w kategorii Podatek VAT

Wiążąca informacja stawkowa WrocławKolejne zmiany w ustawie o VAT umożliwią podatnikom składanie wniosków o wydanie przez właściwy organ podatkowy wiążącej informacji stawkowej (w skrócie WIS). W niniejszym artykule odpowiem na podstawowe pytania z tym związane, m. in. Kto wydaje wiążącą informację stawkową? Ile ma na to czasu? Co daje podatnikowi wiążąca informacja stawkowa? Czy można odwołać się od niekorzystnej dla podatnika wiążącej informacji stawkowej?

Kto wydaje wiążącą informację stawkową (WIS)?

Wiążącą informację stawkową wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (art. 13 § 2a pkt 2 Orydnacji podatkowej). Wiążąca informacja stawkowa wydawana jest wyłącznie na wniosek podatnika. Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej składa się wyłącznie na formularzu ustalonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W jakim terminie organ podatkowy wyda WIS?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda wiążącą informację stawkową w terminie do 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku. Trzy miesięczny termin może zostać wydłużony w przypadku oczekiwania przez Dyrekotra KIS na udzielenie dodatkowych odpwiedzi na wezwanie lub przedłożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.

Czy wniosek o wydanie WIS podlega opłacie?

Od 1 lipca 2023 r. wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej co do zasady nie podlega opłacie. Wyjątkiem od tego jest gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy. W takie sytuacji wysokość opłaty określa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie WIS?

Wniosek o wydanie WIS składa się na formularzu. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;

3) zakres wniosku;

4) szczegółowy opis przedmiotu wniosku pozwalający na taką jego identyfikację, aby dokonać jego klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych;

5) wskazanie klasyfikacji, według której ma być klasyfikowany przedmiot wniosku;

6) wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w ust. 4;

7) inne informacje dotyczące:

a) przedmiotu wniosku niezbędne do określenia stawki właściwej dla towaru

albo usługi,

b) opłaty należnej od wniosku.

Co można dołączyć do wniosku o wiążącą informację stawkową?

Do wniosku podatnik może dołączyć fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, a także próbki towaru jeżeli ułatwi to organowi wydającemu WIS klasyfikację towaru w Nomenklaturze scalonej (CN) albo usługi w PKWiU 2015.

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej

Oprócz powyższych elementów wniosek o wydanie WIS powinien zawierać oświadczenie składającego wniosek, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia, art. 42c ust. 1 nie znajduje zastosowania w związku z wydaniem tej WIS.

Forma prawna wiążącej informacji stawkowej oraz tryb odwoławczy

Wiążącą informację stawkową wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji podatnikowi przysługuje na zasadach ogólnych odwołanie. Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (art. 13 § 2a pkt 3 Orydnacji podatkowej). Decyzja organu drugiej instancji może zostać zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego w drodze skargi.

Czego dotyczy wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca informacja stawkowa dotyczy:

1) towaru albo usługi;

2) towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Co zawiera wiążąca informacja stawkowa?

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

a) określenia stawki właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Na potrzeby jakiego podatku i w związku z jakimi czynnościami wydawana jest wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca informacja stawkowa wydawana jest wyłącznie w związku z opodatkowaniem danej czynności w podatku od towarów i usług (VAT). Do czynność w związku, z którymi WIS zostanie wydana zalicza się wyłącznie:

1) dostawy towarów,

2) import towarów,

3) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

4) świadczenie usług.

Na czyj wniosek wiążąca informacja stawkowa może zostać wydana?

Wiążąca informacja stawkowa może zostać wydana na wniosek:

1) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a;

3) zamawiającego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Co daje podatnikowi wiążąca informacja stawkowa?

WIS daje podatnikowi ochronę prawną, ponieważ organy podatkowe podczas ewentualnej kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego będą związane ustaleniami wynikającymi z WIS. Wiążąca informacja stawkowa wiąże organ podatkowy w zakresie:

1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Zakres ochrony prawnej wiążącej informacji stawkowej

Wiążąca informacja stawkowa wiąże organy podatkowe, wobec czego daje podatnikowi gwarancje, że w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego ustalona przez niego stawka VAT nie zostanie zakwestionowana. Zakres ochrony prawnej jest podobny jak w przypadku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. W przypadku zmiany lub uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą lub uchyleniem, przepisy dotyczące indywidualnej interpretacji prawa podatkowego stosuje się odpowiednio.

Tryb wydania wiążącej informacji stawkowej

W sprawach dotyczących WIS stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem art. 240–256 oraz art. 258–259a. Oznacza to, że podatnicy m. in. mogą korzystać z zastępstwa prawnego podczas postępowania podatkowego, w trakcie którego wydawana jest wiążąca informacja stawkowa. W przypadku WIS wyłączone zostały przez ustawodawcę przepisy dotyczące stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania oraz wygaśnięcia decyzji, tj. nadzwyczajne tryby administracyjne.

Odmowa wydania wiążącej informacji stawkowej

Dyrektor KIS odmówi wydania WIS w przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie WIS zakresowo pokrywa się z przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Odmowa wydania WIS następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Szacowanie podstawy opodatkowania

Możliwość szacowania podstawy opodatkowania uregulowana została w art. 23 Ordynacji podatkowej. Przepis opisuje przypadki, w których organ podatkowy może szacować podstawę podatku, a także określa metody tego szacowania. Artykuł 23 Ordynacji podatkowej jest podstawą dyrektywy nakazującej, by przy określeniu podstawy opodatkowania w drodze oszacowania dążyć do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej.

Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa jest zorganizowaną strukturą, mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nienależne zaniżenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT albo nienależny zwrot różnicy podatku VAT.

Weryfikacja zwrotu VAT

Ustawowe terminy na zwrot podatku VAT są terminami o charakterze gwarancyjnym, tj. podatnik ma prawo oczekiwać, że w terminie ustawowym zwrot podatku VAT zostanie wykonany. Terminy ustawowe na zwrot podatku VAT tworzą jednocześnie równe ramy czasu na zwrot podatku VAT wobec podatników, którzy znaleźli się w określonej grupie podatników wyodrębnionej pod względem długości terminu do zwrotu podatku VAT – 25 dni, 60 dni, 180 dni.

Nieujawnione dochody

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 251) kompleksowo uregulowała sposób opodatkowania dochodów nieujawnionych. Ustawa ta jest wykonaniem wytycznych i zaleceń Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09, uznał, że dotychczasowe przepisy prawne dotyczące zasad opodatkowania dochodów nieujawnionych są niezgodne z Konstytucją RP.

adwokat
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała