w kategorii Spółki handlowe

likwidacja spółki wrocławRozwiązanie przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia procedury likwidacji i wykreślenia spółki z KRS. Dokonanie tych czynności skutkuje zakończeniem działalności spółki z o.o. i ustaniem jej bytu prawnego. Co warto wiedzieć o procesie likwidacji spółki z o.o.?

 

Jak przebiega procedura likwidacji spółki z o.o.?

Procedura likwidacji spółki z o.o. jest dość skomplikowana i czasochłonna. Wynika to z tego, że w  trakcie likwidacji wymagane jest podjęcie wielu czynności – zarówno faktycznych, jak i prawnych – mających na celu zakończenie działalności spółki.

Poniżej postaram się przedstawić najważniejsze czynności, które trzeba podjąć po to, by zlikwidować spółkę z o.o.

 

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. i związane z tym działania

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. stanowi konsekwencję zaistnienia zdarzeń określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Przyczyną rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. może być w szczególności podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Dzień podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. jest dniem otwarcia likwidacji spółki.

Od daty otwarcia likwidacji spółka prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w likwidacji” (np. XYZ spółka z o.o. w likwidacji).

Otwarcie likwidacji spółki powoduje wygaśnięcie prokury. W okresie likwidacji nie jest możliwe udzielenie prokury.

 

Uchwała wspólników jako przyczyna rozwiązania i likwidacji spółki z o.o.

W celu podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. konieczne jest – co do zasady – zwołanie zgromadzenia wspólników. Dla swej ważności uchwała taka wymaga zaprotokołowania przez notariusza. Koszty związane ze sporządzeniem przez notariusza aktu notarialnego zawierającego uchwałę o otwarciu likwidacji spółki to ok. 950 zł.

Wymogu zaprotokołowania uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. przez notariusza nie stosuje się do spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego na portalu S24. W przypadku spółki z o.o., zarejestrowanej z wykorzystaniem portalu S24, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki powinna być opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z o.o. wymaga większości dwóch trzecich głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki powzięcia takiej uchwały (np. wprowadza wymóg jednomyślności). Nie dotyczy to jednak przypadku, o którym mowa w art. 233 KSH. Zgodnie z tym przepisem:

likwidacja spółki adwokat wrocław[Art. 233 § 1 KSH]

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

W takim przypadku do powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. wystarczy bezwzględna większość głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu spółki z o.o., wspólnicy mogą jednocześnie podjąć uchwałę o wyborze likwidatora lub likwidatorów spółki. Jeżeli wspólnicy nie podejmą uchwały o wyborze likwidatora lub likwidatorów, to funkcja ta przypadnie automatycznie dotychczasowym członkom zarządu spółki, chyba że umowa spółki przewiduje inne rozwiązanie.

 

Zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki z o.o. do KRS

Fakt podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. oraz dane likwidatora lub likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy) i sposób reprezentowania spółki trzeba zgłosić do właściwego sądu rejestrowego – KRS (np. w przypadku spółki z o.o. mającej siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS).

Prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia ma każdy z likwidatorów. Termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 7 dni od dnia podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.

Zgłoszenie powinno być dokonane na odpowiednich urzędowych formularzach. Do zgłoszenia dołączyć należy w szczególności protokół zgromadzenia wspólników obejmujący uchwałę o rozwiązaniu spółki. Zgłoszenie podlega opłacie sądowej w wysokości 250 zł i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

 

Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarciu likwidacji oraz wezwanie wierzycieli

Niezależnie od zgłoszenia otwarcia likwidacji spółki do KRS, likwidatorzy mają obowiązek zamieścić ogłoszenie o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Ogłoszenie powinno być zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że umowa spółki wymaga dodatkowo ogłoszenia w inny sposób.

Opłata za ogłoszenie w MSiG ustalana jest za ilość znaków w ogłoszeniu (litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami), licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłata wzrasta o 30%. W praktyce należy liczyć się z opłatą ok. 550 zł.

 

Bilans otwarcia likwidacji i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. pociąga za sobą konieczność wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości (dalej: URach), a także sporządzenia tzw. bilansu otwarcia likwidacji.

Jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z URach, to trzeba pamiętać o konieczności zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki z o.o. w stan likwidacji oraz otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia likwidacji.

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych powinien być wykonany nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia postawienia spółki z o.o. w stan likwidacji. Zgodnie z URach, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (czyli na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji) trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe.

Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia otwarcia likwidacji. Likwidatorzy sporządzić też muszą tzw. bilans otwarcia likwidacji (obowiązek sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji wynika z KSH). W przypadku bilansu otwarcia likwidacji nie ma konieczności sporządzania rachunku zysków i strat na dzień otwarcia likwidacji ani informacji dodatkowej (które są wymagane w przypadku sprawozdania finansowego).

 

Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji i sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników spółki

Zarówno bilans otwarcia likwidacji, jak i sprawozdanie sporządzone na dzień poprzedzający postawienie spółki z o.o. w stan likwidacji trzeba przedstawić do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Obowiązek przedstawienia tych dokumentów zgromadzeniu wspólników spoczywa na likwidatorach spółki.

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. a rozliczenie roczne w CIT

W dniu poprzedzającym dzień otwarcia likwidacji kończy się rok podatkowy spółki z o.o. Wynika to z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT:

likwidacja spółki wrocławJeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

W związku z zakończeniem roku podatkowego spółki konieczne jest zrobienie rocznego rozliczenia podatkowego w CIT.

 

Czynności likwidacyjne podejmowane przez likwidatorów spółki z o.o.

Czynności podejmowane przez likwidatorów w toku likwidacji spółki z o.o. powinny zmierzać do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia przysługujących spółce wierzytelności, wypełnienia ciążących na spółce zobowiązań i upłynnienia jej majątku. Czynności te określa się jako czynności likwidacyjne.

W trakcie likwidacji spółki z  o.o. likwidatorzy – co do zasady – nie mogą wszczynać nowych interesów. Wszczęcie nowych interesów dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do ukończenia spraw będących już w toku.

Nieruchomości likwidowanej spółki likwidatorzy mogą zbyć w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Wszyscy znani spółce wierzyciele, których wierzytelności są bezsporne i wymagalne, powinni zostać spłaceni. Natomiast sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, likwidatorzy powinni złożyć do depozytu sądowego.

W okresie likwidacji spółki z o.o. nie można – nawet częściowo – wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przez spłaceniem wszystkich zobowiązań. Dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą wszystkich wspólników.

 

Podział między wspólników pozostałego majątku likwidowanej spółki z o.o.

Majątek likwidowanej spółki z o.o., pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli, nie może być podzielony między wspólników przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek ten powinien być podzielony między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki określa inne zasady podziału majątku.

Wierzyciele spółki z o.o., którzy się nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze nie podzielonego.

W przypadku, gdy po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki i wezwaniu wierzycieli wspólnicy otrzymają w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie mają obowiązku jej zwrotu w celu pokrycia należności wierzycieli spółki.

 

Zakończenie likwidacji spółki z o.o. i związane z tym działania

Zakończenie postępowania likwidacyjnego wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki (tzw. sprawozdanie likwidacyjne) oraz sprawozdania z czynności likwidatorów. Sprawozdanie likwidacyjne powinno zostać przedłożone do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników, a następnie ogłoszone w siedzibie spółki.

Ponadto – ze względu na brak spójności przepisów KSH z przepisani URach – z ostrożności wskazane jest sporządzenie dodatkowego sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (tj. na dzień podziału majątku pozostałego po likwidacji współki).

Jeżeli umowa spółki z o.o. nie określa osoby, której mają być oddane na przechowanie księgi i dokumenty spółki po jej likwidacji, osobę taką (przechowawcę) trzeba wskazać w uchwale wspólników.

Kolejnym wymaganym krokiem jest złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców wraz z sprawozdaniem likwidacyjnym i uchwałą o jego zatwierdzeniu. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 300 zł i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców spółka zostaje rozwiązana i przestanie istnieć.

Po prawomocnym wykreśleniu spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców należy zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego. Konieczne jest także zamknięcie rachunku bankowego oraz oddanie ksiąg i dokumentów spółki na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników.

 

Jak długo trwa likwidacja spółki z o.o.?

Trzeba liczyć się z tym, że w praktyce likwidacja spółki z o.o. trwa zazwyczaj ok. 8-10 miesięcy.

 

Ile wynoszą koszty likwidacji spółki z o.o.?

Na koszty likwidacji spółki z o.o. składają się koszty doradztwa prawnego i sporządzenia wymaganych dokumentów (ustalane indywidualnie) oraz następujące opłaty:

1) koszty sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego zwierającego uchwałę o otwarciu likwidacji spółki z o.o. – ok. 950 zł,

2) opłata sądowa od zgłoszenia otwarcia likwidacji spółki z o.o. do KRS – 250 zł,

3) ogłoszenie w MSiG o otwarciu likwidacji spółki z o.o.- 100 zł,

4) ogłoszenie w MSiG o rozwiązaniu spółki z o.o. wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności – ok. 550 zł,

5) wniosek o wykreślenie spółki z o.o. z KRS – 300 zł,

6) ogłoszenie w MSiG o wykreśleniu spółki z o.o. z KRS – 100 zł.

 

Likwidacja i rozwiązanie spółki z o.o. – doradztwo prawne

Zakres usług doradztwa prawnego naszej Kancelarii w związku z likwidacją i rozwiązaniem spółki z o.o. obejmuje w szczególności:

– przygotowanie projektu uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. oraz uchwały o powołaniu likwidatora lub likwidatorów;

– przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia otwarcia likwidacji spółki do KRS i złożenie ich w KRS;

– przygotowanie ogłoszenia o rozwiązaniu spółki z o.o. wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności i złożenie wniosku o zamieszczenie tego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

– przygotowanie projektu uchwały o zatwierdzeniu bilansu otwarcia likwidacji i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji;

– przygotowanie i złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego w związku z otwarciem likwidacji;

– przygotowanie projektów uchwał wymaganych w związku z zakończeniem likwidacji spółki (w tym uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania likwidatora lub likwidatorów z czynności podjętych w toku likwidacji, uchwały o udzieleniu likwidatorowi lub likwidatorom absolutorium, uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki);

– przygotowanie i złożenie w KRS wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

W przypadku zainteresowania likwidacją i rozwiązaniem spółki z o.o. zapraszamy do kontaktu.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jeżeli spółka z o.o. wyposażona została w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości, w trakcie istnienia takiej spółki pojawia się potrzeba zapewnienia jej dodatkowych środków finansowych na dalszą działalność. W tym celu wspólnicy mogą podjąć decyzję o dokapitalizowaniu spółki. Jednym ze sposobów wyposażenia spółki w dodatkowe środki finansowe jest właśnie podwyższenie kapitału zakładowego.

Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Kto może wystąpić z powództwem o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.? Jakie przyczyny mogą uzasadniać wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.? Jakie warunki muszą być spełnione, aby wyłączenie wspólnika było skuteczne?

Zmiana umowy spółki

Jak skutecznie dokonać zmiany umowy spółki? Jakie dokumenty należy złożyć do KRS, aby zarejestrować zmianę umowy spółki? Czy zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu?

Likwidacja działalności a VAT

Jak poprawnie rozliczyć VAT przy likwidacji działalności? Co to jest spis natury i kto ma obowiązek go sporządzić?

Marzena Zaremba
Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.