Zakładanie spółek | Prawo spółek | Wrocław

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa spółek, w szczególności:

  • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności (z uwzględnieniem aspektów podatkowych) i pomagamy w założeniu spółki,
  • zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną (powoływanie i odwoływanie członków organów spółki, zmiany umowy spółki, sporządzanie uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników, sporządzanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, reprezentowanie w postępowaniach przed KRS),
  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego spółek (due diligence) i pomagamy w negocjacjach poprzedzających nabycie (sprzedaż) udziałów lub akcji,
  • sporządzamy umowy sprzedaży (nabycia) udziałów lub akcji, umowy sprzedaży (nabycia) przedsiębiorstwa, umowy między wspólnikami lub akcjonariuszami (shareholders’ agreements), umowy inwestycyjne, kontrakty menedżerskie,
  • oferujemy wsparcie w procesie przekształcenia, podziału lub łączenia spółek oraz w procedurze likwidacji,
  • doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu,
  • pomagamy w trakcie sporów z innymi wspólnikami lub akcjonariuszami.

Kontakt:

Radca prawny

Marzena Zaremba
radca prawny

mz@szymalazaremba.pl
tel. +48 608 854 279

Rejestracja spółki z o.o.

Zakładanie spółek Wrocław

Założenie spółki z o.o. możliwe jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników. Założenie spółki z o.o. wymaga złożenia do sądu rejestrowego wszystkich wymaganych prawem dokumentów.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego – czy potrzebna jest zgoda małżonka?

Obsługa prawna spółek Wrocław

Czy potrzebna jest zgoda małżonka na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego – takie pytanie zadają osoby pozostające w związku małżeńskim, które planują zawrzeć umowę sprzedaży udziałów. Kwestia ta ma istotne znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy uzyskanie zgody małżonka na sprzedaż udziałów jest niemożliwe lub utrudnione.

Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

Zakładanie spółek Wrocław

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego?