W zakresie tzw. dochodów nieujawnionych nasze usługi obejmują:

  • przedprocesowe doradztwo prawne dotyczące zabezpieczenia przyszłych interesów Klienta pod kątem ewentualnego wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie dochodów nieujawnionych,
  • reprezentowanie podatników w trakcie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego dotyczącego opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,

Dochody nieujawnione

Doradca podatkowy nieujawnione dochody

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 251) kompleksowo uregulowała sposób opodatkowania dochodów nieujawnionych. Ustawa ta jest wykonaniem wytycznych i zaleceń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09.

Interpretacje podatkowe

Dochody z nieujawnionych źródeł adwokat Wrocław

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Dochody z nieujawnionych źródeł pomoc prawna

Odczytanie sensu zasady in dubio pro tributario z pozoru wydaje się być zabiegiem banalnie prostym. Jakie bowiem wątpliwości może budzić twierdzenie, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe – różnice

Nieujawnione dochody kontrola podatkowa

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola podatkowa, podobnie zresztą jak postępowanie podatkowe, nie może być ponownie wszczęte w tym samym zakresie, jeżeli sprawa została już zakończona ostateczną decyzją podatkową. Postępowanie dotyczące dochodów nieujawnionych może być prowadzone przez urząd skarbowy zarówno w ramach kontroli podatkowej, jak i postępowania podatkowego. Z tego powodu warto wiedzieć czym się one różnią.

Szacowanie podstawy opodatkowania

Dochody nieujawnione adwokat Wrocław

Oszacowanie podstawy opodatkowania jest instytucją, którą znajduje zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. W rezultacie wynik oszacowania odbiegać będzie od wartości rzeczywistej. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno jednak zmierzać do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej wartości.

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a dochody z nieujawnionych źródeł

Jedną z przesłanek prowadzenia przez urząd skarbowy czynności sprawdzających jest weryfikacja poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Odrębność postępowania sprawdzającego sprawia, iż w zakresie przychodów z nieujawnionych źródeł przepisy działu IV Ordynacji podatkowej znajdują zastosowanie tylko o tyle i tylko w takim zakresie w jakim odsyłają do nich regulacje dotyczące czynności sprawdzających.