Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

podatek od towarów i usług (VAT),

➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

➤ podatek od spadków i darowizn,

➤ podatek od nieruchomości.

Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje:

etap przedprocesowy (sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego),

➤ czynności w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania sądowoadministracyjnego oraz karnoskarbowego (sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych, reprezentowanie stron przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi, sądami karnymi),

etap postępowania wykonawczego (egzekucja administracyjna) oraz postępowania zabezpieczającego.

Porady prawne z zakresu prawa podatkowegoDoradztwo podatkowe polega na doraźnej pomocy prawnej w formie porady prawnej lub na podjęciu się prowadzenia sprawy podatkowej dotyczącej m.in. określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (tzw. postępowanie wymiarowe), wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a także reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi w trakcie prowadzonych wobec nich kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych.

Konsultacje podatkoweCzynności z zakresu doradztwa podatkowego obejmują, w szczególności:

► udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad podatkowych, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

► reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Doradca podatkowy WrocławZawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego w zakresie reprezentowania podatników przed organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi oraz sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych zastrzeżone jest wyłącznie na rzecz doradców podatkowych, adwokatów oraz radców prawnych.

Zawód doradcy podatkowegoDoradca podatkowy wyróżnia się tym, że:

► posiada wysokie kwalifikacje w zakresie wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej w zakresie podatków oraz prawa podatkowego;

► ciąży na nim obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

► podlega samorządowemu sądownictwu dyscyplinarnemu;

► ciąży na nim obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych mu przez klientów podczas udzielania porady podatkowej lub prowadząc sprawę podatkową w ramach usługi doradztwa podatkowego;

► jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej;

► przynależy do samorządu zawodowego doradców podatkowych.

Doradca podatkowy Wrocław cennikWysokość wynagrodzenia za udzielenie konsultacji podatkowej lub prowadzenie sprawy w ramach zastępstwa procesowego ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy.

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowegoInformacje przekazywane doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu objęte są tajemnicą zawodową. Tajemnica adwokacka, tajemnica radcowska oraz tajemnica doradcy podatkowego obowiązuje każdego – odpowiednio – adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego. Poufnością objęte są wszelkie wiadomości przekazywane przez Klienta doradcy podatkowemu, zarówno podczas jednorazowej konsultacji prawnej, jak i podczas prowadzenia sprawy podatkowej przed organem podatkowym oraz sądem administracyjnym.

Kontrola podatkowa

Weryfikacja zwrotu VAT

Postępowanie podatkowe

Indywidualna interpretacja podatkowa

Puste faktury

Doradztwo podatkowe Wrocław

W prawie podatkowym pustymi fakturami określa się faktury, które nie odzwierciedlają w rzeczywistości wykonania danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Pusta faktura to faktura, która wyłącznie formalnie potwierdza określoną czynność opodatkowaną VAT, np. świadczenie usługi lub dostawę towarów, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

Odwołanie od decyzji podatkowej

porady podatkowe Wrocław

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji. Odwołanie przenosi sprawę podatkową do organu wyższego stopnia, który nie tyle kontroluje zapadłą decyzję organu I instancji, ale rozpoznaje sprawę od nowa.

Karuzela podatkowa

karuzela podatkowa

Istotą karuzeli podatkowej jest przepływ towarów albo upozorowanie przepływu towarów pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwa UE. W przypadku tzw. karuzeli podatkowej doradztwo podatkowe obejmuje reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej (celno-skarbowej) oraz w trakcie postępowania karno-skarbowego.

Sankcje w podatku VAT

Doradca podatkowy Wrocław

Przywrócenie sankcji w prawie podatkowym miało na celu uszczelnienie systemu VAT poprzez eliminację oszustw i nadużyć w tym podatku. Miało także działać prewencyjnie, uświadamiając podatnikom znaczenie poprawnego wypełniania deklaracji w podatku VAT. Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej wprowadzonej regulacji.

Odliczenie VAT od samochodu

Porady podatkowe Wrocław

Odliczenie VAT od samochodu dotyczy podatników, którzy zdecydowali się na zakup samochodu i na wykorzystywanie go w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Obecnie przepisem prawnym, który reguluje odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu jest art. 86a ustawy o VAT.

IP BOX

doradca podatkowy Wrocław

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Doradztwo podatkowe dotyczące IP BOX najczęściej obejmuje przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu podatkowym o wydanie interpretacji.