Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym:

  • reprezentujemy naszych Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzamy środki zaskarżenia (skargi, skargi kasacyjne, zażalenia) oraz nadzwyczajnych środki zaskarżenia (skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o wznowienie postępowania),
  • świadczona przez nas pomoc prawna nie ogranicza się wyłącznie do zaskarżania decyzji administracyjnych oraz postanowień wydawanych w postępowaniu podatkowym, ale obejmuje również zaskarżanie bezczynności lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania podatkowego, a także indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kontakt:

adwokat Marek Szymała

Marek Szymała
adwokat

msz@szymalazaremba.pl
tel. +48 507 407 800

Skarga do WSA

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Skarga do WSA jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowadministracyjne. Jest to pismo, które zarazem pozwala na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej. Skargę należy złożyć w terminie 30 dni od doręczenia decyzji podatkowej organu odwoławczego. W przeciwieństwie do skargi kasacyjnej, skarga do WSA nie musi być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

Skarga kasacyjna do NSA

Postępowanie przed sądem administracyjnym pomoc prawna

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest środkiem odwoławczym od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Wniesienie skargi kasacyjnej powoduje, że sprawa podatkowa rozpatrzona zostanie przez sąd wyższej instancji, tzn. przez Naczelny Sąd Administracyjny. Skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym sporządzić może wyłącznie profesjonalny pełnomocnik: adwokat, radca prawny albo doradca podatkowy.

Zażalenie na postanowienie WSA

Reprezentacja przed sądem administracyjnym Wrocław

Zażalenie w postępowaniu sądowadministracyjnym jest odrębnym od skargi kasacyjnej środkiem zaskarżenia. W niniejszym artykule przybliżę zasady dotyczące funkcjonowania tego środka zaskarżenia, w tym między innymi odpowiem na pytania: Co powinno zawierać zażalenie do NSA? Czy na każde postanowienie wydane przez WSA przysługuje zażalenie? Jaka jest opłata od zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu sądowoadministracyjnym?