Obsługa prawna firm | Wrocław

W ramach obsługi prawnej firm oferujemy bieżące doradztwo prawne dla spółek i innych przedsiębiorców w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, w szczególności:

  • sporządzamy i opiniujemy umowy stosowane przez przedsiębiorców (np. umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, umowy dostawy i montażu),
  • przygotowujemy oraz analizujemy regulaminy i wzorce umów (np. ogólne warunki sprzedaży, ogólne warunki zakupu, ogólne warunki świadczenia usług),
  • wskazujemy optymalne sposoby zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy w ramach umowy oraz identyfikujemy ryzyka prawne i doradzamy, w jaki sposób można je wyeliminować lub ograniczyć,
  • doradzamy w trakcie procesu zawierania umowy (sposób i skutki złożenia przez firmę zapytania ofertowego, oferty, zamówienia),

Obsługa prawna firm obejmuje również:

  • pomoc w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy (także w negocjacjach z firmami zagranicznymi),
  • pomoc prawną w trakcie wykonywania umów i kontraktów oraz w zakresie sporów powstałych w toku ich realizacji,
  • doradztwo przy rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu od zawartych umów i kontraktów,
  • pomoc prawną dla firm w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów (np. kar umownych, odszkodowań), a także w obronie przed nieuzasadnionych roszczeniami kontrahentów,
  • bieżącą obsługę korporacyjną spółek i organów spółek (przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników, reprezentację wspólników na zgromadzeniach, przygotowanie zmian w umowie spółki lub w statucie, opracowanie regulaminu zarządu i rady nadzorczej, rejestrację zmian w KRS),
  • pomoc przy uzyskaniu koncesji i zezwoleń,

W zależności od potrzeb świadczymy stałą obsługę prawną lub zapewniamy wsparcie w konkretnej, zleconej nam sprawie.

Oferujemy także obsługę prawną firm w języku angielskim.

Kontakt:

Radca prawny

Marzena Zaremba
radca prawny

mz@szymalazaremba.pl
tel. +48 608 854 279

Rejestracja spółki z o.o.

Zakładanie spółek Wrocław

Założenie spółki z o.o. możliwe jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników. Założenie spółki z o.o. wymaga złożenia do sądu rejestrowego wszystkich wymaganych prawem dokumentów.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Obsługa prawna firm Wrocław

Kapitał zakładowy spółki jest wskazaną w umowie (akcie założycielskim, statucie) spółki kwotą, która określa wysokość łącznego zobowiązania wspólników (akcjonariuszy) do wniesienia wkładów do spółki. Co do zasady, kwota ta odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) w kapitale zakładowym.

Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

Zakładanie spółek Wrocław

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego?