W ramach obsługi prawnej firm oferujemy bieżące doradztwo prawne dla spółek i innych przedsiębiorców w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, w szczególności:

  • sporządzamy i opiniujemy umowy stosowane przez przedsiębiorców (np. umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, umowy dostawy i montażu),
  • przygotowujemy oraz analizujemy regulaminy i wzorce umów (np. ogólne warunki sprzedaży, ogólne warunki zakupu, ogólne warunki świadczenia usług),
  • wskazujemy optymalne sposoby zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy w ramach umowy oraz identyfikujemy ryzyka prawne i doradzamy, w jaki sposób można je wyeliminować lub ograniczyć,
  • doradzamy w trakcie procesu zawierania umowy (sposób i skutki złożenia przez firmę zapytania ofertowego, oferty, zamówienia),

Obsługa prawna firm obejmuje również:

  • pomoc w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy (także w negocjacjach z firmami zagranicznymi),
  • pomoc prawną w trakcie wykonywania umów i kontraktów oraz w zakresie sporów powstałych w toku ich realizacji,
  • doradztwo przy rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu od zawartych umów i kontraktów,
  • pomoc prawną dla firm w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów (np. kar umownych, odszkodowań), a także w obronie przed nieuzasadnionych roszczeniami kontrahentów,
  • bieżącą obsługę korporacyjną spółek i organów spółek (przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników, reprezentację wspólników na zgromadzeniach, przygotowanie zmian w umowie spółki lub w statucie, opracowanie regulaminu zarządu i rady nadzorczej, rejestrację zmian w KRS),
  • pomoc przy uzyskaniu koncesji i zezwoleń,

W zależności od potrzeb świadczymy stałą obsługę prawną lub zapewniamy wsparcie w konkretnej, zleconej nam sprawie.

Oferujemy także obsługę prawną firm w języku angielskim.

Rejestracja spółki z o.o.

Obsługa prawna firm Wrocław

Założenie spółki z o.o. możliwe jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników. Założenie spółki z o.o. wymaga złożenia do sądu rejestrowego wszystkich wymaganych prawem dokumentów.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Obsługa prawna firm Wrocław

Kapitał zakładowy spółki jest wskazaną w umowie (akcie założycielskim, statucie) spółki kwotą, która określa wysokość łącznego zobowiązania wspólników (akcjonariuszy) do wniesienia wkładów do spółki. Co do zasady, kwota ta odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) w kapitale zakładowym.

Likwidacja spółki z o.o.

Obsługa prawna przedsiębiorstw Wrocław

Rozwiązanie przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia procedury likwidacji i wykreślenia spółki z KRS. Dokonanie tych czynności skutkuje zakończeniem działalności spółki z o.o. i ustaniem jej bytu prawnego. Co warto wiedzieć o procesie likwidacji spółki z o.o.?

Zmiana umowy spółki

Obsługa prawna firm i spółek Wrocław

Niejednokrotnie zdarza się, że po zarejestrowaniu spółki pojawia się potrzeba dokonania zmian w umowie spółki. Zmiana umowy spółki jest konieczna np. w przypadku, gdy wspólnicy zamierzają zmienić firmę (nazwę) spółki, przenieść siedzibę spółki do innej miejscowości, podwyższyć kapitał zakładowy spółki albo zmodyfikować zasady reprezentowania spółki przez zarząd. W celu dokonania skutecznej zmiany umowy spółki trzeba dopełnić formalności określonych w przepisach prawa. W zakresie obsługi prawnej firm oferujemy przygotowanie projektu zmiany umowy spółki oraz rejestrujemy zmiany w KRS.

Założenie spółki komandytowej

Obsługa prawna firm i spółek

Przed podjęciem decyzji o założeniu spółki komandytowej warto zapoznać się przynajmniej z podstawowymi informacjami na temat tego typu spółki. W celu wpisania spółki komandytowej do rejestru należy zgłosić jej zawiązanie do sądu rejestrowego (KRS) właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpisanie spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców składają wspólnicy uprawnieni do jej reprezentowania lub ustanowiony przez nich pełnomocnik. Obsługa prawna firm i spółek to m.in. wsparcie oraz doradztwo prawne w zakresie założenia i zarejestrowania spółki komandytowej.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Obsługa prawna firm Wrocław

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki jest odpowiedzialnością podatkową osoby trzeciej. Regulacje prawne dotyczące tej odpowiedzialności zamieszczone zostały w art. 116 Ordynacji podatkowej. Jakie jest zakres odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki oraz jakie są przesłanki do stwierdzenia tej odpowiedzialności? W zakresie obsługi prawnej oferujemy wsparcie prawne dotyczące odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółek z o.o. za jej zobowiązania.