Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną firm i spółek. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w bieżącym doradztwie prawnym dla firm z różnych branż mamy pełną świadomość wyzwań prawnych i podatkowych, z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy.

Obsługa prawna firm i spółek to bieżące wsparcie prawne w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach obsługi prawnej firm nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) oferują doradztwo prawne obejmujące w szczególności:

sporządzanie i opiniowanie umów stosowanych przez przedsiębiorców (np. umów o świadczenie usług, współpracy, B2B, zlecenia, sprzedaży, dostawy, montażu itp.),

przygotowanie i analiza wzorców umownych oraz regulaminów (np. ogólne warunki sprzedaży, ogólne warunki zakupu, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną itp.),

sporządzanie innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością firmy (np. ugód, aneksów, wypowiedzeń, porozumień, oświadczeń, protokołów, uchwał itp.),

udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego (handlowego) i upadłościowego, cywilnego, własności intelektualnej (prawo autorskie, znaki towarowe, patenty i inne przedmioty ochrony własności przemysłowej), praw konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, ochrony środowiska i zamówień publicznych.

Obsługa prawna firmy obejmuje również:

bieżącą obsługę korporacyjną spółek handlowych (np. przygotowanie uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników, obsługę prawną zgromadzeń wspólników, dokonywanie zmian osobowych w organach spółki, zmiany kapitałowe i właścicielskie w spółce, pomoc w wykonaniu obowiązków związanych z zamknięciem roku obrotowego, zgłaszanie zmian do KRS i CRBR),

wsparcie w sprawach z zakresu prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia (np. przygotowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o poufności i zakazie konkurencji, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp.),

pomoc w uzyskaniu lub zmianie koncesji, zezwolenia, licencji, zgody lub promesy (w tym doradztwo prawne i wsparcie w przygotowaniu wniosku i innych niezbędnych dokumentów oraz reprezentowanie w postępowaniu przed organem administracji publicznej).

W zakres bieżącego doradztwa prawnego dla przedsiębiorców wchodzi także:

pomoc w negocjacjach z kontrahentami oraz wsparcie w trakcie mediacji (sądowych i pozasądowych),

przedsądowa i sądowa windykacja należności (odzyskiwanie należności w drodze polubownej, sporządzanie wezwań do zapłaty i pism sądowych, reprezentowanie w sporach z dłużnikami),

wsparcie prawne w trakcie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w tym kontroli podatkowej i celno-skarbowej,

sporządzanie pism sądowych i pism do urzędów (pozew, apelacja, zażalenie, odwołanie od decyzji, skarga itp.),

reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądami i urzędami (w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i egzekucyjnych).

Oferowana przez naszą kancelarię obsługa prawna firm i spółek adresowana jest nie tylko do dużych i średnich podmiotów gospodarczych, ale też mniejszych, lokalnych biznesów. Doradzamy zarówno przedsiębiorcom z Wrocławia, jak i z innych miast.

Nasi prawnicy prowadzą także obsługę prawną firm w języku angielskim. Natomiast w zakresie innych języków współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi.

Zapraszamy do kontaktu

☎ +48 608 854 279
✉ mz@szymalazaremba.pl

Modele współpracy z kancelarią:

Stała obsługa prawna firmy

Model współpracy przeznaczony dla firm, które potrzebują częstego wsparcia prawnika w związku ze swoją bieżącą działalnością. W przypadku stałej obsługi prawnej nasza kancelaria oferuje Klientom preferencyjne stawki.

Pomoc prawna w konkretnej sprawie

Model współpracy z Klientami, którzy potrzebują wsparcia prawnego w konkretnej sprawie (np. porady prawnej, sporządzenia przez kancelarię projektu umowy itp).

Podobne usługi:

Zobacz więcej:

Bieżąca obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek to jedna z głównych specjalizacji naszej kancelarii.

W ramach obsługi korporacyjnej spółek zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki. Obsługujemy zarówno spółki kapitałowe (spółki z o.o., akcyjne, proste spółki akcyjne), jak i spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne). Doradzamy wspólnikom, akcjonariuszom oraz członkom organów spółek (zarząd, rada nadzorcza, rada dyrektorów).

Nasi prawnicy oferują w szczególności bieżące doradztwo prawne dla spółek w następujących obszarach:

Przygotowanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych

Sporządzamy i analizujemy dokumenty takie jak umowa spółki, statut, regulaminy zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Przygotowujemy projekty uchwał wspólników oraz protokoły zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także protokoły z posiedzeń zarządu lub rady nadzorczej. Ponadto opracowujemy i opiniujemy umowy wspólników lub akcjonariuszy (shareholders’ agreements), umowy inwestycyjne itp.

Obsługa prawna zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Pomagamy w prawidłowym zwoływaniu i przeprowadzeniu zgromadzenia (zebrania) wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz opracowujemy projekty uchwał i protokołów. Możemy również reprezentować udziałowców (wspólników, akcjonariuszy) na zgromadzeniu jako pełnomocnicy, a także pełnić funkcję przewodniczącego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu, rady nadzorczej, rady dyrektorów i prokurentów

Sporządzamy i opiniujemy uchwały o wynagrodzeniu członków zarządu, rady nadzorczej, rady dyrektorów i prokurentów, polityki wynagradzania oraz kontrakty menedżerskie. Doradzamy kompleksowo – z uwzględnieniem zarówno aspektów prawnych, jak i podatkowych.

Zmiany osobowe i kapitałowe w spółce

Pomagamy w przeprowadzaniu zmian osobowych w organach spółki (np. powołanie lub odwołanie członka zarządu, członka rady nadzorczej lub prokurenta). Doradzamy też przy dokonywaniu zmian kapitałowych i właścicielskich takich jak podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty do spółki z o.o., umorzenie udziałów, obniżenie kapitału zakładowego, zbycie lub nabycie udziałów albo akcji, squeeze out, wyłączenie wspólnika ze spółki.

Ustanawianie i znoszenie zabezpieczeń na udziałach lub akcjach

Oferujemy wsparcie prawne przy ustanawianiu i znoszeniu zastawów na udziałach lub akcjach spółki (zastaw zwykły, zastaw rejestrowy).

Zgłaszanie zmian do KRS

Zgłaszamy do KRS zmiany umowy spółki, zmianę adresu, zmiany w składzie zarządu, rady nadzorczej lub rady dyrektorów, ustanowienie lub odwołanie prokury, utworzenie oddziału spółki, zmiany kapitałowe w spółce (obniżenie lub podwyższenie kapitału, w tym aport), zmiany wspólników (np. wskutek zbycia udziałów, przystąpienia do spółki nowego wspólnika, dziedziczenia) itp.

Zgłoszenie do CRBR

Oferujemy pomoc w wykonaniu obowiązków wynikających z tzw. ustawy AML (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W szczególności pomagamy w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego spółki oraz przygotowujemy zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zapewniamy też wsparcie w dokonaniu aktualizacji danych w CRBR.

Zamknięcie roku obrotowego

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie obowiązków związanych z zamknięciem roku obrotowego. W szczególności nasi prawnicy pomagają w prawidłowym zwołaniu i przeprowadzeniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy oraz przygotowują projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki, absolutorium dla zarządu, podziału zysku lub pokrycia straty. Ponadto w razie potrzeby reprezentujemy wspólników na zgromadzeniu i pełnimy funkcję przewodniczącego zgromadzenia. Oferujemy też pomoc w złożeniu dokumentów finansowych do RDF.

Uzyskanie numeru PESEL dla członka zarządu będącego cudzoziemcem

Uzyskanie numeru PESEL dla członka zarządu to usługa przeznaczona dla spółek, w których zarządach zasiadają cudzoziemcy. Członek zarządu-obcokrajowiec musi posiadać PESEL, aby móc założyć Profil Zaufany i podpisać sprawozdanie finansowe lub złożyć deklarację podatkową. Nasi prawnicy pomagają m.in. w zakresie uzyskania numeru PESEL dla członka zarządu będącego obcokrajowcem oraz zgłoszenia numeru PESEL do KRS.

Obsługa prawna spółek - Wrocław i inne miasta

Zapewniamy obsługę prawną spółek nie tylko z Wrocławia i okolic (Opole, Wałbrzych, Świdnica, Jelenia Góra, Legnica, Lubin), ale z całej Polski.

Bieżąca obsługa korporacyjna - doświadczenie naszych prawników

Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w bieżącym doradztwie korporacyjnym dla dużych i średnich przedsiębiorców działających w formie spółek. Wspieramy też mniejsze, rodzinne firmy. Doradzamy zarówno spółkom z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.

Doradztwo prawne dla firm w zakresie prawa umów

W ramach obsługi prawnej firm oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa umów.

Nasi prawnicy zapewniają w szczególności wsparcie w następujących obszarach:

sporządzanie i opiniowanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym (np. umowy o świadczenie usług, umowy B2B, zlecenia, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, dostawy itp.),

przygotowanie i analiza regulaminów oraz wzorców umownych (OWU, ogólne warunki sprzedaży, ogólne warunki zakupu, ogólne warunki świadczenia usług itp.),

doradztwo prawne w zakresie optymalnych sposobów zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy w ramach umowy,

identyfikacja ryzyk prawnych związanych z zawarciem umowy i wskazywanie sposobów ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Ponadto w ramach praktyki prawa umów oferujemy pomoc prawną dla firm obejmującą:

doradztwo prawne w trakcie procesu zawierania umowy (np. w zakresie sposobu i skutków złożenia przez firmę zapytania ofertowego, oferty lub zamówienia),

wsparcie prawnika w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy (także w negocjacjach z kontrahentami zagranicznymi),

przygotowanie dokumentacji stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy (np. gwarancji bankowych, poręczeń, zastawów, zastawów rejestrowych, rachunków typu escrow, weksli itp.).

Oferowane przez nas usługi prawne dla firm obejmują także:

doradztwo prawne w trakcie wykonywania umowy oraz w zakresie sporów z kontrahentem powstałych na tle umowy,

pomoc przy dokonywaniu zmian umowy, w tym przy przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy (cesja),

wsparcie przy rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu od umowy,

pomoc prawną dla przedsiębiorców w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów (np. kar umownych, odszkodowań) oraz w obronie przed nieuzasadnionych roszczeniami kontrahentów.

Doradztwo prawne - Wrocław i inne miasta

Zapewniamy obsługę prawną firm nie tylko z Wrocławia i okolic (Wałbrzych, Świdnica, Opole, Jelenia Góra, Legnica, Lubin), ale z całej Polski.

Obsługa prawna firmy w zakresie prawa pracy

Przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy i cywilnoprawnych (niepracowniczych) form zatrudnienia.

Nasza kancelaria prawna oferuje wsparcie dla firm w szczególności w następującym zakresie:

sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów będących podstawą zatrudnienia niepracowniczego (umowy zlecenia, umowy o współpracę, umowy o dzieło),

przygotowanie i analiza kontraktów menedżerskich, umów o poufności i umów o zakazie konkurencji,

opracowanie i zmiany regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania umów o pracę i umów będących podstawą zatrudnienia niepracowniczego,

reprezentowanie w sporach pracowniczych zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i w postępowaniach sądowych,

wsparcie pracodawcy podczas kontroli lub postępowania prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS.

Obsługa prawna firmy w zakresie prawa pracy - Wrocław i inne miasta

Obsługę prawną firm w zakresie prawa pracy świadczymy nie tylko dla przedsiębiorców z Wrocławia i okolic (Opole, Świdnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica), ale z całej Polski.

Pomoc w uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji

Nasza kancelaria prawna oferuje pomoc prawną dla firm przy uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji, zgód, promesy lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Świadczone przez nas usługi prawne obejmują m.in.:

pomoc w przygotowaniu wniosku i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, zgody, promesy lub dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej,

reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przed organem wydającym koncesje, zezwolenia, licencje, zgody lub prowadzącym rejestr działalności regulowanej,

wsparcie w trakcie kontroli działalności przedsiębiorcy prowadzonej przez organ koncesyjny lub organ prowadzący rejestr działalności regulowanej,

sporządzanie odwołań od decyzji organu administracji publicznej oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nasi prawnicy oferują m.in. wsparcie w uzyskaniu koncesji na:

wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami oraz energią,

poszukiwanie lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów,

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,

prowadzenie kasyna gry,

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego,

koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Oferujemy również pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń, w tym m.in. zezwolenia na:

sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych,

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej,

utworzenie funduszu inwestycyjnego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

wytwarzanie lub import produktu leczniczego, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub prowadzenie apteki,

prowadzenie działalności w zakresie gier losowych,

zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Obsługa prawna w języku angielskim

Nasi prawnicy zapewniają obsługę prawną firm i spółek nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim.

Obsługa prawna firmy w języku angielskim obejmuje m.in.:

sporządzanie umów, ugód, uchwał, protokołów itp. w języku angielskim lub w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej),

opiniowanie umów w języku angielskim,

dostosowanie anglojęzycznych wzorców umów sporządzonych pod prawem obcym do prawa polskiego,

doradztwo prawne dla inwestorów zagranicznych rozpoczynających działalność w Polsce, w tym zakładanie spółek, oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,

asystę prawnika podczas rozmów i negocjacji z zagranicznym kontrahentem prowadzonych w języku angielskim.

Spółkom z udziałem kapitału zagranicznego oferujemy obsługę korporacyjną w języku angielskim, w szczególności:

opracowanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, protokołów itp.) w języku angielskim lub w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej),

wsparcie podczas rozmów i negocjacji z zagranicznym wspólnikiem,

obsługę prawną zgromadzenia wspólników w języku angielskim.

Obsługa prawna firmy w języku angielskim - Wrocław i inne miasta

Obsługę prawną firm w języku angielskim świadczymy nie tylko dla przedsiębiorców z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale z całej Polski.

Wsparcie prawne dla firm w relacjach z bankami

W ramach obsługi prawnej firm zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo prawne i wsparcie w relacjach z instytucjami finansowymi, w szczególności z bankami.

Nasi prawnicy (radca prawny, adwokat) oferują w szczególności:

analizę i opiniowanie umów kredytu i innych umów bankowych, w tym identyfikację ryzyk związanych z zawarciem umowy i wskazanie sposobów zabezpieczenia się przed tymi ryzykami,

wsparcie prawne przy ustanawianiu i znoszeniu zabezpieczeń takich jak zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka itp.,

doradztwo prawne w zakresie umów rachunków typu escrow,

analizę i opiniowanie umów leasingu, umów faktoringu itp.,

wsparcie przy negocjowaniu z bankiem porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia oraz doradztwo prawne w zakresie zmiany zabezpieczeń itp.

Zmiana wspólnika / wejście / wyjście ze spółki

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie zmian w składzie wspólników (wyjście ze spółki lub wejście do spółki nowego wspólnika).

Oferowane przez naszych prawników wsparcie obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

wyjście ze spółki osobowej (np. spółki jawnej lub komandytowej) przez zbycie „udziału” w spółce, czyli zbycie ogółu prawa i obowiązków,

wypowiedzenie umowy spółki i wystąpienie ze spółki,

zmiana statusu wspólnika (np. zmiana komplementariusza na komandytariusza lub komandytariusza na komplementariusza),

zbycie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce (np. sprzedaż, darowizna, zamiana itp.),

umorzenie udziałów wspólnika lub umorzenie akcji.

Doradzamy kompleksowo – z uwzględnieniem aspektów prawnych, biznesowych i podatkowych. Sporządzamy dokumenty potrzebne do dokonania zmian w składzie wspólników, zgłaszamy zmiany do KRS i przygotowujemy zgłoszenie aktualizacyjne do CRBR.

Pomagamy także przy zgłaszaniu do KRS i CRBR zmiany danych wspólnika (np. zmiana nazwy jedynego wspólnika).

Śmierć wspólnika lub członka zarządu

Oferujemy pomoc prawną w przypadku śmierci wspólnika lub członka organu spółki (zarządu, rady nadzorczej lub rady dyrektorów).

Nasi prawnicy doradzają w szczególności w zakresie:

skutków śmierci wspólnika dla dalszego istnienia spółki,

rozliczeń ze spadkobiercami zmarłego wspólnika,

kwestii związanych ze wstąpieniem spadkobierców do spółki,

przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową na żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika,

powołania nowego członka zarządu, rady nadzorczej lub rady dyrektorów,

zgłaszania do KRS zmian w spółce wynikających ze śmierci wspólnika lub członka organu spółki.

Zapewniamy także pomoc prawną polegającą na przygotowaniu odpowiednich postanowień umowy spółki na wypadek śmierci wspólnika. W szczególności doradzamy w jaki sposób skutecznie ograniczyć lub wyłączyć możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika.

Koszt obsługi prawnej firmy

Koszt obsługi prawnej firmy zależy m.in. od formy współpracy z kancelarią (współpraca stała lub jednorazowa), specyfiki i złożoności sprawy, przewidywalnego nakładu pracy naszych prawników, wartości przedmiotu sporu oraz terminu wykonania zlecenia.

Nie ma zatem uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o to, ile kosztuje obsługa prawna firmy. Wynagrodzenie za doradztwo prawne kancelaria ustala indywidualnie z każdym Klientem.

W przypadku obsługi prawnej firm stosujemy następujące modele rozliczeń:

wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin,

wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin,

wynagrodzenie oparte o stawki godzinowe,

ustalone z góry wynagrodzenie za prowadzenie sprawy lub wykonanie konkretnego zlecenia,

ustalone z góry wynagrodzenie wraz z premią za pomyślny wynik sprawy (tzw. success fee).

Nasza kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń. O wszelkich dodatkowych kosztach związanych ze sprawą (np. opłaty sądowe, taksy notarialne, koszty tłumaczeń) informujemy Klienta na bieżąco.

Korzyści z posiadania stałej obsługi prawnej firmy

Umowa na stałą obsługę prawną firmy daje przedsiębiorcy szereg korzyści, pozwalając na spokojne prowadzenie biznesu i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Prowadzenie działalności gospodarczej stawia przed przedsiębiorcą wiele wyzwań prawnych i podatkowych. Niejednokrotnie mniejsze firmy próbują radzić sobie z nimi samodzielnie, a sięgnięcie po profesjonalną pomoc prawną traktują jako ostateczność. Tymczasem w przypadku problemów natury prawnej i podatkowej najlepiej sprawdza się zasada: lepiej zapobiegać niż leczyć. Poniżej wskazujemy najważniejsze korzyści, jakie daje przedsiębiorcy posiadanie stałej obsługi prawnej.

Dopasowanie usług prawnych do potrzeb konkretnej firmy

Współpraca w ramach stałej umowy umożliwia kancelarii prawnej gruntowne poznanie biznesu Klienta. Dotyczy to w szczególności wewnętrznych zasad funkcjonowania firmy, branży, w której działa przedsiębiorca, oraz wyzwań biznesowych, z którymi się mierzy. Dzięki znajomości biznesu Klienta radca prawny lub adwokat jest w stanie zaoferować usługi prawne lepiej dopasowane do potrzeb danej firmy. Dlatego też pomoc prawnika oferowana w ramach stałej obsługi prawnej będzie zazwyczaj efektywniejsza (lepiej wycelowana) niż w przypadku doraźnego doradztwa prawnego.

Preferencyjne zasady rozliczeń z kancelarią

Druga zaleta posiadania przez firmę stałej obsługi prawnej to korzystne zasady rozliczeń z kancelarią. Najczęściej taka obsługa realizowana jest w ramach abonamentu lub po preferencyjnych stawkach godzinowych. Co istotne, w obu tych modelach rozliczeń wynagrodzenie za godzinę pracy prawnika będzie niższe niż w przypadku, gdyby przedsiębiorca zlecił prowadzenie danej sprawy w ramach jednorazowej usługi.

Szybsze wykonanie usługi prawnej przez kancelarię

Kolejna korzyść dla firmy płynąca z zawarcia umowy o świadczenie stałej pomocy prawnej to szybsza realizacja usług przez kancelarię niż przy zleceniu jednorazowym. Wynika to – po pierwsze – z priorytetowego traktowania spraw stałych klientów. Po drugie, prawnik, który na bieżąco obsługuje firmę, jest w stanie podjąć odpowiednie kroki szybciej, ponieważ dobrze zna jej sytuację.

Swobodny dostęp do dedykowanego prawnika

Następną zaletą stałej obsługi prawnej jest możliwość pozostawania przez przedsiębiorcę w stałym kontakcie z obsługującym go radcą prawnym lub adwokatem. W szczególności w ramach bieżącego doradztwa prawnego kancelaria zapewnia możliwość szybkiego uzyskania porady prawnej telefonicznie (hotline prawny) lub mailowo. Dzięki temu przedsiębiorca może na bieżąco konsultować z prawnikiem wszystkie problemy prawne związane z prowadzeniem firmy.

Większy komfort prowadzenia działalności gospodarczej

Wreszcie wspomnieć warto o komforcie, jaki daje przedsiębiorcy bieżące wsparcie ze strony kancelarii prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego firma nie musi w pośpiechu poszukiwać prawnika, który będzie w stanie udzielić jej doraźnej pomocy prawnej. Co więcej, stałe wsparcie kancelarii niejednokrotnie eliminuje ryzyko pojawienia się poważnych problemów prawnych. W ramach stałej obsługi prawnej kancelaria dba bowiem o odpowiednie zabezpieczenie interesów Klienta w umowach z kontrahentami, a także na bieżąco informuje o istotnych zmianach w prawie. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi poświęcać czasu na te kwestie, lecz może skoncentrować się na prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu.

obsługa prawna firm Wrocław

Obsługa prawna firm – pakiety:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poniżej prezentujemy kilka przykładowych pakietów stałej obsługi prawnej dla firm. W ramach każdego z tych pakietów zapewniamy kompleksową opiekę prawną doświadczonego radcy prawnego lub adwokata. Dzięki abonamentowi na stałą obsługę prawną mogą Państwo liczyć na bieżące doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem gospodarczej. Usługi prawne realizowane są zgodnie z potrzebami Państwa firmy, w ramach limitu godzin objętego abonamentem. Natomiast w razie przekroczenia tego limitu dodatkowe godziny rozliczane są po preferencyjnych stawkach.

Pakiety obsługi prawnej (abonamenty prawne) dla firm: Podstawowy Standardowy Rozszerzony
Liczba godzin obsługi prawnej firmy w kwartale 15 30 60
Konsultacje telefoniczne z radcą prawnym lub adwokatem (hotline prawny) blank blank blank
Porady prawne online (e-mail, wideokonferencje) blank blank blank
Sporządzanie i opiniowanie umów, ugód, uchwał, regulaminów, wypowiedzeń itp. blank blank blank
Windykacja przedsądowa, wezwania do zapłaty blank blank blank
Pieczęć prewencyjna blank blank blank
Sporządzanie pism sądowych i pozasądowych blank blank blank
Obsługa prawna firmy w języku angielskim blank blank blank
Sporządzanie opinii prawnych blank blank blank
Udział prawnika w negocjacjach lub mediacji blank blank blank
Reprezentowanie w postępowaniach sądowych blank blank blank
Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych blank blank blank
Reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych blank blank blank
Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i kontroli podatkowej blank blank blank
Doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa blank blank blank
Liczba wizyt prawnika w siedzibie Klienta w kwartale blank 1 3
Szkolenia prawne blank blank blank
Audyt prawny blank blank blank
Newsletter blank blank blank
Rabat na dodatkowe godziny obsługi prawnej 10% 15% 20%

Zapytaj o pakiet obsługi prawnej lub dedykowaną ofertę dla Twojej firmy

Jeśli są Państwo zainteresowani pakietami obsługi prawnej dla firm lub chcielibyście otrzymać dedykowaną ofertę na obsługę prawną firmy, zapraszamy do kontaktu. Chętnie omówimy Państwa potrzeby i oczekiwania oraz pomożemy dobrać odpowiedni pakiet lub przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

Powiązane artykuły – obsługa prawna firm i spółek

W Strefie wiedzy, czyli blogu prowadzonym przez naszą kancelarię prawną, publikujemy artykuły dotyczące wybranych zagadnień z zakresu obsługi prawnej firm. Nasi eksperci (adwokat, radca prawny) opisują w nich kwestie prawne i podatkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem spółek. Zapraszamy do lektury artykułów dostępnych w Strefie wiedzy.

prawnik do obsługi spółki Wrocław

Obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe spółki z o.o.

W artykule nasz radca prawny omawia obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe, które ciążą na spółce z o.o. Jak pokazują statystyki, to właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest typem spółki najczęściej wybieranym przez polskich przedsiębiorców. Łatwość założenia spółki z o.o., jej elastyczność i ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników – to tylko niektóre z zalet prowadzenia działalności w tej formie. Poza niewątpliwymi korzyściami prowadzenie spółki z o.o. wiąże się jednak także z licznymi obowiązkami. I trzeba o nich pamiętać, aby nie narazić się na dotkliwe kary, które mogą dotknąć członków zarządu, likwidatorów lub spółkę.

zgłaszanie zmian do KRS Wrocław

Zmiana w składzie zarządu spółki z o.o.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. może być skutkiem różnych zdarzeń. Bardzo często inicjatorami zmian w składzie zarządu są wspólnicy. Ale bywa też tak, że skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zmienia się z przyczyn losowych. Na przykład wskutek choroby lub śmierci członka zarządu. Jak przeprowadzić zmianę zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Od kiedy zmiana w składzie zarządu jest skuteczna? O czym warto pamiętać powołując do zarządu nową osobę? Prawnik z naszej kancelarii przygotował artykuł, w którym odpowiada na te pytania. Omawia również inne ważne kwestie związane z powołaniem lub odwołaniem członka zarządu.

obsługa prawna firm adwokat Wrocław

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Niejednokrotnie w trakcie istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawia się potrzeba zasilenia jej przez wspólników dodatkowymi środkami finansowymi. Decyzja o podniesieniu kapitału zakładowego wynikać może na przykład z chęci zwiększenia zdolności kredytowej spółki, uczynienia jej bardziej wiarygodną w oczach kontrahentów lub powiększenia skali prowadzonej działalności. Jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – obok dopłat lub pożyczki od wspólnika – jest podwyższenie kapitału zakładowego. W artykule nasz radca prawny wyjaśnia jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.

obsługa prawna firm i spółek

Dopłaty do spółki z o.o.

Dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są specyficzną formą jej dofinansowania. Podobnie jak podwyższenie kapitału zakładowego lub udzielenie spółce pożyczki, dopłaty stanowią sposób dokapitalizowania spółki z o.o. przez wspólników. Czym dokładnie są dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? W jaki sposób wspólnicy mogą dofinansować spółkę z o.o. dopłatami? Kiedy wspólnicy mogą otrzymać zwrot wniesionych do spółki dopłat? Czy wniesienie dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub ich zwrot na rzecz wspólników podlega opodatkowaniu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule radcy prawnego Marzeny Zaremby zamieszczonym na blogu prowadzonym przez naszą kancelarię prawną.

obsługa prawna spółki z o.o.

Zmiana umowy spółki

Dość często zdarza się, że po zarejestrowaniu spółki pojawia się potrzeba dokonania zmian w umowie spółki. Przykładowo zmiana umowy spółki jest konieczna, jeśli wspólnicy zamierzają zmienić firmę (nazwę) spółki, przenieść siedzibę spółki do innej miejscowości, zmienić rok obrotowy albo zmodyfikować zasady reprezentowania spółki przez zarząd. Warto wiedzieć, że w celu dokonania skutecznej zmiany umowy spółki trzeba dopełnić formalności określonych w przepisach prawa. W artykule, który znajdziecie Państwo na blogu kancelarii, nasz prawnik wyjaśnia jak zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowę spółki komandytowej. Wskazuje też kiedy zmiana umowy spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

obsługa prawna spółki Wrocław

Darowizna udziałów w sp. z o.o.

Darowizna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwa zarówno między członkami rodziny (np. darowizna udziałów w spółce na rzecz syna/córki), jak i między osobami ze sobą niespokrewnionymi. Ten ostatni przypadek dotyczy na przykład sytuacji, gdy następuje nieodpłatne przekazanie udziałów w spółce na rzecz partnerki lub partnera życiowego. Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy darowizny udziałów w spółce z o.o.? Czy darowizna udziałów wymaga formy aktu notarialnego? Jakich formalności muszą dopełnić darczyńca i obdarowany? Wreszcie czy darowizna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowana? W artykule zamieszczonym na blogu kancelarii odpowiedzi na te pytania udziela nasz radca prawny.

obsługa prawna przedsiębiorców

Aport przedsiębiorstwa w spadku a VAT

Aport przedsiębiorstwa w spadku a VAT to zagadnienie istotne dla spadkobierców zamierzających wnieść odziedziczone przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny do spółki. W praktyce często zdarza się, że firmę zmarłego przedsiębiorcy dziedziczy dwóch lub więcej spadkobierców. Powstaje wówczas pytanie, jakie skutki na gruncie VAT będzie miało wniesienie do spółki przysługujących spadkobiercom udziałów w odziedziczonym przedsiębiorstwie. Czy taka czynność będzie wyłączona od opodatkowania podatkiem VAT? W artykule nasz radca prawny omawia wydaną niedawno interpretację indywidualną Dyrektora KIS, która dotyczy tej kwestii.

prawnik dla firmy Wrocław

Kontrola podatkowa przedsiębiorcy

Ustawa – Prawo przedsiębiorców zawiera odrębny rozdział pt.: “Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej”. W artykule nasz adwokat analizuje, jaki jest wzajemny stosunek przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Która z tych ustaw znajduje zastosowanie w przypadku prowadzenia przez organ podatkowy kontroli podatkowej u przedsiębiorcy? Jak wskazuje nasz prawnik, aby odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, jaka jest podstawa prowadzenia danej kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy.

doradztwo prawne dla biznesu

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, trzeba zadbać o to, by spełniał on wszystkie wymogi określone w przepisach ustawy – Prawo upadłościowe. Chodzi przy tym zarówno o wymogi formalne, które spełniać musi taki wniosek, jak i wymogi merytoryczne. Nasz radca prawny wyjaśnia, jak dokładnie wygląda procedura złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. W artykule znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i co musi on zawierać. Nasz prawnik wskazuje również do jakiego sądu składa się wniosek o ogłoszenie upadłości i z jakimi kosztami należy się liczyć.

obsługa firmy radca prawny Wrocław

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji są środkiem zaskarżenia, który przysługuje zobowiązanemu na każdym etapie trwania tego postępowania. Doręczenie zobowiązanemu tytułu wykonawczego następuje zawsze w początkowej fazie postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z tym zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji będą zazwyczaj pierwszym pismem procesowym, dzięki któremu zobowiązany może podjąć działania mające na celu obronę jego praw. Nasz adwokat wyjaśnia, jaki jest termin na wniesienie zarzutów, na jakich podstawach można je oprzeć oraz jakie są skutki ich wniesienia.

Wrocław obsługa prawna dla firmy

Cesja wierzytelności w ramach likwidacji spółki z o.o.

Celem likwidacji spółki z o.o. i jednocześnie głównym zadaniem likwidatorów jest upłynnienie majątku likwidowanego podmiotu. W trakcie likwidacji może jednak okazać się, że spółce przysługują wobec kontrahentów jakieś wierzytelności, których ściągnięcie w krótkim czasie nie jest możliwe. Nasz radca prawny podpowiada, że w takiej sytuacji  dobrym rozwiązaniem może być podział masy likwidacyjnej poprzez przelew wierzytelności na wspólników. Jakie skutki podatkowe dla wspólnika ma cesja wierzytelności dokonana w związku z likwidacją spółki? Czy czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, PIT lub CIT?

kontrola w firmie pomoc prawnika

Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej

Formalnie kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli. Przedsiębiorca, który otrzymał taki protokół, nie musi jednak  pozostawać bierny. Warto bowiem wiedzieć, że kontrolowana firma może w terminie 14 dni od doręczenia protokołu kontroli wnieść do niego zastrzeżenia. W artykule adwokat Marek Szymała, który od lat wspiera przedsiębiorców w kontrolach podatkowych, wyjaśnia jakie konsekwencje ma wniesienie lub niewniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli. Nasz prawnik tłumaczy też co powinny zawierać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej oraz w jaki sposób są rozpoznawane przez kontrolujących.

obsługa prawna firmy po angielsku

Przekształcenie spółki a pomoc z tarczy antykryzysowej

Każdy proces zmiany formy prawnej powinien być przemyślany, starannie zaplanowany i poprzedzony dokładną analizą sytuacji firmy. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii COVID-19 i wyzwań, jakie stawia ona przed przedsiębiorcami. W przypadku firm będących beneficjentami subwencji z tarczy antykryzysowej istotne znaczenie ma zwłaszcza to, czy zmiana formy prawnej nie spowoduje utraty prawa do finansowania lub konieczności zwrotu środków uzyskanych z PFR. Jak podkreśla nasz radca prawny, przed restrukturyzacją firmy należy dokładnie przeanalizować te kwestie, aby nie narazić się na dotkliwe skutki finansowe.

porady prawne dla firm Wrocław

Zaniechane prace badawczo-rozwojowe a ulga B+R

Istotą działalności innowacyjnej jest kreatywność i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań. Jednocześnie z innowacyjnością związane są ryzyko i niepewność. Firma realizująca projekt badawczo-rozwojowy nie ma gwarancji, że zakończy się on sukcesem. Ze względów technologicznych lub ekonomicznych konieczne może być zawieszenie lub zaniechanie rozpoczętych prac B+R. Jeśli przedsiębiorca poniósł wydatki na działalność B+R, ale projekt zakończył się niepowodzeniem, powstaje pytanie: czy wydatki te stanowią koszty kwalifikowane objęte ulgą B+R? Nasz prawnik omawia aktualne interpretacje indywidualne KIS dotyczące tej kwestii.

Wrocław obsługa prawna spółek

Squeeze out w spółce akcyjnej a estoński CIT

Przymusowy wykup akcji mniejszościowych akcjonariuszy (czyli squeeze out) służy ochronie spółki akcyjnej przed drobnymi akcjonariuszami, którzy mogą paraliżować jej bieżącą działalność. Sposób przeprowadzenia squeeze out’u reguluje art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Czy istnieje ryzyko, że przeprowadzenie procedury “wyciśnięcia” mniejszościowych akcjonariuszy będzie skutkowało utratą przez spółkę akcyjną prawa do opodatkowania CIT-em estońskim? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 30 września 2022 roku, znak: 0111-KDIB2-1.4010.413.2022.2.AR.