w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

IP BOX interpretacja podatkowa

Co to jest IP BOX?

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. innovation box (IP BOX). Przez innovation box rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej. Przepisy dotyczące innovation box (IP BOX) zostały wprowadzone do ustawy o PIT w art. 30ca – 30 cb oraz do ustawy o CIT w art. 24d – 24e. Od razu warto zaznaczyć, że treść tych dwóch regulacji jest podobna, a różnice dotyczą podmiotu podatku.

 

Ustawa wprowadzająca ulgę IP BOX

Ustawą wprowadzającą innovation box do przepisów ustawy o PIT oraz o CIT była ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Kto możne skorzystać z IP BOX

W przypadku osób fizycznych z ulgi IP BOX skorzystać mogą wyłącznie programiści, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ulgą IP BOX nie będą objęci programiści zatrudnieni na umowę o pracę, pomimo tego, że uzyskiwać będą dochód spełniający ustawową definicję kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Jak już wyżej wspomniałem, wyłącznie dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegać będą opodatkowaniu w innovation box. Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się wyłącznie:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

Jest to wyliczenie zamknięte, co oznacza, że tylko dochody uzyskiwane przez podatnika z wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia wyżej wymienionych praw traktowane będą jako osiągnięte z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Warunek prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Kolejnym warunkiem dla skorzystania z ulgi IP-BOX jest konieczność uzyskania tego rodzaju dochodu w ramach prowadzonej przez programistę działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Działalność badawczo-rozwojowa jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo. Chcąc dowiedzieć się, co kryje się pod tym pojęciem, należy sięgnąć do art. 5a pkt 39 – 40 ustawy o PIT lub art. 4a pkt 39 – 40 ustawy o CIT.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

[Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
Badania naukowe są działalnością obejmującą:

a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

[Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że działalność programisty, aby podlegała pod ulgę IP BOX, musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Nie korzystają natomiast z ulgi IP BOX te przejawy aktywności programisty, które pomimo ulepszenia istniejących usług oraz innych operacji w toku, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

 

Podatek dochodowy od kwalifikowanych praw własności intelektualnej a działalność gospodarcza

Jako dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej traktuje się również dochód uzyskany ze źródła przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale wyłącznie jeżeli dochód pochodzi:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Podstawa opodatkowania IP BOX

Podstawę opodatkowania w IP BOX stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w danym roku podatkowym.

 

IP BOX – jak liczyć?

Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stanowi iloczyn dwóch wartości:

➤ wielkość dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

oraz

➤ wartość obliczona na podstawie wzoru nexus.

Wzór nexus przedstawia się następująco:

wzór nexusPoszczególne litery ze wzoru oznaczają:

a – wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez podatnika,

b – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu niepowiązanego

z podatnikiem,

c – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego z

podatnikiem,

d – wydatki na nabycie przez podatnika prawa własności intelektualnej

 

Wzór nexus uwzględnia związki między poniesionymi kosztami, prawami własności intelektualnej oraz generowanym dochodem z tych praw. W konsekwencji korzyści wynikające z ulgi podatkowej uzależnione są od zakresu działalności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez podatnika, a koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową mają bezpośredni wpływ na wysokość dochodu kwalifikowanego, będącego podstawą opodatkowania obniżoną stawką podatkową.

W przypadku gdy wartość wzoru nexus jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

 

Innovation box (IP BOX) – stawka podatku

W przypadku innovation box (IP BOX) stawka podatku dochodowego wynosi 5% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej obliczony w sposób opisany wyżej.

 

Zeznanie podatkowe dotyczące IP BOX

Programiści korzystający z innovation box są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

 

Obowiązki podatników korzystających z IP BOX

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ponadto w prowadzonych księgach rachunkowych programiści są obowiązani do wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego.

 

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi IP BOX

Minister Finansów w dniu 15 lipca 2019 r., działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wydał objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów z prawa własności intelektualnej – IP Box. Przed zastosowaniem 5% preferencyjnej stawki IP Box, należy zapoznać się dokładnie z tym dokumentem. Warto również zwrócić uwagę na następujące stanowisko Ministerstwa Finansów, które przedstawił na stronie 32 objaśnień podatkowych:

W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Interpretacje podatkowe dotyczące IP BOX

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23.01.2020 r., 0115-KDIT1.4011.49.2019.2.MST (IP BOX programista ewidencja):

Jak wynika z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, w odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji powinno się m.in.:

wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których Wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim poprzez wskazanie rodzaju kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz przepisów, na podstawie których prawo to podlega ochronie),

■ wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

■ wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde takie prawo.

Wobec powyższego, odrębna ewidencja ma nie tylko na celu ustalenie przychodów, kosztów, dochodu łącznie z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale przede wszystkim jej celem jest ustalenie przychodów, kosztów, dochodu z każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej odrębnie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 08.11.2019 r.,  nr 0113-KDIPT2-3.4011.508.2019.2.PR (IP BOX programista ewidencja):

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja – zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego wg skali bądź podatkiem liniowym.

Taka odrębna ewidencja, oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających, powinna także:

1) wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim, jaki to jest rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów prawa te podlegają ochronie),

2) wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3) wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

 

IP BOX a zaliczki na podatek dochodowy

Czy w trakcie roku podatkowego programista może obliczać zaliczki na podatek dochodowy według uprzywilejowanej 5% stawki wynikającej z ulgi IP BOX, czy może jednak powinien naliczać je na zasadach ogólnych? W objaśnieniach ogólnych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP BOX z dnia 15 lipca 2019 r. wyrażony został  pogląd, że zaliczki na podatek dochodowy podatnik powinien naliczać na zasadach ogólnych:

W konsekwencji podatnik najprawdopodobniej wybierze zastosowanie preferencji IP Box, by skorzystać z preferencyjnego 5% opodatkowania wobec dochodów uzyskanych w 2020 r. Zaliczki na podatek dochodowy podatnik zapłaci na bieżąco w 2020 r. na zasadach ogólnych i dopiero w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia 2021 r., obliczając podatek do zapłaty zastosuje 5% stawkę z IP, a 14% różnicę w podatku zapłaconym na bieżąco w postaci zaliczek na podatek potraktuje jak nadpłatę podatku.

Jednakże w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 9 stycznia 2020 r. (0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD) Dyrektor KIS uznał, że zaliczki na podatek dochodowy, w tej części dochodu, który podlega pod ulgę IP BOX, programista może naliczać według 5% stawki właściwej dla tej ulgi:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego wytworzonego przez Wnioskodawcę od podstaw lub na skutek rozwoju lub ulepszenia programu istniejącego, co do którego Wnioskodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe), które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca może:

► w zeznaniu rocznym za 2019 r. rozliczyć dochód z ww. tytułu z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%, a następnie

od początku roku 2020 odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. dochodu z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

 

IP BOX – interpretacja podatkowa

Kancelaria prawna Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oferuje wsparcie prawne w zakresie stosowania przepisów dotyczących ulgi IP BOX, w tym przede wszystkim przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego (IP BOX) oraz zastępstwo prawne w postępowaniu podatkowym przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie tej interpretacji.

Indywidualna interpretacja podatkowa – wniosek o interpretację podatkową

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę oraz kwestię następstwa prawnego w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Doradztwo podatkowe, prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe | Prawo podatkowe Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków: podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości. Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje: etap przedprocesowy (sporządzanie opinii [...]

Doradztwo podatkowe Opole

Doradztwo podatkowe Opole Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków: podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości. Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje: etap przedprocesowy (sporządzanie opinii prawnych, [...]