w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

IP Box programista

Co to jest IP Box?

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. innovation box (IP Box). Przez innovation box rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej. Przepisy dotyczące innovation box zostały wprowadzone do ustawy o PIT w art. 30ca – 30cb oraz do ustawy o CIT w art. 24d – 24e. Od razu warto zaznaczyć, że treść tych dwóch regulacji jest podobna, a różnice dotyczą podmiotu podatku.

 

Ustawa wprowadzająca ulgę IP Box

Ustawą wprowadzającą innovation box do przepisów ustawy o PIT oraz o CIT była ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Kto możne korzystać z IP Box?

W przypadku osób fizycznych z ulgi IP Box skorzystać mogą wyłącznie programiści, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ulgą nie będą objęci programiści zatrudnieni na umowę o pracę, pomimo tego, że uzyskiwać będą dochód spełniający ustawową definicję kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Jak już wyżej wspomniałem, wyłącznie dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegać będą opodatkowaniu w IP Box. Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się wyłącznie:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

Jest to wyliczenie zamknięte, co oznacza, że tylko dochody uzyskiwane przez podatnika z wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia wyżej wymienionych praw traktowane będą jako osiągnięte z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Warunek prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Kolejnym warunkiem dla skorzystania z ulgi IP Box jest konieczność uzyskania tego rodzaju dochodu w ramach prowadzonej przez programistę działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Działalność badawczo-rozwojowa jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo. Chcąc dowiedzieć się, co kryje się pod tym pojęciem, należy sięgnąć do art. 5a pkt 39 – 40 ustawy o PIT lub art. 4a pkt 39 – 40 ustawy o CIT.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

[Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
Badania naukowe są działalnością obejmującą:

a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

[Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że działalność programisty, aby podlegała pod ulgę IP Box, musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Nie korzystają natomiast z ulgi IP Box te przejawy aktywności programisty, które pomimo ulepszenia istniejących usług oraz innych operacji w toku, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Prace niezaliczane do B+R

Do usług, które nie są traktowane jako prace badawczo rozwojowe zalicza się:

• czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym,

• tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,

• dodawanie funkcjonalności użytkownika do istniejących aplikacji,

• tworzenie stron internetowych lub oprogramowania używając istniejących narzędzi,

• stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa oraz testów integralności,

• dostosowanie produktów pod konkretne zastosowanie, chyba, że podczas tego procesu rozwijana jest wiedza, która znacząco poprawia bazę systemu,

• rutynowe usuwanie błędów (debugging), chyba, że jest to wykonywane w celu zakończenia eksperymentalnego procesu rozwojowego.

Źródło: Podręcznik Frascati 2015, pkt 2.72, s. 70.

 

Podatek dochodowy od kwalifikowanych praw własności intelektualnej a działalność gospodarcza

Jako dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej traktuje się również dochód uzyskany ze źródła przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale wyłącznie jeżeli dochód pochodzi:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Podstawa opodatkowania w IP Box

Podstawę opodatkowania w IP BOX stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w danym roku podatkowym.

Jak liczyć kwalifikowane dochody?

Podstawą opodatkowania jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych osiągniętych przez programistę w danym roku podatkowym. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej stanowi iloczyn dwóch wartości:

➤ dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

oraz

➤ wartość obliczona na podstawie wzoru nexus.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie różnica pomiędzy przychodem z tytułu np. sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego, a kosztami uzyskania tego przychodu:

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

 

Wzór nexus

Wzór nexus przedstawia się następująco:

wzór nexusPoszczególne litery ze wzoru oznaczają:

a – wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez podatnika,

b – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu niepowiązanego

z podatnikiem,

c – wydatki na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego z

podatnikiem,

d – wydatki na nabycie przez podatnika prawa własności intelektualnej

 

Wzór nexus uwzględnia związki między poniesionymi kosztami, prawami własności intelektualnej oraz generowanym dochodem z tych praw. W konsekwencji korzyści wynikające z ulgi podatkowej uzależnione są od zakresu działalności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez podatnika, a koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową mają bezpośredni wpływ na wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, będącego podstawą opodatkowania w IP Box.

W przypadku gdy wartość wzoru nexus jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Jeżeli wartość wzoru nexus wynosić będzie 0 (może się tak zdarzyć np. gdy podatnik nie poniesie jakichkolwiek wydatków na działalność badawczo-rozwojową) wówczas nie będzie on mógł zastosować preferencyjnego opodatkowania IP Box.

 

Stawka podatku

W przypadku preferencyjnego opodatkowania w IP Box stawka podatku dochodowego wynosi 5% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej obliczony w następujący sposób:

Stawka podatku

 

Roczne zeznanie podatkowe PIT/IP

Programiści korzystający z ulgi IP Box są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnęli kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W celu rozliczenia podatku dochodowego dotyczącego kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wypełnić należy PIT/IP, który jest załącznikiem do PIT-36 albo PIT-36L. PIT/IP wygląda następująco:

Deklaracja PIT/IP

 

W sekcji “B” podatnik powinien podać ilość kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wytworzonych, ulepszonych lub rozwiniętych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej:
Dane dotyczące kwalifikowanych praw własności intelektualnej PIT/IP

 

W rubryce C podać trzeba informacje dotyczące łącznych przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów i strat uzyskiwanych z kwalifikowanych praw:
Deklaracja PIT/IP

 

Obowiązki podatników korzystających z IP Box

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ponadto w prowadzonych księgach rachunkowych programiści są obowiązani do wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego.

Ewidencja IP Box

Obowiązkiem podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów jest prowadzenie ewidencji, przeznaczonej wyłącznie na potrzeby IP Box. Prowadzenie wspomnianej ewidencji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w IP Box. Wyliczenia z ewidencji IP Box są podstawą do przygotowania deklaracji PIT/IP. Przepisy prawa nie określają jak powinna wyglądać ewidencja (nie ma normatywnego wzoru, będącego np. załącznikiem do rozporządzenia). Ustawa o PIT określa wyłącznie jakie elementy (dane) powinna ona zawierać. Poniżej zrzut ekranu przykładowej ewidencji IP Box.

Ewidencja ip box

Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box. Jednak dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.07.2020 r., I SA/Go 115/20:
Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty. W niniejszej sprawie organ pominął cel stworzenia ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmując, że sporządzenie tej ewidencji dopiero na potrzeby rozliczenia spowoduje, że będzie prowadzona nienależycie. Część podatników dopiero w tym okresie powzięła nie tylko zamiar skorzystania z preferencji “IP Box”, ale przede wszystkim z uwagi na sugerowaną przez Ministerstwo Finansów zasadność uprzedniego uzyskania interpretacji indywidualnej, ostateczną decyzję o skorzystaniu z niej i tak odłożyła na moment uzyskania pozytywnej interpretacji. Przyjęcie za prawidłowe prezentowanego przez organ podatkowy o biężącym prowadzeniu ewidencji od początku 2019 roku spowodowałoby brak możliwości skorzystania w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. z ulgi IP Box.

Dodatkowe informacje na temat tego jak prowadzić ewidencję IP Box i co powinna ona zawierać w akapicie poniżej: Interpretacje podatkowe dotyczące IP Box.

 

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

Minister Finansów w dniu 15 lipca 2019 r., działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wydał objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów z prawa własności intelektualnej – IP Box. Przed zastosowaniem 5% preferencyjnej stawki IP Box, należy zapoznać się dokładnie z tym dokumentem.

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

Warto również zwrócić uwagę na następujące stanowisko Ministerstwa Finansów, które przedstawił na stronie 32 objaśnień podatkowych:

W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Interpretacje podatkowe dotyczące IP Box

Podatnicy często decydują się na złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką w ramach IP Box. Organ wydający indywidualną interpretację podatkową powinien odnieść się do wszystkich wątpliwości, które opisane zostały we wniosku. Za błędną uznać należy taką praktykę Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która polega na ustosunkowaniu się wyłącznie do jednego lub części zagadnień (wątpliwości) przedstawionych przez podatnika we wniosku o interpretację podatkową z pominięciem pozostałych.

Elementy ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23.01.2020 r., 0115-KDIT1.4011.49.2019.2.MST:

Jak wynika z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, w odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji powinno się m.in.:

wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których Wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim poprzez wskazanie rodzaju kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz przepisów, na podstawie których prawo to podlega ochronie),

■ wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

■ wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde takie prawo.

Wobec powyższego, odrębna ewidencja ma nie tylko na celu ustalenie przychodów, kosztów, dochodu łącznie z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale przede wszystkim jej celem jest ustalenie przychodów, kosztów, dochodu z każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej odrębnie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 08.11.2019 r.,  nr 0113-KDIPT2-3.4011.508.2019.2.PR:

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja – zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego wg skali bądź podatkiem liniowym.

Taka odrębna ewidencja, oprócz dat dokumentów księgowych, ich numerów oraz kwot z nich wynikających, powinna także:

1) wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z których wnioskodawca uzyskuje przychody (przede wszystkim, jaki to jest rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów prawa te podlegają ochronie),

2) wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3) wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

W odniesieniu do ewidencji IP BOX najistotniejsza jest sprawdzalność i prawidłowość informacji, o których mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT.

IP Box a zaliczki na podatek dochodowy

Czy w trakcie roku podatkowego programista może obliczać zaliczki na podatek dochodowy według uprzywilejowanej 5% stawki wynikającej z ulgi IP Box, czy może jednak powinien naliczać je na zasadach ogólnych? W objaśnieniach ogólnych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP Box z dnia 15 lipca 2019 r. wyrażony został  pogląd, że zaliczki na podatek dochodowy podatnik powinien naliczać na zasadach ogólnych:

W konsekwencji podatnik najprawdopodobniej wybierze zastosowanie preferencji IP Box, by skorzystać z preferencyjnego 5% opodatkowania wobec dochodów uzyskanych w 2020 r. Zaliczki na podatek dochodowy podatnik zapłaci na bieżąco w 2020 r. na zasadach ogólnych i dopiero w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia 2021 r., obliczając podatek do zapłaty zastosuje 5% stawkę z IP, a 14% różnicę w podatku zapłaconym na bieżąco w postaci zaliczek na podatek potraktuje jak nadpłatę podatku.

Jednakże w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 9 stycznia 2020 r. (0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD) Dyrektor KIS uznał, że zaliczki na podatek dochodowy, w tej części dochodu, który podlega pod ulgę IP Box, programista może naliczać według 5% stawki właściwej dla tej ulgi:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego wytworzonego przez Wnioskodawcę od podstaw lub na skutek rozwoju lub ulepszenia programu istniejącego, co do którego Wnioskodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe), które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca może:

► w zeznaniu rocznym za 2019 r. rozliczyć dochód z ww. tytułu z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%, a następnie

► od początku roku 2020 odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. dochodu z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2020 r. (0111-KDIB1-2.4011.39.2020.2.AK) Dyrektor KIS wyraził odmienny pogląd:

Wskazać również należy, że Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r., dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box stwierdziło jednoznacznie, że dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Podatnicy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, przez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy.

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczący ulgi IP Box

Kancelaria prawna Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oferuje wsparcie prawne w zakresie stosowania przepisów dotyczących ulgi IP Box, w tym przede wszystkim przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego IP Box oraz zastępstwo prawne w postępowaniu podatkowym przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie tej interpretacji.

Oferta IP Box obejmuje następujące czynności:Oferta IP Box
► wstępną analizę sprawy (czy spełnione są podstawowe warunki do korzystania z ulgi IP Box),
► przesłanie pytań dotyczących opisu stanu faktycznego, istotnych dla sporządzenia wniosku o interpretację podatkową,
analizę prawną umów zawartych z kontrahentami pod kątem spełnienia wymogów uprawniających do skorzystania ulgi IP Box,
► przygotowanie wniosku o interpretację podatkową,
► reprezentowanie w postępowaniu o wydanie interpretacji, w tym odpowiedzi na ewentualne wezwania KIS o uzupełnienie wniosku,
► przesłanie wzoru ewidencji prowadzonej na potrzeby IP Box,
► przygotowanie deklaracji podatkowej (korekty deklaracji podatkowej) uwzględniającej dochód z zastosowaniem 5% ulgi IP Box.

Wniosek oraz pełnomocnictwoWniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego składany jest wyłącznie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej IP Box każdorazowo wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. Niekorzystna interpretacja podatkowa może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego. Sąd ten jest związany zarzutami skargi oraz treścią wniosku o interpretację w zakresie stanu faktycznego.

ip box WrocławIP Box Wrocław to oferta skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek) mających siedzibę we Wrocławiu lub w najbliższej okolicy. Chcąc skorzystać z usługi IP Box Wrocław mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza w zakładce kontakt lub wysłać wiadomość mailową, podając krótki opis swojej działalności.

Wniosek o interpretację podatkową

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe – różnice

Wśród podatników od lat funkcjonuje przekonanie, że wszystkie działania podejmowane przez urzędników urzędu skarbowego odbywają się w ramach kontroli podatkowej. Czy jest to pogląd słuszny?

Podzielona płatność VAT

Na czym dokładnie polega split payment VAT? Co to jest rachunek VAT i kto może przelać na niego pieniądze? Czy podatnik VAT decydujący się na rozliczenie w systemie split payment może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

IP Box a dochód uzyskany za granicą – czy można skorzystać ze stawki 5%?

W jakim przypadku można przyjąć, że dochód z kwalifikowanych IP został uzyskany za granicą? Czy podatnik uzyskujący za granicą dochód z kwalifikowanych IP może skorzystać z z preferencyjnej 5-procentowej stawki podatkowej (IP Box)?

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank