w kategorii Spółki handlowe

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. jest jednym ze sposobów dokapitalizowania takiej spółki. Kiedy warto zrobić podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Jakie wiążą się z tym formalności i obciążenia podatkowe?

Kiedy warto zwiększyć kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Jak wiadomo, każda spółka z o.o. musi posiadać kapitał zakładowy. Wysokość tego kapitału nie może być niższa niż 5.000 złotych.

Jeżeli zakładając spółkę z o.o. wspólnicy wyposażyli ją w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości, to później może pojawić się potrzeba zapewnienia spółce dodatkowych środków finansowych na dalszą działalność. W tym celu wspólnicy mogą podjąć decyzję o dokapitalizowaniu spółki. Jednym ze sposobów wyposażenia spółki w dodatkowe środki finansowe jest właśnie podwyższenie kapitału zakładowego. Inne sposoby to np. dopłaty od wspólników lub pożyczka.

Potrzeba dokapitalizowania dotyczyć może jednak nie tylko spółki z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym. Przyczyną, dla której wspólnicy w trakcie istnienia spółki decydują się podnieść wysokość kapitału zakładowego, może być też konieczność pokrycia straty lub uniknięcia likwidacji bądź upadłości spółki.

Z kolei w przypadku spółek w dobrej kondycji finansowej, dysponujących kapitałem znacznie wyższym niż minimalny, decyzja o podniesieniu kapitału może wynikać np. z chęci zwiększenia zdolności kredytowej spółki, uczynienia jej bardziej wiarygodną w oczach kontrahentów lub zwiększenia skali prowadzonej działalności.

Warto zauważyć, że podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w każdej fazie działalności spółki. Możliwe jest zatem nie tylko po zarejestrowaniu spółki przez sąd rejestrowy, ale także na etapie spółki w organizacji (czyli przed jej wpisaniem do KRS). Można go dokonać również w fazie likwidacji spółki.

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w przypadku spółek z o.o. założonych w sposób tradycyjny podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić może na dwa sposoby:

pierwszy sposób (tryb) to podwyższenie kapitału poprzez zmianę umowy spółki – jest to tryb stosunkowo sformalizowany, gdyż wymaga uchwały wspólników umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza;

drugi ze sposobów to podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – jest to tryb uproszczony, ponieważ uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie musi być w tym przypadku zawarta w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki możliwe jest jednak tylko pod warunkiem, że umowa spółki przewiduje taki tryb.

Natomiast w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego na portalu S24,  podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego na tym portalu. Trzeba jednak pamiętać, że podwyższenie kapitału zakładowego przy wykorzystaniu wzorca uchwały nie będzie możliwe, jeżeli wspólnicy zmienili już umowę spółki S24 w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. przez zmianę umowę spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. przez zmianę umowy spółki wymaga podjęcia przez wspólników odpowiedniej uchwały i zaprotokołowania jej przez notariusza.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki

Za uchwałą musi zostać oddanych co najmniej 2/3 głosów. Nie ma natomiast ustawowego wymogu kworum. Umowa spółki może jednak przewidywać w tym zakresie modyfikacje – np. poprzez podwyższenie większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały (ale nie może złagodzić wymogu 2/3 głosów). Może także wprowadzić wymóg kworum – np. wymóg, by na zgromadzeniu wspólników obecni byli wspólnicy reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki może być podjęta na zgromadzeniu wspólników zwołanym w trybie formalnym (czyli zgodnie z art. 238 Kodeksu spółek handlowych). Dopuszczalne jest też podjęcie takiej uchwały na zgromadzeniu, które nie zostało formalnie zwołane, ale może skutecznie podejmować uchwały, ponieważ reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad (tj. zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych).

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

Aby możliwe było podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, możliwość taką musi przewidywać sama umowa spółki. Postanowienie umowy spółki dotyczące tej kwestii powinno określać co najmniej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin, do którego może być ono wykonane.

Przykładowe postanowienia umowy spółki upoważniające do podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) dokonane w terminie do 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w terminie trzech lat od dnia wpisania spółki do rejestru nie stanowi zmiany umowy spółki.

Tego rodzaju postanowienia mogą być zamieszczone w pierwotnym tekście umowy spółki albo mogą zostać wprowadzone do umowy spółki w drodze jej zmiany. Trzeba jednak pamiętać, że w tym drugim przypadku dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie nowo dodanego postanowienia umowy spółki możliwe będzie dopiero po wpisaniu zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki trzeba zgłosić do sądu rejestrowego. W przypadku spółki z o.o. mającej siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS.

Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

Do zgłoszenia należy dołączyć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.

Podwyższenie kapitału zakładowego – bez względu na to, czy dokonane zostało w trybie zmiany umowy spółki, czy bez zmiany umowy spółki – staje się skuteczne dopiero z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Podwyższenie kapitału zakładowego – ważne orzeczenia

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., III CZP 57/12:

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., III CSK 5/11:

Zastrzeżenie w umowie spółki postanowień przewidujących możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie uproszczonym nie wyklucza możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zmiany umowy spółki. W istocie zatem o tym w jakim trybie następuje podwyższenie kapitału zakładowego decydują wspólnicy (zgromadzenie wspólników) dopiero na etapie podejmowania uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2010 r., I CSK 384/09:

Jeżeli umowa spółki przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. na mocy dotychczasowych postanowień tej umowy (art. 257 § 1 i 3 k.s.h.), to objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale dotyczy tylko dotychczasowych wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów (art. 257 § 3 zdanie drugie w związku z art. 260 § 2 k.s.h.), których jeśli nie obejmą, to podwyższenie kapitału zakładowego nie dochodzi do skutku.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2008 r., V CSK 283/08:

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podwyższeniu kapitału zakładowego przez zmianę umowy spółki nie wymaga jednomyślności.

Podwyższenie kapitału zakładowego a podatek od czynności cywilnoprawnych

Podwyższenie kapitału zakładowego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pcc) podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. – bez względu na tryb, w jakim zostało dokonane –  uważane jest za zmianę umowy spółki i – jako takie – wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału i ciąży na spółce. Stawka podatku wynosi 0,5% od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

PCC-3

Spółka z o.o. – jako podatnik – powinna, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego umieszczona jest w protokole sporządzonym przez notariusza (czyli w akcie notarialnym). Wówczas bowiem notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli oblicza i pobiera ten podatek.

W przypadku gdy podwyższenie kapitału nie zostanie zarejestrowane w KRS lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale wspólników, zapłacony podatek będzie podlegał zwrotowi – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w KRS.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. możliwa jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników.

Umowa deweloperska

Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego. Akt notarialny sporządza wyłącznie notariusz. Zaopiniowanie umowy deweloperskiej warto zlecić adwokatowi lub radcy prawnemu.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

W jakich przypadkach można odstąpić od umowy deweloperskiej? Jaki jest termin odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej? Czy odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę może być uzależnione od zapłaty odstępnego?

Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego?

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba