Informacja dotycząca RODO

Mając na uwadze art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska

ul. Grabiszyńska 214/40

53-235 Wrocław

adres e-mail:  kancelaria@szymalazaremba.pl

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie oraz przedstawienie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Jeśli w przesłanej wiadomości wyrażona zostanie prośba o przedstawienie oferty współpracy z Kancelarią Prawną Szymała Zaremba. Kancelaria zastrzega sobie prawo do przesłania w odpowiedzi na przesłaną wiadomość oferty zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Administrator zastrzega, iż w razie zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, w dalszym ciągu przetwarzać będzie dane osobowe uzyskane w trakcie sporządzenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

3. Odbiorcą danych osobowych jest:

Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska

ul. Grabiszyńska 214/40

53-235 Wrocław

adres e-mail: kancelaria@szymalazaremba.pl

4. Przesłane dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotem obsługującym formularz kontaktowy oraz podmiotem świadczącym usługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora.

5. Przekazane dane osobowe objęte są tajemnicą zawodową radcy prawnego i adwokata.

6. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z czasu koniecznego dla przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od czasu, w jakim zakończone zostaną wszystkie konieczne czynności wynikające z wykonywanej umowy o świadczenie usług prawnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że po zakończeniu świadczenia usług prawnych Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego.

7. Zakres przetwarzania danych osobowych:

a) imię i nazwisko;

b) adres e – mail;

c) adres zamieszkania, względnie adres przedsiębiorstwa;

d) numer telefonu;

e) dane wrażliwe zgodnie z definicją zawartą w art. 9 RODO, jeśli zostaną zawarte w przesłanej wiadomości.

Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od dobrowolnie podanych danych w przesłanej wiadomości.

8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo do:

a) dostępu do jej danych osobowych, w myśl art. 15 RODO;

b) żądania sprostowania jej danych osobowych, w myśl art. 16 RODO;

c) żądania usunięcia jej danych osobowych, w myśl art. 17 RODO;

d) ograniczenia jej danych osobowych, w myśl art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w myśl art. 21 RODO;

f) przenoszenia jej danych osobowych, w myśl art. 20 RODO.

9. Administrator informuje, iż dane osobowe, które uzyskał w związku z opracowaniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przetwarza na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO.

11. Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym przypadku odbywa się w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualnie z przedstawieniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Podanie danych osobowych stanowi warunek otrzymania odpowiedzi i oferty. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi administratorowi przedstawienie odpowiedzi i oferty.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

13. Administrator oświadcza, iż dołożył wszelkiej staranności, aby wypełnić obowiązek zachowania zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

14. Administrator zaznacza, iż w razie wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Wniosek, o którym mowa powyżej złożyć należy za pośrednictwem korespondencji mailowej, na adres: kancelaria@szymalazaremba.pl. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.