w kategorii Podatek akcyzowy

wiążąca informacja akcyzowaWiążąca informacja akcyzowa (w skrócie WIA) uregulowana została w art. 7d – 7k ustawy o podatku akcyzowym. Ma ona na celu urzędowe określenie rodzaju towaru akcyzowego albo samochodu osobowego w sposób pozwalający na ustalenie stawki w podatku akcyzowym. W niniejszym artykule przedstawię podstawowe informacje dotyczące formy, zakresu oraz przesłanek wydania wiążącej informacji akcyzowej.

 

Forma prawna wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

Wiążącą informację akcyzową (WIA) wydaje organ podatkowy wyłącznie na wniosek podatnika. Organem podatkowym właściwym do wydania WIA jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. WIA wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przysługuje odwołanie do organu odwoławczego, którym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

 

Związanie organów podatkowych wiążącą informacją akcyzową

Najważniejszą rzeczą dla podatnika który otrzymuje wiążącą informację akcyzową jest to, że wiąże ona organy podatkowe od chwili doręczenia jej podatnikowi. Oczywiście wiążąca informacja akcyzowa wiąże organy podatkowe wyłącznie w zakresie przedmiotu, którego dotyczyła decyzja WIA oraz wyłącznie wobec podatnika, który otrzymał tą decyzję. WIA traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami.

 

Wniosek o WIA

Wniosek o wiążącą informację akcyzową składa się wyłącznie na urzędowym formularzy oznaczonym jako WIA-WN. We wniosku tym podatnik powinien wskazać nazwę handlową wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego oraz przedstawić opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego. Opis ten powinien musi być sporządzony w taki sposób, aby umożliwił identyfikację wyroby akcyzowego albo samochodu osobowego przez organ podatkowy zgodnie z klasyfikacją Nomenklaturą Scaloną (CN). Podatnik w opisie powinien podać skład wyrobu akcyzowego oraz wskazać metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.

Do wniosku o wiążącą informację akcyzową podatnik dołączyć może załączniki w postaci planów, fotografii, schematów, informacji od producenta wyrobu, katalogów, instrukcji, atestów. Do wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej dołączona może być również próbka towaru akcyzowego w celu zbadania laboratoryjnego.

Jeżeli wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej nie spełnia powyższych wymogów organ podatkowy wezwie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Formularz wniosku WIA-WN (strona 1 oraz 2):

Wniosek o wiążącą informację akcyzową strona 2Wniosek o wiążącą informację akcyzową strona 1

 

Termin na wydanie wiążącej informacji akcyzowej przez organ podatkowy

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wydaje wiążącą informację akcyzową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Do powyższego terminu – podobnie jak ma to miejsce w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych – nie wlicza się okresów przypadających na uzupełnienie braków formalnych wniosku o WIA.

 

Opłata za badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych

Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia. Kwota opłaty za badania laboratoryjne powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz.

 

Różnica pomiędzy indywidualną interpretacją podatkową a wiążącą informacją akcyzową.

Zasadniczą różnicą pomiędzy indywidualną interpretacją podatkową a wiążącą informacją akcyzową jest to, że ta pierwsza oparta będzie zawsze na jednoznacznym opisie stanu faktycznego wyrażonym przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji. W przypadku WIA to organ podatkowy podczas postępowania o wydanie WIA ustala skład chemiczny albo właściwości fizyczne wyrobu akcyzowego i na podstawie tego wyniku kwalifikuje wyrób pod kątem stawki w podatku akcyzowym. Z tego też względu ochrona prawna podatnika przy WIA jest zdecydowanie większa od tej z jaką wiąże się wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (stan faktyczny może zostać ustalony przez organ podatkowy podczas postępowania wymiarowego odmiennie od tego przyjętego przez podatnika we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego).

 

Konkurencyjność występowania o wiążącą informację akcyzową lub o indywidualną interpretację prawa podatkowego

Decyzja w sprawie wiążącej informacji akcyzowej nie zostanie wydana, jeżeli podatnik dysponuje już indywidualną interpretacją podatkową dotyczącą oczywiście tego samego wyrobu, którego miałaby dotyczyć WIA. Wynika to z art. 7i ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym:

[Art. 7i ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym]

Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wydanie WIA dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną.

Odwrotna kolejność, tzn. najpierw uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej a później indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest w pełni możliwe i dopuszczalne.

 

Elementy wiążącej informacji akcyzowej

Decyzja w sprawie WIA musi zawierać:

1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN)

albo

2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Więcej na temat Nomenklatury Scalonej (CN) pisałem w artykule → Stawka VAT 2019 – Nomenklatura scalona.

Co do zasady decyzja w sprawie WIA powinna przyporządkowywać wyrób akcyzowy albo samochód osobowy do właściwego numeru w klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (CN). Wyłącznie wówczas, gdy nie jest to możliwe np. w przypadku, gdy ten sam kod CN dotyczy dwóch objętych różnymi stawkami akcyzy wyrobów akcyzowych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w celu ustalenia właściwej stawki w podatku akcyzowym może dokonać przyporządkowania wyrobu w sposób opisowy.