Na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w administracji:

➤ reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz przed organami egzekucyjnymi w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

➤ sporządzamy przewidziane prawem środki zaskarżenia (zażalenia, odwołania, zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skargi na czynności egzekucyjne),

➤ świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzania wniosków o wstrzymanie wykonalności decyzji, zarówno w postępowaniu podatkowym, jak i na etapie postępowania sądowoadministracyjnego.

Skarga na czynność egzekucyjną

Egzekucja administracyjna prawnik Wrocław

Skarga na czynność egzekucyjną uregulowana została w art. 54 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jej celem jest obrona przed niezgodnym z prawem przeprowadzeniem czynności egzekucyjnej przez organ egzekucyjny albo tzw. egzekutora. Oferowana przez naszą kancelarię pomoc prawna w trakcie egzekucji administracyjnej obejmuje w szczególności sporządzenie w imieniu zobowiązanego skargi na czynność egzekucyjną.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Egzekucja administracyjna kancelaria Wrocław

Zarzuty są środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W stanie prawnym obowiązującym do 29 lipca 2020 r. termin na wniesienie zarzutów wynosił 7 dni od doręczenia tytułu wykonawczego. Obecnie zobowiązany nie jest już ograniczony 7-dniowym terminem na wniesienie zarzutów – z tym, że jeżeli zarzuty zostaną wniesione po upływie 7 dni od doręczenia tytułu wykonawczego, postępowanie egzekucyjne nie zostanie zawieszone.

Zastosowanie środka egzekucyjnego a przedawnienie podatku

Zastosowanie środka egzekucyjnego a przedawnienie podatku

W przypadku, gdy postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności narusza prawo, nieuprawnione jest wystawienie przez organy podatkowe tytułu wykonawczego, jak również zastosowanie środka egzekucyjnego. W konsekwencji zatem w takiej sytuacji nie może dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego w oparciu o treść art. 70 § 4 O.p.

Tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej

Doradztwo w sprawach egzekucji administracyjnej

Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji administracyjnej. Tytuł wykonawczy jest pierwszym pismem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który musi zostać doręczony zobowiązanemu. Treść tytułu wykonawczego jest ściśle określona, zaś ewentualne braki są podstawą do sformułowania przez zobowiązanego zarzutów.

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Pomoc w trakcie egzekucji administracyjnej

Aktualizacja tytułu wykonawczego to poprzednie określenie instytucji, która obecnie funkcjonuje pod nazwą “zmieniony tytuł wykonawczy”. Kiedy dochodziło do aktualizacji tytułu wykonawczego? W jaki sposób doprowadzić do zgodności decyzji podatkowej z tytułem wykonawczym w sytuacji, gdy dojdzie do rozbieżności pomiędzy np. wysokością zobowiązania podatkowego określonego w nowej decyzji a wysokością zobowiązania w zaktualizowanym tytule wykonawczym?

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych

Egzekucja administracyjna doradztwo Wrocław

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji w administracji wydawane jest wyłącznie przez organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego lub wierzyciela. Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie w lutym 2021 roku w zasadniczy sposób zmodyfikowały reguły wydania postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych.