w kategorii Estoński CIT, Podatek dochodowy od osób prawnych

Aport a estoński CITCzy aport do spółki wyłącza estoński CIT? Wątpliwość w tym zakresie miała spółka działająca od kilku lat, do której wspólnicy zamierzali wnieść wkłady niepieniężne. W związku z tym wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Odpowiedzi na pytania spółki Dyrektor KIS udzielił w interpretacji z dnia 24 marca 2022 roku. Co wynika z tej interpretacji? O tym poniżej.

Aport a estoński CIT – wniosek o interpretację indywidualną

Spółka, która złożyła wniosek o interpretację indywidualną, powstała w 2013 roku. Jej wspólnikami były trzy osoby fizyczne. W celu konsolidacji działalności wspólnicy zamierzali wnieść do spółki wkłady niepieniężne. Procedurę wniesienia aportów wspólnicy planowali przeprowadzić w 2021 roku.

Jak wynikało z treści wniosku, w przypadku dwóch wspólników przedmiotem aportu miało być przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 tej ustawy. Natomiast trzeci wspólnik chciał wnieść wkład niepieniężny w innej postaci. Wartość aportu miała przekroczyć równowartość 10 tys. euro.

Od 2022 roku spółka chciała korzystać z opodatkowania estońskim CIT. W tym celu planowała złożyć wymagane zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do końca stycznia 2022 roku. Pierwszym rokiem opodatkowania estońskim CIT miał być okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Spółka wskazała, że na moment dokonania wyboru estońskiego CIT będzie spełniać warunki korzystania z tej formy opodatkowania, określone w art. 28j ustawy o CIT.

Czy wniesienie aportów do istniejącej spółki wyłącza estoński CIT?

We wniosku spółka zapytała, czy po otrzymaniu aportów będzie mogła skorzystać – tak, jak zamierzała – z opodatkowania estońskim CIT. Wątpliwość spółki budziła kwestia, czy w jej sytuacji znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania estońskim CIT wynikająca z art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Według spółki po wniesieniu przez wspólników aportów będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT od roku podatkowego rozpoczynającego się w styczniu 2022 r. Spółka argumentowała, że wniesienie aportów jest bez znaczenia dla prawa do korzystania przez nią z estońskiego CIT, ponieważ od powstania spółki upłynęło więcej niż 24 miesiące.

Ponadto, zdaniem Spółki, w jej przypadku nie znajdzie zastosowania zasada wyłączenia z opodatkowania estońskim CIT wynikająca z art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. Spółka nie wniosła bowiem aportu do innych spółek ani sama nie została podzielona.

Stanowisko Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2022 roku, znak: 0111-KDIB1-2.4010.512.2021.2.AK, Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor KIS przypomniał, że wybranie estońskiego CIT jest możliwe, o ile spełnione są warunki określone w przepisach o ryczałcie od dochodów spółek. Jednocześnie przepisy te wprost wyłączają niektóre kategorie podatników z możliwości stosowania estońskiego CIT.

Po pierwsze, z grona uprawnionych do korzystania z estońskiego CIT wyłączone są podmioty wymienione w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 ustawy o CIT. W ich przypadku wyłączenie ma charakter trwały.

Art. 28k ust. 1 pkt 1-4 ustawy o CIT:

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1) przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16;

2) instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

3) podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a;

4) podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;

Po drugie, wyłączenie uprawnienia do korzystania z estońskiego CIT może mieć charakter czasowy. Wyłączenie czasowe obejmuje podmioty wymienione w art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o CIT. I to właśnie kwestia czasowego wyłączenia z estońskiego CIT budziła wątpliwość spółki.

Moment wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki

Dyrektor KIS zgodził się, że w przypadku spółki nie znajdzie zastosowania art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, z estońskiego CIT nie mogą czasowo korzystać podatnicy, którzy zostali utworzeni przez osoby lub jednostki organizacyjne, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, do podatnika został wniesiony aport. Chodzi przy tym o sytuację, w której przedmiotem aportu było uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro. W przypadku takich podatników okres karencji w korzystaniu z estońskiego CIT obejmuje rok podatkowy, w którym podatnik rozpoczął działalność, oraz rok podatkowy bezpośrednio po nim następujący. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 24 miesiące od dnia utworzenia podatnika.

Jak zauważył Dyrektor KIS, wniosek spółki nie dotyczył aportu wniesionego w roku jej utworzenia (2013 r.), lecz wkładu na podwyższenie kapitału w 2021 r. Dlatego też w przypadku spółki nie ma zastosowania wyłączenie wynikające z art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o CIT.

Otrzymanie aportu czasowo wyłącza spółkę z estońskiego CIT

Wykluczenie stosowania w przypadku spółki wspomnianego wyżej przepisu nie oznacza jednak, że według organu interpretacyjnego spółka będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT. W interpretacji Dyrektor KIS zwrócił bowiem uwagę, że podmiotami czasowo wyłączonymi z możliwości stosowania estońskiego CIT są także podmioty wymienione w art. 28k ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy o CIT.

Na podstawie tej regulacji z estońskiego CIT nie mogą czasowo korzystać podatnicy, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro. Wyłączenie to stosuje się w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. Okres karencji nie może być jednaj krótszy niż 24 miesiące od dnia wniesienia wkładu.

Co ważne, w myśl art. 28k ust. 2 ustawy o CIT w przypadku m.in. wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego czasowe wyłączenie z możliwości korzystania z estońskiego CIT odnosi się również do podmiotów otrzymujących wkład niepieniężny.

W konkluzji Dyrektor KIS stwierdził zatem, że:

Wnioskodawca jako spółka otrzymująca wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu nie będzie uprawniona do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Wniesienie aportu przez wspólników w 2021 roku powoduje, że wybór ryczałtu od 1 stycznia 2022 r. w przypadku spółki jest niemożliwy.

Estoński CIT a ceny transferowe

Czy wybór opodatkowania w formie estońskiego CIT wyłącza konieczność stosowania przepisów o cenach transferowych? Czy spółka, która wybrała estoński CIT, nie musi tworzyć dokumentacji cen transferowych? Kwestii tych dotyczy opublikowana niedawno interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Squeeze out a estoński CIT

Czy dokonanie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, czyli squeeze out pozbawi spółkę prawa do opodatkowania estońskim CIT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 30 września 2022 roku. Co z niej wynika?

Wniesienie aportu do spółki – skutki w PIT oraz CIT

Czy wniesienie aportu do spółki powoduje u wspólnika tej spółki powstanie przychodu? W razie odpowiedzi twierdzącej, a więc w sytuacji, gdy przychód podatkowy u wspólnika powstaje, jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów wynikające z wniesienia aportu do spółki?

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank
Latest posts by Marzena Zaremba (see all)