w kategorii Spółki handlowe

Rozwiązanie spółki z oo bez likwidacjiRozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji ma charakter wyjątkowy. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zasadą jest bowiem prowadzenie postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy właściwie w każdym momencie mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Natomiast rozwiązanie sp. z o.o. z pominięciem likwidacji nie zależy od woli wspólników, lecz jest skutkiem działania sądu rejestrowego. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy sąd może rozwiązać spółkę z o.o. bez likwidacji i jak przebiega postępowanie w tej sprawie.

Przesłanki wszczęcia postępowania o rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Podstawą rozwiązania spółki z o.o. bez likwidacji są przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ściślej – art. 25a-25d tej ustawy. Regulują one postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Warto wiedzieć, że wspomniane przepisy wprowadzono po to, by umożliwić sądom rejestrowych wykreślanie z KRS „podmiotów martwych”. Chodzi o takie podmioty, które faktycznie nie prowadzą żadnej działalności, nie wykonują obowiązków rejestrowych (np. nie składają sprawozdań finansowych) i nie posiadają majątku. Jak pokazuje praktyka, takich podmiotów jest całkiem sporo. Niewątpliwie ich figurowanie w KRS nie służy pewności obrotu gospodarczego i osłabia wiarygodność ujawnionych w KRS danych.

Podobnie jak wobec innych „martwych podmiotów”, także wobec spółki z o.o. postępowanie o rozwiązanie bez likwidacji sąd wszczyna z urzędu. Co ważne, sąd rejestrowy ma obowiązek rozpocząć takie postępowanie, jeśli wystąpi któraś z przewidzianych prawem przesłanek. Chodzi o następujące sytuacje:

1) Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości albo umarzając postępowanie, sąd upadłościowy stwierdził, że są podstawy do rozwiązania spółki bez likwidacji

Obowiązek działania sądu rejestrowego wynika w takiej sytuacji z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o KRS. Warto zauważyć, że przepis ten jest skorelowany z następującymi regulacjami prawa upadłościowego:

Art.  13 ustawy – Prawo upadłościowe:

1. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

2. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

2a. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Art.  361 ustawy – Prawo upadłościowe:

1. Sąd umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli:

1) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

2. W przypadku umorzenia postępowania upadłościowego z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego..

Jak zatem widać, w takich sytuacjach to sąd upadłościowy „daje impuls” do działania sądowi rejestrowemu.

2) Sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe z uwagi na „ubóstwo” potencjalnej masy upadłości

Kolejna przesłanka wszczęcia postępowania o rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji wynika z art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy o KRS. Dotyczy ona sytuacji, gdy oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe, ponieważ majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Związana jest zatem również z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 361 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego.

3) Sąd rejestrowy odstąpił od prowadzenia postępowania przymuszającego lub je umorzył

Przesłanka ta wynika z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o KRS. Chodzi o sytuację, gdy np. z uwagi na brak zarządu lub nieaktualny adres spółki odstąpiono lub umorzono tzw. postępowanie przymuszające.

Co to jest postępowanie przymuszające? To postępowanie prowadzone przez sąd rejestrowy w celu „zmuszenia” spółki lub innego podmiotu do wykonania obowiązków rejestrowych (np. obowiązku złożenia dokumentów dotyczących zmian w składzie zarządu). Podstawą prowadzenia postępowania przymuszającego jest art. 24 ustawy o KRS. W ramach postępowania przymuszającego sąd rejestrowy dokonuje wezwań pod rygorem zastosowania grzywny.

4) Pomimo wezwania sądu nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe

Następną przesłankę wszczęcia postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji przewiduje art. 25a ust. 1 pkt 4 ustawy o KRS. Chodzi o sytuację, gdy spółka – mimo wezwania sądu rejestrowego – nie złożyła rocznych sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe.

Warto przypomnieć, że sądy rejestrowe na podstawie danych z systemu teleinformatycznego weryfikują, czy sprawozdania finansowe są składane terminowo. W przypadku opieszałych spółek dość często wszczynane są postępowania przymuszające, w których sąd wzywa do wykonania zaległych obowiązków sprawozdawczych pod rygorem grzywny.

5) Mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków ewidencyjnych

Ostatnia przesłanka wynika z art. 25a ust. 1 pkt 5 ustawy o KRS. Dotyczy ona niewykonania – mimo dwukrotnego wezwania przez sąd rejestrowy – obowiązków ewidencyjnych innych niż złożenie sprawozdania finansowego. Na przykład chodzić może o niezgłoszenie aktualnego składu zarządu lub niewskazanie aktualnego adresu siedziby

Jak przebiega postępowanie o rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji?

Skutkiem wystąpienia choć jednej z opisanych wyżej przesłanek jest obowiązek wszczęcia przez sąd rejestrowy postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Pierwszym krokiem jest, co do zasady, wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W zawiadomieniu sąd rejestrowy wzywa spółkę do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i posiada majątek. Ponadto zawiadomienie zawiera pouczenie o skutkach braku odpowiedzi, tj. o dalszym prowadzeniu postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji i jej wykreśleniu z KRS.

Po otrzymaniu wezwania spółka ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Jeśli spółka rzeczywiście prowadzi działalność i posiada majątek, powinna to wykazać, wskazując jednocześnie składniki  swojego majątku.

Ogłoszenie w MSiG o wszczęciu postępowania w sprawie rozwiązania sp. z o.o. bez likwidacji

Poza wysłaniem spółce wspomnianego wyżej zawiadomienia, sąd rejestrowy powinien ogłosić o wszczęciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Treść takiego ogłoszenia obejmuje m.in.:

1) informację o celu prowadzonego przez sąd postępowania,

2) wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby się sprzeciwiać rozwiązaniu spółki bez likwidacji i jej wykreśleniu z KRS, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,

3) pouczenie, że w razie stwierdzenia, iż spółka nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o jej rozwiązaniu bez likwidacji i wykreśleniu z KRS.

Uproszczenie procedury w przypadku braku zarządu lub aktualnego adresu spółki

Warto wiedzieć, że w przypadku braku zarządu lub aktualnego adresu spółki ustawodawca przewidział uproszczenie proceduralne. Polega ono na tym, że zawiadomienie spółki jest zastępowane ogłoszeniem w MSiG.

Zamieszczenie ogłoszenia w MSiG jest zawsze konieczne. Natomiast zawiadomienie sąd wysyła tylko w przypadku, gdy spółka ma zarząd i w KRS widnieje aktualny adres spółki.

Jakie okoliczności bada sąd w toku postępowania?

Co ważne, wystąpienie przesłanki wszczęcia postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji nie oznacza automatycznie, że sąd wykreśli spółkę z KRS. W toku postępowania sąd rejestrowy musi bowiem zbadać, czy spółka:

1) posiada zbywalny majątek (przy czym zasadniczo nie ma znaczenia wartość należącego do spółki majątku – istotny jest sam fakt posiadania przez spółkę choćby jednego zbywalnego składnika majątku),

2) faktycznie prowadzi działalność (dotyczy to prowadzenia jakiejkolwiek działalności – np. charytatywnej, a nie tylko działalności gospodarczej).

Jeśli sąd ustali, że zachodzi któraś z tych okoliczności, nie będzie mógł wydać postanowienia o rozwiązaniu spółki bez likwidacji.

W jaki sposób sąd rejestrowy bada te okoliczności? Otóż sąd może zwrócić się o udzielenie niezbędnych informacji do różnych urzędów i instytucji, w tym organów podatkowych. W praktyce sąd zazwyczaj wysyła zapytania do:

1) urzędu skarbowego,

2) ZUS,

3) sądu wieczystoksięgowego,

4) rejestru zastawów,

5) właściwego urzędu miasta lub urzędu gminy,

6) Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Sposoby zakończenia postępowania o rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

W zależności od ustaleń poczynionych w toku postępowania o rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji, jego wynik może być dwojaki.

Umorzenie postępowania

Pierwszy scenariusz to umorzenie przez sąd postępowania o rozwiązanie sp. z o.o. bez likwidacji. Zgodnie z przepisami umorzenie postępowania powinno nastąpić, jeżeli sąd ustali, że:

1) spółka posiada zbywalny majątek,

2) faktycznie spółka prowadzi działalność,

3) zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu spółki, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela.

Wykreślenie spółki z o.o. z KRS bez likwidacji

Druga możliwość to wydanie przez sąd postanowienia o rozwiązaniu spółki z o.o. bez likwidacji i zarządzenie jej wykreślenia z KRS. Do wydania takiego rozstrzygnięcia niezbędne jest ustalenie, że spółka nie posiada zbywalnego majątku oraz nie prowadzi działalności i jednocześnie nie występują inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu sp. z o.o. bez likwidacji. Co ważne, rozwiązanie spółki bez likwidacji jest możliwe nawet wówczas, gdy spółka ma niezaspokojone zobowiązania lub nieściągalne wierzytelności.

Podsumowanie

Jak widać, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają swobody wyboru między likwidacją spółki a jej zamknięciem w trybie bezlikwidacyjnym. Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji nie jest bowiem standardowym sposobem zakończenia działalności spółki, lecz ma charakter sankcyjny. Dlatego podmiotem uprawnionym do rozwiązania sp. z o.o. bez likwidacji jest wyłącznie sąd rejestrowy, który ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie postępowanie zgodnie z przepisami ustawy o KRS.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o.

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o. to środek ostateczny, po który można sięgnąć w przypadku, gdy inne metody zawiodły. Trzeba jednak mieć świadomość, że aby powództwo o rozwiązanie spółki było skuteczne, muszą być spełnione przesłanki określone prawem. Występując na drogę postępowania sądowego, powód musi przekonać sąd, że istnieją podstawy do rozwiązania spółki. Jakie przyczyny mogą uzasadniać rozwiązanie spółki z o.o. wyrokiem sądu? Czy konflikt wspólników jest wystarczającą podstawą do wydania takiego wyroku?

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem sformalizowanym, wymagającym sporego zaangażowania czasowego i poniesienia nakładów finansowych. W toku tego procesu trzeba wykonać wiele czynności zmierzających do wygaszenia działalności spółki. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.? Jak długo trwa? Z jakimi kosztami się wiąże?

Nabycie udziałów w spółce z o.o. z majątku wspólnego małżonków

W poprzednim artykule Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków pisałem, że w przypadku małżonków, którzy nie podpisali intercyzy, udziały w spółce z o.o. nabyte lub objęte przez jednego małżonka za środki z majątku wspólnego nie wchodzą do jego majątku osobistego, lecz należą do majątku wspólnego obojga małżonków. Wskazywałem, że podstawą zakwalifikowania udziałów […]

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną? Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Co oznacza zasada kontynuacji i czy obowiązuje ona na gruncie prawa podatkowego?