w kategorii Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek VAT

Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej przez jej wspólnika będącego spółką z o.o.?Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wkład wspólnika spółki komandytowej może mieć charakter wkładu niepieniężnego. W szczególności w ramach wkładu do spółki wspólnik może przenieść na nią własność rzeczy innych niż pieniądze, np. maszyn, surowców, materiałów. Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej przez jej wspólnika będącego spółką z o.o.?

Wniesienie przez spółkę z o.o. aportu do spółki komandytowej – skutki w podatku dochodowym

Na gruncie podatku dochodowego aport wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej nie stanowi przychodu ani dla wnoszącej go spółki z o.o., ani dla spółki komandytowej. Oznacza to, że wniesienie aportu jest neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego.

Wynika to z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zgodnie z którym:

Do przychodów nie zalicza się:

3c) przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Wniesienie przez spółkę z o.o. aportu do spółki komandytowej – skutki na gruncie VAT

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wniesienie przez spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej stanowi dostawę towarów. Co do zasady, jest to zatem czynność opodatkowana VAT.

Wniesienie aportu nie będzie jednak opodatkowane VAT w przypadku, gdy przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wynika to z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi:

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wniesienie przez spółkę z o.o. aportu do spółki komandytowej – orzeczenia sądów administracyjnych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2019 r., I FSK 1265/17:

Przepis art. 6 pkt 1 u.p.t.u. stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, który w zdaniu pierwszym stanowi, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2019 r., I SA/Sz 197/19:

(…) czynności cywilnoprawne, które nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Taką czynnością jest m.in. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bowiem stosownie do treści art. 6 pkt 1 u.p.t.u. przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstw. Należy zauważyć, że w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest definicji zbycia przedsiębiorstwa. W art. 2 pkt 27e u.p.t.u. ustawodawca zdefiniował jednak zorganizowaną część przedsiębiorstwa wskazując, że należy przez nią rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wniesienie przez spółkę z o.o. aportu do spółki komandytowej – interpretacje indywidualne

Pismo z dnia 1 października 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.312.2019.2.AK:

Stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm., dalej: “ustawa CIT”), do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym przez spółkę niebędącą osobą prawną należy w myśl art. 4a pkt 14 ustawy CIT rozumieć spółkę inną niż określoną w pkt 21, a więc m.in. spółkę komandytową.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem, a więc do spółki niebędącej osobą prawną nie spowoduje u niego powstania przychodu podatkowego.

Bez znaczenia jest w tej mierze, jakie składniki majątku są przedmiotem aportu. Każdy bowiem aport (niezależnie od jego przedmiotu) do spółki niebędącej osobą prawną nie generuje u wnoszącego przychodu podatkowego.

Z tego też względu stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym aport składników materialnych i niematerialnych do spółki komandytowej nie stanowi przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy CIT należało uznać za prawidłowe.

Pismo z dnia 3 czerwca 2019  r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-1.4010.211.2019.1.BKD:

(…) Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wniesienie aportem wyodrębnionego zespołu składników majątkowych ze spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem (komplementariuszem) do drugiej spółki komandytowej nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu podatkowego.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym przez spółkę niebędącą osobą prawną należy w myśl art. 4a pkt 14 ustawy CIT rozumieć spółkę inną niż określoną w pkt 21, a więc m.in. spółkę komandytową.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że wniesienie wkładu niepieniężnego przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem (komplementariuszem) do innej spółki, spółki niebędącej osobą prawną nie spowoduje u niego powstania przychodu podatkowego.

Bez znaczenia jest w tej mierze, jakie składniki majątku są przedmiotem aportu. Każdy bowiem aport (niezależnie od jego przedmiotu) do spółki niebędącej osobą prawną nie generuje u wnoszącego przychodu podatkowego.

Wniesienie aportu do spółki – skutki w PIT oraz CIT

Czy wniesienie aportu do spółki powoduje u wspólnika tej spółki powstanie przychodu? W razie odpowiedzi twierdzącej, a więc w sytuacji, gdy przychód podatkowy u wspólnika powstaje, jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów wynikające z wniesienia aportu do spółki?

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. może być sposobem na uproszczenie struktury i obniżenie kosztów działalności w przypadku, gdy firma działała dotąd w formie „sp. z o.o. sp.k.”. W szczególności połączenie może nastąpić przez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o., czyli dotychczasowego komplementariusza. Dzięki temu zamiast struktury „sp. z o.o. sp.k.” (składającej się z dwóch podmiotów) pozostanie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z biznesowego punktu widzenia nastąpi zatem „przekształcenie sp. z o.o. sp.k.” w spółkę z o.o. Na czym polega połączenie spółek i jakie ma skutki? Jak przebiega procedura? Jakie zalety i ryzyka wiążą się z przejęciem spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?

Zmiany w CIT oraz PIT w 2021 roku

Początek roku jak zwykle obfituje w wiele zmian w prawie podatkowym. Do najważniejszych zmian w podatkach dochodowych w 2021 roku zaliczyć trzeba: opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, estoński CIT, obowiązek informowania o strategii podatkowej, nowe regulacje dotyczące tzw. spółek nieruchomościowych.

Cesja wierzytelności w ramach podziału majątku likwidowanej spółki z o.o.

Celem likwidacji spółki z o.o. i jednocześnie głównym zadaniem likwidatorów jest upłynnienie majątku likwidowanej spółki. W trakcie likwidacji może jednak okazać się, że spółce przysługują wobec jej kontrahentów jakieś wierzytelności, których ściągnięcie w krótkim czasie nie jest możliwe. W takiej sytuacji – jeśli wspólnikom zależy na jak najszybszym zakończeniu działalności spółki – dobrym rozwiązaniem może […]

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba