Na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w administracji:

  • reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz przed organami egzekucyjnymi w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzania wniosków o wstrzymanie wykonalności decyzji, zarówno w postępowaniu podatkowym, jak i na etapie postępowania sądowoadministracyjnego.

Skarga na czynność egzekucyjną

Egzekucja administracyjna prawnik Wrocław

Skarga na czynność egzekucyjną uregulowana została w art. 54 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jej celem jest obrona przed niezgodnym z prawem przeprowadzeniem czynności egzekucyjnej przez organ egzekucyjny albo egzekutora.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Egzekucja administracyjna kancelaria Wrocław

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji są środkiem zaskarżenia, które przysługuje zobowiązanemu w początkowym etapie trwania tego postępowania. Zobowiązany może wnieść zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w terminie 7 dni od doręczenia mu tytułu wykonawczego.

Zastosowanie środka egzekucyjnego a przedawnienie podatku

Zastosowanie środka egzekucyjnego a przedawnienie podatku

Skoro postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności naruszało prawo, to tym samym nieuprawnione było wystawienie tytułu wykonawczego, jak też zastosowanie środka egzekucyjnego przez organy podatkowe. Konsekwencją takiej sytuacji jest konstatacja, że nie przerwano biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego w oparciu o treść art. 70 § 4 O.p.