Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w tym:

Indywidualna interpretacja podatkowa jest narzędziem pozwalającym podatnikom na weryfikację zgodności przyjętej przez nich wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią organów podatkowych. Wyłączną drogą do uzyskania przez podatnika takiego stanu rzeczy jest wystąpienie przez niego z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Wszelkie inne informacje lub zapewnienia otrzymane przez telefon od urzędników skarbowych nie tworzą takiego stanu ochrony podatnika, jaki wynika z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Wniosek o indywidualną interpretację podatkową musi zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Oba te elementy wniosku są istotne dla końcowego efektu tzn. uzyskania korzystnej dla podatnika indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Wniosek o interpretację indywidualną

Interpretacje prawa podatkowego

Indywidualna interpretacja podatkowa ma na celu rozwianie niepewności, w jakiej znajduje się podatnik. We wniosku podatnik powinien opisać zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest zbliżony do opinii prawnej, która również zawiera opis stanu faktycznego, przytoczenie przepisów prawa, wywód prawny oraz wnioski końcowe.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki zalicza się do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Jakie są przesłanki odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki? Jaki jest zakres tej odpowiedzialności oraz jak kształtuje się przedawnienie tej odpowiedzialności?

Opodatkowanie kryptowalut

Podatek od kryptowalut

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego, dotycząca dochodów uzyskiwanych przez podatnika ze sprzedaży kryptowalut, będzie go chroniła podczas ewentualnej kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej. Istotne jest to, aby stan faktyczny opisany we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej odpowiadał stanowi faktycznemu przedstawionemu przez organ podatkowy w decyzji podatkowej.

Stawka VAT – nomenklatura scalona CN

Stawka VAT

Stawka VAT jest czynnikiem, który wpływa na wysokości ceny danego towaru albo usługi. Z tego też powodu podatnicy powinni na bieżąco śledzić zmiany w przepisach ustawy o VAT. Nomenklatura scalona jest 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego (HS). Nomenklatura scalona jest systemem kodowania i klasyfikacji towarów. Powstała ona w wyniku połączenia nomenklatur Wspólnej Taryfy Celnej i Nimexe.

Zmiany w CIT oraz PIT w 2021 roku

blank

Początek roku jak zwykle obfituje w wiele zmian w prawie podatkowym. Do najważniejszych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w 2021 roku zaliczyć trzeba: opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, estoński CIT, obowiązek informowania o strategii podatkowej, wprowadzenie tzw. spółek nieruchomościowych. Niepewność odnośnie do skutków podatkowych w zakresie CIT oraz PIT może zostać wyeliminowana przez złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową.

IP BOX

IP BOX

Od 1 stycznia 2019 r. w PIT oraz CIT obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej. W przypadku wątpliwości czy podatnik może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania w IP BOX powinien on złożyć do właściwego organu podatkowego wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.