Zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa spółek. Doradzamy przy zakładaniu i likwidacji spółki, a także przy przekształcaniu, połączeniu i podziałach spółek.

Nasi prawnicy oferują w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności (typu spółki i struktury organizacyjnej) z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • założenie spółki (w tym sporządzenie projektu umowy spółki lub statutu dopasowanych do Państwa potrzeb i zakładanych celów biznesowych, opracowanie kompletu dokumentów potrzebnych do rejestracji spółki, rejestrację spółki w KRS oraz przygotowanie zgłoszenia do urzędu skarbowego i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także – w razie potrzeby – przygotowanie regulaminu zarządu i regulaminu rady nadzorczej),
 • tworzenie spółek celowych, startupów technologicznych oraz spółek typu spin-off i spin-out,
 • pomoc w utworzeniu i rejestracji oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego,
 • tworzenie optymalnych prawnie i podatkowo struktur holdingowych (grup kapitałowych),
 • kompleksowe doradztwo w procesach reorganizacji spółek i grup kapitałowych, w tym przekształcenia spółek, połączenie spółek, podział spółki, a także przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.,
 • pełne wsparcie w procesie likwidacji spółki i wykreślenie spółki z KRS, a także doradztwo w rozwiązaniu spółki osobowej bez likwidacji.

Zakres usług naszej kancelarii obejmuje też:

 • sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów inwestycyjnych, umów między wspólnikami lub akcjonariuszami (shareholders’ agreements),
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek (np. powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej spółki, zmiana umowy spółki, sporządzanie uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, pomoc w przygotowaniu, zwoływaniu i prowadzeniu posiedzeń organów spółek),
 • zmianę wspólników i zmiany kapitałowe w spółce, w tym podwyższenie kapitału zakładowego spółki, dopłaty do spółki z o.o., wniesienie aportu, agio, umorzenie udziałów, obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 • kompleksowe wsparcie przy transakcjach zakupu lub sprzedaży udziałów w spółce lub przedsiębiorstwa spółki, w tym prowadzenie analiz stanu prawnego spółek (badanie due diligence), wsparcie w negocjacjach poprzedzających transakcję oraz sporządzanie umów sprzedaży (nabycia) udziałów lub akcji albo sprzedaży (nabycia) przedsiębiorstwa,
 • spory korporacyjne i konflikty między wspólnikami lub akcjonariuszami, w tym prowadzenie mediacji,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed KRS.

Zakładanie spółek

W zakres naszej oferty wchodzi założenie spółki handlowej dowolnego typu. Nasi prawnicy mogą Państwu pomóc zarówno w założeniu spółki osobowej, czyli:
► spółki jawnej,
► spółki partnerskiej,
► spółki komandytowej,
► spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.),
jak i spółki kapitałowej:
► spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),
► prostej spółki akcyjnej (P.S.A.),
► spółki akcyjnej (S.A.).

Pomagamy w tworzeniu spółek celowych, startupów technologicznych, spółek typu spin-off oraz spin-out.

Zajmujemy się zakładaniem i rejestracją spółek przede wszystkim dla Klientów z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. W razie potrzeby zapewniamy też pomoc w założeniu spółki Klientom z całej Polski.

Zakres usług naszej kancelarii w procesie założenia i rejestracji spółki ustalamy indywidualnie z Klientem. Pomoc radcy prawnego lub adwokata w założeniu i rejestracji spółki może mieć charakter kompleksowy albo dotyczyć wybranych przez Państwa aspektów lub czynności związanych z utworzeniem spółki.

W zależności od Państwa potrzeb usługi naszych prawników mogą obejmować w szczególności:
► spotkanie w celu omówienia Państwa oczekiwań i planów biznesowych,
► doradztwo w zakresie wyboru optymalnego typu spółki i jej struktury organizacyjnej,
► przedstawienie procedury zakładania wybranego typu spółki krok po kroku oraz dokładnych kosztów i opłat z jakimi wiąże się założenie spółki (opłata sądowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna itp.),
► przygotowanie umowy spółki dopasowanej do Państwa potrzeb i zakładanych celów biznesowych,
► asystowanie przy zawieraniu umowy spółki u notariusza lub zawarcie umowy spółki w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego naszym prawnikom,
► opracowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców,
► reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i rejestrację spółki w KRS,
► sporządzenie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-8 w zakresie danych uzupełniających;
► pomoc w przygotowaniu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w tym ustalenie beneficjentów rzeczywistych spółki).

Zlecając nam założenie spółki, możecie Państwo powierzyć naszym prawnikom załatwienie wszystkich niezbędnych formalności. W efekcie otrzymacie Państwo spółkę zarejestrowaną w KRS, posiadającą numery NIP i REGON.

Czas przygotowania projektu umowy spółki oraz kompletu pozostałych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki w sposób tradycyjny wynosi od 3 do 10 dni roboczych.

Wniosek o rejestrację spółki sąd rejestrowy (KRS) powinien rozpoznać nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do sądu. Z naszych doświadczeń wynika, że np. sąd rejestrowy we Wrocławiu zazwyczaj rejestruje spółki w tym terminie. Czasem jednak czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku przez sąd może być dłuższy (np. w okresie wakacyjnym, urlopowym).

Nasza kancelaria zawsze dokłada wszelkich starań, aby założenie spółki przebiegło szybko i sprawnie. W tym celu na bieżąco monitorujemy przebieg postępowania rejestrowego w KRS. W razie potrzemy składamy wniosek o przyspieszenie tego postępowania.

Założenie spółki i jej rejestracja w KRS pociągają za sobą następujące wydatki:
► koszty przygotowania przez radcę prawnego lub adwokata projektu umowy spółki oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki (wyceniane indywidualnie),
► opłata sądowa i opłata za ogłoszenie w MSiG (łącznie 600 zł przy spółce rejestrowanej tradycyjnie),
► podatek od czynności cywilnoprawnych (stawka: 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego w przypadku spółki kapitałowej),
► jeśli umowa spółki będzie sporządzana w formie aktu notarialnego – opłaty notarialne (wysokość taksy notarialnej zależy od wartości wkładów lub wysokości kapitału zakładowego).

Likwidacja spółek

Oferujemy pomoc w procedurze likwidacji wszystkich typów spółek handlowych, czyli:
► spółki jawnej,
► spółki partnerskiej
► spółki komandytowej,
► spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.),
► spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),
► spółki akcyjnej (S.A.).

Szczegółowy zakres doradztwa naszej kancelarii przy likwidacji i rozwiązaniu spółki ustalamy indywidualnie. Bierzemy przy tym pod uwagę Państwa oczekiwania, typ spółki oraz jej sytuację. Pomoc naszego prawnika w zakończeniu działalności spółki może mieć charakter kompleksowy (przeprowadzenie całej procedury likwidacji) albo może polegać na udzieleniu wsparcia przy wybranych przez Państwa czynnościach. W przypadku spółek osobowych nasza oferta obejmuje też rozwiązanie spółki bez prowadzenia likwidacji.

Przykładowy zakres usług doradztwa naszego radcy prawnego lub adwokata w związku z likwidacją i rozwiązaniem spółki z o.o.:
► przygotowanie projektu uchwały o rozwiązaniu spółki oraz uchwały o powołaniu likwidatora lub likwidatorów,
► sporządzenie kompletu dokumentów potrzebnych do zgłoszenia otwarcia likwidacji do KRS i  złożenie ich w KRS,
► przygotowanie ogłoszenia o rozwiązaniu spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności i złożenie wniosku o zamieszczenie tego ogłoszenia w MSiG,
► zapewnienie przez naszego prawnika koordynacji działań w procesie likwidacji, informowanie o wymaganych czynnościach i współpraca z biurem rachunkowym,
► sporządzenie projektu uchwały o zatwierdzeniu bilansu otwarcia likwidacji i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji,
► przygotowanie i złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego w związku z otwarciem likwidacji;
► przygotowanie projektów wszystkich uchwał wymaganych w związku z zakończeniem likwidacji spółki,
► przygotowanie i złożenie w KRS wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

Czas potrzebny do zakończenia działalności i rozwiązania spółki oraz związane z tym koszty zależą m.in od typu spółki. Znaczenie ma też sytuacja, w jakiej znajduje się dana spółka (jej zobowiązania, należności, liczba składników majątku, które wymagają spieniężenia).

Co do zasady, likwidacja spółek osobowych (np. spółki jawnej lub komandytowej) trwa krócej niż spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej). W przypadku spółek osobowych można też rozwiązać spółkę bez likwidacji (jest to wariant szybszy i tańszy).

Przy spółkach kapitałowych proces likwidacji jest bardziej złożony i sformalizowany. Na przykład likwidacja spółki z o.o. musi trwać co najmniej 6 miesięcy od dnia opublikowania w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (wynika to z przepisów). Na długość procesu likwidacji wpływa również sytuacja prawna konkretnej spółki (liczba zobowiązań, należności i składniki majątku wymagające spieniężenia). Dlatego w praktyce likwidacja spółki z o.o. trwa zazwyczaj około 8-9 miesięcy.

Jeśli chodzi o koszty likwidacji, to np. w przypadku spółki z o.o. obejmują one:
► opłaty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego zawierającego protokół z uchwałą o otwarciu likwidacji (maksymalna taksa wynosi w tym przypadku 750 zł netto + 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę wypisów; można negocjować z notariuszem opłatę niższą niż maksymalna),
► opłatę od zgłoszenia otwarcia likwidacji spółki z o.o. do KRS i związane z tym ogłoszenie w MSiG – 350 zł,
► opłatę za ogłoszenie w MSiG o rozwiązaniu spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności – ok. 450 zł (opłata ustalana jest za ilość znaków w ogłoszeniu, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie),
► koszty sporządzenia bilansów i sprawozdań dla potrzeb likwidacji (w przypadku sporządzania przez zewnętrzne biuro rachunkowe – zależą od cennika danego biura),
► opłatę od wniosku o wykreślenie spółki z KRS i związane z tym ogłoszenie w MSiG – 400 zł,
► koszty doradztwa prawnego w procesie likwidacji, w tym sporządzenia kompletu wymaganych dokumentów przez radcę prawnego lub adwokata (wynagrodzenie ustalane indywidualnie).

 Przekształcanie spółek

Przekształcenie spółki jest możliwe w przypadku wszystkich typów spółek handlowych, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, a także w przypadku spółki cywilnej.

Przekształcenia spółek mogą więc przebiegać w następujących kierunkach:
► spółkę kapitałową można przekształcić w spółkę osobową (np. spółka akcyjna może się przekształcić w spółkę komandytowo-akcyjną),
► spółka kapitałowa może ulec transformacji w inny typ spółki kapitałowej (np. spółka z o.o. może zostać przekształcona w spółkę akcyjną),
► możliwe jest przekształcenie spółki osobowej w spółkę osobową innego typu (np. przekształcenie spółki komandytowej w jawną),
► spółka osobowa może podlegać przekształceniu w spółkę kapitałową (np. spółka jawna w spółkę z o.o.),
► spółka cywilna może przekształcić się w handlową spółkę osobową (np. jawną) lub w spółkę kapitałową (np. spółkę z o.o.).

Możliwe jest też przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Nie może być natomiast przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Szczegółowy zakres doradztwa przy przekształceniu spółki ustalamy zawsze indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania Klienta, rodzaj przekształcenia i sytuację spółki.

Przedstawione niżej wyliczenie stanowi przykładowy zakres usług doradztwa prawnego przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną:
► analiza stanu prawnego spółki (w tym umowy spółki, posiadanych przez spółkę nieruchomości, konieczności uzyskania zgód kontrahentów na zmianę formy prawnej, posiadanych przez spółkę koncesji, licencji, zezwoleń itp.),
► zaplanowanie procesu przekształcenia i potrzebnych działań oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu;
► przygotowanie części prawnej planu przekształcenia oraz projektów dokumentów przekształceniowych (uchwały w sprawie przekształcenia, umowy spółki przekształconej i zawiadomień wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu);
► przygotowanie wymaganych wniosków do sądu rejestrowego (KRS) wraz z kompletem załączników oraz ich złożenie i działanie przed KRS;
► przygotowanie i złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
► po przekształceniu pomoc w sporządzeniu zgłoszenia aktualizacyjnego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także w uzyskaniu zgód urzędowych w związku z posiadanymi przez spółkę nieruchomościami, koncesjami, zezwoleniami, licencjami itp., dokonanie aktualizacji w sądzie wieczystoksięgowym, urzędach, rejestrach oraz przygotowanie projektu zawiadomienia kontrahentów spółki o przekształceniu.

Czas trwania procedury przekształceniowej zależy w szczególności od kierunku przekształcenia oraz sytuacji prawnej spółki. Na przykład przekształcenie spółki komandytowej w jawną trwa zazwyczaj ok. 2-3 miesiące. Z kolei przekształcenie w spółkę akcyjną trwa najdłużej. W trakcie tej procedury konieczne jest bowiem poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta, które trwa do 2 miesięcy.

Koszty związane z przekształceniem spółki obejmują w szczególności:
► koszt sporządzenia sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia,
► opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych (jeśli w wyniku przekształcenia nastąpi zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału spółki kapitałowej),
► opłaty: sądową, skarbową (w przypadku, gdy wniosek do KRS składany jest przez pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego) oraz za ogłoszenia w MSiG,
► wydatki związane z badaniem planu przekształcenia przez biegłego rewidenta (przy przekształceniu w spółkę akcyjną),
► opłaty związane z aktualizacją danych po przekształceniu w sądach, rejestrach, urzędach itp.,
► wynagrodzenie za doradztwo prawne w procesie przekształcenia.

 Połączenia spółek

Połączyć mogą się spółki kapitałowe (czyli spółka z o.o. i spółka akcyjna) – zarówno między sobą, jak i z handlowymi spółkami osobowymi (czyli np. ze spółką jawną lub komandytową). W przypadku łączenia się spółki kapitałowej i spółki osobowej spółką przejmującą lub nowo zawiązaną nie może być jednak spółka osobowa.
Możliwe jest także połączenie między handlowymi spółkami osobowymi – z tym, że może to nastąpić jedynie przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.
Dodatkowo w przypadku spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej w grę wchodzi też połączenie transgraniczne. Przy takim połączeniu spółka komandytowo-akcyjna nie może być jednak spółką przejmującą albo nowo zawiązaną.

Szczegółowy zakres doradztwa naszych prawników przy połączeniu spółek ustalamy indywidualnie, uwzględniając w szczególności Państwa oczekiwania, sposób połączenia, liczbę łączących się spółek i ich sytuację.

Usługi naszej kancelarii w zakresie połączenia spółek mogą obejmować w szczególności:
► przeprowadzenie audytu prawnego łączących się spółek oraz opracowanie strategii połączenia,
► zaplanowanie procesu połączenia i potrzebnych działań oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu,
► sporządzenie przez radcę prawnego lub adwokata projektów dokumentów połączeniowych: planu połączenia, uchwał o połączeniu spółek, zmian umowy/statutu spółki przejmującej lub umowy/statutu spółki nowo zawiązanej, sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, zawiadomień wspólników,
► zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego i złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania tego planu,
► przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia w MSiG,
► zapewnienie koordynacji działań w procesie połączenia oraz przygotowanie projektów zawiadomień pracowników i kontrahentów,
► przygotowanie wymaganych wniosków do sądu rejestrowego (KRS) wraz z kompletem załączników oraz ich złożenie i działanie przed KRS,
► sporządzenie i złożenie wniosku o publikację ogłoszenia o połączeniu spółek w MSiG,
► po połączeniu pomoc w sporządzeniu zgłoszenia aktualizacyjnego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także dokonanie aktualizacji w sądzie wieczystoksięgowym, urzędach, rejestrach itp.

Czas trwania procedury połączenia spółek zależy m.in. od rodzaju połączenia, sprawnej koordynacji działań podejmowanych przez zarządy łączących się spółek, tempa pracy biegłego rewidenta wyznaczonego do zbadania planu połączenia oraz sądu rejestrowego. W praktyce połączenie spółek trwa zazwyczaj około 5 do 9 miesięcy.

Połączenie spółek wiąże się m.in. z następującymi wydatkami:
► koszt dokonania wyceny majątku spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki,
► opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych,
► opłaty: sądowe, skarbowe (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do działania przed KRS adwokatowi lub radcy prawnemu) oraz za ogłoszenia w MSiG,
► wydatki związane z badaniem planu połączenia przez biegłego rewidenta (badanie planu połączenia nie zawsze jest wymagane),
► opłaty związane z aktualizacją danych po przekształceniu w sądach, rejestrach, urzędach itp.,
► wynagrodzenie prawnika doradzającego przy połączeniu spółek.

Rejestracja spółki z o.o.

Zakładanie spółek Wrocław

Założenie spółki z o.o. możliwe jest obecnie na dwa sposoby. Pierwszy sposób (uproszczony) polega na założeniu spółki z o.o. przy pomocy wzorca umowy udostępnionego na portalu S24. Drugi sposób (tradycyjny) wiąże się z wizytą u notariusza (umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest w formie aktu notarialnego). Założenie spółki z o.o. w sposób tradycyjny (“papierowy”) jest bardziej czasochłonne i wiąże się z wyższymi kosztami. Jego niewątpliwą zaletą jest jednak możliwość dopasowania umowy spółki z o.o. do potrzeb wspólników. Jak przebiega założenie spółki z o.o. krok po kroku? Jak długo trwa rejestracja spółki? Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

Na co uważać przy przekształceniu spółki

Obsługa prawna spółek

Zmiana formy prawnej spółki wymaga starannego przemyślenia i zaplanowania. Dlatego doradztwo prawne przy przekształceniu spółki nie powinno ograniczać się tylko do sporządzenia dokumentów wymaganych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych i złożenia wniosku o rejestrację przekształcenia w KRS. Rolą prawnika doradzającego w tym procesie jest także przeanalizowanie sytuacji prawnej firmy po to, by przekształcenie spółki przebiegło bez zakłóceń, a wspólnicy nie zostali zaskoczeni nieprzewidzianymi, negatywnymi skutkami restrukturyzacji. O czym w szczególności warto pamiętać, planując przekształcenie spółki?

Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Rejestracja spółek Wrocław

Podstawą żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. jest wystąpienie „ważnej przyczyny dotyczącej danego wspólnika”. Przepisy nie precyzują, jak należy rozumieć to wyrażenie. W orzecznictwie i literaturze przyjmuje się, że w grę wchodzić mogą zarówno przyczyny zawinione, jak i niezawinione przez wspólnika, np. wykorzystywanie przez wspólnika poufnych informacji o spółce do prowadzenia działalności konkurencyjnej, działanie na szkodę spółki, długotrwała choroba wspólnika. Kto może wystąpić z powództwem o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.? Do jakiego sądu złożyć pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki i ile wynosi opłata sądowa?

Likwidacja spółki z o.o.

likwidacja spółki Wrocław

Rozwiązanie przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia procedury likwidacji i wykreślenia spółki z KRS. Dokonanie tych czynności skutkuje zakończeniem działalności spółki z o.o. i ustaniem jej bytu prawnego. Otwarcie likwidacji spółki z o.o. stanowi konsekwencję zaistnienia zdarzeń określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Przyczyną rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. może być w szczególności podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.? Jak długo trwa? Ile wynoszą koszty likwidacji spółki z o.o.?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną wymaga następujących czynności: 1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, 2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną, 3) określenia wspólników prowadzących sprawy i reprezentujących spółkę jawną, 4) wpisania w KRS przekształconej spółki jawnej i wykreślenia przekształcanej spółki komandytowej. Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Co oznacza zasada kontynuacji i czy obowiązuje ona na gruncie prawa podatkowego?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Jeżeli spółka z o.o. wyposażona została w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości, w trakcie istnienia takiej spółki może pojawić się potrzeba zapewnienia jej dodatkowych środków finansowych na dalszą działalność. Decyzja o podniesieniu kapitału może też wynikać np. z chęci zwiększenia zdolności kredytowej spółki, uczynienia jej bardziej wiarygodną w oczach kontrahentów lub zwiększenia skali prowadzonej działalności. Jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Jak podwyższyć kapitał zakładowy i jakie wiążą się z tym obciążenia podatkowe?

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. Wrocław

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. może być sposobem na uproszczenie struktury i obniżenie kosztów działalności w przypadku, gdy firma działała dotąd w formie „sp. z o.o. sp.k.”. W szczególności połączenie spółek może nastąpić przez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o., czyli dotychczasowego komplementariusza. Dzięki temu zamiast struktury „sp. z o.o. sp.k.” (składającej się z dwóch podmiotów) pozostanie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z biznesowego punktu widzenia nastąpi zatem „przekształcenie sp. z o.o. sp.k.” w spółkę z o.o. Na czym polega połączenie spółek i jakie ma skutki? Jak wygląda proces łączenia się spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie zalety i ryzyka wiążą się z przejęciem spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?

Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej lub jawnej

Likwidacja spółki komandytowej Wrocław

Wystąpienie przesłanki rozwiązania spółki komandytowej lub jawnej, co do zasady, skutkuje przejściem spółki w fazę likwidacji. Celem likwidacji jest zakończenie bieżących interesów spółki, rozliczenie się z wierzycielami i dłużnikami spółki, upłynnienie jej majątku oraz podzielenie pozostałego majątku między wspólników. Likwidacja spółki komandytowej lub jawnej wiąże się zatem z koniecznością podjęcia szeregu czynności zmierzających do zakończenia działalności spółki. Jakie przyczyny powodują rozwiązanie spółki komandytowej lub jawnej? Kto może być likwidatorem spółki? Jakie konsekwencje ma otwarcie likwidacji? Jak przebiega likwidacja spółki komandytowej lub jawnej? Ile kosztuje proces likwidacji? Czy możliwe jest np. rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji?

Jak założyć spółkę jawną?

Założenie spółki jawnej Wrocław

Założenie spółki jawnej jest mniej skomplikowane niż np. założenie spółki z o.o. Niemniej, aby skutecznie założyć spółkę jawną, trzeba dopełnić kilku formalności. Rejestracja spółki jawnej może nastąpić albo poprzez portal S24, albo w sposób tradycyjny. W tym drugim przypadku potrzebne jest zawarcie umowy spółki jawnej w formie pisemnej oraz złożenie wniosku o wpis spółki do KRS. Wniosek składa się do sądu rejestrowego (KRS) właściwego ze względu na siedzibę spółki (np. jeśli siedzibą spółki jawnej ma być Wrocław, właściwy będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS). Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o założeniu spółki jawnej? Jak przebiega założenie spółki jawnej krok po kroku? Jaki jest koszt założenia spółki jawnej? Ile trwa rejestracja spółki?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Dotyczy to nie tylko firm z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale właściwie z całej Polski. Wyraźny wzrost popularności tego kierunku transformacji nastąpił w związku ze zmianą przepisów podatkowych. W artykule radca prawny z naszej kancelarii opisuje, jak przebiega proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jakie dokumenty trzeba sporządzić w trakcie tego procesu. Nasz prawnik wyjaśnia też, czy każda spółka komandytowa może być przekształcona w spółkę z o.o. Ponadto w artykule znajdziecie Państwo odpowiedź na pytanie, kiedy spółka komandytowa stanie się spółką z o.o.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie firmy

Firmę prowadzoną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) można przekształcić w spółkę kapitałową – np. w spółkę z o.o. Jedną z korzyści przejścia z JDG na spółkę jest ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym przedsiębiorcy. Aby zmienić formę prawną działalności, trzeba jednak dopełnić formalności wymaganych przez Kodeks spółek handlowych. Dlatego przeprowadzenie reorganizacji firmy warto powierzyć kancelarii specjalizującej się w przekształceniach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym nasz prawnik opisuje, jak przebiega przekształcenie JDG w spółkę z o.o. Jaką formę powinien mieć plan przekształcenia i czy musi być zbadany przez biegłego rewidenta?

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

blank

Aport nieruchomości do spółki z o.o. może mieć miejsce bądź na etapie zakładania spółki z o.o., bądź później – w ramach podwyższenia kapitału zakładowego istniejącej już firmy. Nasza kancelaria przygotowała artykuł, w którym wyjaśniamy, jak wnieść nieruchomość do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W artykule znajdziecie Państwo odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące tego zagadnienia. W szczególności nasz radca prawny odpowiada na pytanie, czy do skutecznego wniesienia nieruchomości do nowo zakładanej spółki wystarczy sama umowa spółki? Jak wnieść aportem nieruchomość w ramach podwyższenia kapitału zakładowego? Czy wniesienie aportu w postaci nieruchomości jest możliwe w przypadku spółki S24?