione, że jeżeli jedna ze stron transakcji jest podatnikiem VAT, czynność taka jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnej. Nabycie kryptowaluty będzie zatem zwolnione ze wspomnianego podatku jeżeli sprzedawca będzie dokonywał sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jak sądzę największym problemem, i to zarówno dla osób handlujących kryptowalutą, jak i dla organów podatkowych prowadzących kontrolę podatkową, postępowanie podatkowe albo kontrolę celno-skarbową będzie ustalenie (zidentyfikowanie) sprzedającego kryptowalutę, w tym przede wszystkim, czy podmiot ten wykonał daną transakcję w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Trudności w ustaleniu czy sprzedawca kryptowalut występował w tej transakcji jako podatnik VAT

Obrót kryptowalutami odbywa się wyłącznie w internecie. Nabywca kryptowaluty nie wie od kogo ją kupuje, przez to nie jest w stanie ustalić czy sprzedawcą kryptowaluty jest podatnik VAT, który zawodowo, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dokonuje jej sprzedaży. Z tego też powodu, w praktyce handlu kryptowalutą, jej nabywca nie jest po prostu w stanie ustalić czy dany zakup kryptowaluty podlega pod ustawę VAT (precyzyjnie pod zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) i w związku z tym nabycie kryptowaluty jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b ustawy o PCC.

W Bitcoinie wszystkie operacje są jawne, ale nie wiemy kto je wykonał i do kogo personalnie należą.
Źródło: https://bitcoin.pl/jak-dziala-bitcoin

Co więcej, może zdarzyć się i tak, że dany zakup jednego bitcoina będzie zrealizowany od kilku albo kilkunastu sprzedawców, z których część może dokonywać sprzedaży w ramach działalności gospodarczej jako podatnicy VAT, zaś pozostała część poza działalnością gospodarczą. Z tego względu dla osoby nabywającej kryptowalutę w praktyce rzeczą niewykonalną będzie ustalenie w jakiej części nabycie bitcoin`a nastąpiło od podatników VAT występujących w tej transakcji w takim właśnie charakterze (zwolnienie w PCC), a w jakiej części od nie-podatników VAT (opodatkowanie w PCC).

Kiedy handel kryptowalutą będzie działalnością gospodarczą a kiedy gospodarowaniem majątkiem prywatnym?

Wyrok NSA z 27.10.2009 r., I FSK 1043/08:
Stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. W powyższym zakresie nie jest natomiast możliwe przyjęcie z góry konkretnych założeń, modelowego rozwiązania, mającego zastosowanie w każdym przypadku.

Wyrok WSA w Warszawie z 06.12.2017 r., III SA/Wa 180/17:
Granicę sprawy, która może być rozpatrywana w ramach niniejszej skargi wyznacza kwestia posiadania przez Skarżącego, w opisanym we wniosku stanie faktycznym, statusu podatnika VAT.
(…)
Skarżący trafnie przyrównuje swoją działalność do działalności indywidualnych inwestorów giełdowych. Osoby te inwestują swoje własne pieniądze w akcje spółek notowanych na giełdzie. Przy aktywnym inwestowaniu dokonują wielu operacji kupna i sprzedaży akcji spółek (często tych samych) zarabiając nawet na kilkudniowych zwyżkach kursów.

W ocenie Sądu czynności Skarżącego mieszczą się w zakresie gospodarowania majątkiem prywatnym. Czynności Skarżącego nie są działalnością podatnika o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Podobne analogie można czynić w odniesieniu do kupna i sprzedaży walut lub metali szlachetnych. Mimo, że może to przybierać postać spekulacyjną to nie musi prowadzić do przypisania statusu podatnika VAT.

Opodatkowanie kryptowalut podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2017 r., 0111-KDIB4.4014.393.2017.3.PM:

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży (zakupu przez Wnioskodawcę kryptowaluty) podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem według reguł określonych w ustawie o podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisane we wniosku umowy sprzedaży (zakupu przez Wnioskodawcę) praw majątkowych – kryptowalut, jako transakcje polegające na obrocie jednostkami bitcoin lub innych kryptowalut w ramach wirtualnych giełd, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym kupno jednostek bitcoin lub innych kryptowalut od podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, mającego siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, stanowi czynność, która jest z tego podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zostało to potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 15 listopada 2017 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.598.2017.2.ICZ.

A zatem, skoro omawiane transakcje sprzedaży praw majątkowych – kryptowalut, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (będą z tego podatku zwolnione) to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawierania ww. umów (umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca będzie zakupywał kyptowaluty).

Kryptowaluty nieopodatkowane w podatku od czynności cywilnoprawnych do końca czerwca 2019 roku

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej zwolnił z podatku od czynności cywilnoprawnych nabycie oraz wymianę kryptowalut. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczyć będzie transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. na mocy wyłączenia przewidzianego w art. 9 ust. 1a ustawy o PCC sprzedaż oraz zamiana kryptowalut zwolnione są z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

PIT od kryptowalut

rozliczenie kryptowalut wrocławNa stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowane zostały założenia do projektu ustawy, która kompleksowo regulować ma skutki podatkowe sprzedaży i zakupu kryptowalut. Według zamierzeń projektodawców środki uzyskane ze sprzedaży kryptowalut zaliczane mają być do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz do zysków kapitałowych (podatek dochodowym od osób prawnych).

5. uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi:
Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży kryptowalut w PIT (podatek dochodowy od sprzedaży kryptowalut)

Ustawą z dnia 23.10.2018 r. ustawodawca wprowadził kompleksowe regulacje w ustawie o podatku dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Do ustawy o PIT oraz CIT wprowadzona została definicja waluty wirtualnej:

Waluta wirtualna – oznacza walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]
Waluta wirtualna – to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej, b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące, c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Sprzedaż kryptowalt a podatek dochodowy od osób fizycznych

Przychody ze sprzedaży waluty wirtualnej (kryptowaluty) zaliczone zostały do przychodów z kapitałów pieniężnych. Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej jest wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Oznacza to, że wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę nie stanowi jej odpłatnego zbycia.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia kryptowalut

Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone zostały wydatki związane z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. Strata z kryptowalut w danym roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży kyptowalut w następnym roku podatkowym.

Koszty nabycia kryptowalut poniesione przed datą nowelizacji ustawy o PIT

Czy koszty poniesione na zakup kryptowaluty, które poniesione zostały przed datą wprowadzenia zmian w ustawie o PIT podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Jeżeli tak, w jaki sposób podatnik powinien koszty te rozliczyć? Jeżeli koszty zakupu kryptowalty zostały poniesione i nierozliczone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o PIT (czyli przed 1 stycznia 2019 r.) podatnik ma prawo wykazać te koszty w pierwszym zeznaniu składanym po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28.01.2020 r., I SA/Lu 608/19:
Z perspektywy uzasadnienia jakie towarzyszyło wprowadzaniu analizowanej regulacji przechodniej niewątpliwie nawiązuje ona – z jednej strony – do poniesionych i nieodliczonych przez podatnika kosztów uzyskania przychodów wpisanych w stratę z walut wirtualnych jako praw majątkowych do końca 2018 r. oraz – z drugiej strony – do poniesionych i nieodliczonych kosztów uzyskania przychodów, które podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r., przewidzianym dla walut wirtualnych należących do kapitałów pieniężnych, według obowiązującego w tym roku już znowelizowanego stanu prawnego.

Wydatki na zakup sprzętu i energii elektrycznej potrzebnych do kopania waluty wirtualnej

Wydatki na zakup sprzętu i energii elektrycznej, które są niezbędne do wykopania kryptowalut nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy ich sprzedaży. Tego rodzaju wydatki nie są ponoszone w celu nabycia waluty wirtualnej. Zwrot nabycie rozumieć należy zgodnie z celem przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizyczynych, tj. z nabyciem wtórnym a nie pierwotnym.

Wyrok NSA z dnia 28.02.2023 r., II FSK 2010/20:
Kopanie waluty wirtualnej nie stanowi sposobu jej “nabycia” w rozumieniu art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f. Za takim stanowiskiem przemawia wykładnia systemowa wewnętrzna przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie nabycia nie obejmuje nabycia pierwotnego. Konsekwentne przestrzeganie tej konwencji terminologicznej każe przyjąć, że również w art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f. pod pojęciem nabycia można rozumieć tylko nabycie wtórne, translatywne, a nie nabycie pierwotne. Pozyskanie waluty wirtualnej w drodze jej “kopania” niewątpliwie zaś stanowi przypadek pierwotnego jej nabycia.

Stawka PIT dla dochodów z odpłatnego zbycia kryptowalut

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów. Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych tzn. według skali podatkowej.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała

Karuzela VAT – wyroki sądów administracyjnych

W poprzednich artykułach pisałem o karuzeli podatkowej oraz o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym karuzeli podatkowej. Czas na przedstawienie najważniejszych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych, czyli wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA, oczywiście dotyczących karuzeli podatkowej.

Dokument elektroniczny

Jak odróżnić dokument elektroniczny od dokumentu nieelektronicznego? Czy skan dokumentu w wersji “papierowej” jest dokumentem elektronicznym? Co to jest naturalny dokument elektroniczny?

Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli. Kontrolowany może w terminie 14 dni od doręczenia mu protokołu kontroli wnieść zastrzeżenia. Jakie konsekwencje wiążą się z wniesieniem (lub niewniesieniem) zastrzeżeń do protokołu kontroli? Co powinny zawierać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej oraz w jaki sposób zastrzeżenia są rozpoznawane przez kontrolujących?

Wniosek o interpretację indywidualną

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.