w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

Innovation box ip boxOd 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. innovation box (IP BOX). Przez innovation box rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej. Przepisy dotyczące innovation box (IP BOX) zostały wprowadzone do ustawy o PIT w art. 30ca – 30 cb oraz do ustawy o CIT w art. 24d – 24e. Od razu warto zaznaczyć, że treść tych dwóch regulacji jest podobna, a różnice dotyczą podmiotu podatku.

 

Ustawa wprowadzająca innovation box (IP BOX) – ulga podatkowa B+R

Ustawą wprowadzającą innovation box do przepisów ustawy o PIT oraz o CIT była ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

IP BOX wyłącznie dla prowadzących działalność gospodarczą

W przypadku osób fizycznych z ulgi IP BOX skorzystać mogą wyłącznie ci podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ulgą tą nie są objęci podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę, pomimo tego, że uzyskują dochód spełniający ustawową definicję kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Jak już wyżej wspomniałem, wyłącznie dochody uzyskane z kwalifikowanych prawa własności intelektualnej podlegać będą opodatkowaniu w innovation box. Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się wyłącznie:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

Jest to wyliczenie zamknięte, co oznacza, że tylko dochody uzyskiwane przez podatnika z wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia wyżej wymienionych praw traktowane będą jako osiągnięte z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Warunek prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Kolejnym warunkiem dla opodatkowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej w innovation box jest konieczność uzyskania tego rodzaju dochodu w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Działalność badawczo-rozwojowa jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo. Chcąc dowiedzieć się co kryje się pod tym pojęciem, należy sięgnąć do art. 5a pkt 39 – 40 ustawy o PIT lub art. 4a pkt 39 – 40 ustawy o CIT.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Badania naukowe to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Podatek dochodowy od kwalifikowanych praw własności intelektualnej a działalność gospodarcza

Za dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej traktuje się również dochód uzyskany ze źródła przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale wyłącznie jeżeli dochód pochodzi:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Podstawa opodatkowania innovation box (IP BOX)

Podstawę opodatkowania w innovation box stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w danym roku podatkowym.

 

Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stanowi iloczyn dwóch wartości:

➤ wielkość dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

oraz

➤ wartość obliczona na podstawie wzoru nexus.

Wzór nexus przedstawia się następująco:

wzór nexusPoszczególne litery ze wzoru oznaczają:

a – wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez podatnika,

b – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu niepowiązanego

z podatnikiem,

c – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego z

podatnikiem,

d – wydatki na nabycie przez podatnika prawa własności intelektualnej

 

Wzór nexus uwzględnia związki między poniesionymi kosztami, prawami własności intelektualnej oraz generowanym dochodem z tych praw. W konsekwencji korzyści wynikające z ulgi podatkowej uzależnione są od zakresu działalności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez podatnika, a koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową mają bezpośredni wpływ na wysokość dochodu kwalifikowanego, będącego podstawą opodatkowania obniżoną stawką podatkową.

W przypadku gdy wartość wzoru nexus jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

 

Innovation box (IP BOX) – stawka podatku

W przypadku innovation box (IP BOX) stawka podatku dochodowego wynosi 5% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej obliczony w sposób opisany wyżej.

 

Zeznanie podatkowe dotyczące innovation box (IP BOX)

Podatnicy korzystający z innovation box są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

 

Obowiązki podatników korzystających z innovation box (IP BOX)

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ponadto w prowadzonych księgach rachunkowych podatnicy są obowiązani do wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego.

 

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące IP BOX

Minister Finansów w dniu 15 lipca 2019 r., działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wydał objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów z prawa własności intelektualnej – IP Box. Przed zastosowaniem 5% preferencyjnej stawki IP Box, należy zapoznać się dokładnie z tym dokumentem. Warto również zwrócić uwagę na następujące stanowisko Ministerstwa Finansów, które przedstawił na stronie 32 objaśnień podatkowych:

W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Interpretacje podatkowe dotyczące IP BOX

Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO:

Prace realizowane w ramach projektów „migracyjnych”, polegających na tworzeniu nowego oprogramowania, stanowią działalność BR i można używać stawki 5% od dochodu ze sprzedaży praw autorskich oprogramowania.

Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT2-3.4011.508.2019.2.PR:

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja – zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego wg skali bądź podatkiem liniowym.

Taka odrębna ewidencja, oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających, powinna także:

1) wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim, jaki to jest rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów prawa te podlegają ochronie),

2) wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3) wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

 

IP BOX – wniosek o interpretację podatkową

Kancelaria prawna Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oferuje wsparcie prawne w zakresie stosowania przepisów dotyczących ulgi IP BOX, w tym przede wszystkim przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego (IP BOX) oraz zastępstwo prawne w postępowaniu podatkowym przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie tej interpretacji.

Indywidualna interpretacja podatkowa – wniosek o interpretację podatkową

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę oraz kwestię następstwa prawnego w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Dokumentowanie usług niematerialnych

Kwestia właściwej dokumentacji nabiera znaczenia w szczególności w odniesieniu do usług niematerialnych, w przypadku których dokumentacja musi potwierdzać fakt, że usługa taka rzeczywiście była świadczona, gdyż sama faktura i dowód zapłaty nie uprawniają do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

50% koszty uzyskania przychodu programista

Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.