MARZENA ZAREMBA

RADCA PRAWNY

radca prawny Marzena Zaremba

MARZENA ZAREMBA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (kierunek Prawo, 2005 r.) oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, 2007 r.). Odbyła aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim zdanym na łączną ocenę bardzo dobrą (2009 r.). Od 2010 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie organizowane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (2020 r.) oraz Prawo w biznesie nowych technologii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2021 r). Posiada certyfikat potwierdzający znajomość prawniczego języka angielskiego (TOLES Advanced).

Ma ponad 15-letnią praktykę w obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego), a także mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskim oddziale kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (2006-2012 r.), a następnie w trakcie współpracy z jedną z największych wrocławskich kancelarii prawno-podatkowych (2013-2020 r.).

Zajmuje się w szczególności obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe. Doradza także przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz wspiera Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa podatkowego:

1) Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Prawo i Podatki nr 5/2012,

2) Udzielenie spółce osobowej pożyczki przez wspólnika – skutki na gruncie podatków dochodowych, Przegląd Podatkowy nr 9/2012,

3) Skutki podatkowe udzielenia spółce osobowej przez wspólnika nieoprocentowanej pożyczki. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23 września 2011 r., III SA/Wa 242/11, Jurysdykcja Podatkowa nr 2/2012,

3) Zasady wypłaty lepiej określić w umowie, Rzeczpospolita (dodatek Prawo) z 26.01.2018 r.,

4) Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji, Rzeczpospolita (dodatek Prawo) z 22.11.2019 r.,

5) Mediacja to dobry sposób rozwiązania konfliktu wspólników, Rzeczpospolita (dodatek Prawo) z 24.04.2020 r.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przekształceniu w spółkę jawną powinno być poprzedzone dwukrotnym zawiadomieniem wspólników o zamiarze powzięcia tej uchwały. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną wymaga jednomyślności wszystkich wspólników.

Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o. dla wspólników

Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o. dla wspólników spółki

Likwidacja spółki z o.o. może wiązać się z konsekwencjami podatkowymi dla wspólników na gruncie PIT i CIT. Jakie skutki dla wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma likwidacja tej spółki? Czy skutki te są takie same dla wspólników będących osobami fizycznymi albo osobami prawnymi?

Zmiana umowy spółki

Zmiana umowy spółki

Zmiana umowy spółki jest konieczna np. w przypadku, gdy wspólnicy zamierzają zmienić firmę (nazwę) spółki, przenieść siedzibę spółki do innej miejscowości, podwyższyć kapitał zakładowy spółki albo zmodyfikować zasady reprezentowania spółki przez zarząd. W celu dokonania skutecznej zmiany umowy spółki trzeba dopełnić formalności określonych w przepisach prawa.

Zasady współpracy

WrocławZakres świadczonych usług doradztwa prawnego określa umowa między radcą prawnym a klientem. Radca prawny działa zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie – Prawo o radcach prawnych oraz zgodnie z etyką zawodową – Kodeksem Etyki Radców Prawnych.

Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy. Kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń, niezwłoczne informując klienta o wszelkich kosztach ponoszonych w związku ze sprawą (np. taksy notarialne, koszty tłumaczeń, opłaty sądowe).

Poufność

Kancelaria radcy prawnego WrocławRadca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku
z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Radca prawny zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Etyka zawodu

Etyka zawodu radca prawny Marzena ZarembaCelem podejmowanych przez radcy prawnego czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

Radca prawny jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.

Stosunek klienta do radcy prawnego oparty jest na zaufaniu. Radca prawny obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie. Radca prawny nie może nadużyć tej zasady w celu uzyskania zwolnienia z prowadzenia sprawy z urzędu.

Nota prawna

Wrocław Uniwersytet WrocławskiKancelaria prawna prowadzona jest w formie spółki partnerskiej pod firmą Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/40. Kancelaria wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 615637, nr NIP: 8943077670.