radca prawny prawo spółek

Kontakt:

mz@szymalazaremba.pl

tel. +48 608 854 279

MARZENA ZAREMBA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (kierunek Prawo) oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna). Odbyła aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim zdanym na łączną ocenę bardzo dobrą. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada certyfikat potwierdzający znajomość prawniczego języka angielskiego (TOLES Advanced).

Ma wieloletnią praktykę w obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego) oraz mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w trakcie 6-letniego zatrudnienia we wrocławskim oddziale kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Zajmuje się w szczególności obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe. Doradza także przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz wspiera Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. możliwa jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników.

Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego?

Nabycie udziałów w spółce z o.o. z majątku wspólnego małżonków

W poprzednim wpisie Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków pisałem, że w przypadku małżonków, którzy nie podpisali intercyzy, udziały w spółce z o.o. nabyte lub objęte przez jednego małżonka za środki z majątku wspólnego nie wchodzą do jego majątku osobistego, lecz należą do majątku wspólnego obojga małżonków. Wskazywałem, że podstawą zakwalifikowania udziałów […]

Jak zapobiec wstąpieniu do spółki małżonka wspólnika

W dzisiejszym wpisie postaram się wyjaśnić, dlaczego warto ograniczyć lub wyłączyć możliwość wstąpienia do spółki (byłego) małżonka wspólnika, w jaki sposób skutecznie to zrobić oraz jakie będą konsekwencje takiego zastrzeżenia.

Zasady współpracy

WrocławZakres świadczonych usług doradztwa prawnego określa umowa między radcą prawnym a klientem. Radca prawny działa zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie – Prawo o radcach prawnych oraz zgodnie z etyką zawodową – Kodeksem Etyki Radców Prawnych.

Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy. Kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń, niezwłoczne informując klienta o wszelkich kosztach ponoszonych w związku ze sprawą (np. taksy notarialne, koszty tłumaczeń, opłaty sądowe).

Etyka zawodu

Radca prawny WrocławCelem podejmowanych przez radcy prawnego czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

Radca prawny jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.

Stosunek klienta do radcy prawnego oparty jest na zaufaniu. Radca prawny obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie. Radca prawny nie może nadużyć tej zasady w celu uzyskania zwolnienia z prowadzenia sprawy z urzędu.

Poufność

Kancelaria radcy prawnego WrocławRadca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku
z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Radca prawny zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Nota prawna

Wrocław Uniwersytet WrocławskiKancelaria prawna prowadzona jest w formie spółki partnerskiej pod firmą Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/40. Kancelaria wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 615637, nr NIP: 8943077670.

Specjalizacje

Prawnik od prawa podatkowego Wrocław

  • prawo gospodarcze,
  • prawo spółek,
  • prawo handlowe,
  • obsługa prawna spółek,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. możliwa jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników.

Udziały w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

udziały w spółce zoo

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dość często zdarza się, że jeden z małżonków, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów w spółce z o.o., przeznacza na ten cel środki pochodzące z majątku wspólnego swojego i współmałżonka. Czy udziały objęte lub nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego?

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki jest wskazaną w umowie (akcie założycielskim, statucie) spółki kwotą, która określa wysokość łącznego zobowiązania wspólników (akcjonariuszy) do wniesienia wkładów do spółki. Co do zasady, kwota ta odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) w kapitale zakładowym.