w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

Likwidacja spółki z o.o. może wiązać się z konsekwencjami podatkowymi dla wspólników na gruncie PIT i CIT. Jakie skutki podatkowe rodzi likwidacja spółki z o.o. po stronie wspólników takiej spółki? Czy skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o. są takie same w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną i wspólnika będącego osobą prawną?

 

Skutki likwidacji spółki z o.o. dla wspólnika będącego osobą fizyczną (PIT)

Poszukując odpowiedzi na pytanie o skutki podatkowe otrzymania majątku likwidowanej spółki z o.o. przez wspólnika będącego osobą fizyczną, trzeba sięgnąć do art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

(…)

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;

Wynika z tego zatem, że wartość majątku przekazanego wspólnikowi w związku z likwidacją spółki z o.o. będzie dla tego wspólnika stanowić dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Czy oznacza to, że wspólnik będzie musiał zapłacić podatek od całej wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o.? Otóż nie. Dobrą wiadomością dla wspólnika jest to, że wolna od podatku dochodowego (PIT) będzie wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o., w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia przez wspólnika udziałów w tej spółce (art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT).

Przykładowo, jeśli wspólnik nabył lub objął udziały w likwidowanej spółce z o.o. za 10.000 zł, a w ramach likwidacji otrzymał kwotę 15.000 zł, to będzie musiał zapłacić podatek tylko od kwoty 5.000 zł.

Przy obliczaniu i pobieraniu tego podatku obowiązują następujące zasady:

dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (art. 30a ust. 7 ustawy o PIT);

dochód (przychód) wspólnika z tytułu likwidacji spółki z o.o. podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem (PIT) w stawce 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT);

podatek powinna pobrać – jako płatnik – likwidowana spółka z o.o. (art. 41 ust. 4 ustawy o PIT), czyli w praktyce działający w imieniu spółki likwidator;

przy pobieraniu tego zryczałtowanego podatku, przychodu nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu (art. 30a ust. 6 ustawy o PIT).

 

Skutki likwidacji spółki z o.o. dla wspólnika będącego osobą prawną (CIT)

Jak opodatkowany będzie wspólnik likwidowanej spółki z o.o., który jest osobą prawną (np. inną spółką z o.o.)? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba z kolei sięgnąć do art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT:

4. Do przychodów nie zalicza się:

(…)

22) wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej;

Sytuacja wspólnika będącego osobą prawną będzie zatem analogiczna do sytuacji wspólnika- osoby fizycznej. W świetle zacytowanego przepisu ustawy o CIT dochodem (przychodem) wspólnika będącego osobą prawną z tytułu likwidacji spółki z o.o. będzie bowiem jedynie nadwyżka wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją ponad koszt nabycia lub objęcia przez wspólnika udziałów w takiej spółce.

Co do zasady, taki dochód (przychód) – jako dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w stawce 19% (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT). Możliwe jest jednak, że będzie on zwolniony z opodatkowania w przypadku, gdy wspólnikiem likwidowanej spółki z o.o. jest inna spółka kapitałowa i spełnione będą wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Oznacza to, że likwidowana spółka z o.o. musi mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a spółka będąca wspólnikiem tej likwidowanej spółki z o.o.:

musi podlegać w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź należącym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

powinna posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale likwidowanej spółki z o.o.,

nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Aby zwolnienie z opodatkowania było możliwe, konieczne jest uzyskanie od tej spółki pisemnego oświadczenia o spełnieniu tego warunku (art. 26 ust. 1f ustawy o CIT).

Ponadto musi być spełniony warunek posiadania przez spółkę będącą wspólnikiem nie mniej niż 10% udziałów w likwidowanej spółce z o.o. nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o CIT), a także posiadania tytułu własności do udziałów w likwidowanej spółce z o.o. (art. 22 ust. 4d ustawy o CIT).

Jeśli ww. warunki nie zostaną spełnione, likwidowana spółka z o.o. – jako płatnik – powinna zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT pobrać zryczałtowany podatek, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank