w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

Innovation boxOd 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. innovation box. Przez innovation box rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej. Przepisy dotyczące innovation box zostały wprowadzone do ustawy o PIT w art. 30ca – 30 cb oraz do ustawy o CIT w art. 24d – 24e. Od razu warto zaznaczyć, że treść tych dwóch regulacji jest podobna, a różnice dotyczą podmiotu podatku.

 

Ustawa wprowadzająca innovation box

Ustawą wprowadzającą innovation box do przepisów ustawy o PIT oraz o CIT była ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Jak już wyżej wspomniałem wyłącznie dochody uzyskane z kwalifikowanych prawa własności intelektualnej podlegać będą opodatkowaniu w innovation box. Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się wyłącznie:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

Jest to wyliczenie zamknięte, co oznacza, że tylko i wyłącznie dochody uzyskiwane przez podatnika z wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia wyżej wymienionych praw traktowane będą jako osiągnięte z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Warunek prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

Kolejnym warunkiem dla opodatkowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej w innovation box jest konieczność uzyskania tego rodzaju dochodu w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Działalność badawczo rozwojowa jest pojęciem ustawowo zdefiniowanym. Chcąc dowiedzieć się co kryje się pod tym pojęciem należy sięgnąć do art. 5a pkt 39 – 40 ustawy o PIT lub art. 4a pkt 39 – 40 ustawy o CIT.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Badania naukowe to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Podatek dochodowy od kwalifikowanych praw własności intelektualnej a działalność gospodarcza

Za dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej traktuje się również dochód uzyskany ze źródła przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale wyłącznie jeżeli dochód pochodzi:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Podstawa opodatkowania innovation box

Podstawę opodatkowania w innovation box stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w danym roku podatkowym.

 

Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnych

Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnych stanowi iloczyn dwóch wartości:

➤ wielkość dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnych

oraz

➤ wartość obliczona na podstawie wzoru nexus.

Wzór nexus przedstawia się następująco:

wzór nexusPoszczególne litery ze wzoru oznaczają:

a – wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez podatnika,

b – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu niepowiązanego

z podatnikiem,

c – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego z

podatnikiem,

d – wydatki na nabycie przez podatnika prawa własności intelektualnej

 

Wzór nexus uwzględnia związki między poniesionymi kosztami, prawami własności intelektualnej oraz generowanym dochodem z tych praw. W konsekwencji korzyści wynikające z ulgi podatkowej uzależnione są od zakresu działalności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez podatnika, a koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową mają bezpośredni wpływ na wysokość dochodu kwalifikowanego będącego podstawą opodatkowania obniżoną stawką podatkową.

W przypadku gdy wartość wzoru nexus jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

 

Stawka podatku dochodowego od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych

W przypadku innovation box stawka podatku wynosi 5% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnych obliczony w sposób opisany wyżej.

 

Zeznanie podatkowe dotyczące innovation box

Podatnicy korzystający z innovation box są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

 

Obowiązki podatników korzystających z innovation box

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ponadto w prowadzonych księgach rachunkowych podatnicy są obowiązani do wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego.