w kategorii Estoński CIT, Spółki handlowe

Przekształcenie w spółkę z o.o. a estoński CITZmiany w estońskim CIT, które wprowadzono w ramach tzw. Polskiego Ładu, uczyniły tę formę opodatkowania nie tylko bardziej atrakcyjną, ale też dostępną dla szerszego kręgu podmiotów. Czy do grona spółek uprawnionych do skorzystania z estońskiego CIT należy spółka z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)? W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej. Według Dyrektora KIS taka spółka – jako podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności – może stosować preferencyjną stawkę estońskiego CIT wynoszącą 10% podstawy opodatkowania.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. a estoński CIT – wniosek o interpretację indywidualną

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił do KIS przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z perspektywą dynamicznego rozwoju firmy rozważał przekształcenie swojej JDG w jednoosobową spółkę z o.o. Planowane przekształcenie nastąpić miało zgodnie z art. 551 w zw. z art. 584[1]-584[13] Kodeksu spółek handlowych.

Przedsiębiorca zadał we wniosku pytanie, czy spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia, będzie mogła skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estońskim CIT. Miał także wątpliwość, czy w ramach estońskiego CIT przekształcona spółka będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania wynoszącej 10% podstawy opodatkowania jako tzw. mały podatnik CIT, ewentualnie jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności.

W ocenie przedsiębiorcy spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia JDG, będzie uprawniona do skorzystania z estońskiego CIT. Przedsiębiorca wskazał też, że jego zdaniem przekształcona spółka będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania wynoszącej 10% podstawy opodatkowania, ponieważ będzie ona małym podatnikiem w świetle definicji zawartej w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Alternatywnie – jak argumentował przedsiębiorca – uprawnienie do skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w ramach estońskiego CIT będzie przysługiwało przekształconej spółce jako podatnikowi rozpoczynającemu prowadzenia działalności.

Spełnienie przez przekształconą spółkę warunków uprawniających do skorzystania z estońskiego CIT

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedsiębiorca wskazał, że spółka, która powstanie w wyniku planowanego przekształcenia JDG, spełniać będzie przesłanki pozytywne korzystania z estońskiego CIT, o których mowa w art. 28 ustawy o CIT. Mianowicie:

➤ Spółka będzie zatrudniać trzy osoby (niebędące jej wspólnikami) na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz tych osób będzie ponosić miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z wypłatą tych wynagrodzeń na spółce ciążyć będzie obowiązek poboru zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenie społeczne.

➤ Jedynym wspólnikiem przekształconej spółki z o.o. będzie osoba fizyczna. Osoba ta nie będzie posiadała praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

➤ Przekształcona spółka nie będzie miała udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania. Nie będzie jej też przysługiwać ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną ani inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

➤ Za okres opodatkowania estońskim CIT spółka powstała w wyniku przekształcenia JDG nie będzie sporządzała sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

➤ W celu skorzystania z opodatkowania estońskim CIT przekształcona spółka złoży zawiadomienie o wyborze takiego sposobu opodatkowania, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowana estońskim CIT.

➤ Spółka z o.o., która powstanie z przekształcenia JDG, spełni przesłankę wskazaną w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, ponieważ będzie spółką nowo powstałą – przy czym przesłanka ta powinna być uznana za spełnioną z uwagi na art. 28j ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

➤ Przekształcona spółka spełni warunek wskazany w art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, tj. w pierwszym roku działalności zatrudni jedną osobę, w drugim roku dwie osoby, a w trzecim roku trzy osoby.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę a wyłączenia z estońskiego CIT

W treści wniosku o wydanie interpretacji przedsiębiorca wskazał też, że w odniesieniu do spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie będą zachodzić przesłanki wskazane w art. 28k ustawy o CIT. Przepis ten określa przesłanki wykluczające możliwość skorzystania z opodatkowania estońskim CIT.

➤ Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia JDG nie będzie przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy o CIT ani instytucją pożyczkową w świetle art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

➤ Przekształcona spółka nie będzie osiągała dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy i ekonomicznej ani z realizacji nowych inwestycji zdefiniowanych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. W związku z tym nie będzie mogła zostać uznana za podatnika osiągającego dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT.

➤ W momencie wybrania formy opodatkowania estońskim CIT przekształcona spółka z o.o. nie będzie postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

➤ Spółka powstanie w efekcie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, a więc nie zostanie utworzona w wyniku połączenia lub podziału albo poprzez wniesienie przez jej wspólników wkładu niepieniężnego na poczet kapitału spółki – tak, jak jest to określone w art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. b) i c) ustawy o CIT.

➤ Przekształcona spółka nie zostanie podzielona przez wydzielenie ani nie wniesie do innego podmiotu wkładu wskazanego w art. 28k ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy o CIT.

Czy po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. można skorzystać z estońskiego CIT – stanowisko Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej wydanej 20 lipca 2022 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.165.2022.2.AW, Dyrektor KIS potwierdził, że spółka, która powstanie w wyniku planowanego przekształcenia JDG, będzie mogła skorzystać z opodatkowania estońskim CIT.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak ze stanowiskiem przedsiębiorcy, że przekształcona spółka będzie miała status tzw. małego podatnika CIT. Według organu interpretacyjnego, w przypadku przekształcenia JDG w spółkę art. 4a pkt 10 w związku z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie znajdą zastosowania, a spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy należy traktować jako podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Uzasadniając swoje stanowisko, Dyrektor KIS wskazał, że w oparciu o art. 28j ust. 2 i art. 28o ust. 1 ustawy o CIT z preferencyjnej 10% stawki estońskiego CIT skorzystać mogą podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy te odnoszą się bowiem ogólnie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności i nie zawierają negatywnego katalogu wyłączającego ich stosowanie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności w określony sposób.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji, skoro spółka z o.o. miała powstać w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, to w przypadku tej spółki – jako podmiotu rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej – będzie miał zastosowanie art. 28o ust. 1 ustawy o CIT. Oznacza to, że według Dyrektora KIS przekształcona spółka będzie mogła skorzystać z preferencji podatkowej wynikającej z przepisu art. 28j ustawy o CIT i opodatkować dochody ryczałtem w wysokości 10% podstawy opodatkowania jako podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności.

Estoński CIT po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. – objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r.

Stanowisko przedstawione przez Dyrektora KIS we wspomnianej wyżej interpretacji jest zgodne z treścią objaśnień zawartych w Przewodniku do ryczałtu od dochodów spółek, wydanym przez Ministra Finansów w dniu 23 grudnia 2021 r. Na str. 25-26 Przewodnika odniesiono się do możliwości skorzystania z estońskiego CIT w następującej sytuacji:

W grudniu 2021 r. Piotr Nowak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podjął decyzję o przekształceniu swojej działalności w jednoosobową sp. z o.o., aby w najbliższym czasie skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek.

Dopełnienie wszelkich formalności związanych z przekształceniem zajęło Panu Piotrowi Nowakowi 3 miesiące. Zgodnie z zapisami umowy spółki, pierwszy rok obrotowy Piotr Nowak sp. z o.o. rozpoczyna się 1 marca 2022 r. a kończy się 31 grudnia 2022 r. Piotr Nowak jest jedynym udziałowcem spółki i póki co nie zatrudnia żadnych pracowników. W dniu 14 lutego 2022 r. Piotr Nowak złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie (według ustalonego wzoru) o wyborze ryczałtu od dochodów spółek, począwszy od dnia 1 marca 2022 r.

W Przewodniku potwierdzono, że w opisanej sytuacji spółka z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia, będzie uprawniona do wyboru opodatkowania estońskim CIT od 1 marca 2022 r. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie jest bowiem czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust.1 pkt 5-6 ustawy o CIT, a więc nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia do skorzystania z estońskiego CIT. Przekształconą spółkę z o.o. uznać zaś należy za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Powyższe opracowanie nie stanowi porady podatkowej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę lub macie pytania dotyczące tego procesu i jego skutków prawnych bądź podatkowych, zapraszamy do kontaktu z nami.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. jest często naturalną konsekwencją rozwoju firmy. Wraz ze zwiększającym się portfolio klientów i coraz większą wartością zawieranych kontraktów rosną też zobowiązania spółki. Z perspektywy wspólników oznacza to wzrost ryzyka prowadzonej działalności. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem może być zmiana formy prowadzenia biznesu ze spółki jawnej na spółkę z o.o.

Squeeze out a estoński CIT

Czy dokonanie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, czyli squeeze out pozbawi spółkę prawa do opodatkowania estońskim CIT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 30 września 2022 roku. Co z niej wynika?

Aport przedsiębiorstwa w spadku a VAT

W praktyce często zdarza się, że firmę zmarłego przedsiębiorcy dziedziczy dwóch lub więcej spadkobierców. Powstaje wówczas pytanie, jakie skutki na gruncie VAT będzie miało wniesienie do spółki przysługujących spadkobiercom udziałów w odziedziczonym przedsiębiorstwie. Czy taka czynność będzie wyłączona od opodatkowania podatkiem VAT?

Koszty przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Pytanie o koszty przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. to jedno z najczęstszych pytań, które zadają przedsiębiorcy zainteresowani taką reorganizacją swojej firmy. Oczywiście jest to zrozumiałe – planując zmianę formy prawnej nie można zapominać o wydatkach z tym związanych. Dlatego poniżej postaramy się przedstawić szacunkowe koszty przekształcenia jednoosobowej firmy w spółkę z o.o. Z jakimi […]