W zakresie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego:

➤ oferujemy zastępstwo procesowe podczas kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego dbając o maksymalne zabezpieczenie interesów i praw naszych Klientów,

➤ nasz udział w postępowaniu podatkowym nie ogranicza się wyłącznie do sporządzania pism procesowych (odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, zastrzeżeń do protokołów kontroli), ale polega także na aktywnym uczestnictwie w czynnościach dowodowych, takich jak przesłuchania świadków lub stron postępowania,

➤ opracowujemy strategię i taktykę działania w trakcie kontroli podatkowej, uwzględniając nie tylko bezpośrednie skutki w postaci rozstrzygnięcia danej sprawy przez organ podatkowy, ale również wpływ, jaki może mieć dla ewentualnego przyszłego postępowania sądowoadministracyjnego, karnoskarbowego oraz egzekucyjnego.

➤ oferujemy pomoc prawną przy kontrolach podatkowych, czynnościach sprawdzających, a także w postępowaniu podatkowym.

Weryfikacja zwrotu VAT

Kontrola podatkowa przedsiębiorcy

Czynności sprawdzające

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe – różnice

Postępowanie podatkowe Wrocław

Wśród podatników od lat funkcjonuje przekonanie, że wszystkie działania podejmowane przez urzędników urzędu skarbowego odbywają się w ramach kontroli podatkowej. Czym różni się pomoc przy kontrolach podatkowych od pomocy przy postępowaniu podatkowym?

Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa Wrocław

Kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli. Kontrolowany może w terminie 14 dni od doręczenia mu protokołu kontroli wnieść zastrzeżenia. Jakie konsekwencje wiążą się z wniesieniem (lub niewniesieniem) zastrzeżeń do protokołu kontroli? Co powinny zawierać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej oraz w jaki sposób zastrzeżenia są rozpoznawane przez kontrolujących?

Odwołanie od decyzji podatkowej

Odwołanie od decyzji podatkowej Wrocław

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego. Jednym z najważniejszych elementów zastępstwa procesowego w sprawach podatkowych jest profesjonalne sporządzenie odwołania.

Kiedy decyzja podatkowa jest wykonalna?

Kiedy decyzja podatkowa jest wykonalna?

Wykonalność decyzji podatkowej oznacza dla organu podatkowego możliwość przymusowej realizacji spełnienia świadczenia będącego przedmiotem decyzji podatkowej. Dla podatnika oznacza to możliwość podjęcia przez organ podatkowy kroków w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji.

Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa – różnice

Kontrola podatkowa postępowanie podatkowe Wrocław

Pojęcie kontroli skarbowej używane w języku potocznym ma całkiem inne znaczenie od tego występującego w języku prawnym. Próbę wyjaśnienia na czym polega i czym właściwie jest kontrola skarbowa dodatkowo komplikują często wprowadzane ostatnimi czasy zmiany przepisów ustaw podatkowych.

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym

Kontrola podatkowa Wrocław

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym ma na celu dyscyplinowanie świadka, biegłego, podatnika albo jego pełnomocnika do wykonania określonej czynności. Może być ona nałożona na świadka, biegłego, stronę postępowania, pełnomocnika wyłącznie w określonych sytuacjach w trakcie postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej.