Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym:

➤ reprezentujemy naszych Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

➤ sporządzamy środki zaskarżenia (skargi, skargi kasacyjne, zażalenia) oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia (skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o wznowienie postępowania),

➤ świadczona przez nas pomoc prawna nie ogranicza się wyłącznie do zaskarżania decyzji administracyjnych oraz postanowień wydawanych w postępowaniu podatkowym, ale obejmuje również zaskarżanie bezczynności lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania podatkowego, a także indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Uchwały NSA

Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

Opłata od skargi kasacyjnej

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej

Skarga do WSA

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Skarga do WSA jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowadministracyjne. Jest to pismo, które zarazem pozwala na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej. Skargę należy złożyć w terminie 30 dni od doręczenia decyzji podatkowej organu odwoławczego. W przeciwieństwie do skargi kasacyjnej, skarga do WSA nie musi być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

Skarga kasacyjna do NSA

Postępowanie przed sądem administracyjnym pomoc prawna

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest środkiem odwoławczym od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Wniesienie skargi kasacyjnej powoduje, że sprawa podatkowa rozpatrzona zostanie przez sąd wyższej instancji, tzn. przez Naczelny Sąd Administracyjny. Skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym sporządzić może wyłącznie profesjonalny pełnomocnik: adwokat, radca prawny albo doradca podatkowy.

Zażalenie na postanowienie WSA

Reprezentacja przed sądem administracyjnym Wrocław

Zażalenie w postępowaniu sądowadministracyjnym jest odrębnym od skargi kasacyjnej środkiem zaskarżenia. W niniejszym artykule przybliżę zasady dotyczące funkcjonowania tego środka zaskarżenia, w tym między innymi odpowiem na pytania: Co powinno zawierać zażalenie do NSA? Czy na każde postanowienie wydane przez WSA przysługuje zażalenie? Jaka jest opłata od zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu sądowoadministracyjnym?

PASSA akta elektroniczne

PASSA portal sądowy NSA

Od pierwszego czerwca 2019 r. funkcjonuje nowy portal sądów administracyjnych o nazwie PASSA. Dzięki niemu możemy zapoznać się z aktami spraw sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w których jesteśmy stroną albo pełnomocnikiem. W artykule wyjaśniam, w jaki sposób korzystać z podstawowych funkcji portalu Passa, w tym przede wszystkim jak uzyskać dostęp do akt sprawy oraz jak przeglądać akta danej sprawy.

Wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym może nastąpić jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 19 p.p.s.a.). Wyłączenie sędziego od orzekania w danej sprawie jest przede wszystkim uzasadnione wyeliminowaniem jakichkolwiek wpływów, np. emocjonalnych, zawodowych, rodzinnych, które mogłyby zniekształcić obiektywizm w ocenie danej sprawy sądowej przez osobę wydającą werdykt.

Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym

Zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi

Podstawą prawną przeprowadzenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym dowodu z dokumentu jest art. 106 § 3 p.p.s.a. Dowód ten może być przeprowadzony przez sąd administracyjny wyłącznie wówczas, gdy zaistnieją istotne wątpliwości w sprawie, a przeprowadzenie dowodu z dokumentu nie spowoduje nadmiernego wydłużenia postępowania. Co ważne, dowód z dokumentu musi mieć charakter wyłącznie uzupełniający.