w kategorii Spółki handlowe

Podpis na zmianie umowy spółkiNiejednokrotnie zdarza się, że po zarejestrowaniu spółki pojawia się potrzeba dokonania zmian w umowie spółki. Zmiana umowy spółki jest konieczna np. w przypadku, gdy wspólnicy zamierzają zmienić firmę (nazwę) spółki, przenieść siedzibę spółki do innej miejscowości, podwyższyć kapitał zakładowy spółki albo zmodyfikować zasady reprezentowania spółki przez zarząd. W celu dokonania skutecznej zmiany umowy spółki trzeba dopełnić formalności określonych w przepisach prawa. Poniżej postaram się omówić te formalności w odniesieniu do umowy spółki z o.o. i umowy spółki komandytowej.

Zmiana umowy spółki z o.o.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zmiana umowy spółki z o.o. wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki z o.o. podejmowana w sposób tradycyjny

Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki z o.o. – co do zasady – powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. W myśl Kodeksu spółek handlowych zasadą jest, że do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki z o.o. wymagana jest większość 2/3 głosów, chyba że umowa spółki ustanawia surowsze warunki powzięcia takiej uchwały. Jeżeli jednak zmiana umowy spółki z o.o. polegać ma na istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki, to do podjęcia takiej uchwały wymagana jest większości 3/4 głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki jej powzięcia. Z kolei w przypadku uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki z o.o., zwiększającej świadczenia wspólników lub zmniejszającej prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom konieczne jest wyrażenie zgody przez wszystkich wspólników, których to dotyczy.

Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki z o.o. podejmowana w systemie S24

Umowa spółki z o.o. zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego na portalu S24 może być również zmieniona – w zakresie postanowień zmiennych umowy, w tym także co do wysokości kapitału spółki  – przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego na wspomnianym portalu.

Podjęcie takiej uchwały nie wymaga formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Warunkiem jej podjęcia jest jednak wykonanie co do niej prawa głosu przez wszystkich wspólników. Prawo głosu wykonuje się przez oświadczenie złożone w systemie S24 , opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przy wykonywaniu prawa głosu wspólnik może zgłosić sprzeciw co do uchwały.

Uchwała podjęta w takim trybie jest równoważna z uchwałą o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego.

Zgłoszenie do KRS zmiany umowy spółki z o.o.

Zmiana umowy spółki z o.o. wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Forma zgłoszenia zmiany umowy spółki z o.o. zależy od tego, czy uchwała o zmianie umowy spółki została podjęta w sposób tradycyjny, czy w systemie S24.

Zgłoszenie do KRS zmiany umowy spółki z o.o. dokonanej w sposób tradycyjny

Wniosek o zarejestrowanie w KRS zmiany umowy spółki z o.o. składa się na urzędowym formularzu (KRS-Z3) w sądzie rejestrowym (KRS) właściwym ze względu na siedzibę spółki (np. w przypadku spółki z o.o. mającej siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS.

Jeżeli zmiana umowy spółki skutkowała zmianą innych danych wpisanych w KRS (np. zmianą siedziby spółki, zmianą zasad reprezentacji spółki), wraz z formularzem KRS-Z3 trzeba złożyć odpowiednie dodatkowe formularze.

Do wniosku o rejestrację zmiany umowy spółki z o.o. należy dołączyć wypis aktu notarialnego zawierającego uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki, tekst jednolity umowy spółki (może być zamieszczony w tym samym akcie notarialnym, co uchwała o zmianie umowy spółki) oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej (250 zł) i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Zgłoszenie do KRS zmiany umowy spółki z o.o. dokonanej w systemie S24

W przypadku, gdy uchwała o zmianie umowy spółki z o.o. podjęta została przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego na portalu S24, wniosek o wpis tej zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS składa się za pośrednictwem tego portalu. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 200 zł. Zapłacić także trzeba opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Zmiana umowy spółki z o.o. – zgłoszenie do urzędu skarbowego

Jeżeli zmiana umowy spółki z o.o. wiąże się ze zmianą siedziby spółki, trzeba o niej powiadomić urząd skarbowy. W tym celu należy wypełnić formularz NIP-8 i złożyć go w formie papierowej lub elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje).

Zmiana umowy spółki komandytowej

Zmiana postanowień umowy spółki komandytowej wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (np. umowa spółki może przewidywać, że jej zmiana wymaga zgody tylko określonej większości wspólników).

Zmiana dokonywana w sposób tradycyjny

Zmiana umowy spółki komandytowej wymaga podjęcia przez wspólników odpowiedniej uchwały. Co do zasady, zmiana taka następuje w formie aktu notarialnego. Zmianę umowy spółki komandytowej należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgłoszenie składa się na urzędowym formularzu (KRS-Z1) w sądzie rejestrowym (KRS) właściwym ze względu na siedzibę spółki (np. w przypadku spółki komandytowej mającej siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS).

Do wniosku trzeba dołączyć uchwałę o zmianie umowy spółki (wypis aktu notarialnego), tekst jednolity umowy spółki (może być zawarty w akcie notarialnym, który obejmuje uchwałę o zmianie umowy spółki) oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 250 zł i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Zmiana poprzez system S24

Umowa spółki komandytowej zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego na portalu S24 może być również zmieniona – w zakresie postanowień zmiennych umowy – przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego na wspomnianym portalu.

Dokonanie zmiany umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  Jeżeli umowa spółki komandytowej nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki.

W przypadku, gdy uchwałę o zmianie umowy spółki komandytowej podjęto przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego na portalu S24, wniosek o wpis zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS składa się za pośrednictwem tego portalu. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 200 zł. Zapłacić także trzeba opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Jeżeli zmiana umowy spółki komandytowej wiąże się ze zmianą siedziby spółki, trzeba o niej powiadomić urząd skarbowy. W tym celu należy wypełnić formularz NIP-8 i złożyć go w formie papierowej lub elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje).

Zmiana umowy spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych

Zmiana umowy spółki z o.o. polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki (z wkładów lub ze środków spółki) – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC wynosi 0,5 % od wartości, o którą podwyższony został kapitał zakładowy spółki z o.o. Z kolei zmiana umowy spółki komandytowej podlega opodatkowaniu PCC, jeżeli związana jest z wniesieniem lub podwyższeniem wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Stawka PCC wynosi w takim przypadku 0,5 % od wartości wkładów powiększających majątek spółki komandytowej. Trzeba jednak zauważyć, że wyłączone lub zwolnione od opodatkowania PCC są m.in. zmiany umowy spółki związane z łączeniem spółek kapitałowych, przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową lub wniesieniem do spółki kapitałowej (w zamian za jej udziały lub akcje) przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części albo udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Wybrane orzeczenia sądów

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 489/08:

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji następuje w drodze umowy zawartej przez wspólników.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r., VI ACa 94/13:

Spółka komandytowa, jako spółka osobowa, nie posiada organów, uchwały są podejmowane przez wspólników. Na mocy art. 9 Kodeksu spółek handlowych zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. Wspólnicy, jako strony wielostronnej czynności prawnej, winni brać udział w procesie o stwierdzenie nieważności tej czynności.

Wniosek o interpretację indywidualną

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Dopłaty w spółce z o.o.

Podobnie jak podwyższenie kapitału zakładowego lub udzielenie pożyczki, dopłaty stanowią sposób dokapitalizowania spółki przez wspólników. Czym dokładnie są dopłaty? W jaki sposób dofinansować spółkę z o.o. dopłatami? Kiedy dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom?

Jak podpisać sprawozdanie finansowe podpisem kwalifikowanym?

Opatrzenie dokumentu elektronicznego podpisami kilku osób będzie konieczne np. w przypadku składania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do e-KRS, jeżeli spółka ma kilku członków zarządu. W dzisiejszym artykule postaram się wyjaśnić w jaki sposób należny wykonać operację pod tytułem: Jak podpisać sprawozdanie finansowe przez kilka osób?

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem sformalizowanym, wymagającym sporego zaangażowania czasowego i poniesienia nakładów finansowych. W toku tego procesu trzeba wykonać wiele czynności zmierzających do wygaszenia działalności spółki. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.? Jak długo trwa? Z jakimi kosztami się wiąże?

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba