w kategorii Spółki handlowe

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.Przedsiębiorca wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić swoją firmę w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli np. w spółkę z o.o. Jedną z zalet przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym przedsiębiorcy za zobowiązania. Procedurę przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę oraz kwestię następstwa prawnego w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – procedura

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wymaga:

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia aktu założycielskiego spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Sporządzenie planu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Plan przekształcenia firmy wpisanej do CEIDG w spółkę z o.o. musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie tego planu.

Kodeks spółek handlowych wymaga też, aby do planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. dołączyć:

1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2) projekt aktu założycielskiego spółki;

3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia.

W przypadku, gdy przedsiębiorca przekształcany nie był zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wspomniane wyżej sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

 

Badanie przez biegłego rewidenta planu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta. Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta należy złożyć do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę przekształcanego przedsiębiorcy. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć do zbadania planu dwóch albo większą liczbę biegłych rewidentów.

Biegły rewident bada plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w zakresie jego poprawności i rzetelności. W toku badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta przekształcany przedsiębiorca zobowiązany jest – na pisemne żądanie biegłego – przedłożyć mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

Po zbadaniu planu przekształcenia biegły rewident – w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia – powinien sporządzić na piśmie szczegółową opinię i złożyć ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

 

Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o. trzeba sporządzić w formie aktu notarialnego. Oświadczenie to musi określać co najmniej:

1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca – spółka z o.o.;

2) wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 zł);

3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

 

Powołanie członków organów spółki z o.o., w którą przekształcona zostaje jednoosobowa działalność gospodarcza

Wymóg powołania organów spółki z o.o., w którą przekształcona zostaje jednoosobowa działalność gospodarcza, odnosi się do podjęcia uchwał o powołaniu:

1) zarządu, który w przypadku spółki z o.o. jest organem obligatoryjnym (czyli każda spółka z o.o. musi posiadać zarząd),

2) rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, których powołanie w przypadku spółki z o.o. jest fakultatywne, chyba że kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500.000 zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu (w takim przypadku ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne).

 

Zawarcie umowy spółki z o.o., w którą przekształcona zostaje jednoosobowa działalność gospodarcza

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki z o.o. powinna określać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 zł);

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Treść umowy spółki z o.o., w którą przekształcona zostaje jednoosobowa działalność gospodarcza, powinna być zgodna z treścią załączników, które dołączone były do planu przekształcenia.

 

Złożenie wniosku o wpis spółki z o.o., w którą przekształcona zostaje jednoosobowa działalność gospodarcza

Wniosek o wpis spółki z o.o., w którą przekształcona zostaje jednoosobowa działalność gospodarcza, powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu tej spółki. Sądem właściwym jest sąd rejestrowy miejsca siedziby spółki z o.o. (w przypadku spółki z o.o., która ma mieć siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS). Wniosek o wpis należy złożyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o. 

Wniosek powinien być złożony na urzędowych formularzach. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

➤ umowę spółki,

➤ oświadczenie o przekształceniu,

➤ listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu;

➤ zgodę osób upoważnionych do reprezentowania spółki na pełnienie przez nie funkcji (chyba że osoby te podpisały wniosek o wpis),

➤ nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,

➤ oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wszyscy wspólnicy wnieśli w całości wkłady na pokrycie kapitału zakładowego,

➤ jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, trzeba dołączyć dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego,

➤ dowód uiszczenia opłat (500 zł – za wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców oraz 100 zł – za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przedsiębiorca przekształcany staje się przekształconą spółką z o.o. z chwilą wpisu tej spółki do rejestru (tj. dzień przekształcenia). Z tym dniem przedsiębiorca przekształcany stanie się wspólnikiem spółki przekształconej. Spółce nadany zostanie nowy numer NIP i REGON.

O zmianie formy prowadzenia działalności trzeba zawiadomić w szczególności kontrahentów, banki i sąd wieczystoksięgowy (jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodziła nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania).

 

Złożenie wniosku o wykreślenie jednoosobowej działalności gospodarczej z CEIDG

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien złożyć wniosek o wykreślenie go z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek taki trzeba złożyć w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki z o.o. do KRS.

 

Złożenie wniosku o ogłoszenie w MSiG o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Wniosek o ogłoszenie w MSiG o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o. powinien być złożony niezwłocznie po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Wniosek należy złożyć na formularzu MSIG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej, podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji spółki z o.o. (nie ma wymogu działania przez wszystkich członków zarządu). Wniosek o ogłoszenie o przekształceniu może zostać złożony przez pełnomocnika.

Wysokość opłaty za ogłoszenie o przekształceniu w MSiG zależy od liczby znaków, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie.

 

Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przekształconej spółce z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wobec tego uprawnienia wynikające z udzielonych przedsiębiorcy zezwoleń lub koncesji przechodzą z mocy samego prawa na spółkę z o.o., chyba, że ustawa przewiduje w tym względzie inny tryb (np. art. 13 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym).

Podatkowe konsekwencje przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcona spółka z o.o. będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółka ta wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej). Nie jest to zatem pełna sukcesja podatkowa, ponieważ nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. Ustawodawca nie zdecydował się na uznanie spółki za sukcesora na zasadach takich, jak w przypadku innych podmiotów prawa handlowego, co do których przyjął sukcesję zupełną (prawa i obowiązki). Wobec treści art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej spółka z o.o., powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie wstępuje w obowiązki podatkowe osoby fizycznej, lecz jedynie w prawa związane z prowadzoną działalnością gospodarczą osoby fizycznej. Zatem powstała w wyniku przekształcenia spółka nie ma w postępowaniu podatkowym w sprawie określenia wysokości zobowiązania (tzw. postępowaniu wymiarowym) statusu strony, tak jak posiada ją podatnik – osoba fizyczna, która do czasu przekształcenia prowadziła we własnym imieniu działalność gospodarczą. Dlatego też spółka powstała w wyniku przekształcenia, w przypadku gdy została wydana decyzja na osobę fizyczną, nie będzie również stroną postępowania sądowoadministracyjnego.

W wyniku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie następuje sukcesja zobowiązań podatkowych, co oznacza, że obowiązek podatkowy powstały u przedsiębiorcy przekształconego po dniu przekształcenia w dalszym ciągu stanowi jego zobowiązanie podatkowe.

Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne przekształcanego przedsiębiorcy

W myśl Kodeksu spółek handlowych przekształcony przedsiębiorca – osoba fizyczna odpowiada solidarnie z przekształconą spółką z o.o. za zobowiązania cywilnoprawne przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przekształcanego przedsiębiorcy

Z kolei na podstawie art. 112b Ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka z o.o., powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, będzie odpowiadać całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W wyroku z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2630/12, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonać jej przekształcenia w jednoosobową spółkę z o.o., może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank