Doradztwo podatkowe • Opole

Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

podatek od towarów i usług (VAT),

➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

➤ podatek od spadków i darowizn,

➤ podatek od nieruchomości.

Zakres usług dotyczących doradztwa podatkowego:

etap przedprocesowy (sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego),

➤ czynności w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania sądowoadministracyjnego oraz karnoskarbowego (sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych, reprezentowanie stron przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi, sądami karnymi),

etap postępowania wykonawczego (egzekucja administracyjna) oraz postępowania zabezpieczającego.

Doradca podatkowy OpoleDoradztwo podatkowe polega na doraźnej pomocy prawnej w formie porady prawnej lub na podjęciu się prowadzenia sprawy podatkowej dotyczącej m.in. określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (tzw. postępowanie wymiarowe), wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a także reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi w trakcie prowadzonych wobec nich kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych.

Prawo podatkowe prawnik OpoleCzynności z zakresu doradztwa podatkowego obejmują, w szczególności:

► udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad podatkowych, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

► reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Porady prawne z zakresu prawa podatkowegoZawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego w zakresie reprezentowania podatników przed organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi oraz sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych zastrzeżone jest wyłącznie na rzecz doradców podatkowych, adwokatów oraz radców prawnych.

doradca podatkowy OpoleDoradca podatkowy wyróżnia się tym, że:

► posiada wysokie kwalifikacje w zakresie wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej w zakresie podatków oraz prawa podatkowego;

► ciąży na nim obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

► podlega samorządowemu sądownictwu dyscyplinarnemu;

► ciąży na nim obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych mu przez klientów podczas udzielania porady podatkowej lub prowadząc sprawę podatkową w ramach usługi doradztwa podatkowego;

► jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej;

► przynależy do samorządu zawodowego doradców podatkowych.

Doradztwo podatkowe Opole cennikWysokość wynagrodzenia za udzielenie porady podatkowej (prawnej) lub prowadzenie sprawy w ramach zastępstwa procesowego ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy.

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowegoInformacje przekazywane doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu objęte są tajemnicą zawodową. Tajemnica adwokacka, tajemnica radcowska oraz tajemnica doradcy podatkowego obowiązuje każdego – odpowiednio – adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego. Poufnością objęte są wszelkie wiadomości przekazywane przez Klienta doradcy podatkowemu, zarówno podczas jednorazowej konsultacji prawnej, jak i podczas prowadzenia sprawy podatkowej przed organem podatkowym oraz sądem administracyjnym.

Kontrola podatkowa

Skarga do WSA

Postępowanie podatkowe

Nieujawnione dochody

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

prawnik od podatków Opole

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki zalicza się do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Jakie są przesłanki odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki? Jaki jest zakres tej odpowiedzialności oraz jak kształtuje się przedawnienie tej odpowiedzialności?

Sprzedaż gruntu a VAT – kiedy sprzedaż prywatna a kiedy obrót profesjonalny?

Porady podatkowe Opole

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: kiedy sprzedaż gruntu (nieruchomości gruntowej) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów opodatkowaną w VAT, zaś w jakich sytuacjach sprzedaż ta nie będzie podlegać VAT?

Indywidualna interpretacja podatkowa – wniosek o interpretację podatkową

doradztwo podatkowe Opole

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Skutki podatkowe wniesienia przez spółkę z o.o. aportu do spółki komandytowej

doradca podatkowy Opole

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wkład wspólnika spółki komandytowej może mieć charakter wkładu niepieniężnego. W szczególności w ramach wkładu do spółki wspólnik może przenieść na nią własność rzeczy innych niż pieniądze, np. maszyn, surowców, materiałów. Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej przez jej wspólnika będącego spółką z o.o.?

Korekta deklaracji podatkowej

doradca podatkowy Opole

Przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość skorygowania złożonej deklaracji podatkowej. Kiedy złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne, w jakich przypadkach prawo do korekty jest zawieszone? Jakie będą skutki na gruncie prawa karnego skarbowego złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowej?

IP BOX

radca prawny prawo podatkowe Wrocław

Od 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiąganych z tytułu prowadzonej działalności badawczo rozwojowej (B+R). Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby skorzystać z ulgi IP BOX?