Prawo handlowe i prawo gospodarcze | Wrocław

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa handlowego zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, w szczególności:

  • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług, o współpracy, licencyjne i inne,
  • przygotowujemy i opiniujemy wzorce umowne i ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług oraz umowy ramowe i wykonawcze,
  • zapewniamy wsparcie w negocjacjach z kontrahentami (także zagranicznymi),
  • doradzamy w zakresie optymalnych zabezpieczeń wykonania umowy,
  • wspieramy naszych Klientów wdochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów, a także pomagamy w obronie przed nieuzasadnionych żądaniami kontrahentów,
  • doradzamy w kwestiach związanych z rozwiązywaniem, wypowiadaniem lub odstępowaniem od zawartych umów.

Kontakt:

Radca prawny - doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego

Marzena Zaremba
radca prawny

mz@szymalazaremba.pl
tel. +48 608 854 279

Co to jest apostille, kiedy jest wymagana i jak ją uzyskać?

Prawo gospodarcze Wrocław

Klauzula apostille jest poświadczeniem autentyczności podpisu złożonego na dokumencie urzędowym sporządzonym w danym państwie, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała taki dokument, oraz – w razie potrzeby – tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest ów dokument, w celu użycia tego dokumentu w obrocie prawnym w innym państwie. Z klauzulą apostille mamy zatem do czynienia w przypadku, gdy dokument urzędowy sporządzony został w jednym państwie, a ma być przedłożony na terytorium innego państwa.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego – czy potrzebna jest zgoda małżonka?

sprzedaz udzialow w spolce z o o nalezacych do majatku wspolnego

Czy potrzebna jest zgoda małżonka na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego – takie pytanie zadają osoby pozostające w związku małżeńskim, które planują zawrzeć umowę sprzedaży udziałów. Kwestia ta ma istotne znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy uzyskanie zgody małżonka na sprzedaż udziałów jest niemożliwe lub utrudnione.

Sprzeciw przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej

Prawo gospodarcze Wrocław

Sprzeciw jest środkiem ochrony praw przedsiębiorcy podczas prowadzonej wobec niego kontroli podatkowej. Czy ostateczne postanowienie wydane po wniesieniu przez przedsiębiorcę sprzeciwu podlega kontroli sądów administracyjnych? Jakie zmiany dla przedsiębiorcy wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.12.2017 r. SK 37/15?