Doradztwo podatkowe • Legnica

Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

podatek od towarów i usług (VAT),

➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

➤ podatek od spadków i darowizn,

➤ podatek od nieruchomości.

Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje:

etap przedprocesowy (sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego),

➤ czynności w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania sądowoadministracyjnego oraz karnoskarbowego (sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych, reprezentowanie stron przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi, sądami karnymi),

etap postępowania wykonawczego (egzekucja administracyjna) oraz postępowania zabezpieczającego.

Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych to kancelaria prawa specjalizująca się w prawie podatkowym oraz doradztwie podatkowym. Posiadamy bogate doświadczenie współpracy z wieloma podmiotami biznesowymi, również zagranicznymi. Kancelaria oferuje pomoc nie tylko w języku polskim, ale również angielskim. Jednym z naszych działań jest dodatkowa weryfikacja zwrotu VAT. Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo podatkowe w ramach stałej współpracy lub jednorazowe wsparcie. Reprezentujemy podatników podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, weryfikacji zwrotu różnicy podatku naliczonego w podatku od towarów i usług. W temacie dochodów z nieujawnionych źródeł proponujemy wsparcie podatników już na etapie przedprocesowym, a także reprezentację w trakcie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, firmy rodzinne, startupy, osoby, potrzebujące wsparcia w sprawach podatkowych i karno-skarbowych oraz członków zarządów i kadry menedżerskiej i innych.

Kontrola podatkowa

Wywiad skarbowy

Postępowanie podatkowe

Dokument elektroniczny

Korekta deklaracji VAT

prawnik od podatków Legnica

Przepisy prawa przewidują możliwość skorygowania złożonej deklaracji podatkowej. Kiedy złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne, w jakich przypadkach prawo do korekty jest zawieszone? Jakie będą skutki na gruncie prawa karnego skarbowego złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowej? Czy korektę deklaracji podatkowej można dokonać za pomocą pełnomocnika?

Metoda kasowa VAT

porady podatkowe Legnica

Metoda kasowa VAT pozwala podatnikowi VAT czynnemu na uzależnienie zapłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego od tego, czy jego kontrahent zapłacił mu za sprzedany towar. Wynika to z tego, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dokonanej sprzedaży powstaje dopiero w momencie zapłaty za towar przez nabywcę. Kto może korzystać z metody kasowej w VAT?

Podatnik VAT czynny a zwolniony – różnice

doradztwo podatkowe Legnica

Podatników VAT możemy podzielić na dwie odrębne grupy. Są to: podatnicy VAT czynni oraz podatnicy VAT zwolnieni. Jakie są prawa i obowiązki podatnika VAT czynnego, a jakie prawa przysługują podatnikowi VAT zwolnionemu? Czy podatnik VAT zwolniony może wystawić fakturę VAT?

Kontrola krzyżowa – kiedy może być prowadzona?

doradca podatkowy Legnica

Podjęta przez NSA uchwała w składzie siedmiu sędziów z 24.10.2016 r., I FPS 3/16, przesądziła o tym, że przeprowadzenie kontroli krzyżowej możliwe jest wyłącznie w podczas prowadzenia kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego. Jak przebiega kontrola krzyżowa i jakie prawa przysługują podatnikowi w jej trakcie?

Czy sprzedaż nieruchomości podlega VAT?

doradca podatkowy Legnica

Odpowiedź na pytanie: czy sprzedaż nieruchomości podlega VAT? – jest z pewnością ważna dla osób zastawiających się nad zakupem nieruchomości. Przed dokonaniem zakupu nieruchomości podatnik powinien posiadać minimum wiedzy na temat konsekwencji podatkowych związanych z tym zakupem.

IP BOX

radca prawny prawo podatkowe Legnica

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.