W zakresie spraw karnych skarbowych:

➤ reprezentujemy oskarżonych, podmioty pociągnięte do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenientów w sprawach karnych skarbowych,

➤ sporządzamy środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia, sprzeciwy) oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacje, wnioski o wznowienie postępowania) w sprawach karnych skarbowych – z dbałością o interes reprezentowanej strony,

➤ udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne przed formalnym wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Zakres świadczonych przez nas usług prawnych w ramach prawa karnego skarbowego obejmuje:

➤ przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym,

➤ przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,

➤ przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu,

➤ przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych.

Kary za przestępstwa skarbowe

Wywiad skarbowy

Konfiskata rozszerzona

Przestępstwa fakturowe

Wyłudzenie VAT | Przestępstwa fakturowe

Adwokat od spraw skarbowych

Karno prawne skutki wyłudzenia podatku VAT na gruncie prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego są zagadnieniem skomplikowanym. Po pierwsze, przy analizowaniu tego problemu przeplatają się pojęcia zarówno z ustawy podatkowej

Kary za przestępstwa skarbowe

Prawnik sprawy karne skarbowe

Prawo karne skarbowe przewiduje trzy rodzaje kar w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego. Są to: kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności. Jakie zasady obowiązującą przy wymierzaniu tych kar?

Nadzwyczajne obostrzenie kary w prawie karnym skarbowym

Adwokat prawo karne skarbowe

Przesłanki stosowania przez sąd nadzwyczajnego obostrzenia kary w prawie karnym skarbowym opisane zostały w art. 37 § 1 pkt 1-7 Kodeksu karnego skarbowego (KKS). Katalog tych przesłanek ma charakter zamknięty.

Nadzwyczajne złagodzenie kary w prawie karnym skarbowym

prawo karne skarbowe adwokat Wrocław

Nadzwyczajne złagodzenie kary w prawie karnym skarbowym jest dla oskarżonego możliwością wymierzenia kary poniżej dolnej granicy zagrożenia ustawowego albo kary rodzajowo łagodniejszej. W jakich sytuacjach sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę?

Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe

Pomoc prawna w sprawach karnych skarbowych

Przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe opisane zostały w części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego. Przy niektórych czynach zabronionych ustawodawca rozgraniczył przestępstwo skarbowe od wykroczenia skarbowego poprzez kryterium „wypadku mniejszej wagi” albo przekroczenia „ustawowego progu”.

Karuzela podatkowa

Prawo karne skarbowe adwokat

Karuzela podatkowa jest zorganizowaną strukturą, mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nienależne zaniżenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT albo nienależny zwrot różnicy podatku VAT. Pomoc prawna w sprawach karuzeli podatkowej wymaga znajomości zarówno prawa podatkowego, jak i prawa karnego skarbowego.