Publikacje naukowe i specjalistyczne:

 

1) M. Szymała, Uprawdopodobnienie w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów nieujawnionych, Monitor Podatkowy nr 11/2012,

2) M. Szymała, Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 1/2013,

3) M. Szymała, Decyzja kasacyjna organu drugiej instancji jako konsekwencja uchybień postępowania dowodowego, [w:] Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym, red. R. Dowgier, Białystok 2013,

4) M. Szymała, Prawo do obrony a możliwość nałożenia kary porządkowej na stronę postępowania podatkowego, Państwo i Prawo 2017/5, s. 109-123,

5) M. Zaremba, Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Prawo i Podatki nr 5/2012,

6) M. Zaremba, Udzielenie spółce osobowej pożyczki przez wspólnika – skutki na gruncie podatków dochodowych, Przegląd Podatkowy nr 9/2012,

7) M. Zaremba, Skutki podatkowe udzielenia spółce osobowej przez wspólnika nieoprocentowanej pożyczki. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23 września 2011 r., III SA/Wa 242/11, Jurysdykcja Podatkowa nr 2/2012,

8) M. Zaremba, Zasady wypłaty lepiej określić w umowie, Rzeczpospolita (dodatek Prawo) z 26.01.2018 r.,

9) M. Zaremba, Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji, Rzeczpospolita (dodatek Prawo) z 22.11.2019 r.,

10) M. Zaremba, Mediacja to dobry sposób rozwiązania konfliktu wspólników, Rzeczpospolita (dodatek Prawo) z 24.04.2020 r.