w kategorii Spółki handlowe

Przekształcenie spółki komandytowej w jawnąPrzekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną zaczyna budzić zainteresowanie w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem opodatkowania spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 roku podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W poniższym artykule wskazujemy czym spółka jawna różni się od spółki komandytowej, a także odpowiadamy na pytanie, jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną i jakie skutki będzie miało takie przekształcenie.

 

Zanim zdecydujesz się na przekształcenie spółki komandytowej – co warto wiedzieć o spółce jawnej?

Przed podjęciem decyzji o zmianie formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną warto poznać specyfikę spółki jawnej. A zatem czym spółka jawna różni się od spółki komandytowej?

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Jak wiadomo, w spółce komandytowej obok komplementariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli bez ograniczenia, występuje komandytariusz, który za zobowiązania spółki odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej. Tymczasem w spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (czyli tak jak komplementariusz w spółce komandytowej). Jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna. Polega ona na tym, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, a egzekucję z majątku wspólnika wierzyciel spółki może prowadzić tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Prawo reprezentowania spółki jawnej

Podczas gdy w spółce komandytowej prawo reprezentowania spółki, co do zasady, przysługuje tylko komplementariuszom, w spółce jawnej prawo reprezentowania spółki służy zasadniczo każdemu z jej wspólników. Umowa spółki jawnej może jednak przewidywać reprezentację łączną dwu, kilku lub wszystkich wspólników albo reprezentację łączną z prokurentem. Umowa spółki jawnej może też przewidzieć, że oznaczony wspólnik lub wspólnicy są wyłączeni od reprezentowania spółki. Takie wyłączenie reprezentacji nie ma jednak skutku wobec osób trzecich, a tylko w stosunkach wewnętrznych spółki.

Prawo prowadzenia spraw spółki jawnej

W spółce komandytowej komandytariusz, co do zasady, nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. Natomiast w spółce jawnej prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki ma każdy ze wspólników. Wspólnicy spółki jawnej mogą jednak – w umowie spółki lub na mocy późniejszej uchwały – powierzyć prowadzenie spraw spółki tylko jednemu lub kilku ze swojego grona. W takim przypadku pozostali wspólnicy zostaną wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.

Forma umowy spółki jawnej

W odróżnieniu od umowy spółki komandytowej, która wymaga formy aktu notarialnego, w przypadku umowy spółki jawnej i jej późniejszych zmian wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej.

Firma spółki jawnej

Tym co różni spółkę jawną od spółki komandytowej jest też firma (nazwa) spółki. W przypadku spółki komandytowej firma powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (w skrócie „sp. k.”). Natomiast nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki komandytowej. Jeśli nazwisko lub firma (nazwa) komandytariusza zostanie umieszczona w firmie spółki, to komandytariusz ten będzie odpowiadać za zobowiązania spółki tak jak komplementariusz.

Z kolei w przypadku spółki jawnej wymagane jest, aby firma (nazwa) spółki zawierała nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” (w skrócie „sp. j.”).

Księgowość spółki jawnej

Jeśli wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne, a  przychód netto za poprzedni rok obrotowy był niższy niż równowartość w złotych kwoty 2 milionów euro nie ma konieczności prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych). Wystarczy tzw. uproszczona księgowość, czyli prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Spółka jawna a spółka komandytowa – podobieństwa

Zarówno spółka komandytowa, jak i spółka jawna zaliczane są do spółek osobowych. Choć każda z tych spółek ma swoją specyfikę, to jednak można też wskazać liczne podobieństwa:

 zarówno spółka komandytowa, jak i spółka jawna prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą i mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywane. W obrocie gospodarczym spółki te działają we własnym imieniu i posiadają własny majątek (odrębny od majątków wspólników);

 podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, zmiana postanowień umowy spółki jawnej wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;

tak samo jak w spółce komandytowej, ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi;

 w spółkach tych nie ma określonego minimalnego wkładu do spółki, a wkładem wspólnika może być świadczenie pieniężne (gotówka, przelew) i/lub świadczenie o charakterze niepieniężnym, czyli tzw. aport;

 zarówno w spółce komandytowej, jak i w spółce jawnej istnieje możliwość wypłaty w trakcie roku zaliczek na poczet zysku, a wspólnicy mają swobodę dysponowania zyskiem spółki;

 w obu spółkach podobnie wygląda proces rozwiązania i likwidacji spółki, a także możliwe jest rozwiązanie spółki bez prowadzenia procedury likwidacji.

Opodatkowanie dochodu wspólnika spółki jawnej

Do końca 2020 roku zasady opodatkowania dochodów wspólników spółek jawnych są takie same, jak zasady opodatkowania wspólników spółek komandytowych. Ani spółka jawna, ani spółka komandytowa nie są obecnie podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na gruncie CIT spółki te są transparentne. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają natomiast wspólnicy tych spółek.

Jeśli zmiany zapowiedziane niedawno przez Ministerstwo Finansów wejdą w życie, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte CIT. A zatem zyski wypracowane przez spółkę komandytową wypłacane wspólnikom będą opodatkowane dwukrotnie – najpierw na poziomie spółki, a następnie na poziomie wspólnika. Oznaczać to może wzrost  poziomu opodatkowania dochodu z 19% do 34,4%, a gdy uwzględni się daninę solidarnościową – wzrost z 23% do 37%.

Natomiast w przypadku spółek jawnych podstawową zasadą opodatkowania dochodów pozostanie jednokrotne opodatkowanie na poziomie wspólników. Dwukrotnie opodatkowanie dotyczyć będzie tylko tych spółek jawnych, w których wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku podatkowego przewidzianej w przepisach informacji o podatnikach podatku PIT i CIT, posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku tej spółki.

 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – krok po kroku

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną wymagane jest podjęcie następujących kroków:

sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami,

powzięcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną;

określenie wspólników prowadzących sprawy spółki jawnej i reprezentujących ją;

 dokonanie w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu przekształconej spółki jawnej i wykreślenie przekształcanej spółki komandytowej.

Nie może być przekształcana spółka komandytowa w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka komandytowa w upadłości.

Sporządzenie planu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Przygotowanie planu przekształcenia to zadanie wszystkich wspólników prowadzących sprawy przekształcanej spółki komandytowej (czyli, co do zasady, komplementariuszy tej spółki). Plan przekształcenia trzeba sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W świetle Kodeksu spółek handlowych plan przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną powinien zawierać przynajmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przekształcanej spółki komandytowej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

przekształcenie spółki komandytowej

Do planu przekształcenia trzeba dołączyć:

1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną;

2) projekt umowy przekształconej spółki jawnej;

3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Powzięcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną

Podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przekształceniu w spółkę jawną powinno być poprzedzone dwukrotnym zawiadomieniem wspólników o zamiarze powzięcia tej uchwały.

Zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu – wymogi

Kodeks spółek handlowych wymaga, aby pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną zostało dokonane nie później niż na miesiąc przez planowanym dniem powzięcia uchwały. Drugiego zawiadomienia trzeba dokonać w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

przekształcenie spółki komandytowej w jawną

Przygotowując wspomniane wyżej zawiadomienie, trzeba pamiętać o następujących kwestiach:

1) zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia,

2) w zawiadomieniu należy określać miejsce i termin, w którym wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej mogą zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załączników. Termin na zapoznanie się przez wspólników z tymi dokumentami nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu;

3) do zawiadomienia trzeba dołączyć projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy przekształconej spółki jawnej.

Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną – wymogi

Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną wspólnikom trzeba ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną wymaga jednomyślności wszystkich wspólników.

doradztwo przy przekształceniu spółki komandytowej

Uchwała musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. W treści uchwały powinny się znaleźć przynajmniej następujące elementy:

1) wskazanie, że przekształcana spółka komandytowa zostaje przekształcona w spółkę jawną;

2) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą;

3) zgodę na brzmienie umowy przekształconej spółki jawnej.

W świetle Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną zastępuje zawarcie umowy spółki jawnej.

Złożenie wniosku o wpis przekształconej spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przekształconej spółki jawnej powinni podpisać wszyscy wspólnicy mający prawo reprezentacji tej spółki. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rejestrowy miejsca siedziby spółki jawnej (np. w przypadku, gdy przekształcona spółka jawna ma mieć siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS). Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika (radcę prawnego, adwokata).

Wniosek powinien być złożony na urzędowych formularzach.

rejestracja przekształcenia spółki komandytowej

Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

 umowę spółki jawnej,

 uchwałę o przekształceniu,

 wykaz wspólników wraz z ich adresami do doręczeń,

 dowód uiszczenia opłat (500 zł – za wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz 100 zł – za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przekształcana spółka komandytowa stanie się przekształconą spółką jawną z chwilą wpisu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli z rejestru spółkę komandytową.

Złożenie wniosku o ogłoszenie w MSiG o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną

Wniosek o ogłoszenie w MSiG o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną powinien być złożony niezwłocznie po wpisaniu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS. Wniosek należy złożyć na formularzu MSIG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej, podpisanej przez wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej. W imieniu spółki wniosek może złożyć także pełnomocnik (radca prawny, adwokat).

Wysokość opłaty za ogłoszenie o przekształceniu w MSiG zależy od liczby znaków, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie.

Zawiadomienie o przekształceniu

O dokonanym przekształceniu spółki trzeba powiadomić w szczególności jej kontrahentów, klientów i banki.

 

Koszty przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Na koszty przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną składają się w szczególności:

koszty sporządzenia przez biuro księgowe sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia,

opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych (przekształcenie spółki podlega PCC, jeżeli jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej),

opłata sądowa i za ogłoszenie w MSiG.

Dobrą informacją dla osób planujących zmianę formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną jest to, że od marca 2020 roku zniesiony został wymóg badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w toku przekształcenia. Nie ma już zatem konieczności ponoszenia kosztów związanych z tym badaniem.

 

Ile trwa przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną?

Wpływ na to, jak długo trwa procedura przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, ma nie tylko sprawne przygotowanie wymaganych dokumentów (w tym sprawozdania finansowego dla potrzeb przekształcenia), ale też tempo działania sądu rejestrowego. Przy dobrej koordynacji procesu przekształcenia i sprawnym działaniu KRS możliwe jest sfinalizowanie zmiany formy prawnej spółki w czasie do 2 miesięcy.

 

Skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Podstawowym skutkiem przekształcenia jest tożsamość spółki przekształcanej i przekształconej, czyli dochodzi tylko do zmiany formy prawnej działalności. Z prawnego punktu widzenia spółka przekształcona będzie zatem tą samą, choć nie taką samą spółką, co spółka przekształcana.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a odpowiedzialność wspólników

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną pociąga za sobą zmianę dotychczasowych zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jak wspomniałam już wyżej, w spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, przy czym wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna). Oznacza to, że od dnia przekształcenia wszyscy wspólnicy będą odpowiadać za zobowiązania przekształconej spółki jawnej na takiej samej zasadzie jak dotychczasowi komplementariusze spółki komandytowej.

Jednocześnie przez okres trzech lat od dnia przekształcenia wspólnicy będą odpowiadać za zobowiązania spółki komandytowej (inne niż zobowiązania podatkowe), które powstały przed dniem przekształcenia, na dotychczasowych zasadach (czyli z uwzględnieniem dotychczasowego statusu komandytariusza i komplementariusza) solidarnie z przekształconą spółką jawną.

Zasada kontynuacji przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną

Przy przekształceniu spółek obowiązuje tzw. zasada kontynuacji. Oznacza to, że przekształconej spółce jawnej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki przekształconej spółki komandytowej.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – co z umowami?

Po przekształceniu spółce jawnej przysługiwać będą w szczególności wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez spółkę komandytową. W związku z tym przekształcona spółka jawna nie będzie musiała zawierać aneksów do umów z klientami lub kontrahentami spółki komandytowej.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. akt V CSK 336/15:
Przepis art. 553 § 1 k.s.h. wprowadza zasadę kontynuacji. W wyniku przekształcenia dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej struktury spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotu. Dokonanie przekształcenia jest neutralne dla praw i obowiązków, a przekształcana spółka cały czas pozostaje ich podmiotem. Oznacza to, że treść stosunków prawnych łączących spółkę z podmiotami trzecimi nie ulega zmianie. Można się więc posłużyć określeniem, że zachodzi ciągłość bytu spółki, a tym samym nie zmienia się sytuacja jej wierzycieli.

Kontynuacji podlegać będą także zawarte przez spółkę komandytową umowy o pracę. Nie ma zatem potrzeby podpisywania z pracownikami aneksów do umów o pracę. Nie dochodzi też do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę (przekształcona spółka jawna jest tym samym pracodawcą w nowej formie prawnej), w związku z czym nie będzie konieczne pisemne informowanie pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Kontynuacja personalna przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną

Wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej z dniem przekształcenia staną się wspólnikami przekształconej spółki jawnej. Skutek ten nastąpi automatycznie – nie ma potrzeby, aby wspólnicy składali jakieś specjalne oświadczenia w tym zakresie.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – co z koncesją?

Spółka jawna pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce komandytowej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt II GSK 1996/14:
Licencje jako akty prawne wydawane przez organy administracji publicznej są źródłem uzyskania przez licencjobiorcę uprawnień w sferze stosunków publicznoprawnych. Z tej też przyczyny co do zasady nie stanowią przedmiotu obrotu, w szczególności dokonywanego w drodze czynności cywilnoprawnych o czym stanowi art. 13 ust. 1 u.t.d. [ustawa o transporcie drogowym]. Przepis art. 13 ust. 2 u.t.d. przewiduje natomiast sytuacje, w których dopuszczalne jest przeniesienie uprawnień wynikających z licencji: w wymienionych przypadkach uprawnienia nie są przenoszone wskutek realizacji woli licencjobiorcy, lecz jako wynik działań władczych z zakresu administracji publicznej. Wobec takiego uregulowania, nie ma zastosowania reguła z art. 553 § 1 k.s.h., że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a spory sądowe i postępowania administracyjne

Przekształcona spółka jawna będzie stroną procesów sądowych i postępowań administracyjnych toczących się z udziałem przekształcanej spółki komandytowej. Orzeczenia wydane na rzecz lub przeciwko spółce komandytowej będą skuteczne wobec spółki jawnej.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – sukcesja podatkowa

W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną zachodzi sukcesja generalna praw i obowiązków podatkowych spółki przekształcanej. Wynika ona z art. 93a Ordynacji podatkowej:

§ 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1) przekształcenia innej osoby prawnej,
2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
1) osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
a) innej spółki niemającej osobowości prawnej.

Zasada ta ma zastosowanie także do praw i obowiązków wynikających z decyzji podatkowych.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną nie skutkuje nadaniem nowych numerów NIP i REGON. Jeśli przekształcona spółka komandytowa była zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), trzeba tylko pamiętać o zgłoszeniu zmiany danych na formularzu VAT-R.

Obowiązek podawania przez spółkę przekształconą dawnej firmy

Jeśli zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki (czyli z “sp. k.” na “sp. j.”), przekształcona spółka jawna będzie musiała podawać w nawiasie dawną firmę obok nowej firmy z dodaniem wyrazu “dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. możliwa jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników.

Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego?

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm • Wrocław W ramach obsługi prawnej firm oferujemy bieżące doradztwo prawne dla spółek i innych przedsiębiorców w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, w szczególności: sporządzamy i opiniujemy umowy stosowane przez przedsiębiorców (np. umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, umowy dostawy i montażu), przygotowujemy oraz analizujemy regulaminy [...]

Opiniowanie i analiza umów Wrocław

Opiniowanie i analiza umów • Wrocław Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych z umowami dotyczącymi nieruchomości, w szczególności: przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, identyfikujemy ryzyka związane z nabyciem nieruchomości oraz doradzamy w zakresie sposobu usunięcia lub ograniczenia tych ryzyk, przygotowujemy i opiniujemy umowy sprzedaży (zakupu) nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, a także umowy najmu i [...]

Marzena Zaremba
Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.