w kategorii Estoński CIT, Spółki handlowe

Rozwiązanej spółki komandytowej nie wyłącza z estońskiego CITPodatnik, który w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki komandytowej otrzymał przedsiębiorstwo, nie jest wyłączony z możliwości stosowania estońskiego CIT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej niedawno interpretacji indywidualnej. To kolejna korzystna dla podatników interpretacja dotycząca art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o CIT.

Przejęcie majątku rozwiązanej spółki komandytowej a estoński CIT – wniosek o interpretację indywidualną

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła spółka, która chciała się upewnić, że może stosować opodatkowanie estońskim CIT. Wątpliwość spółki wynikała stąd, że była ona wcześniej komplementariuszem w spółce komandytowej. Spółka komandytowa działała od 2011 roku. Jej wspólnikami – poza komplementariuszem – były dwie osoby fizyczne mające status komandytariuszy. Jako wkład do spółki komandytowej komplementariusz wniósł przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu cywilnego.

Pod koniec grudnia 2021 roku wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki komandytowej w trybie uproszczonym. W ramach podziału majątku spółki komandytowej komandytariusze otrzymali zwrot wkładów w kwocie po 1 tys. zł każdy. Komplementariusz przejął zaś całość należącego do spółki komandytowej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

Wybór estońskiego CIT i wątpliwość spółki

W dniu 31 stycznia 2022 roku spółka złożyła do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W treści wniosku o interpretację wskazała, że spełnia warunki opodatkowania estońskim CIT określone w art. 28j ustawy o CIT.

Natomiast wątpliwość spółki dotyczyła tego, czy w związku z otrzymaniem przedsiębiorstwa rozwiązanej spółki komandytowej, w której była komplementariuszem, nie będzie ona wykluczona z możliwości stosowania estońskiego CIT. Innymi słowy, spółka chciała się upewnić, że w jej przypadku nie znajdą zastosowania przepisy art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 ustawy o CIT.

Art. 28k ustawy o CIT:

1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

(…)

5) podatników, którzy zostali utworzeni:

a) w wyniku połączenia lub podziału albo

b) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

c) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

– w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;

6) podatników, którzy:

a) zostali podzieleni przez wydzielenie albo

b) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
– uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
– składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

2. W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

Zdaniem spółki, w sytuacji opisanej we wniosku przepisy te nie znajdą zastosowania. Tym samym spółka nie będzie wyłączona z możliwości stosowania estońskiego CIT.

Przejęcie przedsiębiorstwa w związku z rozwiązaniem spółki nie wyklucza estońskiego CIT – stanowisko Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2022 roku, znak: 0111-KDIB1-3.4010.75.2022.2.JKU, Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki.

Według organu interpretacyjnego w przypadku spółki nie znajdzie zastosowania wyłączenie podmiotowe wynikające z art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Przepis ten wyraźnie mówi bowiem o „podatnikach, którzy zostali utworzeni” w sposób w nim wskazany. Tymczasem spółka (wnioskodawca) nie została utworzona w sposób określony w art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor KIS potwierdził też, że przejęcie przez spółkę przedsiębiorstwa rozwiązanej spółki komandytowej nie jest objęte wyłączeniem z możliwości stosowania estońskiego CIT na podstawie art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. Przepis ten wyklucza korzystanie z estońskiego CIT przez podatników, którzy zostali podzieleni przez wydzielenie albo wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu:

➤ uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,

➤ zorganizowaną część przedsiębiorstwa, albo

➤ składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 tys. euro.

Dyrektor KIS wskazał, że z literalnego brzmienia art. 28k ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 28k ust. 2 ustawy o CIT nie wynika, że sytuacja, w której spółka otrzymała przedsiębiorstwo w wyniku podziału majątku po likwidacji spółki komandytowej, jest objęta wyłączeniem z możliwości zastosowania estońskiego CIT.

Powyższa interpretacja jest już kolejną korzystną dla podatników interpretacją dotyczącą art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o CIT. Wcześniej Dyrektor KIS potwierdził m.in. że przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nie pozbawia prawa do korzystania z estońskiego CIT.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. może być sposobem na uproszczenie struktury i obniżenie kosztów działalności w przypadku, gdy firma działała dotąd w formie „sp. z o.o. sp.k.”. W szczególności połączenie może nastąpić przez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o., czyli dotychczasowego komplementariusza. Dzięki temu zamiast struktury „sp. z o.o. sp.k.” (składającej się z dwóch podmiotów) pozostanie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z biznesowego punktu widzenia nastąpi zatem „przekształcenie sp. z o.o. sp.k.” w spółkę z o.o. Na czym polega połączenie spółek i jakie ma skutki? Jak przebiega procedura? Jakie zalety i ryzyka wiążą się z przejęciem spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?

IP Box a spółka komandytowa

Komu przysługuje uprawnienie do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką w ramach IP Box (Innovation Box) w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej? Czy objęcie spółek komandytowych CIT ma wpływ na zasady korzystania z tej preferencji?

Squeeze out a estoński CIT

Czy dokonanie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, czyli squeeze out pozbawi spółkę prawa do opodatkowania estońskim CIT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 30 września 2022 roku. Co z niej wynika?

Skutki podatkowe wniesienia przez spółkę z o.o. aportu do spółki komandytowej

Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej przez jej wspólnika będącego spółką z o.o.? Na gruncie podatku dochodowego aport wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej nie stanowi przychodu ani dla wnoszącej go spółki z o.o., ani dla spółki komandytowej.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank