obsługa prawna spółek wrocław

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SZYMAŁA ZAREMBA

PRAWO PODATKOWE

Doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek akcyzowy.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE KONTROLA PODATKOWA

Wsparcie w trakcie postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, reprezentowanie przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej, odwołania, zażalenia, wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku.

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRCYJNE

Sporządzanie skarg, skarg kasacyjnych i zażaleń w sprawach podatkowych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i NSA, sporządzanie skarg na przewlekłość postępowania.

PRAWO KARNE SKARBOWE

Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, sporządzanie apelacji, zażaleń, sprzeciwów, kasacji i wniosków o wznowienie postępowania.

ZAKŁADANIE I BIEŻĄCA OBSŁUGA SPÓŁEK

Pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności i założeniu spółki, uchwały zgromadzeń wspólników, regulaminy zarządu i rady nadzorczej, zmiany umowy spółki, likwidacja spółki, reprezentowanie przed KRS.

UMOWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Analizy stanu prawnego nieruchomości, projekty umów sprzedaży (zakupu) nieruchomości, umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustanawianie i znoszenie obciążeń nieruchomości (np. hipoteka).

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Sporządzanie i opiniowanie umów i ogólnych warunków sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług, wsparcie w negocjacjach z kontrahentami (także zagranicznymi), doradztwo przy wykonywaniu i rozwiązywaniu umów.

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PODATKOWE

Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. to kancelaria prawna świadcząca kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba to obsługa prawna przedsiębiorców. Mamy świadomość, jak wielu zagranicznych inwestorów pojawiło się na naszym rynku, dlatego nasza oferta dotyczy również Klientów anglojęzycznych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców z Opola oraz Opolszczyzny. To doskonała oferta dla przedstawicieli spółek i ich wspólników, osób fizycznych oraz tych, którzy postawili na startup.

Główne obszary specjalizacji kancelarii to:

• prawo podatkowe i postępowanie podatkowe,

• kontrola celno-skarbowa (podatkowa i skarbowa),

• postępowanie egzekucje w administracji,

• prawo karne skarbowe,

• postępowanie przed sądami administracyjnymi

• prawo gospodarcze i handlowe,

• zakładanie spółek i bieżąca obsługa korporacyjna,

• obsługa prawna przy sprzedaży nieruchomości,

• sporządzanie i opiniowanie umów i kontraktów handlowych,

• obsługa prawna branży IT

Członkami zespołu naszej kancelarii są adwokaci i radcowie prawni mający ponad 15-letnią praktykę w bieżącej obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału amerykańskiego, angielskiego, japońskiego i niemieckiego), jak również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z Opola i Opolszczyzny. 

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w języku polskim i języku angielskim.

Sprzedaż nieruchomości a VAT

Aport do spółki a estoński CIT

Nieujawnione dochody

Przekształcenie JDG w spółkę a VAT

Zasady współpracy

Kancelaria Prawna OpoleZakres świadczonych usług doradztwa prawnego określa umowa między kancelarią a klientem. Współpracujący z kancelarią adwokaci i radcowie prawni działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej (Kodeksem Etyki Adwokackiej, Kodeksem Etyki Radcy Prawnego). Zobowiązani są oni do przestrzegania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego, a także do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazanych przez klienta.

Wynagrodzenie kancelarii

adwokat OpoleWynagrodzenie kancelarii ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy. Kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń, niezwłoczne informując klienta o wszelkich kosztach ponoszonych w związku ze sprawą (np. taksy notarialne, koszty tłumaczeń, opłaty sądowe).

Nota prawna

Kancelaria Prawna Szymała Zaremba - nota prawnaKancelaria prawna prowadzona jest w formie spółki partnerskiej pod firmą Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/40. Kancelaria wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 615637, nr NIP: 8943077670.