w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

IP BOX wniosek o interpretację podatkową

Co to jest IP BOX?

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. innovation box (IP BOX). Przez innovation box rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej. Przepisy dotyczące innovation box (IP BOX) zostały wprowadzone do ustawy o PIT w art. 30ca – 30 cb oraz do ustawy o CIT w art. 24d – 24e. Od razu warto zaznaczyć, że treść tych dwóch regulacji jest podobna, a różnice dotyczą podmiotu podatku.

 

Ustawa wprowadzająca ulgę IP BOX

Ustawą wprowadzającą innovation box do przepisów ustawy o PIT oraz o CIT była ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Kto możne skorzystać z IP BOX

W przypadku osób fizycznych z ulgi IP BOX skorzystać mogą wyłącznie programiści, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ulgą IP BOX nie będą objęci programiści zatrudnieni na umowę o pracę, pomimo tego, że uzyskiwać będą dochód spełniający ustawową definicję kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Jak już wyżej wspomniałem, wyłącznie dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegać będą opodatkowaniu w innovation box. Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się wyłącznie:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

Jest to wyliczenie zamknięte, co oznacza, że tylko dochody uzyskiwane przez podatnika z wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia wyżej wymienionych praw traktowane będą jako osiągnięte z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Warunek prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Kolejnym warunkiem dla skorzystania z ulgi IP BOX jest konieczność uzyskania tego rodzaju dochodu w ramach prowadzonej przez programistę działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Działalność badawczo-rozwojowa jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo. Chcąc dowiedzieć się, co kryje się pod tym pojęciem, należy sięgnąć do art. 5a pkt 39 – 40 ustawy o PIT lub art. 4a pkt 39 – 40 ustawy o CIT.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

[Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
Badania naukowe są działalnością obejmującą:

a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

[Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że działalność programisty, aby podlegała pod ulgę IP BOX, musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Nie korzystają natomiast z ulgi IP BOX te przejawy aktywności programisty, które pomimo ulepszenia istniejących usług oraz innych operacji w toku, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

 

Prace niezaliczane do B+R

Do usług, które nie są traktowane jako prace badawczo rozwojowe zalicza się:

• czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym,

• tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,

• dodawanie funkcjonalności użytkownika do istniejących aplikacji,

• tworzenie stron internetowych lub oprogramowania używając istniejących narzędzi,

• stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa oraz testów integralności,

• dostosowanie produktów pod konkretne zastosowanie, chyba, że podczas tego procesu rozwijana jest wiedza, która znacząco poprawia bazę systemu,

• rutynowe usuwanie błędów (debugging), chyba, że jest to wykonywane w celu zakończenia eksperymentalnego procesu rozwojowego.

Źródło: Podręcznik Frascati 2015, pkt 2.72, s. 70.

 

Podatek dochodowy od kwalifikowanych praw własności intelektualnej a działalność gospodarcza

Jako dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej traktuje się również dochód uzyskany ze źródła przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale wyłącznie jeżeli dochód pochodzi:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Podstawa opodatkowania IP BOX

Podstawę opodatkowania w IP BOX stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w danym roku podatkowym.

 

IP BOX – jak liczyć?

Podstawą opodatkowania jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych osiągniętych przez programistę w danym roku podatkowym. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej stanowi iloczyn dwóch wartości:

➤ dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

oraz

➤ wartość obliczona na podstawie wzoru nexus.

 

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie różnica pomiędzy przychodem z tytułu np. sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego, a kosztami uzyskania tego przychodu:

ip box programista

 

Wzór nexus

Wzór nexus przedstawia się następująco:

wzór nexusPoszczególne litery ze wzoru oznaczają:

a – wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez podatnika,

b – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu niepowiązanego

z podatnikiem,

c – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego z

podatnikiem,

d – wydatki na nabycie przez podatnika prawa własności intelektualnej

 

Wzór nexus uwzględnia związki między poniesionymi kosztami, prawami własności intelektualnej oraz generowanym dochodem z tych praw. W konsekwencji korzyści wynikające z ulgi podatkowej uzależnione są od zakresu działalności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez podatnika, a koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową mają bezpośredni wpływ na wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, będącego podstawą opodatkowania w IP BOX.

W przypadku gdy wartość wzoru nexus jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.


Jeżeli wartość wzoru nexus wynosić będzie 0 (może się tak zdarzyć np. gdy podatnik nie poniesie jakichkolwiek wydatków na działalność badawczo-rozwojową) wówczas nie będzie on mógł zastosować preferencyjnego opodatkowania IP BOX.

 

Innovation box (IP BOX) – stawka podatku

W przypadku preferencyjnego opodatkowania w IP BOX stawka podatku dochodowego wynosi 5% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej obliczony w następujący sposób:

ip box podstawa opodatkowania

 

Zeznanie podatkowe dotyczące IP BOX

Programiści korzystający z ulgi IP BOX są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnęli kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W celu rozliczenia podatku dochodowego dotyczącego kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wypełnić należy PIT/IP, który jest załącznikiem do PIT-36 albo PIT-36L. PIT/IP wygląda następująco:

Rozliczenie roczne podatku - deklaracja PIT/IP

 

W sekcji “B” podatnik powinien podać ilość kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wytworzonych, ulepszonych lub rozwiniętych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej:
Dane dotyczące kwalifikowanych praw własności intelektualnej PIT/IP

 

W rubryce C podać trzeba informacje dotyczące łącznych przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów i strat uzyskiwanych z kwalifikowanych praw:
ip box koszty kwalifikowane

 

Obowiązki podatników korzystających z IP BOX

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ponadto w prowadzonych księgach rachunkowych programiści są obowiązani do wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego.

 

Ewidencja IP BOX

Obowiązkiem  podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów jest prowadzenie ewidencji, przeznaczonej wyłącznie na potrzeby IP BOX. Prowadzenie wspomnianej ewidencji IP BOX jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w IP BOX. Przepisy prawa nie określają jak powinna wyglądać ewidencja (nie ma normatywnego wzoru, będącego np. załącznikiem do rozporządzenia). Ustawa o PIT określa wyłącznie jakie elementy (dane) powinna ona zawierać. Poniżej zrzut ekranu przykładowej ewidencji IP BOX.

Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box. Jednak dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.07.2020 r., I SA/Go 115/20:
Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty. W niniejszej sprawie organ pominął cel stworzenia ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmując, że sporządzenie tej ewidencji dopiero na potrzeby rozliczenia spowoduje, że będzie prowadzona nienależycie. Część podatników dopiero w tym okresie powzięła nie tylko zamiar skorzystania z preferencji “IP Box”, ale przede wszystkim z uwagi na sugerowaną przez Ministerstwo Finansów zasadność uprzedniego uzyskania interpretacji indywidualnej, ostateczną decyzję o skorzystaniu z niej i tak odłożyła na moment uzyskania pozytywnej interpretacji. Przyjęcie za prawidłowe prezentowanego przez organ podatkowy o biężącym prowadzeniu ewidencji od początku 2019 roku spowodowałoby brak możliwości skorzystania w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. z ulgi IP BOX.

Dodatkowe informacje na temat tego jak prowadzić ewidencję IP BOX i co powinna ona zawierać w akapicie pod tytułem “Interpretacje podatkowe dotyczące IP BOX”.

 

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi IP BOX

Minister Finansów w dniu 15 lipca 2019 r., działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wydał objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów z prawa własności intelektualnej – IP Box. Przed zastosowaniem 5% preferencyjnej stawki IP Box, należy zapoznać się dokładnie z tym dokumentem. Warto również zwrócić uwagę na następujące stanowisko Ministerstwa Finansów, które przedstawił na stronie 32 objaśnień podatkowych:

W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Interpretacje podatkowe dotyczące IP BOX

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23.01.2020 r., 0115-KDIT1.4011.49.2019.2.MST (IP BOX programista ewidencja):

Jak wynika z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, w odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji powinno się m.in.:

wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których Wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim poprzez wskazanie rodzaju kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz przepisów, na podstawie których prawo to podlega ochronie),

■ wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

■ wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde takie prawo.

Wobec powyższego, odrębna ewidencja ma nie tylko na celu ustalenie przychodów, kosztów, dochodu łącznie z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale przede wszystkim jej celem jest ustalenie przychodów, kosztów, dochodu z każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej odrębnie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 08.11.2019 r.,  nr 0113-KDIPT2-3.4011.508.2019.2.PR (IP BOX programista ewidencja):

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja – zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego wg skali bądź podatkiem liniowym.

Taka odrębna ewidencja, oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających, powinna także:

1) wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim, jaki to jest rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów prawa te podlegają ochronie),

2) wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3) wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

 

IP BOX a zaliczki na podatek dochodowy

Czy w trakcie roku podatkowego programista może obliczać zaliczki na podatek dochodowy według uprzywilejowanej 5% stawki wynikającej z ulgi IP BOX, czy może jednak powinien naliczać je na zasadach ogólnych? W objaśnieniach ogólnych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP BOX z dnia 15 lipca 2019 r. wyrażony został  pogląd, że zaliczki na podatek dochodowy podatnik powinien naliczać na zasadach ogólnych:

W konsekwencji podatnik najprawdopodobniej wybierze zastosowanie preferencji IP Box, by skorzystać z preferencyjnego 5% opodatkowania wobec dochodów uzyskanych w 2020 r. Zaliczki na podatek dochodowy podatnik zapłaci na bieżąco w 2020 r. na zasadach ogólnych i dopiero w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia 2021 r., obliczając podatek do zapłaty zastosuje 5% stawkę z IP, a 14% różnicę w podatku zapłaconym na bieżąco w postaci zaliczek na podatek potraktuje jak nadpłatę podatku.

Jednakże w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 9 stycznia 2020 r. (0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD) Dyrektor KIS uznał, że zaliczki na podatek dochodowy, w tej części dochodu, który podlega pod ulgę IP BOX, programista może naliczać według 5% stawki właściwej dla tej ulgi:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego wytworzonego przez Wnioskodawcę od podstaw lub na skutek rozwoju lub ulepszenia programu istniejącego, co do którego Wnioskodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe), które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca może:

► w zeznaniu rocznym za 2019 r. rozliczyć dochód z ww. tytułu z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%, a następnie

► od początku roku 2020 odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. dochodu z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2020 r. (0111-KDIB1-2.4011.39.2020.2.AK) Dyrektor KIS wyraził odmienny pogląd:

Wskazać również należy, że Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r., dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX stwierdziło jednoznacznie, że dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Podatnicy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, przez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy.

 

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową IP BOX

Kancelaria prawna Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oferuje wsparcie prawne w zakresie stosowania przepisów dotyczących ulgi IP BOX, w tym przede wszystkim przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego IP BOX oraz zastępstwo prawne w postępowaniu podatkowym przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie tej interpretacji.

Wniosek o interpretację podatkową

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę oraz kwestię następstwa prawnego w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Doradztwo podatkowe, prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe • Prawo podatkowe Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków: ➤ podatek od towarów i usług (VAT), ➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), ➤ podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), ➤ podatek od spadków i darowizn, ➤ podatek od nieruchomości. Świadczone przez Kancelarię [...]

Doradztwo podatkowe Opole

Doradztwo podatkowe • Opole Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków: ➤ podatek od towarów i usług (VAT), ➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), ➤ podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), ➤ podatek od spadków i darowizn, ➤ podatek od nieruchomości. Zakres usług dotyczących doradztwa [...]

Marek Szymała
Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.