Doradztwo podatkowe • Legnica

Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

podatek od towarów i usług (VAT),

➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

➤ podatek od spadków i darowizn,

➤ podatek od nieruchomości.

Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje:

➤ czynności w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania sądowoadministracyjnego oraz karnoskarbowego (sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych, reprezentowanie stron przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi, sądami karnymi),

etap przedprocesowy (sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego),

etap postępowania wykonawczego (egzekucja administracyjna) oraz postępowania zabezpieczającego.

Doradca podatkowy LegnicaDoradztwo podatkowe polega na m. in. na udzielaniu porad podatkowych, sporządzaniu opinii prawnych, reprezentowaniu podatników w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, a także w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego. Do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego uprawnieni są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci oraz radcowie prawni.

Prawo podatkowe prawnik LegnicaCzynności z zakresu doradztwa podatkowego obejmują, w szczególności:

► udzielanie podatnikom porad podatkowych, sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;

► sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej a także opinii zabezpieczającej;

► reprezentowanie podatników w postępowaniu przed urzędami skarbowymi, urzędami celno-skarbowymi, izbami administracji skarbowej;

► zastępowanie podatników w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych przed sądami administracyjnymi.

Porady prawne z zakresu prawa podatkowegoWykonywanie czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone jest wyłącznie na rzecz doradców podatkowych, adwokatów oraz radców prawnych. W Polsce adwokaci oraz radcowie prawni w zakresie doradztwa podatkowego mają takie same uprawnienia jak doradcy podatkowi.

doradca podatkowy LegnicaDoradca podatkowy wyróżnia się tym, że:

► posiada wysokie kwalifikacje w zakresie wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej w zakresie podatków oraz prawa podatkowego;

► ciąży na nim obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

► podlega samorządowemu sądownictwu dyscyplinarnemu;

► ciąży na nim obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych mu przez klientów podczas udzielania porady podatkowej lub prowadząc sprawę podatkową w ramach usługi doradztwa podatkowego;

► jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej;

► przynależy do samorządu zawodowego doradców podatkowych.

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowegoTajemnica zawodowa adwokata, doradcy podatkowego oraz radcy prawnego jest chronionym obowiązkiem zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem. Adwokaci, doradcy podatkowi oraz radcowie prawni są zobowiązani do zachowania w poufności przekazywanych im informacji. Ma to na celu ochronę interesów klientów i utrzymanie zaufania do profesji doradcy podatkowego.

Kontrola podatkowa

Postępowanie podatkowe

Interpretacje podatkowe

Korekta deklaracji VAT

prawnik od podatków Legnica

Przepisy prawa przewidują możliwość skorygowania złożonej deklaracji podatkowej. Kiedy złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne, w jakich przypadkach prawo do korekty jest zawieszone? Jakie będą skutki na gruncie prawa karnego skarbowego złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowej? Czy korektę deklaracji podatkowej można dokonać za pomocą pełnomocnika?

Metoda kasowa VAT

porady podatkowe Legnica

Metoda kasowa VAT pozwala podatnikowi VAT czynnemu na uzależnienie zapłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego od tego, czy jego kontrahent zapłacił mu za sprzedany towar. Wynika to z tego, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dokonanej sprzedaży powstaje dopiero w momencie zapłaty za towar przez nabywcę. Kto może korzystać z metody kasowej w VAT?

Podatnik VAT czynny a zwolniony – różnice

doradztwo podatkowe Legnica

Podatników VAT możemy podzielić na dwie odrębne grupy. Są to: podatnicy VAT czynni oraz podatnicy VAT zwolnieni. Jakie są prawa i obowiązki podatnika VAT czynnego, a jakie prawa przysługują podatnikowi VAT zwolnionemu? Czy podatnik VAT zwolniony może wystawić fakturę VAT?

Kontrola krzyżowa – kiedy może być prowadzona?

doradca podatkowy Legnica

Podjęta przez NSA uchwała w składzie siedmiu sędziów z 24.10.2016 r., I FPS 3/16, przesądziła o tym, że przeprowadzenie kontroli krzyżowej możliwe jest wyłącznie w podczas prowadzenia kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego. Jak przebiega kontrola krzyżowa i jakie prawa przysługują podatnikowi w jej trakcie?

Czy sprzedaż nieruchomości podlega VAT?

doradca podatkowy Legnica

Odpowiedź na pytanie: czy sprzedaż nieruchomości podlega VAT? – jest z pewnością ważna dla osób zastawiających się nad zakupem nieruchomości. Przed dokonaniem zakupu nieruchomości podatnik powinien posiadać minimum wiedzy na temat konsekwencji podatkowych związanych z tym zakupem.

IP BOX

radca prawny prawo podatkowe Legnica

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.