w kategorii Spółki handlowe

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to jeden z najpopularniejszych w ostatnich latach kierunków przekształceń. Niewątpliwie wynika to z objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT oraz ze zmian wprowadzonych kolejnymi odsłonami tzw. Polskiego Ładu. W efekcie dla wielu firm optymalnym rozwiązaniem staje się zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. Jakie zalety ma przejście na sp. z o.o.? Jak wygląda przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. krok po kroku? Ile trwa taki proces i z jakimi wiąże się kosztami? Odpowiedzi na te pytania zamieszczamy w poniższym artykule.

Dlaczego warto przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o.?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: jakie korzyści może dać przekształcenie sp. k. w sp. z o.o.?

Zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Po pierwsze dzięki transformacji spółki komandytowej w spółkę z o.o. nastąpi zmiana zasad odpowiedzialności za firmowe długi. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia komplementariuszy. Jak bowiem wiadomo, za zobowiązania spółki komplementariusz odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi komplementariuszami oraz ze spółką. Przy czym jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna. A więc wierzyciel spółki może sięgnąć do majątku komplementariusza w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Inaczej natomiast kwestia odpowiedzialności wygląda w przypadku wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadniczo udziałowcy spółki z o.o. nie odpowiadają za jej zobowiązania, ale ryzykują tylko wkładami, które wnieśli do spółki. Niemniej jednak istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Dotyczy to np. sytuacji, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu. W takim przypadku wspólnik-członek zarządu odpowiada dopiero wtedy, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, a członek zarządu nie złożył na czas wniosku o upadłość spółki lub nie wdrożono procedury restrukturyzacyjnej.

Warto jednak wiedzieć, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie umożliwia „ucieczki” przed odpowiedzialnością za istniejące długi firmy. Przez 3 lata od dnia przekształcenia wspólnicy odpowiadają bowiem na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania powstałe przed przekształceniem.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. ułatwi sukcesję rodzinnej firmy

Następną zaletą przekształcenia sp. k. w sp. z o.o. jest ułatwienie procesu sukcesji. Warto przypomnieć, że w przypadku spółki komandytowej śmierć komplementariusza może skutkować zakończeniem działalności spółki.

Ewentualnych perturbacji w działalności firmy spowodowanych śmiercią wspólnika łatwiej można uniknąć w przypadku spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje bowiem szereg instrumentów umożliwiających optymalne uregulowanie kwestii sukcesyjnych. Dodatkowo jest formą dość elastyczną, dzięki czemu wspólnicy mogą w miarę swobodnie kształtować stosunki wewnątrz spółki.

Zwiększenie szans na pozyskanie inwestora

Kolejną korzyścią z przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. jest zwiększenie szans na pozyskanie zewnętrznego inwestora. Doświadczenie pokazuje, że formą preferowaną przez inwestorów jest właśnie spółka z o.o. Po pierwsze zapewnia ona ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników. Po drugie – dzięki swojej elastyczności i zbywalności udziałów – umożliwia wejście inwestora do spółki, odpowiednie uregulowanie zasad współpracy między wspólnikami i partycypacji w zyskach, a także wyjście z inwestycji.

Przygotowanie do sprzedaży firmy

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. może również stanowić przygotowanie do sprzedaży firmy. W praktyce potencjalni kupujący nie są zazwyczaj zainteresowani nabyciem ogółu praw i obowiązków (OPIO) w spółce komandytowej. Wynika to ze specyfiki OPIO i zasad funkcjonowania spółek komandytowych. Zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. zdecydowanie może ułatwić rozmowy z potencjalnym nabywcą firmy.

Estoński CIT i brak składek na ZUS

Jak pokazuje praktyka, dość duża liczba spółek komandytowych to konstrukcje „sp. z o.o. sp. k.”. Udział w spółce komandytowej spółki z o.o. jako komplementariusza ma ten walor, że pozwala ograniczyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Niemniej przy takim składzie wspólników spółka komandytowa nie może skorzystać z opodatkowania CIT-em estońskim. Jednym w warunków wyboru tej formy opodatkowania jest bowiem to, aby wspólnikami spółki były jedynie osoby fizyczne.

Dzięki przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o., a następnie zbyciu (sprzedaży) udziałów w spółce z o.o. przez dawnego komplementariusza na rzecz osoby fizycznej, przekształcona spółka z o.o. będzie mogła wybrać opodatkowanie estońskim CIT. Jednocześnie forma spółki z o.o. zapewni ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Poza zmniejszeniem obciążeń podatkowych, przekształcenie sp. k. w sp. z o.o. pozwala także ograniczyć wydatki na ZUS i NFZ. W odróżnieniu bowiem od wspólników spółek komandytowych, udziałowcy spółek z o.o. nie mają obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wyjątkiem jest wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., którego w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych traktuje się jak osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o. – procedura, czas i koszty

Oczywiście – tak jak każda istotna decyzja biznesowa – również zmiana formy prawnej powinna być dobrze przemyślana i poprzedzona dokładną analizą. Dlatego przed planowaną reorganizacją nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) zawsze starannie analizują sytuację prawną i faktyczną firmy.

Jako kancelaria prawna zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie przekształcania spółek. Jeśli planujecie Państwo przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i potrzebujecie doradztwa w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Po przeanalizowaniu sytuacji spółki oraz zaplanowaniu niezbędnych działań, można rozpocząć procedurę przekształcenia przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych (KSH).

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. krok po kroku

Zgodnie z KSH przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. obejmuje następujące kroki:

1) przygotowanie planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami,

2) dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia spółki,

3) podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu oraz powołanie członków organów spółki z o.o. (tj. zarządu, ewentualnie również rady nadzorczej),

4) rejestrację spółki z o.o. i wykreślenie z KRS spółki komandytowej,

5) zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o przekształceniu.

W przypadku przekształcania spółki komandytowej w sp. z o.o. nie można skorzystać z trybu uproszczonego. Tryb ten jest dostępny jedynie przy przekształcaniu spółki jawnej lub spółki cywilnej.

Plan przekształcenia oraz załączniki

Pierwszym etapem procedury przekształcenia jest tzw. faza menedżerska. Najważniejszą czynność w ramach tego etapu stanowi przygotowanie planu przekształcenia.

Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia spółki komandytowej w sp. z o.o.?

Po pierwsze plan przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. musi mieć formę pisemną. Po drugie powinien zawierać informację na temat wartości bilansowej majątku przekształcanej spółki komandytowej. Nie ma jednak przeszkód, aby treść planu przekształcenia obejmowała także jakieś dodatkowe elementy – np. dotyczące funkcjonowania spółki po przekształceniu.

Załączniki do planu przekształcenia

Znacznie bardziej rozbudowane niż sam plan przekształcenia są załączniki, które trzeba do niego dołączyć. Mianowicie:

1) projekt uchwały o przekształceniu,

2) projekt umowy przekształconej spółki z o.o.,

3) sprawozdanie finansowe spółki komandytowej sporządzone dla celów przekształcenia.

Zgodnie z KSH przygotowanie planu przekształcenia należy do wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej. A zatem w przypadku spółki komandytowej za przygotowanie planu przekształcenia zasadniczo odpowiadają wszyscy komplementariusze. Oczywiście w praktyce zarówno projekt planu przekształcenia, jak i uchwały o przekształceniu oraz umowy spółki docelowej sporządza kancelaria prawna. Ponadto – w ramach kompleksowej obsługi prawnej przekształcenia – prawnik koordynuje współpracę z księgowością w celu przygotowania wymaganego sprawozdania finansowego.

Dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia

Kolejny krok to dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia spółki – przy czym trzeba to zrobić z zachowaniem określonych odstępów czasowych. Mianowicie pierwsze zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przez planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Z kolei drugiego zawiadomienia trzeba dokonać w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Przygotowując zawiadomienie, trzeba pamiętać o kilku kwestiach:

1) zawiadomienie musi zawierać istotne elementy planu przekształcenia,

2) w zawiadomieniu należy określić miejsce i termin, w którym wspólnicy mogą zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załączników – przy czym termin na zapoznanie się z tymi dokumentami nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu,

3) do zawiadomienia trzeba dołączyć projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki z o.o.

Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej w sp. z o.o.

Następnym etapem w procedurze przekształcenia jest tzw. faza właścicielska. Najważniejszą czynność w ramach tego etapu stanowi podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu spółki.

Forma i treść uchwały o przekształceniu

Co istotne, uchwała o przekształceniu sp. k. w sp. z o.o. musi być zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Ponadto bezpośrednio przed głosowaniem nad taką uchwałą wspólnikom trzeba przedstawić ustnie istotne elementy planu przekształcenia.

Natomiast w treści uchwały powinny się znaleźć co najmniej następujące elementy:

1) wskazanie, że spółka komandytowa zostaje przekształcona w spółkę z o.o.,

2) wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. (nie mniej niż 5 tys. złotych),

3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej (o ile mają one przysługiwać wspólnikom),

4) imiona i nazwiska członków zarządu spółki z o.o.,

5) zgoda na brzmienie umowy przekształconej spółki z o.o.

Jak już wcześniej wspominałam, przygotowanie projektu uchwały o przekształceniu wspólnicy zlecają zazwyczaj kancelarii prawnej. Wówczas to prawnik (radca prawny, adwokat) dba o to, by w uchwale znalazły się wszystkie niezbędne elementy.

Wymagana większość głosów

Kolejny istotny wymóg dotyczy większości głosów, które muszą być oddane za przekształceniem spółki. Otóż, co do zasady, warunkiem podjęcia uchwały o przekształceniu jest głosowanie za nią wszystkich komplementariuszy, a także komandytariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 sumy sum komandytowych. Umowa spółki komandytowej może jednak przewidywać jeszcze surowsze warunki (np. jednomyślność wszystkich wspólników).

Warto wiedzieć, że podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki z o.o. oraz powołanie jej organów (czyli członków zarządu, a także członków rady nadzorczej – o ile w spółce przekształconej ma działać rada nadzorcza).

Rejestracja przekształcenia w KRS

Ostatnim etapem procesu przekształcenia spółki komandytowej w sp. z o.o. jest tzw. faza rejestracji, w której uczestniczy sąd rejestrowy (KRS). Zgodnie z KSH wniosek o wpis przekształcenia do KRS powinien pochodzić od zarządu przekształconej spółki z o.o. Termin na złożenie wniosku wynosi 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu.

Warto przypomnieć, że począwszy od 1 lipca 2021 roku wnioski do KRS wysyła się za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowych. Elektroniczny wniosek o wpis przekształcenia powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby członkowie zarządu udzielili pełnomocnictwa do rejestracji przekształcenia adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawnik wyręczy wówczas zarząd spółki we wszystkich formalnościach rejestrowych: nie tylko przygotuje stosowny wniosek i skompletuje wymagane załączniki, ale też będzie mógł działać w postępowaniu rejestrowym aż do wydania postanowienia o wpisie przekształcenia do KRS.

Zwieńczeniem procedury przekształcenia jest wpis do KRS przekształconej spółki z o.o. (tj. dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy powinien z urzędu (czyli bez potrzeby składania osobnego wniosku) wykreślić z KRS spółkę komandytową.

Ogłoszenie o przekształceniu spółki w MSiG

Dodatkowo – po zarejestrowaniu przekształcenia w KRS – wymagane jest zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) ogłoszenia o przekształceniu. Wniosek o publikację ogłoszenia (na formularzu MSIG-M1) powinien złożyć zarząd przekształconej spółki z o.o. Członkowie zarządu mogą jednak scedować to na prawnika (radcę prawnego, adwokata), udzielając mu odpowiedniego pełnomocnictwa.

Ile trwa przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

Wpływ na to, jak długo trwa przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. mają następujące czynniki:

Sytuacja prawna przekształcanej spółki

Choć przy przekształcaniu spółek działała tzw. zasada kontynuacji, to jednak są od niej pewne wyjątki. Dlatego też – jak wcześniej wspomniałam – przed rozpoczęciem właściwej procedury przekształcenia kancelaria prawna analizuje posiadane przez spółkę zezwolenia, koncesje, licencje, jak również treść istotnych umów (np. zawartych z leasingodawcami, bankami itp.) oraz status firmowych nieruchomości. Po przeprowadzeniu takiej analizy może się okazać, że przed przystąpieniem do przekształcenia niezbędne są jakieś dodatkowe czynności (np. uzyskanie zgody kontrahenta na zmianę formy prawnej spółki).

Odpowiednia koordynacja i sprawne współdziałanie kluczowych osób

Następny czynnik, który ma wpływ na czas trwania procesu przekształcenia, to sprawne działanie wszystkich osób uczestniczących w tym procesie. Chodzi zwłaszcza o księgową, która sporządza sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, doradców prawnych odpowiadających za przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej i notariusza. Nie mniej ważna jest dostępność i zaangażowanie samych wspólników i członków zarządu spółki przekształconej.

Czas procedowania sądu rejestrowego

Wprawdzie teoretycznie sąd powinien zarejestrować przekształconą spółkę w ciągu 7 dni, ale doświadczenie pokazuje, że czasem trwa to dłużej. Może się tak zdarzyć zwłaszcza jeśli wniosek zostanie złożony w sezonie urlopowym lub jeśli dany sąd jest bardzo obłożony pracą. W takim przypadku trzeba liczyć się z tym, że czas rejestracji może wynosić miesiąc lub dłużej. Warto też mieć świadomość, że rejestracja przekształcenia może się przedłużać w przypadku wniosku dotkniętego brakami lub błędami. Żeby tego uniknąć, warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej. Radca prawny lub adwokat zadba o prawidłowe przygotowanie wszystkich dokumentów, dzięki czemu proces rejestracji przebiegnie bez komplikacji.

Z naszego doświadczenia wynika, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trwa zazwyczaj 2-3 miesiące.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. – zasada kontynuacji

Bardzo ważne – zarówno z prawnego, jak i biznesowego punktu widzenia – jest to, że przy przekształceniu spółki działa zasada kontynuacji. Dzięki temu przekształconej spółce z o.o. będą przysługiwać, co do zasady, wszystkie prawa i obowiązki spółki komandytowej. Mianowicie:

1) spółka zachowa posiadane licencje, zezwolenia i koncesje (chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu danej licencji, zezwolenia lub koncesji stanowi inaczej),

2) nie zmienią się numery NIP i REGON (nowy będzie natomiast numer KRS),

3) w mocy pozostaną kontrakty zawarte z klientami, dostawcami itp., jak również stosunki pracy i umowy łączące spółkę ze współpracownikami.

A zatem spółka z o.o. będzie mogła płynnie kontynuować dotychczasową działalność prowadzoną przez spółkę komandytową.

Co istotne, zasada kontynuacji rozciąga się też na sferę stosunków wewnętrznych. Oznacza to, że w dniu zarejestrowania przekształcenia wspólnicy spółki komandytowej staną się automatycznie wspólnikami spółki z o.o.

Jakie są koszty przekształcenia sp. k. w sp. z o.o.?

Oczywiście planując zmianę formy prawnej spółki, nie można zapominać o związanych z tym wydatkach. Zasadniczo koszty przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. obejmują:

1) wydatki na księgowość (biuro rachunkowe) za sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia,

2) taksę notarialną za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników zawierającego uchwałę o przekształceniu spółki,

3) podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w stawce 0,5% – jeśli kapitał zakładowy spółki z o.o. będzie przewyższał wartość wkładów wniesionych wcześniej do spółki komandytowej,

4) opłatę sądową i za ogłoszenia w MSiG, a także opłatę skarbową – jeśli wniosek do KRS lub do MSiG będzie składać pełnomocnik (adwokat lub radca prawny),

5) wynagrodzenie za doradztwo prawne przy przekształcaniu spółki.

Więcej na ten temat → Ile kosztuje przekształcenie spółki?

Obecnie przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie trzeba angażować biegłego rewidenta. Dzięki temu procedurę przekształcenia można przeprowadzić szybciej i przy mniejszym nakładzie finansowym.

Podsumowanie

Reasumując:

1) Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma wiele zalet. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników, większe szanse na pozyskanie inwestora, ułatwienie sukcesji, niższe obciążenia fiskalne – to przykładowe korzyści z transformacji w spółkę z o.o.

2) Decyzja o zmianie formy prawnej zawsze powinna być poprzedzona analizą sytuacji danej firmy. Pozwoli to wybrać rozwiązanie, które będzie optymalne, a także umożliwi zaplanowanie niezbędnych działań.

3) Przekształcenie spółki komandytowej to proces zazwyczaj kilkumiesięczny, wymagający przygotowania odpowiedniej dokumentacji księgowej i formalnoprawnej. W celu sprawnego przeprowadzenia tego procesu warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy przekształcaniu spółek. Obsługujemy nie tylko Klientów z Wrocławia i okolic (Legnica, Opole, Wałbrzych), ale z całej Polski. Jeśli zastanawiają się Państwo nad przekształceniem spółki, zapraszamy do kontaktu.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną? Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Co oznacza zasada kontynuacji i czy obowiązuje ona na gruncie prawa podatkowego?

Dopłaty w spółce z o.o.

Podobnie jak podwyższenie kapitału zakładowego lub udzielenie pożyczki, dopłaty stanowią sposób dokapitalizowania spółki przez wspólników. Czym dokładnie są dopłaty? W jaki sposób dofinansować spółkę z o.o. dopłatami? Kiedy dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jeżeli spółka z o.o. wyposażona została w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości, w trakcie istnienia takiej spółki pojawia się potrzeba zapewnienia jej dodatkowych środków finansowych na dalszą działalność. W tym celu wspólnicy mogą podjąć decyzję o dokapitalizowaniu spółki. Jednym ze sposobów wyposażenia spółki w dodatkowe środki finansowe jest właśnie podwyższenie kapitału zakładowego.

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby skutecznie wnieść do spółki z o.o. aport w postaci nieruchomości? Czy wniesienie aportem nieruchomości jest możliwe w przypadku spółki S24? Czy jeśli spółka z o.o. zawiązywana jest jako tzw. spółka S24, to na pokrycie kapitału zakładowego takiej spółki wspólnicy mogą wnieść  wyłącznie wkłady pieniężne.