Jako kancelaria prawna zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie umów i kontraktów handlowych. Nasi prawnicy od ponad 15 lat doradzają przedsiębiorcom w transakcjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zadbać o optymalne zabezpieczenie interesów naszych Klientów w umowach, które zawierają z kontrahentami.

W ramach praktyki prawa umów (prawa kontraktowego) oferujemy w szczególności następujące usługi:

doradztwo prawne w zakresie odpowiednich rozwiązań kontraktowych realizujących cele biznesowe Klienta (w tym umów nietypowych),

sporządzanie umów i kontraktów handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym (np. umów o współpracy handlowej, umów międzynarodowej sprzedaży towarów, licencyjnych),

przygotowanie regulaminów i wzorców umownych (ogólne warunki sprzedaży lub zakupu, regulamin świadczenia usług itp.),

sprawdzenie projektu umowy przedstawionego przez kontrahenta (w tym wskazanie ryzyk wynikających z umowy i sposobów ich ograniczenia lub wyeliminowania),

analiza i opiniowanie wzorców umów i regulaminów (OWU, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną itp.),

sporządzenie dokumentacji będącej zabezpieczeniem wykonania umowy (np. umowy zastawu rejestrowego, gwarancji, poręczeń, przewłaszczenia na zabezpieczenie, rachunków escrow, weksli),

przygotowanie i weryfikacja innych dokumentów związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy, w szczególności listów intencyjnych, porozumień, protokołów, ugód.

Nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) zapewniają również wsparcie w trakcie procesu zawierania umowy, w tym:

doradztwo prawne przy zawieraniu umowy dotyczące np. skutków złożenia lub odwołania oferty, konfliktu wzorców umownych itp.,

pomoc w negocjacjach z kontrahentem (w tym prowadzenie negocjacji z kontrahentem zagranicznym).

W zakresie umów i kontraktów handlowych nasza kancelaria oferuje także:

monitorowanie prawidłowości wykonywania zawartych umów oraz wsparcie w razie sporu z kontrahentem dotyczącego sposobu realizacji umowy,

wsparcie przy dokonywaniu zmian w umowach (aneks do umowy, cesja itp.),

doradztwo prawne w zakresie zakończenia umowy (np. wypowiedzenie, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, odstąpienie od umowy),

pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń umownych (np. o zapłatę kary umownej, z tytułu rękojmi lub gwarancji), a także obronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami kontrahentów,

analizę umów pod kątem ich skutków podatkowych (w szczególności skutków na gruncie VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków dochodowych – PIT i CIT).

Usługi prawne świadczymy w języku polskim i angielskim. W przypadku dokumentów w innych językach nasza kancelaria prawna współpracuje z tłumaczami przysięgłymi.

Sporządzamy i opiniujemy umowy oraz kontrakty handlowe nie tylko dla Klientów z Wrocławia, ale również z innych miast.

Zapraszamy do kontaktu

☎ +48 608 854 279
✉ mz@szymalazaremba.pl

Podobne usługi:

Modele rozliczeń z kancelarią:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe
  • Rozliczenie godzinowe
  • Systemy mieszane

Zobacz więcej:

Nasi prawnicy zajmują się przygotowaniem i analizą umów handlowych, w szczególności:

umowy sprzedaży (w tym umowy międzynarodowej sprzedaży towarów),

umowy dostawy,

umowy montażu,

umowy serwisowej,

umowy zlecenia,

umowy współpracy,

umowy o świadczenie usług,

umowy leasingu,

umowy agencyjnej,

umowy dystrybucyjnej,

umowy przedstawicielstwa handlowego,

umowy franczyzy,

umowy dealerskiej,

umowy najmu lub dzierżawy,

umowy o roboty budowlane,

umowy zastawu (zwykłego lub rejestrowego) lub przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Ponadto tworzymy i weryfikujemy wzorce umowne (np. ogólne warunki umów – OWU, ogólne warunki sprzedaży lub zakupu towarów, regulaminy świadczenia usług).

Prawnik od umów Wrocław i inne miasta

Sporządzamy umowy i kontrakty handlowe nie tylko dla Klientów z Wrocławia  i okolic (Wałbrzych, Opole, Świdnica, Jelenia Góra, Lubin, Legnica), ale z całej Polski.

Opiniowanie umów Wrocław i inne miasta

Opiniowanie umów to usługa, którą oferujemy nie tylko Klientom z Wrocławia, ale także z innych miast.

Oferujemy przygotowanie i analizę umów nietypowych. W szczególności nasi prawnicy redagują ramowe umowy o współpracy oraz umowy o realizację wspólnych przedsięwzięć. Zakres usług naszej kancelarii prawnej obejmuje też opiniowanie wzorców umownych (Terms & Conditions) poddanych prawu obcemu oraz dostosowanie ich do prawa polskiego.

Zajmujemy się tworzeniem i analizą umów oraz kontraktów handlowych nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. W zakres naszych usług wchodzi też:

analiza umów anglojęzycznych, które poddane są prawu obcemu,

dostosowywanie umów sporządzonych po angielsku i poddanych prawu obcemu do przepisów prawa polskiego,

sporządzenie umów i kontraktów handlowych w wersji polsko-angielskiej,

pomoc w negocjacjach z kontrahentami anglojęzycznymi.

Umowy i kontrakty handlowe – powiązane artykuły

W Strefie Wiedzy, czyli blogu prowadzonym przez naszą kancelarię prawną, publikujemy artykuły m.in. z zakresu prawa kontraktów. Nasi eksperci (radca prawny i adwokat) opisują w nich zagadnienia związane z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów. Zapraszamy do zapoznania się artykułami poświęconymi tej tematyce.

kancelaria prawa gospodarczego Wrocław

Zmiana umowy spółki

Niejednokrotnie w toku funkcjonowania spółki konieczne okazuje się dokonanie modyfikacji w umowie spółki. Dotyczy to np. sytuacji, gdy wspólnicy decydują się zmienić firmę lub siedzibę spółki. Zmiana umowy spółki może być też konieczna, jeśli udziałowcy będą chcieli podwyższyć kapitał zakładowy spółki. Planując zmianę umowy spółki, należy pamiętać o formalnościach, które się z tym wiążą. W artykule dostępnym na blogu naszej kancelarii nasz radca prawny wyjaśnia jak zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tłumaczy też jak wygląda procedura zmiany umowy spółki komandytowej i kiedy zmiana umowy spółki wiąże się z koniecznością zapłaty PCC.

prawo gospodarcze Wrocław

Cesja wierzytelności w ramach likwidacji spółki z o.o.

W trakcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się okazać, że przysługują jej wobec kontrahentów jakieś wierzytelności, których ściągnięcie w krótkim czasie jest niemożliwe. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być podział masy likwidacyjnej poprzez cesję (przelew) wierzytelności na udziałowców spółki. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym nasz prawnik wyjaśnia, jakie skutki podatkowe taka cesja będzie dla wspólnika likwidowanej spółki. W szczególności chodzi o skutki na gruncie podatków dochodowych (PIT, CIT) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

kancelaria prawa gospodarczego

Klauzula apostille – co to jest i jak ją uzyskać?

Z klauzulą apostille mamy do czynienia w przypadku, gdy dokument urzędowy sporządzony został w jednym państwie, a ma być przedłożony na terytorium innego państwa. Zasady nadawania klauzuli apostille określa konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze w dniu 5 października 1961 roku (tzw. konwencja haska). Nadanie apostille polegać może bądź na umieszczaniu tej klauzuli na samym dokumencie, bądź na dołączeniu jej do dokumentu. Kiedy wymagane jest uzyskanie apostille? Jak można ją uzyskać?

Opiniowanie umów po angielsku Wrocław

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, trzeba zadbać o to, by spełniał on wszystkie wymagane przepisami wymogi formalne i merytoryczne. Jak wygląda procedura złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Co powinien zawierać taki wniosek i do którego sądu trzeba go złożyć?

Prawo gospodarcze Wrocław

Przejęcie przedsiębiorstwa rozwiązanej spółki a estoński CIT

Podatnik, który w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki komandytowej otrzymał przedsiębiorstwo, nie jest wyłączony z możliwości korzystania z estońskiego CIT. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS w niedawnej interpretacji indywidualnej. To kolejna korzystna dla podatników interpretacja.

Przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o.

Czy potrzebna jest zgoda małżonka na zbycie udziałów

Czy potrzebna jest zgoda małżonka na zbycie udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego? Z takim pytaniem zwracają się często do prawnika osoby, które planują pozbyć się udziałów w spółce z o.o. Kwestia ta ma dla nich istotne znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy uzyskanie zgody małżonka jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.