Nasza kancelaria oferuje doradztwo prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym. Zapewniamy również pomoc prawną w zakresie obrotu nieruchomościami (sprzedaż lub zakup nieruchomości, umowy najmu, dzierżawy itp.). Doradzamy przy komercjalizacji powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych i logistycznych. Analizujemy także skutki podatkowe transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

Wsparcie prawne dla podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjno-budowlanym

Jako kancelaria prawna doradzamy inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom robót budowlanych oraz projektantom. Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje w szczególności:

przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, identyfikację ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości i wskazanie sposobu usunięcia lub ograniczenia tych ryzyk,

przygotowanie i opiniowanie umów zakupu nieruchomości (w tym umów warunkowych i umów przedwstępnych) oraz wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,

reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w zakresie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę,

doradztwo prawne w zakresie umów dotyczących finansowania inwestycji (np. umowy z bankami i ich zabezpieczenia) oraz pomoc w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,

sporządzenie i weryfikację umów związanych z realizacją inwestycji (m.in. umów o generalną realizacją inwestycji, umów o roboty budowlane, w tym opartych na FIDIC, umów o podwykonawstwo, umów o prace projektowe, umów o pełnienie nadzoru inwestorskiego) oraz wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,

doradztwo prawne i reprezentowanie w sporach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego (w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz w trakcie mediacji) – np. dotyczących wynagrodzenia za roboty budowlane, kar umownych, roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami

Nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) zapewniają pomoc w transakcjach zbycia, nabycia, najmu lub dzierżawy nieruchomości obejmującą m.in.:

sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence nieruchomości),

przygotowanie i analizę umów zbycia/nabycia nieruchomości (w tym umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, umów warunkowych, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, umów przenoszących własność nieruchomości) oraz wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,

doradztwo prawne w zakresie umów związanych z finansowaniem transakcji (np. umowy kredytu), w tym analizę takich umów oraz pomoc w negocjacjach poprzedzających ich zawarcie,

sporządzanie i opiniowanie umów najmu lub dzierżawy (w tym umów build-to-suit, transakcji sale and leaseback) oraz pomoc w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,

pomoc przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń na nieruchomości (np. hipoteka, służebności),

doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami (w tym m.in. analizę skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości w zakresie VAT, PCC i podatku dochodowego oraz uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej).

Zapraszamy do kontaktu

☎ +48 608 854 279
✉ mz@szymalazaremba.pl

Modele współpracy z kancelarią:

Stała obsługa prawna

Model współpracy dedykowany Klientom, którzy potrzebują stałego wsparcia wykwalifikowanego prawnika (radcy prawnego lub adwokata). Jest to model przeznaczony w szczególności dla firm budowlanych, deweloperów i inwestorów dokonujących częstych transakcji na rynku nieruchomości.

Doraźna pomoc prawna

Model współpracy z Klientami, którzy poszukują wsparcia prawnego w konkretnej sprawie (np. przygotowania umowy sprzedaży nieruchomości, sprawdzenia umowy deweloperskiej itp.).

Zobacz więcej:

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie umów najmu i dzierżawy oraz w procesach komercjalizacji nieruchomości.

Nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) zapewniają pomoc prawną obejmującą w szczególności:

wsparcie w negocjowaniu warunków najmu lub dzierżawy nieruchomości,

przygotowywanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym umów build-to-suit,

doradztwo prawne w procesach komercjalizacji powierzchni biurowych, handlowych, produkcyjnych i magazynowo-logistycznych,

przygotowanie umów o zarządzanie nieruchomością,

sporządzenie umów współwłaścicieli określających sposób korzystania z nieruchomości (umów quad usum),

monitorowanie prawidłowości wykonywania zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wsparcie w razie sporu dotyczącego realizacji umowy,

analizę zawartych umów najmu lub dzierżawy pod kątem możliwości wcześniejszego rozwiązania (wypowiedzenia),

sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie aneksów do umów najmu lub dzierżawy,

dochodzenie roszczeń z tytułu umów najmu lub dzierżawy (np. o zapłatę czynszu), a także obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Jako kancelaria prawna zapewniamy kompleksową obsługę prawną przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich.

Nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) oferują doradztwo prawne dla deweloperów obejmujące w szczególności:

założenie spółki celowej dla realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego,

przeprowadzenie audytu (due diligence) nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie deweloperskie,

reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych (m.in. w zakresie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę),

doradztwo prawne w zakresie umów związanych z finansowaniem przedsięwzięcia deweloperskiego,

przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów w procesie budowlanym (np. umów o roboty budowlane),

weryfikację umów z dostawcami mediów oraz wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,

udzielanie porad prawnych i bieżące konsultacje prawne w trakcie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego,

sporządzanie umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów przedwstępnych oraz umów o przeniesienie własności,

przygotowanie procedury obsługi zgłoszeń reklamacyjnych klientów,

sporządzanie pism do kontrahentów i urzędów,

doradztwo prawne w zakresie roszczeń zgłaszanych przez klientów,

reprezentowanie w sporach z wykonawcami robót budowlanych (w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz w trakcie mediacji),

windykacja należności.

Obsługa prawna deweloperów - Wrocław i inne miasta

Zapewniamy obsługę prawną nie tylko dla firm deweloperskich z Wrocławia, ale z całej Polski.

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne dla firm budowlanych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców z branży budowlanej oferujemy wsparcie doświadczonego prawnika (radcy prawnego lub adwokata) obejmujące:

opiniowanie umów o roboty budowlane, umów o podwykonawstwo, umów o dostawę materiałów budowlanych itp.,

wsparcie w negocjacjach prowadzonych z inwestorem, generalnym wykonawcą, podwykonawcami, dostawcami materiałów itp.,

doradztwo prawne z zakresu prawa zamówień publicznych,

sporządzanie pism do inwestora, podwykonawców i innych kontrahentów,

obronę przez nieuzasadnionymi roszczeniami kontrahentów (np. z tytułu kar umownych),

windykacja należności, w szczególności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych,

reprezentowanie w sporach budowlanych (w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz w trakcie mediacji).

Obsługa prawna branży budowlanej - Wrocław i inne miasta

Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorców z branże budowlanej nie tylko z Wrocławia i okolic (Wałbrzych, Świdnica, Opole, Jelenia Góra, Legnica, Lubin), ale z całej Polski.

Oferta naszej kancelarii prawnej obejmuje kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Świadczona przez naszych prawników (adwokata, radcę prawnego) obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych polega m.in. na:

sporządzaniu, analizie i opiniowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem wspólnoty (uchwał, regulaminów, umów itp.),

zapewnieniu obsługi prawnej zebrań wspólnoty mieszkaniowej,

udzielaniu porad prawnych w bieżących sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną,

doradztwie prawnym w zakresie praw i obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej,

dochodzeniu roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji oraz reprezentowaniu wspólnoty mieszkaniowej w sporach z deweloperem,

przedsądowej i sądowej windykacji zaległości z tytułu zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,

reprezentowaniu w postępowaniach sądowych (np. w sprawie dotyczącej zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej).

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną i doradztwo podatkowe przy zbywaniu nieruchomości.

Oferowane przez nas usługi obejmują w szczególności:

doradztwo w zakresie optymalnych prawnie i podatkowo sposobów zbycia nieruchomości,

pomoc w uzyskaniu wymaganych zgód na zbycie nieruchomości,

przygotowanie i opiniowanie umów zbycia nieruchomości (w tym umów przedwstępnych i umów przenoszących własność),

doradztwo w zakresie optymalnych sposobów zabezpieczenia interesów sprzedającego w umowie sprzedaży nieruchomości,

wsparcie w trakcie negocjacji poprzedzających zawarcie umowy zbycia (sprzedaży) nieruchomości,

analizę skutków podatkowych zbycia nieruchomości, w szczególności na gruncie VAT, PCC i podatku dochodowego,

złożenie wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,

reprezentowanie Klienta w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym w razie sporu z organem podatkowym.

Nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) zapewniają również kompleksowe wsparcie przy wnoszeniu nieruchomości do spółek handlowych. Oferujemy też doradztwo prawne i podatkowe przy wycofywaniu nieruchomości ze spółek.

Jako kancelaria prawna oferujemy kompleksową pomoc prawną przy zakupie nieruchomości.

Nasz prawnik od nieruchomości zapewnia wsparcie obejmujące w szczególności:

analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence),

identyfikację ryzyk prawnych związanych z nabyciem nieruchomości oraz wskazanie sposobu ograniczenia lub wyeliminowania tych ryzyk,

pomoc w uzyskaniu wymaganych zgód na nabycie (zakup) nieruchomości,

sporządzenie lub weryfikację umowy zakupu nieruchomości (w tym umowy przedwstępnej i przenoszącej własność),

pomoc w negocjacjach ze sprzedającym poprzedzających zawarcie umowy nabycia (zakupu) nieruchomości,

doradztwo prawne w zakresie umów dotyczących finansowania, w szczególności umów z bankami oraz zabezpieczeń takich umów.

Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi.

Zapewniamy w szczególności:

przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości rolnej,

pomoc w uzyskaniu zgody KOWR na nabycie nieruchomości rolnej,

przygotowanie i opiniowanie umów zbycia/nabycia nieruchomości rolnych,

pomoc przy wyłączaniu gruntów z produkcji rolniczej,

sporządzanie i weryfikację umów dzierżawy nieruchomości rolnych.

Klientom indywidualnym zapewniamy wsparcie prawne przy zakupie lokalu od dewelopera, w tym sprawdzenie umowy deweloperskiej.

Doradztwo prawne dla Klientów planujących zakup lokalu od dewelopera obejmuje w szczególności:

sprawdzenie projektu umowy deweloperskiej,

weryfikację załączników do umowy deweloperskiej,

sprawdzenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oraz informacji o deweloperze,

analizę umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej i umowy przenoszącej własność,

omówienie projektu umowy ze wskazaniem postanowień niekorzystnych i wymagających zmian,

przygotowanie przez radcę prawnego odpowiednich postanowień umowy chroniących interesy Klienta,

pomoc w negocjacjach z deweloperem.

Prawo nieruchomości i prawo budowlane – artykuły

W Strefie Wiedzy, czyli blogu prowadzonym przez naszą kancelarię prawną, publikujemy m.in. artykuły dotyczące prawa nieruchomości oraz prawa budowlanego. Nasi eksperci (adwokat, radca prawny) opisują w nich w szczególności zagadnienia prawne związane z procesem inwestycyjno-budowlanym, a także obrotem nieruchomościami. Zapraszamy do zapoznania się artykułami poświęconymi tej tematyce.

analiza umowy deweloperskiej Wrocław kancelaria

Umowa deweloperska – podstawowe informacje

Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa własności lokalu mieszkalnego, prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. W artykule nasz radca prawny omawia podstawowe zagadnienia związane z umową deweloperską.

radca prawny nieruchomości Wrocław

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej umowa ta uważana jest za niezawartą. W konsekwencji nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty deweloperowi ceny przewidzianej w umowie deweloperskiej, a deweloper nie będzie zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego. W jakich przypadkach nabywca można odstąpić od umowy deweloperskiej? Czy przepisy wskazują jakiś konkretny termin, w którym nabywa może skorzystać z tego prawa? Czy uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej przysługuje także deweloperowi? Nasz prawnik przygotował artykuł, w którym odpowiada na te pytania.

prawnik od nieruchomości Wrocław

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Aport nieruchomości do spółki z o.o. może mieć miejsce bądź na etapie zakładania spółki z o.o., bądź później – w ramach podwyższenia kapitału zakładowego istniejącej już spółki. Poza prawem własności nieruchomości, wkładem niepieniężnym (aportem) do nowo zakładanej spółki z o.o. mogą być też udział w prawie własności nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego. W artykule nasz radca prawny wyjaśnia jakich formalności trzeba dopełnić przy wnoszeniu nieruchomości jako wkładu do spółki z o.o. Odpowiada też na pytanie czy wniesienie nieruchomości jest możliwe w przypadku spółki S24.

prawnik od nieruchomości Wrocław

Skutki podatkowe wycofania nieruchomości ze spółki jawnej

Dość często zdarza się, że wspólnicy decydują się wycofać nieruchomość ze spółki jawnej i przenieść ją do swojego majątku prywatnego. Może to wynikać na przykład ze zmiany strategii biznesowej. Sama czynność wycofania nieruchomości ze spółki jawnej i przeniesienia jej do prywatnych majątków wspólników nie jest specjalnie czasochłonna. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości z majątku spółki do majątków wspólników trzeba jednak starannie przeanalizować konsekwencje podatkowe takiego ruchu. Z artykułu naszego prawnika dowiedzą się Państwo, jakie stanowisko odnośnie skutków podatkowych wycofania nieruchomości ze spółki jawnej zajmują obecnie organy podatkowe.

obsługa prawna deweloperów Wrocław

Sprzedaż gruntu a VAT –  kiedy sprzedaż prywatna, a kiedy obrót profesjonalny?

Na podstawie samych przepisów ustawy o VAT trudno wyznaczyć wyraźną linię demarkacyjną pomiędzy sprzedażą gruntu (działki) w ramach obrotu profesjonalnego (który podlega opodatkowaniu podatkiem VAT) a sprzedażą prywatną (niepodlegającą VAT). Kryteria różnicujące profesjonalną sprzedaż działki od sprzedaży prywatnej wynikają z ukształtowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Nasz adwokat specjalizujący się w podatkowych aspektach obrotu nieruchomościami przygotował artykuł, w którym analizuje, kiedy sprzedaż gruntu (działki) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT, a w jakich sytuacjach sprzedaż gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

adwokat od nieruchomości Wrocław

Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej a VAT

Czy przeniesienie nieruchomości do majątku prywatnego wspólników spółki cywilnej z zamiarem dalszego wynajmu podlega opodatkowaniu VAT? Czy w związku z wycofaniem nieruchomości ze spółki cywilnej w celu jej wynajmowania w ramach najmu prywatnego trzeba dokonać korekty podatku naliczonego? Zagadnień tych dotyczy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2023 roku, znak: 0112-KDIL1-1.4012.235.2023.3.DS. Z wnioskiem o wydanie tej interpretacji wystąpili małżonkowie, którzy byli wspólnikami spółki cywilnej mającej status czynnego podatnika podatku VAT. Kilka lat wcześniej do majątku spółki cywilnej nabyli nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym.

zakup nieruchomości prawnik Wrocław

Czy sprzedaż nieruchomości podlega VAT?

Na podstawie samych przepisów ustawy o VAT trudno wyznaczyć wyraźną linię demarkacyjną pomiędzy sprzedażą gruntu w ramach obrotu profesjonalnego (który podlega VAT) a sprzedażą prywatną (niepodlegającą VAT). Kryteria różnicujące sprzedaż profesjonalną od sprzedaży prywatnej wynikają z ukształtowanej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat linii orzeczniczej NSA. W artykule nasz adwokat analizuje orzecznictwo sądowe dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży gruntu. Kiedy sprzedaż gruntu będzie dokonana w ramach zarządu majątkiem prywatnym, a kiedy sprzedaż taka może być uznana za dostawę wykonaną w ramach obrotu profesjonalnego?

sprzedaż nieruchomości prawnik Wrocław

Podatek od sprzedaży nieruchomości – PIT

Środki pieniężne uzyskane przez podatnika ze sprzedaży nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zalicza się do źródła przychodu, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości. W artykule adwokat z naszej kancelarii odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące podatku dochodowego (PIT) od sprzedaży nieruchomości. W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości? Jakie są skutki podatkowe sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od końca roku, w którym zostało ono nabyte? Kiedy przychody ze sprzedaży nieruchomości mogą zostać przyporządkowane na gruncie ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej?

nieruchomości prawnik Wrocław

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

W kwestii tego, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości – spółka cywilna, czy jej wspólnicy, w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane były dotychczas dwa stanowiska. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 25.04.2008 r., sygn.: II FSK 226/07 i II FSK 227/07. W myśl drugiego stanowiska podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej. Pogląd taki NSA wyraził np. w postanowieniu z 16.12.2014 r., sygn.: II FSK 2985/12. Rozbieżności te zostały ostatecznie rozstrzygnięte uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów NSA z 13.03.2017 r., sygn.: II FPS 5/16.