Oferujemy wsparcie oraz doradztwo prawne w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), w tym między innymi w zakresie:

Doradztwo w zakresie podatku VAT polega na doraźnej pomocy prawnej (konsultacja podatkowa) lub na podjęciu się prowadzenia sprawy np. w postępowaniu podatkowym, dotyczącym określenia wysokości zobowiązania podatkowego w VAT (tzw. postępowanie wymiarowe), wniosku o indywidualną interpretację podatkową, a także zastępowaniu podatników przed organami podatkowymi w trakcie prowadzonych wobec nich kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej.

 Co to jest faktura korygująca?

Sprzedaż nieruchomości a VAT

Nomenklatura Scalona (CN)

Podatnik VAT czynny

Płatnik VAT a podatnik VAT – różnice

Doradztwo VAT

Płatnik VAT wbrew powszechnie przyjętej opinii oznacza kogoś zupełnie innego od podatnika VAT. Różnica pomiędzy płatnikiem VAT a podatnikiem VAT nie sprowadza się wyłącznie do odmiennego nazewnictwa tego samego podmiotu (synonimu). Płatnik VAT jest to całkowicie odrębnym od podatnika VAT podmiotem.

Weryfikacja zwrotu VAT

doradztwo vat

Ustawowe terminy na zwrot podatku VAT są terminami o charakterze gwarancyjnym, tj. podatnik ma prawo oczekiwać, że w terminie ustawowym zwrot podatku VAT zostanie wykonany. Terminy ustawowe na zwrot podatku VAT tworzą jednocześnie równe ramy czasu na zwrot podatku VAT wobec podatników, którzy znaleźli się w określonej grupie podatników wyodrębnionej pod względem długości terminu do zwrotu podatku VAT – 25 dni, 60 dni, 180 dni.

Split payment

doradztwo podatek vat

Na czym dokładnie polega split payment VAT? Co to jest rachunek VAT i kto może przelać na niego pieniądze? Czy podatnik VAT decydujący się na rozliczenie w systemie split payment może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

WNT obowiązek podatkowy

vat doradztwo prawne

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT) jest jedną z czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Dla prawidłowego rozliczenia WNT w deklaracji VAT-7 podatnik VAT powinien poprawnie rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w WNT

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

VAT doradztwo podatkowe Wrocław

Uprawnienie organu podatkowego do przedłużenia ustawowego terminu do zwrotu różnicy w podatku VAT znajduje swoją podstawę prawną w przepisach ustawy o VAT, określających prawo podatnika do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym (art. 87 ust. 1-2 ustawy o VAT), a nie wyłącznie w przepisach procedury podatkowej.

Karuzela podatkowa

prawo podatkowe wrocław

Karuzela podatkowa jest zorganizowaną strukturą, mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nienależne zaniżenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT albo nienależny zwrot różnicy podatku VAT.