MAREK SZYMAŁA

ADWOKAT

adwokat Marek Szymała

MAREK SZYMAŁA

ADWOKAT

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Gospodarki Narodowej d. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Ukończył także dwuletnie Podyplomowe Studium Prawa i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie z zakresu prawa finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe.

Specjalizuje się w postępowaniu podatkowym, postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz prawie karnym skarbowym. Wielokrotnie prowadził sprawy podatkowe, a także sądowoadministracyjne, zakończone sukcesem reprezentowanych Klientów.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego:

1) Uprawdopodobnienie w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów nieujawnionych, Monitor Podatkowy nr 11/2012,

2) Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 1/2013,

3) Decyzja kasacyjna organu drugiej instancji jako konsekwencja uchybień postępowania dowodowego, [w:] Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym, red. R. Dowgier, Białystok 2013,

4) Prawo do obrony a możliwość nałożenia kary porządkowej na stronę postępowania podatkowego, Państwo i Prawo 2017/5, s. 109-123.

Prace dyplomowe:
1.  Podstawy prawno-finansowe redystrybucji środków budżetowych w relacjach: Ministerstwo Finansów – budżety wojewodów, powiatów i gmin, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;
2.  Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych, Uniwersytet Wrocławski;
3.  Skutki podatkowe przewłaszczenia na zabezpieczenie, Uniwersytet Warszawski.

Odwołanie od decyzji podatkowej

Adwokat podatki

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji. Odwołanie przenosi sprawę podatkową do organu wyższego stopnia, który rozpoznaje ją ponownie.

Skarga do WSA

Prawnik podatkowy Wrocław

Skarga do WSA jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowadministracyjne. Jest to pismo, które zarazem pozwala na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej.

Skarga kasacyjna do NSA

Prawnik od prawa podatkowego Wrocław

Skarga kasacyjna do NSA jest środkiem odwoławczym od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA). Wniesienie skargi kasacyjnej powoduje, że sprawa podatkowa rozpatrzona będzie przez sąd wyższej instancji, tzn. przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego

Interpretacja prawa podatkowego

Sytuacje, gdy przepisy prawa podatkowej są na tyle jasne i zrozumiałe, że podatnik nie musi pytać o to jak je rozumieć, i jak je stosować, są rzadkie. Zdecydowanie częściej przepisy prawa podatkowego są niejednoznaczne. Ich zrozumienie przysparza problemy, nie tylko podatnikom, ale urzędnikom organów podatkowych oraz sędziom sądów administracyjnych. Indywidualna interpretacja podatkowa mają na celu rozwiać niepewność w jakiej znajduje się podatnik.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Prawnik podatkowy Wrocław

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki jest odpowiedzialnością podatkową osoby trzeciej. Regulacje prawne dotyczące tej odpowiedzialności zamieszczone zostały w art. 116 Ordynacji podatkowej. W niniejszym artykule wyjaśnię m.in. jakie są przesłanki odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki, jaki jest zakres tej odpowiedzialności oraz jak kształtuje się przedawnienie tej odpowiedzialności.

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adwokat podatki

Uchwały abstrakcyjne podejmowane są w celu wyjaśnienia przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Ich przedmiotem są więc wątpliwości prawne, które nie mają bezpośredniego związku z postępowaniem toczącym się w indywidualnej sprawie sądowoadministracyjnej. Uchwały NSA mają istotne znaczenie dla funkcjonowania sądownictwa administracyjnego, a ich podstawowym celem jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądów.

Zasady współpracy

Prawnik od podatkówZakres świadczonych usług doradztwa prawnego i podatkowego określa umowa między adwokatem a klientem. Adwokat działa zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie – Prawo o adwokaturze oraz zgodnie z etyką zawodową – Kodeksem Etyki Adwokackiej.

Wynagrodzenie adwokata ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy. Kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń, niezwłoczne informując klienta o wszelkich kosztach ponoszonych w związku ze sprawą (np. taksy notarialne, koszty tłumaczeń, opłaty sądowe).

Specjalizacje
Poufność

Adwokat podatkiAdwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku
z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Etyka zawodu

Prawnik podatkowy WrocławCelem podejmowanych przez adwokata czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie. Adwokat nie może nadużyć tej zasady w celu uzyskania zwolnienia z prowadzenia sprawy z urzędu.

Nota prawna

Prawo podatkowe prawnikKancelaria prawna prowadzona jest w formie spółki partnerskiej pod firmą Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/40. Kancelaria wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 615637, nr NIP: 8943077670.