w kategorii Podatek VAT

WNT obowiązek podatkowy

Moment powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT) jest jedną z czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Dla prawidłowego rozliczenia WNT w deklaracji VAT-7 podatnik VAT powinien poprawnie rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT. W niniejszym wpisie omówię zasady dotyczące ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy WNT.

 

Definicja WNT

Ustawodawca zdefiniował WNT w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.

[Art. 9 ust. 1 ustawy o VAT]

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dodatkowymi warunkami, których spełnienie pozwala na uznanie danego nabycia towaru za WNT, są:

  • nabywcą towarów jest podatnik VAT albo podatnik podatku od wartości dodanej,
  • nabywane towary mają służyć nabywcy do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem VAT albo podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Wymienione warunki dodatkowe nie dotyczą nabycia nowych środków transportu.

 

WNT obowiązek podatkowy

[art. 20 ust. 5 ustawy o VAT]

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przepis powyższy będzie stosowany przez podatników VAT najczęściej. Należy zwrócić uwagę, że obowiązek WNT powstaje nie w chwili otrzymania przez polskiego podatnika faktury VAT, ale w chwili wystawienia faktury przez zagranicznego podatnika VAT (podatnika podatku od wartości dodanej). Datą wystawienia faktury jest dzień jej sporządzenia przez wystawcę.

W przypadku ustania okoliczności o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o VAT, przemieszczenie towarów uznaje się za WNT (art. 12 ust. 2 ustawy o VAT). Z takim też momentem powstanie obowiązek podatkowy związany z WNT (art. 20 ust. 8 ustawy o VAT).

 

Obowiązek podatkowy WNT przy nabyciu nowych środków transportu

[art. 20 ust. 9 ustawy o VAT]

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

 

Obowiązek podatkowy WNT przy nabyciu towaru z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego

Magazyn konsygnacyjny jest to wyodrębnione, u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania (art. 2 pkt 27b ustawy o VAT).

Obowiązek podatkowy WNT przy nabyciu towaru przez polskiego podatnika VAT z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego powstaje z chwilą pobrania przez niego towaru z tego magazynu, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury VAT (art. 20b ustawy o VAT).

 

Orzecznictwo sądów administracyjnych

 

Wyrok WSA w Gliwicach z 6 lipca 2016 r., III SA/Gl 1636/15, [Faktura wystawiona przed dostawą a obowiązek podatkowy WNT]:

Z przepisów art. 20 ust. 5 i 6 ustawy o VAT  wynika, że w sytuacji, gdy przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru została przez dostawcę unijnego wystawiona faktura, obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia powstaje w miesiącu wystawienia faktury. Data otrzymania towaru oraz faktury przez polskiego nabywcę nie ma w takim przypadku znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.

 

Wyrok WSA we Wrocławiu 26 sierpnia 2016 r., I SA/Wr 493/16,  [Wystawienie faktury VAT w przypadku dostawy złożonej a obowiązek podatkowy WNT]:

(…) w sytuacji gdy dostawca zagraniczny wystawi fakturę dokumentującą dostawę danego urządzenia będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia przed 15 dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie jego dostawa, obowiązek podatkowy powstanie dla tego etapu z chwilą wystawienia faktury dokumentującej ten etap zaś dla pozostałych etapów (I i III) obejmujących czynności pomocnicze dla dostawy towarów z chwilą wystawienia faktury dokumentującej dostawę urządzenia. W sytuacji zaś, gdy kontrahent zagraniczny nie wystawi faktury dokumentującej dostawę danego urządzenia będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia przed 15 dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie jego dostawa, obowiązek podatkowy powstanie dla etapu II 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, zaś dla etapów I i III jako czynności pomocniczych dla dostawy towarów 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.